Tổng quan về API Gmail

API Gmail là một API RESTful có thể dùng để truy cập vào hộp thư của Gmail và gửi thư. Đối với hầu hết ứng dụng web, API Gmail là lựa chọn tốt nhất để cấp quyền truy cập vào dữ liệu Gmail của người dùng và phù hợp với nhiều ứng dụng, chẳng hạn như:

  • Trích xuất, lập chỉ mục và sao lưu thư ở chế độ chỉ đọc
  • Gửi tin nhắn tự động hoặc có lập trình
  • Di chuyển tài khoản email
  • Sắp xếp email, bao gồm cả tính năng lọc và sắp xếp thư
  • Tiêu chuẩn hoá chữ ký email trong một tổ chức

Sau đây là danh sách các thuật ngữ phổ biến được dùng trong API Gmail:

Tin nhắn
Một email có chứa người gửi, người nhận, tiêu đề và nội dung. Sau khi tạo một thông báo, bạn sẽ không thể thay đổi thông báo đó. Thông báo được biểu thị bằng một tài nguyên thông báo.
Luồng
Một tập hợp các thông điệp có liên quan tạo thành một cuộc trò chuyện. Trong ứng dụng email khách, một chuỗi được hình thành khi một hoặc nhiều người nhận phản hồi một tin nhắn bằng chính tin nhắn của họ.
Nhãn

Cơ chế sắp xếp các thông báo và luồng. Ví dụ: bạn có thể tạo và áp dụng nhãn "thuế" cho tất cả thông báo và luồng có liên quan đến thuế của người dùng. Có hai loại nhãn:

Nhãn hệ thống
Các nhãn được tạo nội bộ, chẳng hạn như INBOX, TRASH hoặc SPAM. Bạn không thể xoá hoặc sửa đổi các nhãn này. Tuy nhiên, một số nhãn hệ thống, chẳng hạn như INBOX, có thể được áp dụng hoặc xoá khỏi thư và luồng.
Nhãn người dùng
Nhãn do người dùng tạo. Người dùng hoặc ứng dụng có thể xoá hoặc sửa đổi các nhãn này. Nhãn người dùng được biểu thị bằng một tài nguyên nhãn.
Bản nháp

Một tin nhắn chưa được gửi. Bạn có thể thay thế thư nằm trong thư nháp. Việc gửi thư nháp sẽ tự động xoá thư nháp và tạo một thư có nhãn hệ thống SENT. Bản nháp được biểu thị bằng một tài nguyên nháp.

Các bước tiếp theo