Zasady dotyczące pakietu Miejsca SDK na iOS

W tym dokumencie wymieniono wymagania specyficzne dla wszystkich aplikacji tworzonych za pomocą pakietu Places SDK na iOS, w tym usługi autouzupełniania miejsc, która jest częścią tego interfejsu API. Więcej ogólnych informacji dla deweloperów Map Google znajdziesz w Warunkach korzystania z usługi Google Maps Platform.

Udostępnianie warunków korzystania z usługi i polityki prywatności

Jeśli tworzysz aplikację pakietu Places SDK dla iOS, musisz udostępnić w swoim zgłoszeniu Warunki korzystania z usługi oraz Politykę prywatności, zgodne z wytycznymi określonymi w Umowie z Google:

 • Warunki korzystania z usługi i Polityka prywatności muszą być dostępne publicznie.
 • W Warunkach korzystania z aplikacji należy wyraźnie zaznaczyć, że korzystając z niej, użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania Warunków korzystania z usług Google.
 • W swojej Polityce prywatności musisz powiadomić użytkowników, że korzystasz z interfejsów API Map Google, i uwzględnić je w Polityce prywatności Google.

Zalecane miejsce udostępniania Warunków korzystania z usługi i Polityki prywatności zależy od platformy, na której działa aplikacja.

Aplikacja mobilna

Jeśli tworzysz aplikację mobilną, zalecamy podanie linku do Warunków korzystania z usługi i Polityki prywatności na stronie pobierania aplikacji w odpowiednim sklepie z aplikacjami oraz w menu ustawień aplikacji.

Aplikacje internetowe

Jeśli tworzysz aplikację internetową, zalecamy podanie w stopce witryny linku do Warunków korzystania z usługi i Polityki prywatności.

Pobieranie z wyprzedzeniem, zapisywanie w pamięci podręcznej lub przechowywanie treści

Aplikacje korzystające z pakietu Places SDK dla iOS są objęte warunkami Umowy z Google. Zgodnie z warunkami Umowy Użytkownik nie może pobierać z wyprzedzeniem, indeksować, przechowywać ani buforować żadnej Treści, z wyjątkiem ograniczonych warunków określonych w warunkach.

Pamiętaj, że identyfikator miejsca używany do jednoznacznej identyfikacji miejsca jest zwolniony z ograniczeń dotyczących buforowania. Identyfikator miejsca jest zwracany w polu `place_id` w pakiecie Places SDK dla odpowiedzi na iOS. W przewodniku po identyfikatorach miejsc dowiesz się, jak zapisywać i odświeżać identyfikatory miejsc oraz nimi zarządzać.

Wyświetlanie wyników pakietu Places SDK dla iOS

Wyniki z pakietu Places SDK dla iOS możesz wyświetlać w Mapach Google lub bez mapy. Jeśli chcesz wyświetlać na mapie wyniki z pakietu Places SDK dla iOS, musisz je wyświetlić w Mapach Google. Nie wolno używać pakietu Places SDK dla danych iOS na mapie, która nie jest mapą Google.

Jeśli aplikacja wyświetla dane w Mapach Google, pojawia się w nich logo Google i nie można go zmieniać. Aplikacje, które wyświetlają dane Google na tym samym ekranie co Mapa Google, nie muszą podawać Google dodatkowych informacji o źródłach.

Jeśli Twoja aplikacja wyświetla dane na stronie lub w widoku, który nie wyświetla również Map Google, musisz pokazać logo Google z tymi danymi. Jeśli na przykład aplikacja wyświetla dane Google na jednej karcie, a Mapa Google z tymi danymi na innej, pierwsza karta musi zawierać logo Google. Jeśli Twoja aplikacja używa pól wyszukiwania z autouzupełnianiem lub bez niego, logo musi być wyświetlane w tekście.

Logo Google powinno być umieszczone w lewym dolnym rogu mapy, a informacje o autorze umieszczone w prawym dolnym rogu powinny znajdować się na mapie jako całości, a nie pod mapą ani innym miejscem w aplikacji. Na przykładzie poniżej widać logo Google w lewym dolnym rogu mapy, a informacje o autorze – w prawym dolnym rogu.

miejsce docelowe atrybucji zasad

Ten plik ZIP zawiera logo Google w odpowiednim rozmiarze dla aplikacji na komputery oraz na Androida i iOS. Nie można w żaden sposób zmieniać rozmiaru logo ani go modyfikować.

Pobierz: google_logo.zip

Nie modyfikuj atrybucji. Nie usuwaj, nie zasłaniaj ani nie przycinaj informacji o autorze. W tekście nie można używać logo Google (np. „Te mapy pochodzą z: [Google_logo]”).

Dbaj o to, aby informacje o atrybucji były zawsze aktualne. Jeśli używasz zrzutów ekranu ze zdjęciami Google, które nie zostały umieszczone bezpośrednio na stronie, podaj standardową informację o autorze w takiej postaci, w jakiej jest widoczna na zdjęciu. W razie potrzeby możesz dostosować styl i umiejscowienie tekstu z informacjami o autorze, o ile mieści się on blisko treści i jest czytelny dla przeciętnego użytkownika lub czytelnika. Nie możesz odsunąć informacji o autorze za treści, np. do końca książki, w informacjach o autorze plików lub programu albo w stopce witryny.

Uwzględnij zewnętrznych dostawców danych. Niektóre dane i zdjęcia w naszych usługach do mapowania pochodzą od dostawców innych niż Google. Jeśli używasz takich zdjęć, tekst Twojej informacji musi zawierać nazwę „Google” i odpowiednich dostawców danych, np. „Dane map: Google, Maxar Technologies”. Jeśli w zdjęciach wymieniono zewnętrznych dostawców danych, uwzględnienie wyłącznie słowa „Google” lub logo Google nie jest prawidłowe.

Jeśli korzystasz z Google Maps Platform na urządzeniu, na którym wyświetlanie atrybucji jest niepraktyczne, skontaktuj się z zespołem sprzedaży Google, aby omówić licencje odpowiednie do Twojego przypadku użycia.

Inne wymagania dotyczące atrybucji

Informacje o źródłach zewnętrznych obejmują treści i linki, które musisz wyświetlić użytkownikowi w takiej postaci, w jakiej zostały podane. Google zaleca wyświetlanie tych informacji w aplikacji pod informacjami o miejscu.

Atrybucje firm zewnętrznych zwracane przez interfejs API nie obejmują atrybucji Google. Musisz samodzielnie dodać to oznaczenie, zgodnie z opisem w sekcji Wyświetlanie logo Google i informacji o ich źródłach.

Aby pobrać atrybucje firm zewnętrznych dla pojedynczego miejsca lub zbioru miejsc, wykonaj te instrukcje.

Pobieranie atrybucji pojedynczego miejsca

Po pobraniu miejsca za pomocą uzyskiwania informacji o miejscu według identyfikatora możesz pobrać jego atrybucje z usługi attributions w domenie GMSPlace.

Obiekty attributions są dostarczane jako obiekt NSAttributedString.

Pobieranie informacji o autorach kolekcji miejsc

Jeśli aplikacja wyświetla informacje uzyskane na podstawie żądań dotyczących aktualnego miejsca na urządzeniu, musi wyświetlać informacje o zewnętrznych atrybucjach wyświetlanych szczegółów tego miejsca. Atrybucje wszystkich miejsc pobranych w żądaniu możesz pobrać z usługi attributions w GMSPlaceLikelihoodList.

Obiekty attributions są udostępniane jako obiekt NSAttributedString, do którego możesz uzyskać dostęp i wyświetlać go w taki sam sposób jak obiekty attributions w jednym miejscu, jak opisano powyżej.

Wyświetlanie informacji o atrybucji zdjęcia

Jeśli aplikacja wyświetla zdjęcia, musisz wskazać ich źródła. Aby uzyskać informacje o atrybucji zdjęcia, wywołaj polecenie GMSPlacePhotoMetadata.attributions. Ta właściwość to NSAttributedString lub nil, jeśli nie ma żadnych atrybucji do wyświetlenia.

Swift

GMSPlacesClient.sharedClient().lookUpPhotosForPlaceID(placeID) { (photos, error) -> Void in
 if let error = error {
  // TODO: handle the error.
  print("Error: \(error.description)")
 } else {
  // Get attribution for the first photo in the list.
  if let photo = photos?.results.first {
   let attributions = photo.attributions
  }
 }
}
  

Objective-C

[[GMSPlacesClient sharedClient]
  lookUpPhotosForPlaceID:placeID
         callback:^(GMSPlacePhotoMetadataList *_Nullable photos,
               NSError *_Nullable error) {
          if (error) {
           // TODO: handle the error.
           NSLog(@"Error: %@", [error description]);
          } else {
           // Get attribution for the first photo in the list.
           if (photos.results.count > 0) {
            GMSPlacePhotoMetadata *photo = photos.results.firstObject;
            NSAttributedString *attributions = photo.attributions;
           }
          }
         }];
  

Wyświetlanie atrybucji innych firm

Informacje o atrybucjach dostawców zewnętrznych są udostępniane jako obiekty NSAttributedString, które zawierają treści i linki, które musisz zachować i wyświetlić użytkownikowi.

Zalecanym sposobem wyświetlania informacji o atrybucji jest użycie atrybutu UITextView, ponieważ linki w atrybucji muszą działać. Aby mieć pewność, że linki działają, ustaw delegata w zadaniu UITextView i ustaw metodę shouldInteractWithURL w UITextViewDelegate zwracającą wartość YES.

Swift

...
 self.attributionTextView.delegate = self
...

// MARK: - UITextViewDelegate

func textView(textView: UITextView, shouldInteractWithURL URL: NSURL,
 inRange characterRange: NSRange) -> Bool {
 // Make links clickable.
 return true
}
  

Objective-C

...
 self.attributionTextView.delegate = self;
...

#pragma mark - UITextViewDelegate

- (BOOL)textView:(UITextView *)textView
  shouldInteractWithURL:(NSURL *)url
         inRange:(NSRange)characterRange {
 // Make links clickable.
 return YES;
}
  

Przykład atrybucji osób trzecich

Zewnętrzny model atrybucji zazwyczaj składa się z tekstu z linkiem. Na przykład:

Informacje według przykładowej firmy

W powyższym przykładzie zakres tekstu Przykładowa firma jest objęty atrybutem NSLink.

Wytyczne dotyczące stylu w przypadku atrybucji Google

Jeśli nie możesz użyć logo Google do pobrania, poniżej znajdziesz wskazówki dotyczące stylu dotyczące informacji Google w kodach CSS i HTML.

Pusty obszar

Wielkość pustego obszaru wokół logo powinna być równa wysokości litery „G” w Google lub od niej większa.

Odstęp między treścią informacji o źródle a logo Google powinien być o połowę szerokości litery „G”.

Czytelność

Informacje o publikacji powinny być zawsze czytelne i czytelne oraz pojawiać się w odpowiednich wariantach kolorystycznych na danym tle. Zawsze upewnij się, że dla wybranej wersji logo masz wystarczający kontrast.

Kolor

Używaj tekstu Google Material Gray 700 na białym lub jasnym tle o maksymalnym zakresie 0–40% czerni.

Google
#5F6368
RGB 95 99 104
HSL 213 5 39
HSB 213 9 41

Na ciemniejszym tle, nad fotografiami lub w innym miejscu zdjęć dodaj biały tekst.

Google
#FFFFFF
RGB 255 255 255
HSL 0 0 100
HSB 0 0 100

Czcionka

Użyj czcionki Roboto.

Przykładowy kod CSS

Poniższy kod CSS zastosowany do tekstu „Google” wyrenderuje tekst „Google” z odpowiednią czcionką, kolorem i odstępami na białym lub jasnym tle.

font-family: Roboto;
font-style: normal;
font-weight: 500;
font-size: 16px;
line-height: 16px;
padding: 16px;
letter-spacing: 0.0575em; /* 0.69px */
color: #5F6368;