Sử dụng Biến và Điều kiện

Quảng cáo khách sạn và đường liên kết miễn phí để đặt phòng bao gồm đường liên kết đến các trang đích mà người dùng cuối có thể đặt phòng. Bạn có thể xác định cách Google tạo đường liên kết để đường liên kết đó bao gồm thông tin bổ sung về người dùng và hành trình của họ. Ví dụ: bạn có thể đưa các thông tin như mã khách sạn, mã ngôn ngữ và tiền tệ và ngày nhận phòng vào URL.

Tổng quan

Bạn xác định URL trang đích trong tệp trang đích.

Khi quảng cáo hoặc đường liên kết miễn phí để đặt phòng hiển thị thì thông tin động trong URL sẽ được thay thế bằng giá trị thực tế. Để thêm giá trị động vào URL trang đích, hãy sử dụng cú pháp sau:

<URL>https://partner url?param id=(variable name)</URL>

Ví dụ sau đây cho thấy một URL sử dụng tên biến của Google thay cho giá trị mã khách sạn và hành trình thực tế:

<URL>https://www.partnerdomain.com?hotelID=(PARTNER-HOTEL-ID)
 &amp;checkinDay=(CHECKINDAY)&amp;checkinMonth=(CHECKINMONTH)
 &amp;checkinYear=(CHECKINYEAR)&amp;nights=(LENGTH)</URL>

Khi tạo liên kết trang đích cho trang kết quả tìm kiếm, Google sẽ thay tên biến (hoặc phần giữ chỗ) bằng giá trị thực tế để URL bao gồm cả thông tin động. Ví dụ: nếu người dùng đặt phòng 6 đêm từ ngày 7 tháng 6 năm 2016 cho khách sạn #42, Google sẽ hiển thị liên kết trước đó như sau:

https://www.partnerdomain.com?hotelID=42&checkinDay=07&checkinMonth=06&checkinYear=2016&nights=6

Giá trị mà Google gán cho các biến trong chuỗi truy vấn tùy thuộc vào dữ liệu tương ứng trong Nguồn cấp dữ liệu giá khách sạn và Nguồn cấp dữ liệu danh sách khách sạn, cũng như chế độ cài đặt riêng của người dùng.

Ví dụ: giá trị của biến LENGTH được gán giá trị của phần tử <Nights> từ nguồn cấp dữ liệu giá của hành trình tương ứng. Giá trị của biến PARTNER-HOTEL-ID được xác định bằng phần tử <id> trong Nguồn cấp dữ liệu danh sách khách sạn cho khách sạn khớp với tiêu chí tìm kiếm của người dùng.

Một số biến là tập hợp con của các phần tử nguồn cấp dữ liệu giá. Ví dụ: biến CHECKINDAY, CHECKINMONTHCHECKINYEAR được trích xuất từ một phần tử <Checkin> duy nhất trong nguồn cấp dữ liệu giá. Các biến khác được tính toán dựa trên ngôn ngữ của người dùng và chế độ cài đặt ứng dụng khác.

Để biết thêm thông tin về nguồn giá trị biến, hãy tham khảo Nguồn cấp dữ liệu giá khách sạnDanh sách khách sạn.

Biến URL

Bảng sau đây mô tả các biến có sẵn mà bạn có thể sử dụng để tạo URL trang đích:

Biến Đề xuất/không bắt buộc Mô tả
ADVANCE‑BOOKING‑WINDOW Không bắt buộc Số ngày trước ngày nhận phòng (theo múi giờ của khách sạn) mà hành động đặt phòng diễn ra. Ví dụ: "36".
ALTERNATE-HOTEL-ID Đề xuất (nếu bạn có mã riêng để nhận dạng cơ sở lưu trú so với công cụ đặt phòng) Giá trị nhận dạng thay thế cho cơ sở lưu trú của bạn. Biến này được chỉ định trong Nguồn cấp dữ liệu danh sách khách sạn của bạn. Việc có mã riêng rất hữu ích nếu bạn cần một giá trị nhận dạng cơ sở lưu trú cho thông tin nguồn cấp dữ liệu và một giá trị nhận dạng cơ sở lưu trú khác cho công cụ đặt phòng.
CAMPAIGN-ID Đề xuất Mã của chiến dịch Google Ads mà bạn muốn liên kết với URL. Mã này sẽ để trống nếu bạn không liên kết lượt nhấp với chiến dịch Google Ads.
CHECKINDAY Đề xuất Ngày gồm hai chữ số được xác định trong phần tử <Checkin> của Nguồn cấp dữ liệu giá khách sạn. Ví dụ: "20".
CHECKINDAY-OF-WEEK Không bắt buộc Ngày trong tuần ("thứ Hai" đến "Chủ Nhật") mà hoạt động nhận phòng diễn ra, theo múi giờ của khách sạn. Ví dụ: "thứ Ba".
CHECKINMONTH Đề xuất Tháng gồm hai chữ số được xác định trong phần tử <Checkin> của Nguồn cấp dữ liệu giá khách sạn. Ví dụ: "06".
CHECKINYEAR Đề xuất Năm gồm bốn chữ số được xác định trong phần tử <Checkin> của Nguồn cấp dữ liệu giá khách sạn. Ví dụ: "2017".
CHECKOUTDAY Đề xuất Ngày gồm hai chữ số được tính từ phần tử <Nights><Checkin> của Nguồn cấp dữ liệu giá khách sạn. Ví dụ: "23".
CHECKOUTMONTH Đề xuất Tháng gồm hai chữ số được tính từ phần tử <Nights><Checkin> của Nguồn cấp dữ liệu giá khách sạn. Ví dụ: "07".
CHECKOUTYEAR Đề xuất Năm gồm bốn chữ số được tính từ phần tử <Nights><Checkin> của Nguồn cấp dữ liệu giá khách sạn. Ví dụ: "2017".
CHILD-AGE Đề xuất (phải cung cấp khi định giá lưu trú cho trẻ em) Độ tuổi tối đa của mỗi trẻ theo quy định trong phần tử <Child "age"> của nguồn cấp dữ liệu giá. Bạn phải dùng biến này cùng với một khối điều kiện FOR-EACH-CHILD-AGE.
CHILD-INDEX Không bắt buộc Biến vòng lặp 0 được lập chỉ mục đại diện cho bộ đếm từng khách lưu trú là trẻ em và tuổi của trẻ được chỉ định trong hành trình. Dù đây không phải là yêu cầu bắt buộc nhưng bạn chỉ có thể sử dụng biến này cùng với một khối điều kiện FOR-EACH-CHILD-AGE.
CLICK-TYPE Không bắt buộc Mục này cho biết liệu người dùng nhấp vào trang thông tin để nắm giá khách sạn chuẩn hay để tìm hiểu về Gói dịch vụ phòng. Các giá trị có thể sử dụng là:
 • "hotel": Người dùng nhấp vào trang thông tin để nắm giá phòng chuẩn .
 • "room": Người dùng nhấp vào trang thông tin để tìm hiểu về Gói dịch vụ phòng.
CLOSE-RATE-RULE-IDS Không bắt buộc (chỉ áp dụng nếu bạn đang sử dụng giá phòng có điều kiện hoặc giá ưu đãi chọn lọc) Danh sách mã quy tắc giá được phân tách bằng dấu phẩy dành cho giá phòng chưa xác định được, nhưng lẽ ra có thể xác định được nếu người dùng thực hiện một hành động nhỏ. Xin lưu ý rằng mã quy tắc giá cho giá ưu đãi chọn lọc sẽ luôn được điền sẵn trong phần này khi hành động giao diện người dùng tương ứng hiển thị cho người dùng cuối.
CUSTOM[1‑5] Không bắt buộc Giá trị của các trường tùy chỉnh được xác định trong phần tử <Result> của Thông báo giao dịch. Mỗi trường tùy chỉnh có giới hạn là 200 ký tự. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo bài viết Tổng quan về Thông báo giao dịch.
DATE-TYPE Không bắt buộc Cho biết liệu người dùng chọn ngày mặc định hay chỉ định ngày khi tìm kiếm. Các giá trị có thể sử dụng là:
 • "default": Người dùng nhấp vào quảng cáo khách sạn hoặc đường liên kết miễn phí sử dụng ngày mặc định.
 • "selected": Người dùng nhấp vào quảng cáo khách sạn hoặc đường liên kết miễn phí với ngày được đặt sẵn.

GOOGLE-SITE Không bắt buộc Sản phẩm của Google mà người dùng sử dụng để xem dữ liệu giá khách sạn của bạn. Các giá trị có thể sử dụng là:
 • "localuniversal": Người dùng tìm thấy đường liên kết đặt phòng khách sạn thông qua kết quả tìm kiếm, thường là bằng cách tìm kiếm trên google.com.
 • "mapresults": Người dùng tìm thấy đường liên kết đặt phòng khách sạn thông qua maps.google.com.
 • "verification": Google sử dụng giá trị này khi kiểm tra chất lượng dữ liệu trên trang web của bạn. Bạn không bị tính phí đối với các truy vấn này. Google Analytics có thể sử dụng thông số này cũng như giá trị của thông số để xác định lưu lượng truy cập vào quy trình xác minh Quảng cáo khách sạn.
 • "unknown": Người dùng tìm thấy quảng cáo hoặc đường liên kết miễn phí để đặt phòng thông qua nguồn chưa xác định.
LENGTH Đề xuất Thời gian lưu trú theo số đêm được xác định bằng phần tử <Nights> trong Nguồn cấp dữ liệu giá khách sạn. Ví dụ: "3".
NUM-ADULTS Đề xuất (phải được sử dụng cùng với điều kiện NUM-CHILDREN hoặc FOR-EACH-CHILD-AGE) Số lượng người lớn lưu trú do người dùng chỉ định cho hành trình. Bạn phải dùng biến này cùng với NUM-CHILDREN, FOR-EACH-CHILD-AGE hoặc cả hai.
NUM-CHILDREN Đề xuất Số lượng người lưu trú là trẻ em (0-17 tuổi) do người dùng chỉ định cho hành trình. Để có thể tham gia vào hành trình thành công khi có người lưu trú là trẻ em, cần phải có NUM-CHILDREN, FOR-EACH-CHILD-AGE hoặc cả hai.
NUM-GUESTS Đề xuất (nếu bạn không gửi giá lưu trú cho trẻ em) Tổng số người lưu trú, cả người lớn và trẻ em, do người dùng chỉ định cho hành trình. Giá trị này là tổng giá trị của các giá trị NUM-ADULTSNUM-CHILDREN. Để tối đa hóa cơ hội đấu giá, bạn nên sử dụng cả NUM-ADULTSNUM-CHILDREN.
PACKAGE-ID Đề xuất (áp dụng nếu bạn sử dụng Gói dịch vụ phòng) Giá trị nhận dạng riêng biệt cho gói kỳ nghỉ trong Nguồn cấp dữ liệu giá khách sạn. Đối với gói kỳ nghỉ chuẩn, mã gói là giá trị của phần tử <PackageID> trong khối <Result>. Đối với Gói dịch vụ phòng, mã gói kỳ nghỉ là giá trị của phần tử <PackageID> trong khối <RoomBundle> hoặc <PackageData> của Thông báo giao dịch.
PARTNER-CURRENCY Không bắt buộc Mã tiền tệ gồm ba chữ cái được xác định bằng thuộc tính currency của phần tử <Baserate> trong Nguồn cấp dữ liệu giá khách sạn. Ví dụ: "USD" hoặc "CAD".
PARTNER-HOTEL-ID Đề xuất Giá trị nhận dạng riêng biệt cho khách sạn được xác định bằng phần tử <id> trong Nguồn cấp dữ liệu danh sách khách sạn.
PARTNER-ROOM-ID Đề xuất (áp dụng nếu bạn sử dụng Gói dịch vụ phòng) Giá trị nhận dạng riêng biệt cho phòng trong Nguồn cấp dữ liệu giá khách sạn. Đối với phòng tiêu chuẩn, mã phòng là giá trị của phần tử <RoomID> trong khối <Result>. Đối với Gói dịch vụ phòng, mã phòng là giá trị của phần tử <RoomID> trong khối <RoomBundle> hoặc <RoomData> của Thông báo giao dịch.
PAYMENT-ID Không bắt buộc (chỉ áp dụng cho Quảng cáo) Phân giải thành chuỗi “commission” được xác định sẵn hoặc số IATA mà Google chỉ định (ví dụ: "01234567") nếu bạn sử dụng đại lý thu phí hoa hồng. Để thay đổi định dạng của số IATA hoặc chuỗi được xác định trước, hãy liên hệ với Giám đốc Quản lý Khách hàng về Kỹ thuật (TAM) của bạn.
PRICE-DISPLAYED-TAX (Không bắt buộc) Số tiền thuế mà người dùng nhìn thấy bằng nội tệ của người dùng. Giá trị của PRICE-DISPLAYED-TAX là giá trị của phần tử <Tax> trong Nguồn cấp dữ liệu giá khách sạn. Ví dụ: "3,14".
PRICE-DISPLAYED-TOTAL (Không bắt buộc) Tổng phí thuê phòng mà người dùng nhìn thấy bằng nội tệ của người dùng. Giá trị của PRICE-DISPLAYED-TOTAL là tổng của các phần tử <Baserate>, <Tax><OtherFees> từ Nguồn cấp dữ liệu giá khách sạn. Ví dụ: "152,13".
PROMO-CODE (Không bắt buộc)

Nếu bạn sử dụng chương trình khuyến mãi ARI, biến này sẽ được gán giá trị của thuộc tính id của <Promotion> được áp dụng. Nếu áp dụng nhiều chương trình khuyến mãi, biến này sẽ ở dạng danh sách mã khuyến mãi được phân tách bằng dấu phẩy theo thứ tự ngẫu nhiên.

Nếu bạn sử dụng quy tắc giá, biến này sẽ được gán giá trị của phần tử PromoCode nếu áp dụng quy tắc giá tương ứng.

RATE-PLAN-ID Đề xuất (chỉ áp dụng nếu bạn sử dụng Gói dịch vụ phòng) Mã được xác định bằng phần tử <RatePlanID> trong khối <RoomBundle> của nguồn cấp dữ liệu. <RatePlanID> đại diện cho giá trị nhận dạng riêng biệt của tổ hợp dữ liệu phòng và dữ liệu gói. Để biết thêm thông tin, hãy xem Gói dịch vụ phòng.
RATE-RULE-ID Đề xuất (chỉ áp dụng nếu bạn sử dụng giá phòng có điều kiện hoặc giá ưu đãi chọn lọc) Mã được xác định bằng thuộc tính rate_rule_id trong khối <Rate> của nguồn cấp dữ liệu. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Giá phòng có điều kiện.
USER-COUNTRY Đề xuất Mã quốc gia gồm hai chữ cái cho biết vị trí của người dùng. Thông tin này được trích từ chế độ cài đặt ứng dụng của người dùng cuối. Ví dụ: "US" hoặc "FR".
USER-CURRENCY Đề xuất Mã đơn vị tiền tệ gồm ba chữ cái cho biết nội tệ của người dùng. Giá trị của biến USER-CURRENCY được suy ra từ chế độ cài đặt ứng dụng của người dùng cuối. Ví dụ: "USD" hoặc "CAD".
USER-DEVICE Đề xuất Loại thiết bị của người dùng cuối. Giá trị của USER-DEVICE có thể là một trong những giá trị sau đây:
 • "mobile"
 • "tablet"
 • "desktop"
 • "unknown"

Giá trị của biến USER-DEVICE được suy ra từ chế độ cài đặt ứng dụng của người dùng cuối.

USER-LANGUAGE Đề xuất Mã ngôn ngữ gồm hai chữ cái xác định ngôn ngữ hiển thị của quảng cáo hoặc đường liên kết miễn phí để đặt phòng. Giá trị của biến USER-LANGUAGE được suy ra từ chế độ cài đặt ứng dụng của người dùng cuối. Ví dụ: "en" hoặc "fr".
USER-LIST-ID (được xác định trong Google Ads) Không bắt buộc (chỉ áp dụng nếu bạn sử dụng Danh sách đối tượng trong Google Ads) Mã danh sách người dùng Google Ads của danh sách đối tượng chứa người dùng cuối. Danh sách đối tượng được dùng làm cơ sở cho chế độ cài đặt điều chỉnh giá thầu. Nếu người dùng xuất hiện trong nhiều danh sách đối tượng, danh sách đối tượng có mức điều chỉnh giá thầu lớn nhất sẽ được chọn. Mối quan hệ giữa các đối tượng có mức điều chỉnh giá thầu lớn nhất được quyết định ngẫu nhiên.
VERIFICATION Không bắt buộc Boolean xác minh xem liên kết có được Google tạo để kiểm tra hoặc xác thực không. "true" nếu liên kết được Google tạo để kiểm tra hoặc xác thực. Nếu không, "false".

Sử dụng logic có điều kiện trong URL

Bạn có thể sử dụng lệnh đặc biệt trong phần tử <URL> của tệp trang đích để tạo điểm cuối theo điều kiện.

Logic có điều kiện hỗ trợ các câu lệnh sau:

 • if_statement: Nếu true, thì các giá trị áp dụng điều kiện này sẽ được chèn vào URL. Nếu không, các giá trị áp dụng lệnh ELSE sẽ được chèn.
 • for_statement: Tạo điều kiện lặp FOR, lặp lại dựa trên số lượng giá trị được cung cấp.

Câu lệnh IF và FOR bao gồm:

Điều kiện Đề xuất/không bắt buộc Mô tả
IF-AD-CLICK (chỉ đối với Quảng cáo khách sạn) Không bắt buộc Phân giải thành true nếu lượt nhấp của người dùng bắt nguồn từ quảng cáo. Phân giải thành false nếu lượt nhấp của người dùng bắt nguồn từ đường liên kết miễn phí để đặt phòng.
IF-CLICK-TYPE-HOTEL Không bắt buộc Phân giải thành true nếu người dùng nhấp vào trang thông tin của khách sạn; nếu không, phân giải thành false.
IF-CLICK-TYPE-ROOM Không bắt buộc Phân giải thành true nếu người dùng nhấp vào trang thông tin của Gói dịch vụ phòng; nếu không, phân giải thành false.
IF-CLOSE-RATE-RULE-IDS Không bắt buộc Phân giải thành true nếu không có một hoặc nhiều giá phòng có điều kiện do người dùng không đủ điều kiện. Nếu không, phân giải thành false. Sẽ luôn là true nếu hành động giao diện người dùng mức giá ưu đãi chọn lọc hiển thị cho người dùng cuối.
IF-DEFAULT-RATE Không bắt buộc Phân giải thành true nếu người dùng nhấp vào trang thông tin khách sạn có sử dụng ngày mặc định; nếu không, phân giải thành false.
IF-HOTEL-CAMPAIGN Không bắt buộc Phân giải thành true nếu lượt nhấp của người dùng bắt nguồn từ chiến dịch khách sạn; nếu không, phân giải thành false. Cách phân biệt này rất hữu ích đối với những đối tác có nhiều loại chiến dịch trong Google Ads cần phân bổ thuộc tính.
IF-PAYMENT-ID (chỉ đối với Quảng cáo khách sạn) Đề xuất (nếu bạn sử dụng chiến dịch trả tiền cho mỗi lần lưu trú trên Google Ads) Phân giải thành true đối với khách sạn trong chương trình hoa hồng Trả tiền cho mỗi lần lưu trú (PPS); nếu không, phân giải thành false.
IF-PROMO-CODE Không bắt buộc Phân giải thành true nếu người dùng nhấp vào giá dựa trên khuyến mãi ARI hoặc quy tắc giá có PromoCode được chỉ định; nếu không, phân giải thành false.
IF-PROMOTED (chỉ đối với Quảng cáo khách sạn) Đề xuất (nếu bạn sử dụng Khách sạn được quảng cáo) Phân giải thành true nếu người dùng nhấp vào Quảng cáo cơ sở lưu trú; nếu không, phân giải thành false.
IF-RATE-RULE-ID Không bắt buộc Phân giải thành true nếu người dùng chọn giá phòng có điều kiện; nếu không, phân giải thành false.
IF-USER-LIST-ID (được xác định trong Google Ads) Không bắt buộc Phân giải thành true nếu người dùng là thành viên của mã danh sách khách hàng Google Ads mà bạn chỉ định khi đặt hệ số giá thầu cho danh sách đối tượng; nếu không, phân giải thành false.
IF-VERIFICATION Không bắt buộc Phân giải thành true nếu liên kết được Google tạo để kiểm tra hoặc xác thực. Nếu không, phân giải thành false.
ELSE Đề xuất (nếu bạn sử dụng bất kỳ câu lệnh IF có điều kiện nào) Nếu không đáp ứng được điều kiện trước đó, thì các giá trị áp dụng điều kiện này sẽ được chèn vào URL.
END-IF Không bắt buộc (bắt buộc nếu bạn có câu lệnh IF có điều kiện) Kết thúc khối điều kiện câu lệnh IF.
FOR-EACH-CHILD-AGE Không bắt buộc (bắt buộc đối với giá lưu trú cho trẻ em) Thực thi một lần cho mỗi phần tử <Child "age"> trong nguồn cấp dữ liệu giá. Ví dụ: nếu <OccupancyDetails> bao gồm hai phần tử là <Child age="17"><Child age="17">, thì lệnh sẽ thực thi hai lần.
END-FOR-EACH Không bắt buộc (bắt buộc nếu sử dụng khối FOR-EACH) Kết thúc khối điều kiện câu lệnh FOR-EACH.

Ví dụ về IF-AD-CLICK

Bạn có thể tạo một khối điều kiện để kiểm tra xem người dùng nhấp vào quảng cáo hay đường liên kết miễn phí để đặt phòng để chuyển hướng đến trang đích của bạn.

Ví dụ sau đây sử dụng lệnh này trong tệp trang đích:

<URL>https://partner.com?hid=(PARTNER-HOTEL-ID)(IF-AD-CLICK)&adType=1(ELSE)&adType=0(ENDIF)</URL>

Trong ví dụ này, nếu người dùng cuối không nhấp vào quảng cáo, thì kết quả sẽ là URL sau:

https://www.partner.com?hid=123&adType=0

Nếu người dùng cuối có nhấp vào quảng cáo, thì kết quả sẽ là URL sau:

https://www.partner.com?hid=123&adType=1

Ví dụ về IF-CLICK-TYPE-HOTEL

Bạn có thể tạo một khối điều kiện để kiểm tra xem người dùng có chọn Khách sạn không có Gói dịch vụ phòng rõ ràng hay không (giá trị của phần tử <RatePlanID> trong khối <Room Bundle> của Thông báo giao dịch sẽ được đặt thành gói dịch vụ phòng có liên kết rõ ràng với giá mà người dùng đã chọn).

Ví dụ sau đây sử dụng lệnh này trong tệp trang đích:

<URL>https://partner.com/(IF-CLICK-TYPE-HOTEL)landing(ELSE)landing_room(ENDIF)?hid=(PARTNER-HOTEL-ID)</URL>

Trong ví dụ này, nếu người dùng cuối chọn Gói dịch vụ phòng, thì kết quả sẽ là URL sau:

https://partner.com/landing_room?hid=123

Nếu người dùng cuối không chọn Gói dịch vụ phòng, thì kết quả sẽ là URL sau:

https://partner.com/landing?hid=123

Ví dụ về IF-CLICK-TYPE-ROOM

Bạn có thể tạo một khối điều kiện để kiểm tra xem người dùng có chọn Gói dịch vụ phòng hay không.

Ví dụ sau đây sử dụng lệnh này trong tệp trang đích:

<URL>https://partner.com/(IF-CLICK-TYPE-ROOM)landing_room(ELSE)landing(ENDIF)?hid=(PARTNER-HOTEL-ID)</URL>

Trong ví dụ này, nếu người dùng cuối không chọn Gói dịch vụ phòng, thì kết quả sẽ là URL sau:

https://partner.com/landing?hid=123

Nếu người dùng cuối chọn Gói dịch vụ phòng, thì kết quả sẽ là URL sau:

https://partner.com/landing_room?hid=123

Ví dụ về IF-DEFAULT-DATE

Sử dụng câu lệnh có điều kiện IF-DEFAULT-DATE để đặt thông số không phải ngày tháng mà trang web của bạn có thể sử dụng để kích hoạt hành vi tùy chỉnh nếu người dùng không chọn ngày.

Ví dụ sau đây sẽ kiểm tra xem ngày mặc định đã được sử dụng hay chưa:

<URL>https://partner.com?hotelID=(PARTNER-HOTEL-ID)
&amp;checkinDay=(CHECKINDAY)&amp;checkinMonth=(CHECKINMONTH)&amp;checkinYear=(CHECKINYEAR)
&amp;nights=(LENGTH)(IF-DEFAULT-DATE)&amp;popup_datepicker=true(ELSE)
&amp;popup_datepicker=false(ENDIF)</URL>

Trong ví dụ này, nếu người dùng cuối không chọn ngày, kết quả có thể sẽ tương tự như URL sau đây (hiển thị lựa chọn ngày mặc định):

https://partner.com?hotelID=123&checkinDay=01&checkinMonth=07&checkinYear=2017&nights=1&popup_datepicker=true

Nếu người dùng cuối có chọn ngày, kết quả có thể sẽ tương tự như URL sau đây, tùy thuộc vào hành trình mà người dùng cuối đó chọn:

https://partner.com?hotelID=123&checkinDay=23&checkinMonth=07&checkinYear=2017&nights=2&popup_datepicker=false

Ví dụ về IF-HOTEL-CAMPAIGN (chỉ đối với Quảng cáo khách sạn)

Bạn có thể tạo một khối điều kiện để kiểm tra xem liệu người dùng có nhấp vào quảng cáo bắt nguồn từ chiến dịch khách sạn hay không.

Ví dụ sau đây sử dụng lệnh này trong tệp trang đích:

<URL>https://partner.com?hid=(PARTNER-HOTEL-ID)(IF-HOTEL-CAMPAIGN)&aid=(CAMPAIGN-ID)(ELSE)(ENDIF)</URL>

Trong ví dụ này, nếu người dùng cuối nhấp vào URL của chiến dịch khách sạn, thì kết quả sẽ là URL sau:

https://www.partner.com?hid=123&aid=12345678

Nếu đó không phải là lượt nhấp vào URL của chiến dịch khách sạn, thì kết quả sẽ là URL sau:

https://www.partner.com?hid=123

Ví dụ về IF-PAYMENT-ID (chỉ đối với Quảng cáo khách sạn)

Sử dụng câu lệnh có điều kiện IF-PAYMENT-ID để thay đổi URL dựa trên việc liệu lượt nhấp có bắt nguồn từ chương trình hoa hồng PPS hay không. Ví dụ dưới đây truy vấn liệu lượt nhấp có bắt nguồn từ chương trình hoa hồng PPS hay không và chỉ định giá trị cho thông số booking_source dựa trên kết quả truy vấn đó:

<URL>https://partner.com?hid=(PARTNER-HOTEL-ID)&booking_source=(IF-PAYMENT-ID)(PAYMENT-ID)(ELSE)cpc(ENDIF)</URL>

Nếu khách sạn tham gia Chương trình hoa hồng, thì kết quả sẽ là một trong các URL sau:

 • Nếu Google không được chỉ định số IATA nào:
  https://partner.com?hid=123&booking_source=commissions
 • Nếu Google được chỉ định số IATA:
  https://partner.com?hid=123&booking_source=01234567

Nếu không, kết quả sẽ là URL sau:

https://partner.com?hid=123&booking_source=cpc

Ví dụ về IF-PROMOTED (chỉ đối với Quảng cáo khách sạn)

Bạn có thể tạo một khối có điều kiện để kiểm tra xem người dùng có nhấp vào Quảng cáo cơ sở lưu trú hay không.

Ví dụ sau đây sử dụng lệnh này trong tệp trang đích:

<URL>https://partner.com/(IF-PROMOTED)1(ELSE)0(ENDIF)?hid=(PARTNER-HOTEL-ID)</URL>

Trong ví dụ này, nếu người dùng cuối chọn Quảng cáo cơ sở lưu trú, thì kết quả sẽ là URL sau:

https://partner.com/1?hid=123

Nếu người dùng cuối không chọn Quảng cáo cơ sở lưu trú, kết quả sẽ là URL sau:

https://partner.com/0?hid=123

Ví dụ về IF-RATE-RULE-ID

Bạn có thể tạo một khối điều kiện để kiểm tra xem người dùng có chọn giá phòng có điều kiện hay không (và do đó giá trị của phần tử <RateRuleID> trong khối <Rate> của Thông báo giao dịch sẽ được sử dụng).

Ví dụ sau đây sử dụng lệnh này trong tệp trang đích:

<URL>https://partner.com?hid=(PARTNER-HOTEL-ID)(IF-RATE-RULE-ID)&customerType=42(ELSE)(ENDIF)</URL>

Trong ví dụ này, nếu người dùng cuối không chọn giá phòng có điều kiện, thì kết quả sẽ là URL sau:

https://www.partner.com?hid=123

Nếu người dùng cuối có chọn giá phòng có điều kiện, thì kết quả sẽ là URL sau:

https://www.partner.com?hid=123&customerType=42

Ví dụ về IF-USER-LIST-ID (được xác định trong Google Ads)

Nếu đặt hệ số giá thầu cho danh sách đối tượng trong Chiến dịch khách sạn trong Google Ads, thì bạn có thể sử dụng IF-USER-LIST-ID cùng với USER-LIST-ID để đặt thông số trên trang web của mình cho khách hàng thuộc danh sách đối tượng nhất định của Google Ads. Bạn nên thực hiện theo phương pháp này để theo dõi hoặc tùy chỉnh trang web của mình cho thành viên trong danh sách đối tượng.

Ví dụ:

<URL>https://partner.com/?hid=(PARTNER-HOTEL-ID)(IF-USER-LIST-ID)&audience_list=(USER-LIST-ID)(ELSE)(ENDIF)</URL>

Trong ví dụ này, nếu người dùng cuối không thuộc danh sách đối tượng, thì kết quả sẽ là URL sau:

https://www.partner.com?hid=123

Nếu người dùng cuối thuộc danh sách đối tượng 12345678, thì kết quả sẽ là URL sau:

https://www.partner.com?hid=123&audience_list=12345678

Ví dụ về IF-VERIFICATION

Nếu cần kiểm tra xem một URL có được Google tạo để kiểm tra hoặc xác thực hay không, bạn có thể sử dụng IF-VERIFICATION.

Ví dụ:

<URL>https://partner.com/?hid=(PARTNER-HOTEL-ID)(IF-VERIFICATION)&isgoogle=true(ENDIF)</URL>

Trong ví dụ này, nếu URL không được Google tạo để kiểm tra hoặc xác thực, thì kết quả sẽ là URL sau:

https://www.partner.com?hid=123

Nếu URL được Google tạo để kiểm tra hoặc xác thực, thì kết quả sẽ là URL sau:

https://www.partner.com?hid=123&isgoogle=true

Ví dụ về FOR-EACH-CHILD-AGE

Bạn có thể tạo một khối điều kiện điền sẵn độ tuổi tối đa của mỗi người lưu trú là trẻ em, theo quy định trong Nguồn cấp dữ liệu giá khách sạn.

Ví dụ sau đây sử dụng lệnh này trong tệp trang đích:

<URL>https://partner.com?adults=(NUM-ADULTS)&children=(NUM-CHILDREN)(FOR-EACH-CHILD-AGE)&age=(CHILD-INDEX)_(CHILD-AGE)(END-FOR-EACH)&hid=(PARTNER-HOTEL-ID)</URL>

Trong ví dụ này, nếu hành trình có 2 người lớn và 2 trẻ em tuổi lần lượt là 0 và 17, thì kết quả sẽ là URL sau:

https://www.partner.com?adults=2&children=2&age=0_0&age=1_17&hid=123

Nếu hành trình có 2 người lớn và 0 trẻ em thì kết quả sẽ là URL sau:

https://www.partner.com?adults=2&children=0&hid=123

Quy tắc chung khi tạo URL

Tất cả biến đều là không bắt buộc. Bạn không cần phải chèn bất kỳ biến nào vào URL trang đích của mình. Tuy nhiên, việc sử dụng biến để chuyển thông tin về hành trình và thông của riêng người dùng thường tạo ra trải nghiệm tốt hơn cho người dùng cuối và giúp bạn tuân thủ các chính sách của Google.

Sau đây là các quy tắc chung áp dụng khi xác định URL đã tạo trong tệp trang đích:

 • Tất cả các biến đều được đặt trong dấu mở và đóng ngoặc đơn.
 • Chỉ có thể chuyển thông số chuỗi truy vấn sau dấu chấm hỏi ("?") trong URL.
 • Thông số chuỗi truy vấn phải được phân tách bằng ký hiệu ("&") trong kết quả cuối cùng. Vì ký hiệu & là một ký tự đặc biệt trong XML (và định dạng tệp trang đích là XML), nên bạn phải sử dụng thực thể mã hóa "&amp;" thay cho ký hiệu này. Kết quả cuối cùng sẽ hiển thị ký tự "&" Ví dụ:
  <!-- Do this: -->
  <URL>https://www.partnerdomain.com?hotelID=(PARTNER-HOTEL-ID)&amp;nights=(LENGTH)</URL>
  
  <!-- Do NOT do this: -->
  <URL>https://www.partnerdomain.com?hotelID=(PARTNER-HOTEL-ID)&nights=(LENGTH)</URL>

  Bạn cũng phải mã hóa thành URL các ký tự đặc biệt mà bạn có thể đưa vào URL trang đích; ví dụ:

  • dấu cách (" "): Thay ký tự dấu cách bằng "%20;" trong phần tử <URL>
  • dấu gạch chéo lên ("/"): Thay dấu gạch chéo lên bằng "%2F;" trong phần tử <URL>

  Bạn không cần phải mã hóa thành URL tất cả các ký tự không thuộc bảng chữ cái. Ví dụ: dấu gạch nối ("-") không cần phải mã hóa thành URL. Hãy tham khảo Bảng mã hóa URL để biết danh sách các ký tự phổ biến phải mã hóa thành URL.

 • Giá trị của một thông số duy nhất có thể được tạo từ nhiều biến. Ví dụ sau đây tạo một thông số duy nhất là checkinDate, từ các biến CHECKINDAY, CHECKINMONTHCHECKINYEAR:
  <URL>https://www.partnerdomain.com?checkinDate=(CHECKINDAY)%2F;(CHECKINMONTH)%2F;(CHECKINYEAR)</URL>

  Ví dụ này tạo nên URL có thể có dạng sau:

  https://www.partnerdomain.com?checkinDate=7/23/1971
 • Bạn có thể sử dụng bất kỳ mã nào cho tên thông số chuỗi truy vấn. Máy chủ của bạn sẽ xử lý các giá trị này. Tuy nhiên, giá trị mà bạn chuyển sẽ bị giới hạn trong danh sách các biến có sẵn.
 • Bạn có thể sử dụng tối đa năm biến tuỳ chỉnh ngoài danh sách các biến có sẵn.