Method: courses.courseWork.get

Trả về bài tập trong khoá học.

Phương thức này trả về các mã lỗi sau:

  • PERMISSION_DENIED nếu người dùng yêu cầu không được phép truy cập vào khoá học hay bài tập khoá học được yêu cầu hoặc gặp lỗi truy cập.
  • INVALID_ARGUMENT nếu yêu cầu không đúng định dạng.
  • NOT_FOUND nếu khoá học hoặc bài tập trong khoá học được yêu cầu không tồn tại.

Yêu cầu HTTP

GET https://classroom.googleapis.com/v1/courses/{courseId}/courseWork/{id}

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Thông số
courseId

string

Giá trị nhận dạng của khoá học. Giá trị nhận dạng này có thể là giá trị nhận dạng do Lớp học chỉ định hoặc alias.

id

string

Giá trị nhận dạng của bài tập trong khoá học.

Tham số truy vấn

Thông số
previewVersion

enum (PreviewVersion)

Không bắt buộc. Phiên bản xem trước của API. Bạn phải đặt thuộc tính này để truy cập vào các chức năng API mới được cung cấp cho nhà phát triển trong Chương trình dùng thử.

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu phải trống.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ chứa một phiên bản của CourseWork.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu một trong các phạm vi OAuth sau:

  • https://www.googleapis.com/auth/classroom.coursework.students.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/classroom.coursework.me.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/classroom.coursework.students
  • https://www.googleapis.com/auth/classroom.coursework.me

Để biết thêm thông tin, hãy xem Hướng dẫn uỷ quyền.