Tải thư viện ứng dụng

Hãy nhớ tải thư viện ứng dụng trên bất kỳ trang nào mà người dùng có thể đăng nhập. Hãy sử dụng đoạn mã sau:

<script src="https://accounts.google.com/gsi/client" async></script>

Bạn có thể tối ưu hoá tốc độ tải trang nếu tải tập lệnh bằng thuộc tính async.

Hãy tham khảo các tài liệu tham khảo API HTMLJavaScript để biết danh sách các phương thức và thuộc tính mà thư viện hỗ trợ.