ช่องข้อมูลสถานที่

เลือกแพลตฟอร์ม: Android iOS JavaScript บริการเว็บ

ช่องข้อมูลสถานที่กําหนดประเภทของข้อมูลสถานที่ที่จะส่งคืนเมื่อขอรายละเอียดสถานที่ หน้านี้จะแสดงรายการช่องข้อมูลสถานที่ทั้งหมดและอธิบายว่า ช่อง API/SDK แต่ละช่องรองรับอย่างไร (การรองรับช่องสถานที่จะแตกต่างกันไปในแต่ละแพลตฟอร์มและ/หรือฟีเจอร์)

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเรียกเก็บเงินคําขอรายละเอียดสถานที่ โปรดดู การใช้งานและการเรียกเก็บเงิน

ตารางต่อไปนี้แสดงค่าในช่องข้อมูลสถานที่ที่รองรับทั้งหมดตามระดับราคาและแพลตฟอร์ม

ข้อมูลพื้นฐาน

ช่อง Places API Places ของแผนที่, Maps JavaScript API Places SDK สําหรับ Android Places SDK สําหรับ iOS
คอมโพเนนต์ที่อยู่ address_components address_components Place.Field.ADDRESS_COMPONENTS GMSPlaceFieldAddressComponents
ที่อยู่ adr_address adr_address --- ---
สถานะธุรกิจ business_status business_status Place.Field.BUSINESS_STATUS GMSPlaceFieldBusinessStatus
ที่อยู่ที่จัดรูปแบบแล้ว formatted_address formatted_address Place.Field.ADDRESS GMSPlaceFieldFormattedAddress
วิวพอร์ต geometry/viewport geometry.viewport Place.Field.VIEWPORT GMSPlaceFieldViewport
ตำแหน่ง geometry/location geometry.location Place.Field.LAT_LNG GMSPlaceFieldCoordinate
Icon icon icon --- ---
ไอคอนมาสก์ฐาน URI icon_mask_base_uri icon_mask_base_uri Place.Field.ICON_URL GMSPlaceFieldIconImageURL
สีพื้นหลังของไอคอน icon_background_color icon_background_color Place.Field.ICON_BACKGROUND_COLOR GMSPlaceFieldIconBackgroundColor
ชื่อ name name Place.Field.NAME GMSPlaceFieldName
ปิดถาวร (เลิกใช้งาน) permanently_closed permanently_closed --- ---
รูปภาพ photos photos Place.Field.PHOTO_METADATAS GMSPlaceFieldPhotos
รหัสสถานที่ place_id place_id Place.Field.ID GMSPlaceFieldPlaceID
Plus Code plus_code plus_code Place.Field.PLUS_CODE GMSPlaceFieldPlusCode
ประเภท type type Place.Field.TYPES GMSPlaceFieldTypes
URL url url --- ---
ออฟเซ็ต UTC utc_offset utc_offset_minutes Place.Field.UTC_OFFSET GMSPlaceFieldUTCOffsetMinutes
ความใกล้ชิด vicinity vicinity --- ---
ทางเข้าสําหรับเก้าอี้รถเข็น wheelchair_accessible_entrance --- Place.Field.WHEELCHAIR_ACCESSIBLE_ENTRANCE GMSPlaceFieldWheelchairAccessibleEntrance

ช่องข้อมูลติดต่อ

ช่อง Places API Places ของแผนที่, Maps JavaScript API Places SDK สําหรับ Android Places SDK สําหรับ iOS
หมายเลขโทรศัพท์ formatted_phone_number formatted_phone_number --- ---
หมายเลขโทรศัพท์ระหว่างประเทศ international_phone_number international_phone_number Place.Field.PHONE_NUMBER GMSPlaceFieldPhoneNumber
เวลาทำการ opening_hours opening_hours Place.Field.OPENING_HOURS GMSPlaceFieldOpeningHours
เวลาทําการปัจจุบัน current_opening_hours --- Place.Field.CURRENT_OPENING_HOURS GMSPlaceFieldCurrentOpeningHours
เวลาทําการรอง secondary_opening_hours --- Place.Field.SECONDARY_OPENING_HOURS GMSPlaceFieldSecondaryOpeningHours
เว็บไซต์ website website Place.Field.WEBSITE_URI GMSPlaceFieldWebsite

ช่องข้อมูลบรรยากาศ

ช่อง Places API Places ของแผนที่, Maps JavaScript API Places SDK สําหรับ Android Places SDK สําหรับ iOS
จอดรับริมทาง curbside_pickup --- Place.Field.CURBSIDE_PICKUP GMSPlaceFieldCurbsidePickup
บริการจัดส่ง delivery --- Place.Field.DELIVERY GMSPlaceFieldDelivery
นั่งรับประทานที่ร้าน dine_in --- Place.Field.DINE_IN GMSPlaceFieldDineIn
บทสรุปบรรณาธิการ editorial_summary --- Place.Field.EDITORIAL_SUMMARY GMSPlaceFieldEditorialSummary
ระดับราคา price_level price_level Place.Field.PRICE_LEVEL GMSPlaceFieldPriceLevel
การจัดประเภท rating rating Place.Field.RATING GMSPlaceFieldRating
จองได้ reservable --- Place.Field.RESERVABLE GMSPlaceFieldReservable
รีวิว reviews reviews --- ---
เสิร์ฟเบียร์ serves_beer --- Place.Field.SERVES_BEER GMSPlaceFieldServesBeer
เสิร์ฟอาหารเช้า serves_breakfast --- Place.Field.SERVES_BREAKFAST GMSPlaceFieldServesBreakfast
เสิร์ฟอาหารมื้อสาย serves_brunch --- Place.Field.SERVES_BRUNCH GMSPlaceFieldServesBrunch
เสิร์ฟอาหารเย็น serves_dinner --- Place.Field.SERVES_DINNER GMSPlaceFieldServesDinner
เสิร์ฟอาหารกลางวัน serves_lunch --- Place.Field.SERVES_LUNCH GMSPlaceFieldServesLunch
เสิร์ฟอาหารมังสวิรัติ serves_vegetarian_food --- Place.Field.SERVES_VEGETARIAN_FOOD GMSPlaceFieldServesVegetarianFood
เสิร์ฟไวน์ serves_wine --- Place.Field.SERVES_WINE GMSPlaceFieldServesWine
สั่งกลับบ้าน takeout --- Place.Field.TAKEOUT GMSPlaceFieldTakeout
คะแนนจากผู้ใช้ทั้งหมด user_ratings_total user_ratings_total Place.Field.USER_RATINGS_TOTAL GMSPlaceFieldUserRatingsTotal

รองรับช่อง Places SDK สําหรับ iOS

นอกจากช่องที่ระบุไว้ด้านบนแล้ว Places SDK สําหรับ iOS ยังมีประเภทข้อมูล GMSPlaceFieldAll ซึ่งมีผลกระทบจากการส่งคืนช่องข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมด

findPlaceLikelihoodsFromCurrentLocationWithPlaceFields: ไม่รองรับช่องต่อไปนี้

  • GMSPlaceFieldTakeout
  • GMSPlaceFieldDelivery
  • GMSPlaceFieldDineIn
  • GMSPlaceFieldCurbsidePickup
  • GMSPlaceFieldAddressComponents
  • GMSPlaceFieldOpeningHours
  • GMSPlaceFieldPhoneNumber
  • GMSPlaceFieldWebsite
  • GMSPlaceFieldUtcOffsetMinutes