Ghi chú phát hành SDK Google Cast

Đối với mỗi phiên bản Google Cast mới được phát hành, các thay đổi sẽ được mô tả dưới đây và tài liệu tham khảo API sẽ được cập nhật. Để biết các thay đổi đối với Danh sách kiểm tra thiết kế, hãy xem nhật ký thay đổi của danh sách đó.

Ngày 18 tháng 4 năm 2024

iOS Sender 4.8.1

 • Phiên bản tối thiểu được SDK Truyền hỗ trợ hiện là iOS 14.
 • Tệp kê khai quyền riêng tư có trong gói cùng với xcframework đã ký.
 • Chế độ khách không được dùng nữa và đã bị xoá. Sẽ có một phiên bản SDK duy nhất để tích hợp từ bản phát hành này.
 • Khắc phục sự cố nếu đôi khi phát một quảng cáo ngắn trong khi truyền.

Ngày 11 tháng 12 năm 2023

Web receiver 3.0.0122

 • Thêm tùy chọn hỗ trợ cho Nhóm quảng cáo và Nhóm quảng cáo tự chọn cho VAST.
 • Cập nhật giao diện người dùng điều khiển nội dung nghe nhìn của Trình phát Cast cho thiết bị Google TV.
 • Thêm trường audioTrackInfo mới vào đối tượng Track.
 • Thêm cast.framework.system.Message, đại diện cho tin nhắn nhận được từ hoặc được gửi tới người gửi.
 • Đã thay đổi logic điểm chèn tìm kiếm. Giờ đây, Trình thu thập web sẽ chỉ tạo điểm chèn seek-{timestamp} tổng hợp khi có nhiều hơn 1 điểm chèn quảng cáo được trả về từ BreakManager#setBreakSeekInterceptor, nếu không, điểm chèn tìm kiếm vẫn bằng với điểm chèn ban đầu trên tiến trình.
 • Thêm tuỳ chọn CastReceiverOptions#shakaVariant để tải các phiên bản gỡ lỗi của Shaka Player trong CAF.
 • Khắc phục lỗi không nhận dạng được PlaybackConfig#licenseRequestHandlerPlaybackConfig#licenseResponseHandler với Shaka cho HLS khi sử dụng phương thức mã hoá AES-128.
 • Sửa lỗi ID3Event không kích hoạt khi người dùng sử dụng Shaka Player.
 • Cố định các bản văn bản được tải bên cạnh khi sử dụng quảng cáo đầu video.
 • Khắc phục lỗi hiển thị văn bản khi sử dụng UITextDisplayer.
 • Khắc phục nhiều vấn đề phân biệt chữ hoa chữ thường cho VAST, loại MIME và tên hệ thống bảo vệ nội dung.
 • Khắc phục nhiều vấn đề về phụ đề bắt buộc.
 • Khắc phục việc điền mã EndedReason cho các sự kiện BREAK_CLIP_ENDED.

Ngày 4 tháng 12 năm 2023

Android Sender 21.4.0 và Android TV Receiver 21.0.1

 • Phát hành play-services-cast:21.4.0 và play-services-cast-framework:21.4.0
 • Phát hành play-services-cast-tv:21.0.1
  • Tăng minSdkVersion lên từ 16 lên 19.
  • Bản phát hành này có một số điểm cải tiến về chất lượng

Ngày 20 tháng 7 năm 2023

iOS Sender 4.8.0

 • Phiên bản tối thiểu mà SDK iOS hỗ trợ hiện là iOS 13.
 • Bản phát hành XCFramework ổn định đầu tiên.
 • XCFrameworks có trên CocoaPods.
 • Khôi phục chức năng điều chỉnh âm lượng bằng các nút âm lượng thực trong quá trình phát nội dung đa phương tiện.
 • Nút Truyền hiện tuân theo màu phủ khi được sử dụng trong thanh điều hướng.
 • Giờ đây, bạn có thể tuỳ chỉnh màu tiêu đề điều hướng bằng GCKUIStyle API.
 • Khắc phục lỗi thanh điều hướng trong suốt trong Chế độ xem danh sách phụ đề của nội dung đa phương tiện.
 • Khắc phục sự cố trong bản thử nghiệm XCFramework.
 • Thêm một API để liên kết một UIControl với các hành động tiến hoặc tua lại.
 • Đã thêm tính năng hỗ trợ truyền cho máy tính bảng Pixel.

Ngày 6 tháng 7 năm 2023

Web receiver 3.0.0111

 • Đã thêm tính năng hỗ trợ cho tính năng chèn quảng cáo động bằng cách sử dụng BreakManager addBreak(breakData, breakClips, broadCastMediaStatus) removeBreakById(breakId) .
 • Thêm phân tích cú pháp chuỗi Subtype vào tệp kê khai Smooth.
 • Thêm tính năng hỗ trợ cho các yêu cầu không đồng bộ trong manifestRequestHandler, segmentRequestHandler licenseRequestHandler cho Shaka Player.
 • Thêm tính năng hỗ trợ cho phụ đề bắt buộc.
 • Chuyển phiên bản Shaka mặc định cho CAF lên v4.3.4.
 • Làm rõ nội dung mô tả tham số setActiveByIds.
 • Sửa cách CAF chọn các bản âm thanh riêng biệt.
 • Sửa đổi chuyển đổi loại nội dung yêu cầu cho bộ lọc yêu cầu Shaka.
 • Thêm chức năng truy vấn CreativeInformation liên quan đến một BreakClip trong BreakManager getCreativeInfoByClipId(breakClipId) .
 • Khắc phục lỗi siêu dữ liệu nội dung đa phương tiện bị thiếu trong quá trình tải phần tử nội dung đa phương tiện trên các thiết bị được điều khiển bằng DPad.
 • Thêm thuộc tính hlsSegmentFormathlsVideoSegmentFormat vào BreakClip .
 • Sửa các phép so sánh loại MIME phân biệt chữ hoa chữ thường bằng MPL.
 • Sửa lỗi lưu vào bộ đệm vô hạn HLS trực tiếp (dựa trên TS) khi tải bằng Shaka Player.
 • Khắc phục hành vi của PlayerDataBinder cho sự kiện IS_AT_LIVE_EDGE_CHANGED.
 • Khắc phục vòng lặp vô hạn khi dữ liệu không đủ được cung cấp trong phân đoạn TS bằng MPL.
 • Thêm error.stack cho các lỗi Shaka Player.
 • Thay đổi để sử dụng trường audioMimeType thay vì audioCodec từ đối tượng kênh của Shaka Player để điền sẵn trường cast.framework.messages.Track.trackContentType cho các kênh biến thể.
 • Thêm shaka.extern.track.label vào cast.framework.messages.Track.name cho các bản nhạc của Shaka Player.
 • Đã mở rộng đối tượng cast.framework.stats.Stats để tính đến các trường hiện có trong shaka.extern.Stats.
 • Sửa lỗi tính toán thời gian phát nội dung đa phương tiện cho nội dung có các điểm chèn mở rộng được nhúng.

Ngày 28 tháng 3 năm 2023

Android Sender 21.3.0 và Android TV receiver 21.0.0

 • Phát hành play-services-cast:21.3.0 và play-services-cast-framework:21.3.0
 • Phát hành play-services-cast-tv:21.0.0
  • Sửa chú giải có tính chất rỗng cho MediaManager.

Ngày 17 tháng 10 năm 2022

Web receiver 3.0.0105

Ngày 10 tháng 10 năm 2022

Android Sender 21.2.0

Ngày 8 tháng 8 năm 2022

Android Sender 21.1.0 và Android TV Receiver 20.0.0

Ngày 31 tháng 3 năm 2022

Web receiver 3.0.0103, MPL Player 1.0.0.113

 • Nâng cấp phiên bản Shaka Player mặc định lên 3.2.2
 • Thêm một API mới cast.framework.PlaybackConfig#shakaConfig để cho phép ghi đè phiên bản trình phát Shaka và các tuỳ chọn khác của Shaka.
 • Thêm một API mới cast.framework.ui.Controls#hasMediaControlsOverlay() để truy vấn xem lớp phủ điều khiển nội dung đa phương tiện có hiển thị ở đầu ứng dụng hay không.
 • Thêm một kiểu mới là cast.framework.ui.ControlsButton.LIKE_HEART cho hành động Thích của người dùng.
 • Giá trị currentMediaTime của dữ liệu sự kiện cast.framework.events.EventType.BREAK_CLIP_ENDED hiện thể hiện thời gian hiện tại của đoạn ngắt gần đây nhất tại thời điểm sự kiện xảy ra.
 • Thêm phương thức cast.framework.PlayerManager#getRawCurrentTimeSec trả về thời gian đa phương tiện của phần tử nội dung đa phương tiện.
 • Thêm cast.framework.NetworkRequestInfo#timeoutInterval để chỉ định thời gian chờ của yêu cầu HTTP cho các yêu cầu của trình phát.
 • Sửa các lỗi MPL khi giải mã phụ đề CEA 608/708 cho các luồng A/V được ẩn.
 • Sửa logic phân tích cú pháp dấu thời gian MPL WebVTT để chấp nhận hơn 2 chữ số cho giá trị giờ.

Ngày 9 tháng 12 năm 2021

Android Sender 21.0.0

 • Thêm khả năng hỗ trợ tốt hơn cho tính chất rỗng cho Kotlin, bằng cách biến các lỗi vi phạm về an toàn của giá trị rỗng trở thành lỗi. Nhà phát triển Java sẽ không bị ảnh hưởng gì. Nhà phát triển Kotlin có thể thấy các lỗi bản dựng mới nếu họ hiện có mã không an toàn cho giá trị rỗng.

Ngày 19 tháng 11 năm 2021

iOS Sender 4.7.0

Ngày 16 tháng 11 năm 2021

Android Sender 20.1.0

 • Lưu ý: Các ứng dụng nhắm đến Android 12 phải cập nhật lên Android Sender 20.1.0 để ngăn chặn sự cố thời gian chạy.
 • Cải tiến hàng đợi
  • Thêm lệnh gọi lại itemsReorderedAtIndexes mới vào MediaQueue. Lệnh gọi lại này sẽ được gọi khi sắp xếp lại hàng đợi.
  • Thêm tính năng hỗ trợ chuyển đổi tuần tự các lệnh trong hàng đợi.
 • Đặt tham số customData trong RemoteMediaClient#queueSetRepeatMode ở dạng rỗng.
 • Chúng tôi đã ngừng sử dụng tính năng Hiển thị từ xa.
 • minSdkVersion đã được tăng từ 14 lên 16.

Ngày 26 tháng 10 năm 2021

Web receiver 3.0.0102

 • Nâng cấp lên Shaka Player phiên bản 3.0.13 (bản này sẽ khắc phục một số vấn đề đã báo cáo trước đó).
 • Thêm tính năng hỗ trợ cho hình ảnh phụ trên màn hình thông minh và Chromecast.
 • Khắc phục vấn đề phụ đề không hiển thị cho các luồng dữ liệu được lưu vào vùng đệm do lỗi về logic dùng để phát hiện các bản nhạc trùng lặp.
 • Khắc phục vấn đề lệnh gọi lại lỗi của receiver không được kích hoạt khi LOAD_BY_ENTITY trả về lỗi.
 • Thêm tính năng hỗ trợ cho các bộ mã hoá và giải mã âm thanh AAC (HE-AAC) hiệu suất cao cho luồng truyền tải.
 • Sửa lỗi PlayerManager.getStats() không trả về giá trị chính xác cho chiều cao và chiều rộng.
 • Xoá thông tin VAST và VMAP khỏi các thông báo MediaStatus để tránh tình trạng tràn dữ liệu có thể khiến người gửi bị ngắt kết nối khỏi bộ nhận.
 • Khắc phục vấn đề endedReason không được cung cấp cho người gửi khi quảng cáo bị bỏ qua.
 • Khắc phục vấn đề điểm chèn quảng cáo bị xoá khỏi hàng đợi tải trước khi phát.
 • Thêm trường cast.framework.message.QueueChange#reorderItemIds mới chứa danh sách các mục trong hàng đợi chịu ảnh hưởng của thao tác QUEUE_CHANGE.
 • Giảm tình trạng lưu vào bộ đệm trong sự kiện phát trực tiếp HLS ở định dạng MPL khi chuyển đổi giữa các bản âm thanh, nhờ vậy, âm thanh và video giờ đây sẽ luôn đồng bộ.
 • Khắc phục việc phân tích cú pháp luồng HLS trong MPL với phụ đề CEA608/CEA708 được nhúng.
 • Các nút điều khiển nội dung nghe nhìn cho Chromecast có Google TV sẽ bị ẩn khi nội dung nghe nhìn bị tạm dừng trong hơn 5 giây.

Ngày 26 tháng 5 năm 2021

iOS Sender 4.6.1

 • Khắc phục vấn đề các phiên Truyền ở chế độ nền bị tạm ngưng đối với các ứng dụng cho phép thực thi trong nền.

Ngày 17 tháng 5 năm 2021

iOS Sender 4.6.0

 • Thay đổi chế độ mặc định của nút Truyền để luôn hiển thị khi được kết nối với Wi-Fi.
 • Thêm hộp thoại trợ giúp mới hiển thị khi người dùng nhấn vào nút Truyền và không tìm thấy thiết bị nào.
 • Ngừng sử dụng API GCKUICastButton::triggersDefaultCastDialog.
 • Thêm tính năng hỗ trợ đồng nhất hơn cho việc tuỳ chỉnh hộp thoại cho những ứng dụng triển khai giao diện người dùng tuỳ chỉnh thông qua API GCKUICastButtonDelegate mới.
 • Thêm tính năng hỗ trợ chế độ tối cho iOS 13 trở lên.
 • Đã thêm tuỳ chỉnh điểm đánh dấu quảng cáo vào GCKUIStyleAttributes.
 • Thêm tính năng hỗ trợ cho hlsSegmentFormathlsVideoSegmentFormat cho nội dung nghe nhìn.
 • Sửa lỗi và cải tiến hiệu suất.

Ngày 29 tháng 4 năm 2021

Web receiver 3.0.0096

Ngày 20 tháng 4 năm 2021

Android Sender 20.0.0 và Android TV receiver 18.0.0

Ngày 5 tháng 4 năm 2021

Web receiver 3.0.0095

 • Nâng cấp Shaka Player lên phiên bản 3.0.10.
 • Giờ đây, nút Truyền sẽ hiển thị theo mặc định khi lệnh phát phương tiện STREAM_TRANSFER được hỗ trợ.
 • Thêm Thanh đề xuất vào cuối giao diện người dùng Duyệt nội dung đa phương tiện. Thanh đề xuất chứa các khối tương tác mà khi được chọn có thể phát một mục nội dung nghe nhìn hoặc cuộn qua các mục nội dung nghe nhìn hiện có. Mỗi khối cũng liên kết với một lệnh hiện có của Trợ lý Google. Khối đề xuất hiện chỉ được hỗ trợ khi ngôn ngữ hệ thống được đặt thành tiếng Anh hoặc tiếng Nhật.
 • Sửa lỗi trong Chromecast có Google TV khiến lớp phủ điều khiển nội dung nghe nhìn hiển thị khi truyền nội dung ảnh sang bộ thu mặc định.
 • Thêm tính năng hỗ trợ cho sự kiện TRACKS_CHANGED.

Ngày 18 tháng 12 năm 2020

Web receiver 3.0.0085

 • Thêm các tuỳ chọn vào CastReceiverOptions để tắt tính năng tải Shaka và MPL.

Ngày 3 tháng 12 năm 2020

iOS Sender 4.5.3

 • Khắc phục lỗi thời gian tải "Không xác định được ký hiệu cho cấu trúc arm64" cho GCKCredentialsData.
 • Sửa lỗi trình biên dịch đối với tính chất rỗng xung đột trên GCKCredentialsData.
 • Thông báo cảnh báo hiện được ghi lại nếu Info.plist bị thiếu các mục nhập dịch vụ Bonjour bắt buộc.

Ngày 4 tháng 11 năm 2020

iOS Sender 4.5.2

 • Cập nhật phiên bản tối thiểu của thư viện Protobuf lên 3.13 trong CocoaPods. Việc sử dụng các phiên bản Protobuf trước sẽ khiến SDK gặp sự cố.
 • Bản phát hành này chỉ dành riêng cho CocoaPods và sử dụng cùng một tệp nhị phân như phiên bản 4.5.1.

Ngày 13 tháng 10 năm 2020

iOS Sender 4.5.1

 • Khắc phục vấn đề GCKUICastButton có bộ chọn thiết bị tuỳ chỉnh không cập nhật để phản ánh đúng trạng thái Truyền.
 • Khắc phục cảnh báo "Thông số kỹ thuật rỗng xung đột trên các kiểu trả về".

Ngày 14 tháng 9 năm 2020

Bộ thu trên web

 • Nâng cấp Shaka Player lên 2.5.16.

iOS Sender 4.5.0

 • Thêm tính năng hỗ trợ cho những thay đổi về khả năng khám phá thiết bị truyền trong iOS 14 – vốn yêu cầu sự cho phép rõ ràng của người dùng trong lần đầu truyền. Xem phần Truyền lần đầu trong iOS 14 để biết thêm thông tin.
 • Cập nhật khả năng hỗ trợ SDK tối thiểu lên iOS 10.

Ngày 8 tháng 9 năm 2020

Người gửi trên web

 • Giới thiệu Cast Connect để cho phép các ứng dụng Chrome truyền sang các ứng dụng Android TV. Để biết thông tin chi tiết, hãy xem Tài liệu về Bộ thu Android TV.

Ngày 31 tháng 8 năm 2020

Bộ thu trên web

 • Đã thêm tùy chọn hỗ trợ cho #EXT-X-DATERANGE trong HLS / EventStream trong DASH.

Ngày 3 tháng 8 năm 2020

Người gửi trên iOS 4.4.8

 • Giới thiệu Cast Connect cho phép các ứng dụng iOS truyền tới các ứng dụng Android TV. Để biết thông tin chi tiết, hãy xem Tài liệu về Bộ thu Android TV.

Ngày 29 tháng 7 năm 2020

Android Sender 19.0.0 và Android TV receiver 17.0.0

Ngày 13 tháng 7 năm 2020

Bộ thu trên web

 • Cải thiện tính năng phát hiện danh mục nội dung nghe nhìn cho giao diện người dùng mặc định (video và âm thanh).
 • Shaka Player hỗ trợ thêm thời gian tuyệt đối trực tiếp.
 • Khắc phục vấn đề nhiễu âm thanh trên thiết bị Nest Hub Max.
 • Nâng cấp Shaka Player lên 2.5.12.

Ngày 4 tháng 5 năm 2020

Bộ thu trên web

 • Giá trị thời gian chờ cho các lệnh của Trợ lý Google hiện có thể định cấu hình.
 • Giờ đây, các mã lỗi MPL chi tiết sẽ xuất hiện trong các sự kiện lỗi.
 • Giờ đây, bạn có thể thực thi các lệnh đa phương tiện được hỗ trợ bằng cách sử dụng cờ enforceSupportedCommands.
 • Sửa các lệnh được hỗ trợ được báo cáo trong một lần tạm dừng phát.
 • Khắc phục vấn đề về yêu cầu tải ngẫu nhiên của Trợ lý.
 • Sửa lỗi trong các giá trị getStats.

Ngày 12 tháng 3 năm 2020

Bộ thu trên web

 • Thêm tính năng mới của thiết bị IS_CBCS_SUPPORTED vào deviceCapabilities.
 • Nâng cấp Shaka Player lên 2.5.8.

Ngày 27 tháng 2 năm 2020

iOS Sender phiên bản 4.4.7

 • Sửa nút âm lượng thực cho những ứng dụng không sử dụng thành phần giao diện người dùng nào trong SDK.
 • Khắc phục vấn đề về nhãn currentTime trong bộ điều khiển mở rộng khi nhấn nhiều nút tiến hoặc lùi.
 • Các mục nội dung đa phương tiện trong GCKMediaQueue vẫn tồn tại sau khi ứng dụng chuyển sang chạy ở chế độ nền.
 • Nội dung cập nhật về tuỳ chỉnh giao diện người dùng:
  • Thanh tiến trình của bộ điều khiển mini nay có thể tuỳ chỉnh.
  • Giờ đây, bạn có thể tuỳ chỉnh màu nền của thanh điều hướng và thanh công cụ của hộp thoại Truyền.
  • Khắc phục các sự cố về giao diện người dùng dành riêng cho iPhone X.
 • Đã khắc phục một số vấn đề gây ra sự cố và sự cố.

Ngày 24 tháng 2 năm 2020

Android Sender 18.1.0

 • Thêm các hằng số được xác định trước cho MediaError mã lỗi chi tiết và lý do xảy ra lỗi.

Ngày 22 tháng 1 năm 2020

Bộ thu trên web

 • Khắc phục vấn đề nhiều trạng thái nội dung nghe nhìn đều xuất hiện khi thay đổi các lệnh được hỗ trợ.

Người nhận phiên bản 2

 • Cải thiện lựa chọn tốc độ bit cho Quảng cáo VAST.

MPL

Ngày 7 tháng 1 năm 2020

Bộ thu trên web

 • Thêm tính năng hỗ trợ cho siêu dữ liệu về thời gian ID3 trong cast.framework.events.EmsgEvent. Ngoài ra, EmsgEvent hiện sẽ được gửi cho nội dung HLS/CMAF.
 • Khắc phục vấn đề thiếu dữ liệu của trình phát trong PLAYER_LOAD_COMPLETE khi chuyển đổi sang một phiên phát nội dung đa phương tiện mới.
 • Khắc phục vấn đề biểu tượng nội dung đa phương tiện chồng lên số đoạn chèn và đếm ngược.
 • Khắc phục vấn đề đồng hồ đếm ngược của đoạn ngắt đầu tiên sẽ luôn hiển thị 0:00.
 • Nâng cấp Shaka Player lên 2.5.6.

Trình thu thập dữ liệu trên web phiên bản 2

 • Thêm tính năng mới của thiết bị IS_DEVICE_REGISTERED vào deviceCapabilities. Nếu được đặt, thiết bị truyền sẽ được đăng ký trong Cast Developer Console để gỡ lỗi.
 • Đã khắc phục sự cố tải bị treo.
 • Giờ đây, hệ thống sẽ gửi từng thông báo lỗi nội dung đa phương tiện đối với mỗi mục không thành công trong hàng đợi.

MPL

 • Khắc phục vấn đề xảy ra với sự kiện phát trực tiếp, trong đó âm thanh sẽ tiếp tục phát trong một khoảng thời gian sau khi nhận được thông báo dừng.
 • Khắc phục vấn đề các cấu phần phần mềm nén video sẽ xuất hiện trong khi có những thay đổi về mức chất lượng.
 • Khắc phục sự cố khiến các luồng HLS sử dụng phân đoạn *.m4s không thành công.

Ngày 5 tháng 12 năm 2019

Android Sender 18.0.0

 • Thêm setMediaSessionEnabled để nhà phát triển bật và tắt phiên nội dung nghe nhìn do SDK Truyền tạo.
 • Đã thay đổi cách hiển thị thông báo về nội dung nghe nhìn trong phiên Truyền. Nếu bạn bật thông báo về nội dung nghe nhìn, thì thông báo này sẽ luôn hiển thị trong phiên truyền. Trước đây, thông báo này chỉ xuất hiện khi ứng dụng chạy trong nền.
 • Thay đổi một số lớp liên quan đến nội dung nghe nhìn để triển khai giao diện Parcelable.

Ngày 11 tháng 11 năm 2019

iOS Sender phiên bản 4.4.6

 • Khắc phục sự cố liên quan đến phiên bản iOS 9 tối thiểu được hỗ trợ.

Ngày 7 tháng 10 năm 2019

Bộ thu trên web

 • Nhóm thông tin theo dõi các vai trò trong siêu dữ liệu của bản nhạc.
 • Nâng cấp Shaka Player lên phiên bản 2.5.5.

Ngày 23 tháng 9 năm 2019

iOS Sender phiên bản 4.4.5

 • Cải thiện tính năng hỗ trợ cho hoạt động quản lý phiên và khám phá thiết bị truyền.
 • Thêm các lệnh đa phương tiện mới vào GCKMediaStatus.
 • Thêm thuộc tính whenSkippable vào GCKAdBreakStatus.
 • Sửa lỗi giao diện người dùng cho Google Ads và iOS 13.

Ngày 11 tháng 9 năm 2019

Android Sender 17.1.0

Ngày 9 tháng 9 năm 2019

Bộ thu trên web

 • Loại siêu dữ liệu TV_SHOW hiện có bản xem trước "Playing Next" (Phát tiếp theo) trong trình phát mặc định nếu mục tiếp theo được tải trước.
 • Thêm lớp ContentRating vào không gian tên cast.framework.messages.
 • Cập nhật tiêu đề âm thanh mặc định của giao diện người dùng để metadata.artist được ưu tiên hơn metadata.albumArtist.
 • Thêm tính năng hỗ trợ cho các giá trị startTime âm để cho biết thời gian bắt đầu so với nội dung kết thúc hoặc trực tiếp.
 • Duyệt qua nội dung đa phương tiện:
  • Giờ đây, ngăn Duyệt qua nội dung đa phương tiện sẽ tự động ẩn sau 30 giây người dùng không hoạt động.
  • Thêm nút Phát/Tạm dừng và hình thu nhỏ của mục nội dung nghe nhìn ở góc trên cùng bên phải của lớp phủ Duyệt qua nội dung nghe nhìn.
  • Cập nhật hoạt động của danh sách Duyệt qua nội dung nghe nhìn. Giờ đây, tính năng cuộn theo đường chân trời sẽ được đặt lại về vị trí ngoài cùng bên trái ban đầu mỗi khi nội dung Duyệt qua nội dung đa phương tiện được đặt.
 • Sửa lỗi:
  • Hoãn phân giải lời hứa kết thúc BasePlayer để cho phép kích hoạt sự kiện của phần tử nội dung đa phương tiện.
  • Đã xử lý lỗi tải cho tính năng Tải trước quảng cáo.
  • Hình mờ giờ đây hiển thị cùng với phần còn lại của siêu dữ liệu.
  • Giao diện người dùng âm thanh mặc định trên Chromecast tuân theo kiểu .progressBar.
  • Loại bỏ hiện tượng văng màn hình IDLE trước khi TẢI và giữa các lần phát các mục nội dung nghe nhìn tiếp theo.
  • Khắc phục lỗi tua lại nội dung trên Dash.

Trình thu thập dữ liệu trên web phiên bản 2

 • Thêm lớp ContentRating vào không gian tên cast.receiver.media.
 • Khắc phục lỗi dữ liệu lỗi được truyền không chính xác khi có nhiều mục trong hàng đợi.

Thư viện Media Player

 • Thêm các thuộc tính HLS #EXT-X-MEDIA vào API.
 • Sửa lỗi:
  • Khắc phục vấn đề các thao tác SourceBuffer xoá() không thành công khiến quá trình chuyển bản âm thanh thành phát lại bị sự cố.
  • Khắc phục vấn đề phân tích cú pháp khi loại định dạng âm thanh đóng gói được chỉ định (ví dụ: *.ec3) nhưng các phân đoạn dựa trên MPEG-4 lại được sử dụng (ví dụ: *.mp4, *.mp4a, v.v.).
  • Khắc phục vấn đề về giao thức HLS (Phát trực tuyến dựa trên HTTP) khiến phụ đề CEA608 trong băng tần hiển thị với độ trễ đáng kể.
  • Khắc phục lỗi nội dung HLS và mượt mà không có âm thanh không tải được.

Ngày 27 tháng 8 năm 2019

Người gửi trên web

 • Trình gửi web hiện sử dụng cú pháp Phần tử tùy chỉnh phiên bản 1 mới. Phiên bản này thay thế cho phiên bản 0, vốn đã không còn được dùng nữa.
 • Khắc phục các sự kiện được thay đổi cho breakTime, breakClipTimeliveSeekableRange, sử dụng các hàm getEstimatedBreakTime, getEstimatedBreakClipTimegetLiveSeekableRange mới được thêm vào Chrome M77.

Ngày 12 tháng 8 năm 2019

iOS Sender phiên bản 4.4.4

 • Cải thiện trải nghiệm trên iOS 13.
 • Cải thiện tính năng hỗ trợ cho tính năng khám phá thiết bị truyền.

Ngày 30 tháng 7 năm 2019

Bộ thu trên web

 • Nâng cấp Shaka Player lên phiên bản 2.5.1.
 • Khắc phục vấn đề lớp phủ siêu dữ liệu biến mất quá nhanh trong khi tải nội dung.
 • Khắc phục quá trình xử lý từ chối trong trình chặn tải để xoá trạng thái tải.
 • Cập nhật setBrowseContent thành có thể nhận giá trị rỗng.
 • Khắc phục vấn đề thời gian hiện tại được báo cáo không chính xác khi tìm kiếm quá Điểm chèn quảng cáo.
 • Thêm tuỳ chọn hỗ trợ cho ignoreTtmlPositionInfo để bỏ qua việc định vị phụ đề TTML.
 • Cải thiện tính năng hỗ trợ cho việc xử lý lỗi tải:
  • Đã tránh kích hoạt nhiều MediaFinishedEvent.
  • Kích hoạt lệnh gọi lại lỗi trình quản lý nội dung đa phương tiện để xóa trình phát khi lỗi tải.

Ngày 22 tháng 7 năm 2019

iOS Sender phiên bản 4.4.3

 • Cải thiện tính năng hỗ trợ xử lý lỗi tải bằng cách cung cấp error_reason.
 • Phát hành một phiên bản SDK không có Chế độ khách.

Ngày 17 tháng 6 năm 2019

Android Sender 17.0.0 (Người gửi Android phiên bản 17.0.0)

 • Các SDK mới nhất đã chuyển từ Thư viện hỗ trợ Android sang Thư viện Jetpack (AndroidX). Thư viện sẽ không hoạt động trừ phi bạn thực hiện những thay đổi sau trong ứng dụng:
  • Nâng cấp com.android.tools.build:gradle lên phiên bản 3.2.1 trở lên.
  • Nâng cấp compileSdkVersion lên phiên bản 28 trở lên.
  • Hãy cập nhật ứng dụng của bạn để sử dụng Jetpack (AndroidX). Làm theo hướng dẫn trong bài viết Di chuyển sang AndroidX.
 • Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành của API Google dành cho Android.

Ngày 10 tháng 6 năm 2019

Bộ thu trên web

 • Chúng tôi ra mắt tính năng hỗ trợ cho tính năng Duyệt qua nội dung đa phương tiện, một tính năng mới giúp khám phá nội dung trên màn hình thông minh.
 • Thêm nội dung bản địa hoá trong giao diện người dùng mặc định cho 9 ngôn ngữ mới:
  • Tiếng Đan Mạch
  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Anh (Ấn Độ)
  • Tiếng Anh (Singapore)
  • Tiếng Pháp (Canada)
  • Tiếng Ý
  • Tiếng Na Uy
  • Tiếng Hà Lan
  • Tiếng Thuỵ Điển
 • Xoá các góc bo tròn khỏi ảnh bìa đĩa nhạc cho giao diện người dùng từ xa.
 • Sửa lỗi cho sự kiện phát trực tiếp và các vùng khác.

iOS Sender phiên bản 4.4.2

 • Chế độ khách
  • Thêm tính năng hỗ trợ cho tuỳ chọn "Bật Chế độ khách" từ Cast Developer Console.
  • Khắc phục vấn đề quản lý phiên Chế độ khách.
 • Sửa lỗi
  • Khắc phục sự cố bản địa hoá xuất hiện trong phiên bản 4.4.1.

Ngày 24 tháng 4 năm 2019

iOS Sender phiên bản 4.4.1

 • Ra mắt tính năng hỗ trợ alpha cho sự kiện phát trực tiếp. Để biết thông tin chi tiết, hãy xem hướng dẫn cho nhà phát triển.
  • Thêm cấu trúc dữ liệu và thuộc tính mới cho trạng thái của sự kiện phát trực tiếp.
  • Thêm các khoá GCKMediaMetadata mới.
  • Đã thêm lệnh phát trực tiếp nội dung nghe nhìn:
   • [GCKRemoteMediaClient tảiMediaWithLoadRequestData:]
   • [GCKRemoteMediaClient searchWithOptions:]
  • Cải thiện giao diện người dùng của tay điều khiển được mở rộng để hỗ trợ sự kiện phát trực tiếp:
   • Thay đổi bố cục và giao diện của bộ điều khiển mở rộng.
 • Sửa lỗi
  • Sửa lỗi đáy của GCKUICastContainerViewController trên iPhone X.
  • Khắc phục vấn đề kết nối lại khi hệ điều hành đang thực hiện các hoạt động mạng mở rộng.
  • Khắc phục sự cố khi khởi chạy nhãn hỗ trợ tiếp cận bằng GCKUICastButton.

Ngày 23 tháng 4 năm 2019

Bộ thu trên web

 • Ra mắt tính năng hỗ trợ alpha cho sự kiện phát trực tiếp. Để biết thông tin chi tiết, hãy xem hướng dẫn cho nhà phát triển.
  • Cập nhật giao diện người dùng để hỗ trợ sự kiện phát trực tiếp, bao gồm cả chỉ báo cho sự kiện phát trực tiếp.
 • Thêm trường mediaCategory vào trạng thái nội dung đa phương tiện để cho biết nội dung đa phương tiện là video, âm thanh hay ảnh.
 • Sửa lỗi
  • Khắc phục việc sử dụng giá trị trả về playbackConfig.segmentHandler.

Thư viện Media Player

 • Thêm tính năng hỗ trợ bộ mã hoá và giải mã HEVC vào HLS ở định dạng MPL.

Người gửi trên web

 • Ra mắt tính năng hỗ trợ alpha cho sự kiện phát trực tiếp. Để biết thông tin chi tiết, hãy xem hướng dẫn cho nhà phát triển.
 • Giới thiệu dịch vụ hỗ trợ dành cho quảng cáo. Để biết thông tin chi tiết, hãy xem hướng dẫn cho nhà phát triển.
  • Thêm RemotePlayerController.skipAd() cho quảng cáo có thể bỏ qua.

Android Sender 16.2.0

 • Ra mắt tính năng hỗ trợ alpha cho sự kiện phát trực tiếp. Để biết thông tin chi tiết, hãy xem hướng dẫn cho nhà phát triển.
  • Thêm cấu trúc dữ liệu và thuộc tính mới cho trạng thái của sự kiện phát trực tiếp.
  • Thêm các khoá MediaMetadata mới.
  • Đã thêm lệnh phát trực tiếp nội dung nghe nhìn:
   • RemoteMediaClient#load(MediaLoadRequestData)
   • RemoteMediaClient#seek(MediaSeekOptions)
  • Cải thiện giao diện người dùng của tay điều khiển được mở rộng để hỗ trợ sự kiện phát trực tiếp:
   • Thêm tính năng hỗ trợ phát trực tiếp vào các tiện ích giao diện người dùng mở rộng của bộ điều khiển.
   • Thay đổi bố cục và giao diện của bộ điều khiển mở rộng.
   • Ra mắt tiện ích CastSeekBar tương thích với sự kiện phát trực tiếp để thay thế FindBar gốc.
   • Sửa đổi ExpandControllerActivity để sử dụng CastSeekBar thay vì Canbar để tương thích với sự kiện phát trực tiếp. Mở rộngControllerActivity#getSeekBar() hiện không còn được dùng nữa và sẽ trả về một thực thể giả.
 • Đã thêm trạng thái trình phát MediaStatus#PLAYER_STATE_LOADING mới:
  • Khi Trình thu thập dữ liệu web bắt đầu tải nội dung nghe nhìn, thuộc tính PlayerState trong MediaStatus được đặt thành MediaStatus#PLAYER_STATE_LOADING cho đến khi bắt đầu lưu vào bộ đệm hoặc phát nội dung.
  • Trong hầu hết các trường hợp, ứng dụng sẽ xử lý trạng thái này giống như quá trình xử lý MediaStatus#PLAYER_STATE_BUFFERING.
  • Trạng thái lưu vào bộ đệm và trạng thái tải không phải lúc nào cũng thay thế được cho nhau.
  • Trong khi tải, Trình nhận web chưa phân giải tất cả thông tin nội dung nghe nhìn, do đó thông tin nội dung nghe nhìn duy nhất hiện có là nội dung hiện có trong yêu cầu tải nội dung nghe nhìn của người gửi.
  • Trong khi lưu vào bộ đệm, thông tin về nội dung nghe nhìn có thể chứa thêm thông tin do trình nhận phân giải.
 • Sửa đổi MediaMetadata để hỗ trợ sách nói:
  • Thêm các khoá MediaMetadata mới.
  • Thêm loại siêu dữ liệu mới cho sách nói.

Ngày 25 tháng 3 năm 2019

Bộ thu trên web

 • Thay thế việc sử dụng document.registerElement() bằng customElements.define() để giúp SDK trình nhận web tương thích với các phiên bản mới hơn của nền tảng Truyền.
 • MediaStatus.breakStatus hiện trả về một đối tượng trống khi có điểm chèn quảng cáo cho nội dung nhưng điểm chèn quảng cáo hiện không phát.
 • Khắc phục vấn đề về phân tích cú pháp thẻ VAST nội tuyến.

Thư viện Media Player

 • Khắc phục vấn đề độ trễ ~20 giây khi chuyển đổi các bản âm thanh.

Ngày 13 tháng 2 năm 2019

Bộ thu trên web

 • Khắc phục sự xuất hiện đột ngột của nút Bỏ qua quảng cáo cho giao diện người dùng cảm ứng.
 • Đã sửa lỗi cho thấy thông tin về điểm chèn trên điều khiển từ xa.

Thư viện Media Player

 • Khắc phục vấn đề khi xử lý LicenseUrl cho nội dung nghe nhìn được tải trước.

Ngày 5 tháng 2 năm 2019

iOS Sender phiên bản 4.3.5

 • Thêm tính năng hỗ trợ cho siêu dữ liệu Sách nói. Hãy truy cập vào GCKMediaMetadata.h để biết thêm thông tin chi tiết.
 • Đặt giá trị chính xác cho static_framework trên Podspec.
 • Phân tách styleAttributes cho thanh điều hướng và thanh công cụ trong trình điều khiển kết nối.
 • Sửa lỗi
  • Khắc phục sự cố xảy ra khi khởi động cơ sở dữ liệu không thành công nhất định.
  • Khắc phục vấn đề về thanh âm lượng của Bộ thu web trong khi có cuộc gọi điện thoại đến hoặc chuông báo đổ chuông.
  • Khắc phục lỗi gọi thừa cho một số phương thức uỷ quyền nhất định trong quá trình khám phá.
  • Khắc phục vấn đề danh sách hàng đợi nội dung đa phương tiện không xoá sau khi mục cuối cùng trong hàng đợi phát xong.
  • Không cho phép hiển thị các thiết bị ở gần không truy cập được khi không có mạng.
  • Tắt thanh trượt âm lượng trên bộ điều khiển chế độ xem thiết bị cho các thiết bị không thể điều khiển âm lượng.