Polygons

Polyline sınıfı

google.maps.Polyline sınıf

Çoklu çizgi, harita üzerinde birbirine bağlı çizgi parçalarının doğrusal bir bindirmesidir.

Bu sınıfın kapsamı MVCObject.

const {Polyline} = await google.maps.importLibrary("maps") numaralı telefonu arayarak erişin. Haritalar JavaScript API'sindeki Kitaplıklar konusuna bakın.

Polyline
Polyline([opts])
Parametreler: 
Geçirilen PolylineOptions ile bir çoklu çizgi oluşturun. Bu çizgi, çoklu çizginin yolunu ve çoklu çizgiyi çizerken kullanılacak çizgi stilini belirtir. Bir çoklu çizgi oluştururken LatLngs dizisini veya MVCArray LatLngs dizisini geçirebilirsiniz, ancak basit diziler, örneklendirmenin ardından çoklu çizgi içindeki MVCArrays'ye dönüştürülür.
getDraggable
getDraggable()
Parametreler: Yok
Dönüş Değeri:  boolean
Bu şeklin kullanıcı tarafından sürüklenip sürüklenemeyeceğini döndürür.
getEditable
getEditable()
Parametreler: Yok
Dönüş Değeri:  boolean
Bu şeklin kullanıcı tarafından düzenlenip düzenlenemeyeceğini döndürür.
getMap
getMap()
Parametreler: Yok
Dönüş Değeri:  Map|null
Bu şeklin eklendiği haritayı döndürür.
getPath
getPath()
Parametreler: Yok
Dönüş Değeri:  MVCArray<LatLng>
Yolu alır.
getVisible
getVisible()
Parametreler: Yok
Dönüş Değeri:  boolean
Bu polinin haritada görünüp görünmediğini döndürür.
setDraggable
setDraggable(draggable)
Parametreler: 
 • draggableboolean
Return Value: Yok
true değerine ayarlanırsa kullanıcı bu şekli harita üzerinde sürükleyebilir. geodesic özelliği sürükleme modunu tanımlar.
setEditable
setEditable(editable)
Parametreler: 
 • editableboolean
Return Value: Yok
true olarak ayarlanırsa kullanıcı, köşelerde ve her segmentte gösterilen kontrol noktalarını sürükleyerek bu şekli düzenleyebilir.
setMap
setMap(map)
Parametreler: 
 • mapMap optional
Return Value: Yok
Belirtilen haritada bu şekli oluşturur. Harita null değerine ayarlanırsa şekil kaldırılır.
setOptions
setOptions(options)
Parametreler: 
Return Value: Yok
setPath
setPath(path)
Parametreler: 
Return Value: Yok
Yolu belirler. Diğer ayrıntılar için bkz. PolylineOptions.
setVisible
setVisible(visible)
Parametreler: 
 • visibleboolean
Return Value: Yok
false değerine ayarlanırsa bu çoklu gizlenir.
Devralındı: addListener, bindTo, get, notify, set, setValues, unbind, unbindAll
click
function(event)
Bağımsız değişkenler: 
Bu etkinlik, Çoklu Çizgi'de DOM tıklama etkinliği tetiklendiğinde tetiklenir.
contextmenu
function(event)
Bağımsız değişkenler: 
Bu etkinlik, Poyline'da DOM içerik menüsü etkinliği tetiklendiğinde tetiklenir.
dblclick
function(event)
Bağımsız değişkenler: 
Bu etkinlik, Çoklu Çizgi'de DOM dblclick etkinliği tetiklendiğinde tetiklenir.
drag
function(event)
Bağımsız değişkenler: 
Kullanıcı çoklu çizgiyi sürüklerken bu etkinlik tekrar tekrar tetiklenir.
dragend
function(event)
Bağımsız değişkenler: 
Bu etkinlik, kullanıcı çoklu çizgiyi sürüklemeyi bıraktığında tetiklenir.
dragstart
function(event)
Bağımsız değişkenler: 
Bu etkinlik, kullanıcı çoklu çizgiyi sürüklemeye başladığında tetiklenir.
mousedown
function(event)
Bağımsız değişkenler: 
Bu etkinlik, Çoklu Çizgi'de fareyle üzerine gelindiğinde DOM etkinliği tetiklendiğinde tetiklenir.
mousemove
function(event)
Bağımsız değişkenler: 
Bu etkinlik, Çoklu Çizgi'de DOM fare hareketi etkinliği tetiklendiğinde tetiklenir.
mouseout
function(event)
Bağımsız değişkenler: 
Bu etkinlik, fare imleci Çoklu çizgi üzerinden çekildiğinde tetiklenir.
mouseover
function(event)
Bağımsız değişkenler: 
Bu etkinlik, fare ile Çoklu çizgi üzerine gelindiğinde tetiklenir.
mouseup
function(event)
Bağımsız değişkenler: 
Bu etkinlik, Çoklu Çizgi'de fareyle üzerine gelme DOM etkinliği tetiklendiğinde tetiklenir.
rightclick
function(event)
Bağımsız değişkenler: 
Bu etkinlik, Çoklu Çizgi sağ tıklandığında tetiklenir.

PolylineOptions arayüzü

google.maps.PolylineOptions arayüz

Çoklu Çizgi üzerinde ayarlanabilecek özellikleri tanımlamak için kullanılan PolylineOptions nesnesi.

clickable optional
Tür:  boolean optional
Varsayılan: true
Bu Polyline öğesinin fare etkinliklerini işleyip işlemediğini belirtir.
draggable optional
Tür:  boolean optional
Varsayılan: false
true değerine ayarlanırsa kullanıcı bu şekli harita üzerinde sürükleyebilir. geodesic özelliği sürükleme modunu tanımlar.
editable optional
Tür:  boolean optional
Varsayılan: false
true olarak ayarlanırsa kullanıcı, köşelerde ve her segmentte gösterilen kontrol noktalarını sürükleyerek bu şekli düzenleyebilir.
geodesic optional
Tür:  boolean optional
Varsayılan: false
true olduğunda, çokgenin kenarları jeodezik olarak yorumlanır ve Dünyanın eğriliğini izler. false olduğunda, poligonun kenarları ekran alanında düz çizgiler olarak oluşturulur. Boyutlar dünyanın yüzeyine göre korunduğundan, jeodezik bir poligonun şeklinin sürüklendiğinde değişebileceğini unutmayın.
icons optional
Tür:  Array<IconSequence> optional
Çoklu çizgi boyunca oluşturulacak simgeler.
map optional
Tür:  Map optional
Çoklu çizginin görüntüleneceği harita.
path optional
Çoklu çizginin sıralı koordinat dizisi. Bu yol, basit bir LatLng dizisi veya MVCArray LatLng dizisi kullanılarak belirtilebilir. Basit bir diziyi geçerseniz dizi, MVCArray'e dönüştürülür. MVCArray içinde EnlBoy eklemek veya kaldırmak, harita üzerindeki çoklu çizgiyi otomatik olarak günceller.
strokeColor optional
Tür:  string optional
Fırça rengi. Genişletilmiş adlandırılmış renkler dışında tüm CSS3 renkleri desteklenir.
strokeOpacity optional
Tür:  number optional
Fırça opaklığı 0,0 ile 1,0 arasında.
strokeWeight optional
Tür:  number optional
Piksel cinsinden fırça genişliği.
visible optional
Tür:  boolean optional
Varsayılan: true
Bu çoklu çizginin haritada görünüp görünmediği.
zIndex optional
Tür:  number optional
Diğer polilerle karşılaştırıldığında z Endeksi.

IconSequence arayüzü

google.maps.IconSequence arayüz

Simgelerin bir satırda nasıl oluşturulacağını açıklar.

Çoklu çizginiz jeodezikse hem ofset hem de tekrar için belirtilen mesafeler varsayılan olarak metre cinsinden hesaplanır. Ofset veya tekrarın bir piksel değerine ayarlanması, mesafelerin ekranda piksel cinsinden hesaplanmasına neden olur.

fixedRotation optional
Tür:  boolean optional
Varsayılan: false
true ise dizideki her simge, üzerinde yer aldığı kenarın açısı ne olursa olsun aynı sabit dönüşe sahip olur. false ise sıradaki her bir simge kendi kenarına göre döndürülecek şekilde döndürülür.
icon optional
Tür:  Symbol optional
Satır üzerinde oluşturulacak simge.
offset optional
Tür:  string optional
Varsayılan: '100%'
Bir simgenin oluşturulacağı satırın başlangıcından olan mesafe. Bu mesafe, çizgi uzunluğunun yüzdesi olarak (ör. "%50") veya piksel cinsinden (ör. "50 piksel") ifade edilebilir.
repeat optional
Tür:  string optional
Varsayılan: 0
Satır üzerinde ardışık simgeler arasındaki mesafe. Bu mesafe, çizgi uzunluğunun yüzdesi olarak (ör. "%50") veya piksel cinsinden (ör. "50 piksel") ifade edilebilir. Simgenin tekrarlanmasını devre dışı bırakmak için "0" değerini belirtin.

Poligon sınıf

google.maps.Polygon sınıf

Bir poligon (çoklu çizgi gibi), sıralı bir dizi bağlı koordinat dizisini tanımlar. Buna ek olarak, çokgenler kapalı bir döngü oluşturur ve dolgulu bir bölgeyi tanımlar. Geliştirici kılavuzundaki örneklere basit bir poligon, delikli bir poligon vb. ile başlayan örneklere bakın. Poligon oluşturmak için Veri katmanı'nı da kullanabileceğinizi unutmayın. Veri katmanı, iç ve dış yolların sırasını sizin için halleder, böylece delik oluşturmak için daha kolay bir yol sunar.

Bu sınıfın kapsamı MVCObject.

const {Polygon} = await google.maps.importLibrary("maps") numaralı telefonu arayarak erişin. Haritalar JavaScript API'sindeki Kitaplıklar konusuna bakın.

Polygon
Polygon([opts])
Parametreler: 
Geçilen PolygonOptions ile bir poligon oluşturun. Bu işlev, poligonun yolunu, çokgenin kenarlarının çizgi stilini ve çokgenin iç bölgelerinin dolgu stilini belirtir. Bir poligon, her bir yolun bir LatLng dizisinden oluştuğu bir veya daha fazla yol içerebilir. Bu yolları oluştururken bir LatLngs dizisini veya bir MVCArray LatLng sn. geçirebilirsiniz. Diziler, örneklendirmeden sonra poligon içindeki MVCArray değerlerine dönüştürülür.
getDraggable
getDraggable()
Parametreler: Yok
Dönüş Değeri:  boolean
Bu şeklin kullanıcı tarafından sürüklenip sürüklenemeyeceğini döndürür.
getEditable
getEditable()
Parametreler: Yok
Dönüş Değeri:  boolean
Bu şeklin kullanıcı tarafından düzenlenip düzenlenemeyeceğini döndürür.
getMap
getMap()
Parametreler: Yok
Dönüş Değeri:  Map|null
Bu şeklin eklendiği haritayı döndürür.
getPath
getPath()
Parametreler: Yok
Dönüş Değeri:  MVCArray<LatLng>
İlk yolu alır.
getPaths
getPaths()
Parametreler: Yok
Dönüş Değeri:  MVCArray<MVCArray<LatLng>>
Bu poligonun yollarını getirir.
getVisible
getVisible()
Parametreler: Yok
Dönüş Değeri:  boolean
Bu polinin haritada görünüp görünmediğini döndürür.
setDraggable
setDraggable(draggable)
Parametreler: 
 • draggableboolean
Return Value: Yok
true değerine ayarlanırsa kullanıcı bu şekli harita üzerinde sürükleyebilir. geodesic özelliği sürükleme modunu tanımlar.
setEditable
setEditable(editable)
Parametreler: 
 • editableboolean
Return Value: Yok
true olarak ayarlanırsa kullanıcı, köşelerde ve her segmentte gösterilen kontrol noktalarını sürükleyerek bu şekli düzenleyebilir.
setMap
setMap(map)
Parametreler: 
 • mapMap optional
Return Value: Yok
Belirtilen haritada bu şekli oluşturur. Harita null değerine ayarlanırsa şekil kaldırılır.
setOptions
setOptions(options)
Parametreler: 
Return Value: Yok
setPath
setPath(path)
Parametreler: 
Return Value: Yok
İlk yolu ayarlar. Diğer ayrıntılar için bkz. PolygonOptions.
setPaths
setPaths(paths)
Return Value: Yok
Bu çokgenin yolunu belirler.
setVisible
setVisible(visible)
Parametreler: 
 • visibleboolean
Return Value: Yok
false değerine ayarlanırsa bu çoklu gizlenir.
Devralındı: addListener, bindTo, get, notify, set, setValues, unbind, unbindAll
click
function(event)
Bağımsız değişkenler: 
Bu etkinlik, Poligonda DOM tıklama etkinliği tetiklendiğinde tetiklenir.
contextmenu
function(event)
Bağımsız değişkenler: 
Bu etkinlik, Poligonda DOM içerik menüsü etkinliği tetiklendiğinde tetiklenir.
dblclick
function(event)
Bağımsız değişkenler: 
Bu etkinlik, Poligonda DOM dblclick etkinliği tetiklendiğinde tetiklenir.
drag
function(event)
Bağımsız değişkenler: 
Kullanıcı poligonu sürüklerken bu etkinlik sürekli olarak tetiklenir.
dragend
function(event)
Bağımsız değişkenler: 
Bu etkinlik, kullanıcı poligonu sürüklemeyi bıraktığında tetiklenir.
dragstart
function(event)
Bağımsız değişkenler: 
Bu etkinlik, kullanıcı poligonu sürüklemeye başladığında tetiklenir.
mousedown
function(event)
Bağımsız değişkenler: 
Bu etkinlik, Poligon'da fareyle üzerine gelme DOM etkinliği tetiklendiğinde tetiklenir.
mousemove
function(event)
Bağımsız değişkenler: 
Bu etkinlik, Poligonda DOM fare hareketi etkinliği tetiklendiğinde tetiklenir.
mouseout
function(event)
Bağımsız değişkenler: 
Bu etkinlik, Polygon fare üzerinden çekildiğinde tetiklenir.
mouseover
function(event)
Bağımsız değişkenler: 
Bu etkinlik, fareyle Polygon üzerine getirildiğinde tetiklenir.
mouseup
function(event)
Bağımsız değişkenler: 
Bu etkinlik, imleç DOM etkinliği Poligonda tetiklendiğinde tetiklenir.
rightclick
function(event)
Bağımsız değişkenler: 
Bu etkinlik, Poligon sağ tıklandığında tetiklenir.

PolygonOptions arayüzü

google.maps.PolygonOptions arayüz

Bir Poligonda ayarlanabilecek özellikleri tanımlamak için kullanılan PolygonOptions nesnesi.

clickable optional
Tür:  boolean optional
Varsayılan: true
Bu Polygon öğesinin fare etkinliklerini işleyip işlemediğini belirtir.
draggable optional
Tür:  boolean optional
Varsayılan: false
true değerine ayarlanırsa kullanıcı bu şekli harita üzerinde sürükleyebilir. geodesic özelliği sürükleme modunu tanımlar.
editable optional
Tür:  boolean optional
Varsayılan: false
true olarak ayarlanırsa kullanıcı, köşelerde ve her segmentte gösterilen kontrol noktalarını sürükleyerek bu şekli düzenleyebilir.
fillColor optional
Tür:  string optional
Dolgu rengi. Genişletilmiş adlandırılmış renkler dışında tüm CSS3 renkleri desteklenir.
fillOpacity optional
Tür:  number optional
Dolgu opaklığı 0,0 ile 1,0 arasında
geodesic optional
Tür:  boolean optional
Varsayılan: false
true olduğunda, çokgenin kenarları jeodezik olarak yorumlanır ve Dünyanın eğriliğini izler. false olduğunda, poligonun kenarları ekran alanında düz çizgiler olarak oluşturulur. Boyutlar dünyanın yüzeyine göre korunduğundan, jeodezik bir poligonun şeklinin sürüklendiğinde değişebileceğini unutmayın.
map optional
Tür:  Map optional
Poligonun görüntüleneceği harita.
paths optional
Kapalı bir döngüyü belirten sıralı koordinat dizisi. Çoklu çizgilerden farklı olarak, bir poligon bir ya da daha fazla yoldan oluşabilir. Sonuç olarak, path özelliğinde bir veya daha fazla LatLng koordinatları dizisi belirtilebilir. Yollar otomatik olarak kapatılır. Yolun ilk köşe noktasını son köşe noktası olarak tekrarlamayın. Basit poligonlar tek bir LatLng dizisi kullanılarak tanımlanabilir. Daha karmaşık poligonlar bir dizi dizisi belirtebilir. Tüm basit diziler, MVCArray değerlerine dönüştürülür. MVCArray üzerinde LatLng eklemek veya kaldırmak haritadaki poligonun otomatik olarak güncellenmesini sağlar.
strokeColor optional
Tür:  string optional
Fırça rengi. Genişletilmiş adlandırılmış renkler dışında tüm CSS3 renkleri desteklenir.
strokeOpacity optional
Tür:  number optional
Fırça opaklığı 0,0 ile 1,0 arasında
strokePosition optional
Tür:  StrokePosition optional
Fırça konumu.
strokeWeight optional
Tür:  number optional
Piksel cinsinden fırça genişliği.
visible optional
Tür:  boolean optional
Varsayılan: true
Bu poligonun haritada görünüp görünmediği.
zIndex optional
Tür:  number optional
Diğer polilerle karşılaştırıldığında z Endeksi.

PolyMouseEvent arayüzü

google.maps.PolyMouseEvent arayüz

Bu nesne, çoklu çizgiler ve poligonlardaki fare etkinliklerinden döndürülür.

Bu arayüz MapMouseEvent kapsamını genişletir.

edge optional
Tür:  number optional
Etkinlik, düzenlenebilir bir poligonun orta noktasında gerçekleştiyse, etkinlik gerçekleştiğinde imlecin altındaki yolun içindeki kenarın dizini.
path optional
Tür:  number optional
Etkinlik bir köşe noktasında gerçekleştiyse ve poligon düzenlenebilir durumdaysa, etkinlik gerçekleştiğinde imlecin altındaki yolun dizini. Aksi durumda undefined.
vertex optional
Tür:  number optional
Etkinlik bir tepe noktasında gerçekleştiyse ve çoklu çizgi ya da poligon düzenlenebilirse, etkinlik gerçekleştiğinde imlecin altındaki köşenin dizini. Etkinlik bir tepe noktasında gerçekleşmiyorsa değer undefined olur.
Devralındı: domEvent, latLng
Devralındı: stop

Dikdörtgen sınıf

google.maps.Rectangle sınıf

Dikdörtgen yer paylaşımı.

Bu sınıfın kapsamı MVCObject.

const {Rectangle} = await google.maps.importLibrary("maps") numaralı telefonu arayarak erişin. Haritalar JavaScript API'sindeki Kitaplıklar konusuna bakın.

Rectangle
Rectangle([opts])
Parametreler: 
Sınırları ve stili belirten RectangleOptions öğesini kullanarak bir dikdörtgen oluşturun.
getBounds
getBounds()
Parametreler: Yok
Dönüş Değeri:  LatLngBounds|null
Bu dikdörtgenin sınırlarını döndürür.
getDraggable
getDraggable()
Parametreler: Yok
Dönüş Değeri:  boolean
Bu dikdörtgenin kullanıcı tarafından sürüklenip sürüklenemeyeceğini döndürür.
getEditable
getEditable()
Parametreler: Yok
Dönüş Değeri:  boolean
Bu dikdörtgenin kullanıcı tarafından düzenlenip düzenlenemeyeceğini döndürür.
getMap
getMap()
Parametreler: Yok
Dönüş Değeri:  Map|null
Bu dikdörtgenin görüntülendiği haritayı döndürür.
getVisible
getVisible()
Parametreler: Yok
Dönüş Değeri:  boolean
Bu dikdörtgenin haritada görünür olup olmadığını döndürür.
setBounds
setBounds(bounds)
Parametreler: 
Return Value: Yok
Bu dikdörtgenin sınırlarını belirler.
setDraggable
setDraggable(draggable)
Parametreler: 
 • draggableboolean
Return Value: Yok
true değerine ayarlanırsa kullanıcı bu dikdörtgeni harita üzerinde sürükleyebilir.
setEditable
setEditable(editable)
Parametreler: 
 • editableboolean
Return Value: Yok
true değerine ayarlanırsa kullanıcı, köşelerde ve kenarlarda gösterilen denetim noktalarını sürükleyerek bu dikdörtgeni düzenleyebilir.
setMap
setMap(map)
Parametreler: 
 • mapMap optional
Return Value: Yok
Belirtilen harita üzerinde dikdörtgen oluşturur. Harita null değerine ayarlanırsa dikdörtgen kaldırılır.
setOptions
setOptions(options)
Parametreler: 
Return Value: Yok
setVisible
setVisible(visible)
Parametreler: 
 • visibleboolean
Return Value: Yok
false olarak ayarlanırsa bu dikdörtgeni gizler.
Devralındı: addListener, bindTo, get, notify, set, setValues, unbind, unbindAll
bounds_changed
function()
Bağımsız değişkenler: Yok
Bu etkinlik, dikdörtgenin sınırları değiştirildiğinde tetiklenir.
click
function(event)
Bağımsız değişkenler: 
Bu etkinlik, dikdörtgende DOM tıklama etkinliği tetiklendiğinde tetiklenir.
contextmenu
function(event)
Bağımsız değişkenler: 
Bu etkinlik, dikdörtgende DOM içerik menüsü etkinliği tetiklendiğinde tetiklenir.
dblclick
function(event)
Bağımsız değişkenler: 
Bu etkinlik, dikdörtgende DOM dblclick etkinliği tetiklendiğinde tetiklenir.
drag
function(event)
Bağımsız değişkenler: 
Kullanıcı dikdörtgeni sürüklerken bu etkinlik sürekli olarak tetiklenir.
dragend
function(event)
Bağımsız değişkenler: 
Bu etkinlik, kullanıcı dikdörtgeni sürüklemeyi bıraktığında tetiklenir.
dragstart
function(event)
Bağımsız değişkenler: 
Bu etkinlik, kullanıcı dikdörtgeni sürüklemeye başladığında tetiklenir.
mousedown
function(event)
Bağımsız değişkenler: 
Bu etkinlik, DOM fareyi aşağı çekme etkinliği dikdörtgen üzerinde tetiklendiğinde tetiklenir.
mousemove
function(event)
Bağımsız değişkenler: 
Bu etkinlik, dikdörtgen üzerinde DOMMousemove etkinliği tetiklendiğinde tetiklenir.
mouseout
function(event)
Bağımsız değişkenler: 
Bu etkinlik, fare imleci dikdörtgenin dışına çıktığında tetiklenir.
mouseover
function(event)
Bağımsız değişkenler: 
Bu etkinlik, fareyle üzerine gelindiğinde dikdörtgen içinde tetiklenir.
mouseup
function(event)
Bağımsız değişkenler: 
Bu etkinlik, fareyle dikdörtgende yukarı doğru DOM etkinliği tetiklendiğinde tetiklenir.
rightclick
function(event)
Bağımsız değişkenler: 
Bu etkinlik, dikdörtgen sağ tıklandığında tetiklenir.

RectangleOptions arayüzü

google.maps.RectangleOptions arayüz

Dikdörtgen üzerinde ayarlanabilecek özellikleri tanımlamak için kullanılan RectangleOptions nesnesi.

bounds optional
Sınırlar.
clickable optional
Tür:  boolean optional
Varsayılan: true
Bu Rectangle öğesinin fare etkinliklerini işleyip işlemediğini belirtir.
draggable optional
Tür:  boolean optional
Varsayılan: false
true değerine ayarlanırsa kullanıcı bu dikdörtgeni harita üzerinde sürükleyebilir.
editable optional
Tür:  boolean optional
Varsayılan: false
true değerine ayarlanırsa kullanıcı, köşelerde ve kenarlarda gösterilen denetim noktalarını sürükleyerek bu dikdörtgeni düzenleyebilir.
fillColor optional
Tür:  string optional
Dolgu rengi. Genişletilmiş adlandırılmış renkler dışında tüm CSS3 renkleri desteklenir.
fillOpacity optional
Tür:  number optional
Dolgu opaklığı 0,0 ile 1,0 arasında
map optional
Tür:  Map optional
Dikdörtgenin görüntüleneceği harita.
strokeColor optional
Tür:  string optional
Fırça rengi. Genişletilmiş adlandırılmış renkler dışında tüm CSS3 renkleri desteklenir.
strokeOpacity optional
Tür:  number optional
Fırça opaklığı 0,0 ile 1,0 arasında
strokePosition optional
Tür:  StrokePosition optional
Fırça konumu.
strokeWeight optional
Tür:  number optional
Piksel cinsinden fırça genişliği.
visible optional
Tür:  boolean optional
Varsayılan: true
Bu dikdörtgenin haritada görünüp görünmediği.
zIndex optional
Tür:  number optional
Diğer polilerle karşılaştırıldığında z Endeksi.

Circle sınıfı

google.maps.Circle sınıf

Dünya yüzeyinde bir daire; "küresel başlık" olarak da bilinir.

Bu sınıfın kapsamı MVCObject.

const {Circle} = await google.maps.importLibrary("maps") numaralı telefonu arayarak erişin. Haritalar JavaScript API'sindeki Kitaplıklar konusuna bakın.

Circle
Circle([circleOrCircleOptions])
Parametreler: 
Merkezi, yarıçapı ve stili belirten CircleOptions işaretini kullanarak daire oluşturun.
getBounds
getBounds()
Parametreler: Yok
Dönüş Değeri:  LatLngBounds|null
Bu Çevrenin LatLngBounds'ını alır.
getCenter
getCenter()
Parametreler: Yok
Dönüş Değeri:  LatLng|null
Bu dairenin merkezini döndürür.
getDraggable
getDraggable()
Parametreler: Yok
Dönüş Değeri:  boolean
Bu dairenin kullanıcı tarafından sürüklenip sürüklenemeyeceğini döndürür.
getEditable
getEditable()
Parametreler: Yok
Dönüş Değeri:  boolean
Bu çevrenin kullanıcı tarafından düzenlenip düzenlenemeyeceğini döndürür.
getMap
getMap()
Parametreler: Yok
Dönüş Değeri:  Map|null
Bu dairenin görüntülendiği haritayı döndürür.
getRadius
getRadius()
Parametreler: Yok
Dönüş Değeri:  number
Bu dairenin yarıçapını döndürür (metre cinsinden).
getVisible
getVisible()
Parametreler: Yok
Dönüş Değeri:  boolean
Bu dairenin haritada görünür olup olmadığını döndürür.
setCenter
setCenter(center)
Parametreler: 
Return Value: Yok
Bu dairenin merkezini ayarlar.
setDraggable
setDraggable(draggable)
Parametreler: 
 • draggableboolean
Return Value: Yok
true olarak ayarlanırsa kullanıcı bu daireyi haritanın üzerinde sürükleyebilir.
setEditable
setEditable(editable)
Parametreler: 
 • editableboolean
Return Value: Yok
true olarak ayarlanırsa kullanıcı, dairenin merkezinde ve çevresinde gösterilen denetim noktalarını sürükleyerek bu daireyi düzenleyebilir.
setMap
setMap(map)
Parametreler: 
 • mapMap optional
Return Value: Yok
Belirtilen haritadaki daireyi oluşturur. Harita null olarak ayarlanırsa daire kaldırılır.
setOptions
setOptions(options)
Parametreler: 
Return Value: Yok
setRadius
setRadius(radius)
Parametreler: 
 • radiusnumber
Return Value: Yok
Bu dairenin yarıçapını ayarlar (metre cinsinden).
setVisible
setVisible(visible)
Parametreler: 
 • visibleboolean
Return Value: Yok
false olarak ayarlandıysa bu çevreyi gizler.
Devralındı: addListener, bindTo, get, notify, set, setValues, unbind, unbindAll
center_changed
function()
Bağımsız değişkenler: Yok
Bu etkinlik, dairenin merkezi değiştirildiğinde tetiklenir.
click
function(event)
Bağımsız değişkenler: 
Bu etkinlik, dairede DOM tıklama etkinliği tetiklendiğinde tetiklenir.
dblclick
function(event)
Bağımsız değişkenler: 
Bu etkinlik, dairede DOM dblclick etkinliği tetiklendiğinde tetiklenir.
drag
function(event)
Bağımsız değişkenler: 
Kullanıcı daireyi sürüklerken bu etkinlik sürekli olarak tetiklenir.
dragend
function(event)
Bağımsız değişkenler: 
Bu etkinlik, kullanıcı daireyi sürüklemeyi bıraktığında tetiklenir.
dragstart
function(event)
Bağımsız değişkenler: 
Bu etkinlik, kullanıcı daireyi sürüklemeye başladığında tetiklenir.
mousedown
function(event)
Bağımsız değişkenler: 
Bu etkinlik, daire üzerinde fareyle üzerine gelme DOM etkinliği tetiklendiğinde tetiklenir.
mousemove
function(event)
Bağımsız değişkenler: 
Daire üzerinde DOM fare hareketi etkinliği tetiklendiğinde bu etkinlik tetiklenir.
mouseout
function(event)
Bağımsız değişkenler: 
Bu etkinlik, fare imlecinin çevreden uzaklaşması durumunda tetiklenir.
mouseover
function(event)
Bağımsız değişkenler: 
Bu etkinlik, fare imleci bir dairenin üzerine getirildiğinde tetiklenir.
mouseup
function(event)
Bağımsız değişkenler: 
Daire üzerinde fareyle üzerine gelme DOM etkinliği tetiklendiğinde bu etkinlik tetiklenir.
radius_changed
function()
Bağımsız değişkenler: Yok
Bu etkinlik, dairenin yarıçapı değiştirildiğinde tetiklenir.
rightclick
function(event)
Bağımsız değişkenler: 
Bu etkinlik, daire sağ tıklandığında tetiklenir.

CircleOptions arayüzü

google.maps.CircleOptions arayüz

Bir Circle'da ayarlanabilecek özellikleri tanımlamak için kullanılan CircleOptions nesnesi.

center optional
Tür:  LatLng|LatLngLiteral optional
Çemberin merkezi.
clickable optional
Tür:  boolean optional
Varsayılan: true
Bu Circle öğesinin fare etkinliklerini işleyip işlemediğini belirtir.
draggable optional
Tür:  boolean optional
Varsayılan: false
true olarak ayarlanırsa kullanıcı bu daireyi haritanın üzerinde sürükleyebilir.
editable optional
Tür:  boolean optional
Varsayılan: false
true olarak ayarlanırsa kullanıcı, dairenin merkezinde ve çevresinde gösterilen denetim noktalarını sürükleyerek bu daireyi düzenleyebilir.
fillColor optional
Tür:  string optional
Dolgu rengi. Genişletilmiş adlandırılmış renkler dışında tüm CSS3 renkleri desteklenir.
fillOpacity optional
Tür:  number optional
Dolgu opaklığı 0,0 ile 1,0 arasında.
map optional
Tür:  Map optional
Dairenin görüntüleneceği harita.
radius optional
Tür:  number optional
Dünya yüzeyinde metre cinsinden belirtilen yarıçap.
strokeColor optional
Tür:  string optional
Fırça rengi. Genişletilmiş adlandırılmış renkler dışında tüm CSS3 renkleri desteklenir.
strokeOpacity optional
Tür:  number optional
Fırça opaklığı 0,0 ile 1,0 arasında.
strokePosition optional
Tür:  StrokePosition optional
Fırça konumu.
strokeWeight optional
Tür:  number optional
Piksel cinsinden fırça genişliği.
visible optional
Tür:  boolean optional
Varsayılan: true
Bu çevrenin haritada görünür olup olmadığı.
zIndex optional
Tür:  number optional
Diğer polilerle karşılaştırıldığında z Endeksi.

StrokePosition sabit değerleri

google.maps.StrokePosition sabit değer

Çizginin çokgen üzerindeki olası konumları.

const {StrokePosition} = await google.maps.importLibrary("maps") numaralı telefonu arayarak erişin. Haritalar JavaScript API'sindeki Kitaplıklar konusuna bakın.

CENTER Çizginin, çizginin yarısı poligonun içinde, yarısı ise poligonun dışında olacak şekilde poligonun yolunda ortalanır.
INSIDE Çizgi çokgenin içindedir.
OUTSIDE Çizgi çokgenin dışına yerleşir.