Method: videos.renderVideo

Dodaje adres do kolejki mechanizmu renderowania, jeśli film nie został jeszcze wyrenderowany. W przeciwnym razie zwraca metadane filmu.

Żądanie HTTP

POST https://aerialview.googleapis.com/v1/videos:renderVideo

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Treść żądania

Treść żądania zawiera dane o następującej strukturze:

Zapis JSON
{
  "address": string
}
Pola
address

string

To pole jest wymagane. Adres pocztowy w Stanach Zjednoczonych, w której ma być renderowany film.

Treść odpowiedzi

Wiadomość z odpowiedzią na temat: AerialView.RenderVideo.

W przypadku powodzenia treść żądania zawiera dane o następującej strukturze:

Zapis JSON
{
  "state": enum (State),
  "metadata": {
    object (VideoMetadata)
  }
}
Pola
state

enum (State)

Bieżący stan żądania renderowania.

metadata

object (VideoMetadata)

Zawiera metadane filmu ustawiane tylko wtedy, gdy stan to ACTIVE.