Method: forms.create

Tạo biểu mẫu mới bằng tiêu đề đã nêu trong thông báo biểu mẫu được cung cấp trong yêu cầu.

Quan trọng: Chỉ các trường form.info.titleform.info.document_title mới được sao chép sang biểu mẫu mới. Tất cả các trường khác bao gồm mô tả biểu mẫu, các mục và cài đặt đều không được phép. Để tạo biểu mẫu mới và thêm mục, trước tiên bạn phải gọi forms.create để tạo một biểu mẫu trống có tiêu đề và tiêu đề tài liệu (không bắt buộc), sau đó gọi forms.update để thêm các mục.

Yêu cầu HTTP

POST https://forms.googleapis.com/v1/forms

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu chứa một bản sao của Form.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ chứa một thực thể mới được tạo của Form.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu một trong các phạm vi OAuth sau:

  • https://www.googleapis.com/auth/drive
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.file
  • https://www.googleapis.com/auth/forms.body

Để biết thêm thông tin, hãy xem Hướng dẫn uỷ quyền.