Trải nghiệm người dùng trên nút Đăng nhập bằng Google

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Kết xuất bằng nút

Nút được cá nhân hoá sẽ hiển thị thông tin hồ sơ cho phiên hoạt động đầu tiên trên Google phê duyệt trang web của bạn. Phiên Google được phê duyệt có một tài khoản tương ứng trên trang web của bạn, trước đây đã đăng nhập qua tính năng Đăng nhập bằng Google.

Nếu một nút được cá nhân hoá xuất hiện, người dùng sẽ biết những điều sau:

 • Có ít nhất một phiên Google đang hoạt động.
 • Có một tài khoản tương ứng trên trang web của bạn.

Nút được cá nhân hoá cung cấp cho người dùng chỉ báo nhanh về trạng thái phiên, cả bên phía Google và trên trang web của bạn, trước khi họ nhấp vào nút. Điều này đặc biệt hữu ích cho những người dùng cuối chỉ thỉnh thoảng truy cập vào trang web của bạn. Họ có thể quên liệu một tài khoản đã được tạo hay chưa và theo cách nào. Nút được cá nhân hoá nhắc họ rằng Người dùng đã sử dụng tính năng Đăng nhập bằng Google trước đây. Do đó, tính năng này giúp ngăn chặn việc tạo tài khoản trùng lặp không cần thiết trên trang web của bạn.

Để cho biết trạng thái phiên, nút được cá nhân hoá sẽ xuất hiện theo các cách sau:

 • Một phiên: Chỉ có một phiên về phía Google. Phiên đó phê duyệt khách hàng và có một tài khoản tương ứng trên trang web của bạn.
Nút được cá nhân hóa sẽ hiển thị tên của một Tài khoản Google.
 • Nhiều phiên: Google có nhiều phiên hoạt động. Những phiên hoạt động đó phê duyệt ứng dụng. Trạng thái phê duyệt sẽ biểu thị bằng mũi tên danh sách bên cạnh tài khoản đang hiển thị. Ít nhất một phiên có tài khoản tương ứng trên trang web của bạn.
Nút được cá nhân hoá có mũi tên trong danh sách.
 • Không có phiên: Không có phiên nào từ phía Google hoặc chưa có phiên nào được phê duyệt ứng dụng.
Nút có nội dung 'Đăng nhập bằng Google' mà không có thông tin được cá nhân hóa.

Nút được cá nhân hoá sẽ tự động hiển thị khi trạng thái phiên phù hợp, trừ phi chế độ cài đặt nút của bạn không cho phép hiển thị nút được cá nhân hoá. Hiện tại, nút được cá nhân hoá sẽ không xuất hiện nếu:

 • Thuộc tính data-typeicon.
 • Thuộc tính data-size được đặt thành medium hoặc small.
 • Thuộc tính data-width được đặt thành một số nhỏ hơn 200px.

Tên hoặc địa chỉ email sẽ có hình elip khi quá dài để hiển thị bên trong nút.

Nút được cá nhân hoá có tên và email có hình elip.

Hành trình chính của người dùng

Hành trình của người dùng thay đổi dựa trên các trạng thái sau.

 • Trạng thái của phiên hoạt động trên các trang web của Google. Các thuật ngữ sau đây dùng để chỉ ra trạng thái phiên khác nhau của Google khi hành trình của người dùng bắt đầu.

  • Phiên Has-Google: Có ít nhất một phiên hoạt động trên các trang web của Google.
  • Không có phiên Google: Không có phiên hoạt động nào trên các trang web Google.
 • Liệu Tài khoản Google đã chọn có phê duyệt trang web của bạn khi hành trình của người dùng bắt đầu hay không. Các thuật ngữ dưới đây dùng để chỉ ra các trạng thái phê duyệt khác nhau.

  • Người dùng mới: Tài khoản đã chọn chưa phê duyệt trang web của bạn.
  • Người dùng cũ: Tài khoản được chọn đã phê duyệt trang web của bạn trước đó.

Hành trình của người dùng mới trong phiên Google

 1. Nút Đăng nhập bằng Google.

  Nút có nội dung 'Đăng nhập bằng Google' mà không có thông tin được cá nhân hóa.

 2. Trang trình chọn tài khoản.

  Trang trình chọn tài khoản có phiên hoạt động đầu tiên

 3. Trang xin phép người dùng mới.

  Nút đồng ý và đăng nhập bằng nút Đăng nhập bằng Google.

 4. Sau khi người dùng xác nhận, mã thông báo mã nhận dạng sẽ được chia sẻ với trang web của bạn.

Người dùng có thể thêm phiên Google mới bằng cách nhấp vào nút Use other account (Sử dụng tài khoản khác), vui lòng tham khảo hành trình của người dùng No-Google-session bên dưới.

Hành trình của người dùng cũ trong phiên Google

 1. Nút Đăng nhập bằng Google.

  Nút được cá nhân hóa sẽ hiển thị tên của một Tài khoản Google.

 2. Trang trình chọn tài khoản.

  Trình chọn tài khoản Google

 3. Sau khi người dùng chọn một tài khoản trả lại, mã thông báo mã nhận dạng sẽ được chia sẻ với trang web của bạn.

Người dùng có thể thêm phiên Google mới bằng cách nhấp vào nút Use other account (Sử dụng tài khoản khác), vui lòng tham khảo hành trình của người dùng "Không phải phiên Google" bên dưới.

Hành trình của người dùng mới trong phiên Google không phải

 1. Nút Đăng nhập bằng Google.

  Nút có nội dung 'Đăng nhập bằng Google' mà không có thông tin được cá nhân hóa.

 2. Trang đầu tiên để thêm một phiên Google mới.

  Email Tài khoản Google

 3. Trang thứ hai để thêm phiên Google mới.

  Đăng nhập bằng Tài khoản Google

 4. Trang xin phép người dùng mới.

  Nút đồng ý và đăng nhập bằng nút Đăng nhập bằng Google.

 5. Sau khi người dùng xác nhận, mã thông báo mã nhận dạng sẽ được chia sẻ với trang web của bạn.

Hành trình của người dùng cũ không phải phiên Google

 1. Nút Đăng nhập bằng Google.

  Nút có nội dung 'Đăng nhập bằng Google' mà không có thông tin được cá nhân hóa.

 2. Trang đầu tiên để thêm một phiên Google mới.

  Email Tài khoản Google

 3. Trang thứ hai để thêm phiên Google mới.

  Đăng nhập bằng Tài khoản Google

 4. Sau khi người dùng nhấp vào nút Tiếp theo, mã thông báo mã nhận dạng sẽ được chia sẻ với trang web của bạn.