Tổng quan về API Công cụ Postmaster

API Công cụ Postmaster cho phép bạn thu thập chỉ số về các email hàng loạt được gửi cho người dùng Gmail và nhập dữ liệu vào hoặc hợp nhất dữ liệu đó với các hệ thống khác. Chỉ số này bao gồm tỷ lệ phần trăm email của bạn bị người dùng đánh dấu là thư rác và số lỗi gửi. Để biết nội dung giải thích đầy đủ về các chỉ số do API Công cụ Postmaster cung cấp, hãy tham khảo phần Trang tổng quan trong bài viết về Công cụ Postmaster trong trung tâm trợ giúp.

Các bước triển khai bao quát

Hãy làm theo các bước cấp cao sau đây để sử dụng API này:

 1. Thiết lập miền xác thực, có thể là DKIM (d=) hoặc miền SPF (miền Đường dẫn trả về) dùng để xác thực email của bạn.
 2. Thiết lập API:
  1. Tạo dự án.
  2. Bật API Công cụ Postmaster.
  3. Thiết lập thông tin xác thực cho API.
  4. Tạo mã thông báo OAuth2.
 3. Sử dụng mã thông báo và thông tin đăng nhập OAuth2 để thực hiện lệnh gọi API, bao gồm cả xác minh miền và truy xuất chỉ số.

Các bước tiếp theo

Để thiết lập miền xác thực, hãy tiến hành Thiết lập miền xác thực.