ซ่อน

Elevation service

View this example full screen.

JavaScript
function initMap() {
 var map = new google.maps.Map(document.getElementById('map'), {
  zoom: 8,
  center: {lat: 63.333, lng: -150.5}, // Denali.
  mapTypeId: 'terrain'
 });
 var elevator = new google.maps.ElevationService;
 var infowindow = new google.maps.InfoWindow({map: map});

 // Add a listener for the click event. Display the elevation for the LatLng of
 // the click inside the infowindow.
 map.addListener('click', function(event) {
  displayLocationElevation(event.latLng, elevator, infowindow);
 });
}

function displayLocationElevation(location, elevator, infowindow) {
 // Initiate the location request
 elevator.getElevationForLocations({
  'locations': [location]
 }, function(results, status) {
  infowindow.setPosition(location);
  if (status === google.maps.ElevationStatus.OK) {
   // Retrieve the first result
   if (results[0]) {
    // Open the infowindow indicating the elevation at the clicked position.
    infowindow.setContent('The elevation at this point <br>is ' +
      results[0].elevation + ' meters.');
   } else {
    infowindow.setContent('No results found');
   }
  } else {
   infowindow.setContent('Elevation service failed due to: ' + status);
  }
 });
}
JavaScript + HTML
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta name="viewport" content="initial-scale=1.0, user-scalable=no">
  <meta charset="utf-8">
  <title>Elevation service</title>
  <style>
   html, body {
    height: 100%;
    margin: 0;
    padding: 0;
   }
   #map {
    height: 100%;
   }
  </style>
 </head>
 <body>
  <div id="map"></div>
  <script>
function initMap() {
 var map = new google.maps.Map(document.getElementById('map'), {
  zoom: 8,
  center: {lat: 63.333, lng: -150.5}, // Denali.
  mapTypeId: 'terrain'
 });
 var elevator = new google.maps.ElevationService;
 var infowindow = new google.maps.InfoWindow({map: map});

 // Add a listener for the click event. Display the elevation for the LatLng of
 // the click inside the infowindow.
 map.addListener('click', function(event) {
  displayLocationElevation(event.latLng, elevator, infowindow);
 });
}

function displayLocationElevation(location, elevator, infowindow) {
 // Initiate the location request
 elevator.getElevationForLocations({
  'locations': [location]
 }, function(results, status) {
  infowindow.setPosition(location);
  if (status === google.maps.ElevationStatus.OK) {
   // Retrieve the first result
   if (results[0]) {
    // Open the infowindow indicating the elevation at the clicked position.
    infowindow.setContent('The elevation at this point <br>is ' +
      results[0].elevation + ' meters.');
   } else {
    infowindow.setContent('No results found');
   }
  } else {
   infowindow.setContent('Elevation service failed due to: ' + status);
  }
 });
}

  </script>
  <script src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=YOUR_API_KEY&signed_in=true&callback=initMap"
    async defer></script>
 </body>
</html>

ส่งความคิดเห็นเกี่ยวกับ...

หากต้องการความช่วยเหลือ ให้ไปที่หน้าการสนับสนุน