Danh sách lớp

Danh sách lớp
Các lớp và giao thức trong SDK Google Maps dành cho iOS:
GMSAddressKết quả từ một yêu cầu mã hoá địa lý đảo ngược, có chứa địa chỉ mà con người có thể đọc được
GMSAdvancedMarkerĐiểm đánh dấu nâng cao là một biểu tượng được đặt tại một điểm cụ thể trên bề mặt bản đồ
GMSCALayerGMSCALayer là một lớp cao cấp được các lớp trong SDK Google Maps dành cho iOS, chẳng hạn như GMSMapLayerGMSPanoramaLayer sử dụng
GMSCameraPositionMột lớp bất biến tổng hợp tất cả các tham số vị trí của máy ảnh
GMSCameraUpdateGMSCameraUpdate biểu thị một bản cập nhật có thể được áp dụng cho GMSMapView
GMSCircleHình tròn trên bề mặt Trái Đất (nắp hình cầu)
GMSCoordinateBoundsGMSCoordinateBounds biểu thị một hộp giới hạn hình chữ nhật trên bề mặt Earth
GMSDatasetFeatureGiao diện đại diện cho một đối tượng của một tập dữ liệu.
GMSDatasetFeatureLayerGiao diện đại diện cho một lớp đối tượng của một tập dữ liệu.
<GMSFeature>Giao diện biểu thị siêu dữ liệu của một tính năng
GMSFeatureLayerMột lớp đại diện cho một tập hợp tất cả đối tượng của cùng một GMSFeatureType mà kiểu của các đối tượng này có thể bị ghi đè trên ứng dụng
GMSFeatureStyleChỉ định cách một đối tượng địa lý trên bản đồ sẽ xuất hiện khi được hiển thị trên bản đồ
GMSGeocoderHiển thị dịch vụ mã hoá địa lý ngược
GMSGroundOverlayGMSGroundOverlay chỉ định các tuỳ chọn sẵn có cho lớp phủ mặt đất tồn tại trên bề mặt Trái Đất
GMSIndoorBuildingMô tả một toà nhà có các tầng
GMSIndoorDisplayCho phép quan sát hoặc kiểm soát việc hiển thị dữ liệu ở cấp trong nhà
<GMSIndoorDisplayDelegate>Uỷ quyền cho các sự kiện trên GMSIndoorDisplay
GMSIndoorLevelMô tả một tầng duy nhất của một toà nhà
GMSMapIDGiá trị nhận dạng không rõ ràng cho cấu hình bản đồ tuỳ chỉnh
GMSMapLayerGMSMapLayer là một lớp con tuỳ chỉnh của CALayer, được cung cấp dưới dạng lớp lớp trên GMSMapView
GMSMapPointMột điểm trên bản đồ
GMSMapStyleGMSMapStyle lưu giữ thông tin chi tiết về kiểu có thể áp dụng cho bản đồ
GMSMapViewĐây là lớp chính của SDK Google Maps dành cho iOS và là điểm vào cho tất cả các phương pháp liên quan đến bản đồ
<GMSMapViewDelegate>Uỷ quyền cho các sự kiện trên GMSMapView
GMSMapViewOptionsLớp này xác định các tuỳ chọn thời gian khởi chạy cho GMSMapView
GMSMarkerĐiểm đánh dấu là một biểu tượng được đặt tại một điểm cụ thể trên bề mặt bản đồ
GMSMarkerLayerGMSMarkerLayer là một lớp con của GMSOverlayLayer, có sẵn trên cơ sở từng điểm đánh dấu, cho phép tạo ảnh động của một số thuộc tính của GMSMarker được liên kết
GMSMutableCameraPositionPhiên bản có thể thay đổi của GMSCameraPosition
GMSMutableFeatureStylePhiên bản có thể biến đổi của GMSFeatureStyle
GMSMutablePathGMSMutablePath là một mảng động (có thể thay đổi kích thước) của CLLocationLocation2D
GMSOrientationGMSOrientation là một bộ tiêu đề và độ cao dùng để điều khiển hướng xem của GMSPanoramaCamera
GMSOverlayGMSOverlay là một lớp trừu tượng đại diện cho một số lớp phủ có thể được đính kèm vào một GMSMapView cụ thể
GMSOverlayLayerGMSOverlayLayer là một lớp con tuỳ chỉnh của CALayer và một lớp cơ sở trừu tượng cho các lớp GMSOverlay cho phép ảnh động tuỳ chỉnh
GMSPanoramaGMSPanorama biểu thị siêu dữ liệu cho một ảnh toàn cảnh cụ thể trên Earth
GMSPanoramaCameraGMSPanoramaCamera được dùng để kiểm soát hướng xem của GMSPanoramaView
GMSPanoramaCameraUpdateGMSPanoramaCameraUpdate biểu thị một bản cập nhật có thể được áp dụng cho GMSPanoramaView
GMSPanoramaLayerGMSPanoramaLayer là lớp con tuỳ chỉnh của CALayer, được cung cấp dưới dạng lớp lớp trên GMSPanoramaView
GMSPanoramaLinkLiên kết từ GMSPanorama với ảnh toàn cảnh lân cận
GMSPanoramaServiceBạn có thể sử dụng GMSPanoramaService để yêu cầu siêu dữ liệu ảnh toàn cảnh ngay cả khi GMSPanoramaView không hoạt động
GMSPanoramaViewẢnh toàn cảnh được dùng để hiển thị hình ảnh trong Chế độ xem đường phố
<GMSPanoramaViewDelegate>Uỷ quyền cho các sự kiện trên GMSPanoramaView
GMSPathGMSPath đóng gói một mảng không thể thay đổi của CLLocationCooordinate2D
GMSPinImageCung cấp hình ảnh ghim tuỳ chỉnh cho điểm đánh dấu nâng cao
GMSPinImageGlyphCung cấp ký tự hình ảnh ghim tuỳ chỉnh cho điểm đánh dấu nâng cao
GMSPinImageOptionsCho phép ghim hình ảnh tuỳ chỉnh cho điểm đánh dấu nâng cao
GMSPlaceFeatureGiao diện đại diện cho một đối tượng địa điểm (đối tượng có mã địa điểm)
GMSPolygonGMSPolygon xác định một đa giác xuất hiện trên bản đồ
GMSPolygonLayerGMSPolygonLayer là một lớp con của GMSOverlayLayer, có sẵn trên cơ sở từng đa giác, cho phép tạo ảnh động nhiều thuộc tính của GMSPolygon được liên kết
GMSPolylineGMSPolyline chỉ định các tuỳ chọn sẵn có cho một hình nhiều đường tồn tại trên bề mặt Trái Đất
GMSProjectionXác định ánh xạ giữa toạ độ Earth (CLLocationLocation2D) và các toạ độ trong chế độ xem của bản đồ (CGPoint)
GMSReverseGeocodeResponseTập hợp kết quả từ yêu cầu mã hoá địa lý đảo ngược
GMSServicesLớp dịch vụ cho Google Maps SDK dành cho iOS
GMSSpriteStyleMô tả kiểu vẽ cho hình ảnh con dấu trên GMSStyleSpan
GMSStampStyleLớp cơ sở trừu tượng cho các kiểu hình nhiều đường vẽ hình ảnh lặp lại trên GMSStyleSpan
GMSStrokeStyleMô tả kiểu vẽ cho các thực thể một chiều như hình nhiều đường
GMSStyleSpanMô tả kiểu cho một số vùng của hình nhiều đường
GMSSyncTileLayerGMSSyncTileLayer là một lớp con trừu tượng của GMSTileLayer cung cấp giao diện đồng bộ hoá để tạo dữ liệu thẻ thông tin hình ảnh
GMSTextureStyleKiểu nhiều đường vẽ một hình ảnh lặp lại trên GMSStyleSpan
GMSTileLayerGMSTileLayer là một lớp trừu tượng cho phép xếp chồng các ô hình ảnh tuỳ chỉnh trên một GMSMapView được chỉ định
<GMSTileReceiver>GMSTileReceiver được cung cấp cho GMSTileLayer khi có yêu cầu thẻ thông tin, cho phép lệnh gọi lại được gọi sau đó (hoặc ngay lập tức)
GMSUISettingsChế độ cài đặt cho giao diện người dùng của GMSMapView
GMSURLTileLayerGMSURLTileProvider tìm nạp các thẻ thông tin dựa trên URL được trả về từ trình tạo GMSTileURLConstructor
GMSVisibleRegionGMSVisibleRegion chứa bốn điểm xác định đa giác có thể nhìn thấy được trong máy ảnh của bản đồ