Tải thư viện ứng dụng

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Hãy nhớ tải thư viện ứng dụng trên bất kỳ trang nào mà người dùng có thể đăng nhập. Hãy sử dụng đoạn mã sau:

<script src="https://accounts.google.com/gsi/client" async defer></script>

Bạn có thể tối ưu hoá tốc độ tải của trang nếu tải tập lệnh bằng thuộc tính boolean asyncdefer.

Tham khảo API HTMLJavaScript để biết danh sách phương thức và thuộc tính mà thư viện hỗ trợ.