ข้อมูลอ้างอิงคลาส GMSPlacePhotoMetadataList

ข้อมูลอ้างอิงคลาส GMSPlacePhotoMetadataList

ภาพรวม

รายการออบเจ็กต์ GMSPlacePhotoMetadata รายการ

พร็อพเพอร์ตี้

NSArray< GMSPlacePhotoMetadata * > * ผลลัพธ์
 อาร์เรย์ของออบเจ็กต์ GMSPlacePhotoMetadata รายการ

เอกสารประกอบเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

- (NSArray<GMSPlacePhotoMetadata *>*) ผลลัพธ์ [read, copy]

อาร์เรย์ของออบเจ็กต์ GMSPlacePhotoMetadata รายการ