Method: courses.students.get

Trả về học viên của một khoá học.

Phương thức này trả về các mã lỗi sau:

  • PERMISSION_DENIED nếu người dùng yêu cầu không được phép xem học viên của khoá học này hoặc do lỗi truy cập.
  • NOT_FOUND nếu không có học viên nào của khoá học này có mã theo yêu cầu hoặc nếu khoá học không tồn tại.

Yêu cầu HTTP

GET https://classroom.googleapis.com/v1/courses/{courseId}/students/{userId}

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Các tham số
courseId

string

Giá trị nhận dạng của khoá học. Giá trị nhận dạng này có thể là giá trị nhận dạng do Lớp học chỉ định hoặc alias.

userId

string

Giá trị nhận dạng của học viên cần trả về. Giá trị nhận dạng có thể là một trong những giá trị sau:

  • giá trị nhận dạng dạng số của người dùng
  • địa chỉ email của người dùng
  • giá trị cố định kiểu chuỗi "me", cho biết người dùng đưa ra yêu cầu

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu phải trống.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ chứa một phiên bản của Student.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu một trong các phạm vi OAuth sau:

  • https://www.googleapis.com/auth/classroom.rosters
  • https://www.googleapis.com/auth/classroom.rosters.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/classroom.profile.emails
  • https://www.googleapis.com/auth/classroom.profile.photos

Để biết thêm thông tin, hãy xem Hướng dẫn uỷ quyền.