Method: revisions.delete

نسخه فایل را برای همیشه حذف می کند. فقط می‌توانید ویرایش‌های فایل‌های دارای محتوای باینری را در Google Drive حذف کنید، مانند تصاویر یا ویدیوها. ویرایش‌های فایل‌های دیگر، مانند Google Docs یا Sheets، و آخرین نسخه فایل باقی‌مانده را نمی‌توان حذف کرد.

درخواست HTTP

DELETE https://www.googleapis.com/drive/v3/files/{fileId}/revisions/{revisionId}

URL از دستور GRPC Transcoding استفاده می کند.

پارامترهای مسیر

مولفه های
fileId

string

شناسه فایل

revisionId

string

شناسه تجدید نظر.

درخواست بدن

بدنه درخواست باید خالی باشد.

بدن پاسخگو

در صورت موفقیت آمیز بودن، بدنه پاسخ خالی است.

محدوده مجوز

به یکی از حوزه های OAuth زیر نیاز دارد:

  • https://www.googleapis.com/auth/drive
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.appdata
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.file

برخی از دامنه ها محدود هستند و برای استفاده از برنامه شما به ارزیابی امنیتی نیاز دارند. برای اطلاعات بیشتر، به راهنمای مجوز مراجعه کنید.