Ghi chú phát hành

Ngày 2 tháng 5 năm 2024

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Thử nghiệm A/B trong Firebase
  • Kiểm tra ứng dụng Firebase
  • Trình bổ trợ Gradle phân phối ứng dụng Firebase
  • Xác thực Firebase
  • Cloud Firestore
  • Chức năng đám mây cho Firebase (ứng dụng)
  • Cloud Storage cho Firebase
  • Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • Trình bổ trợ Gradle cho Firebase Crashlytics
  • Liên kết động của Firebase
  • Tính năng gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase
  • Lượt cài đặt Firebase
  • Firebase ML
  • Giám sát hiệu suất Firebase
  • Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase
  • Cấu hình từ xa Firebase
  • Firebase SDK cho Google Analytics

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-auth bao gồm các thay đổi sau:

  • Hãy giảm số phiên bản tính năng của API beginSignIn() để API này hoạt động với các phiên bản APK của Dịch vụ Google Play cũ.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:33.0.0
 • com.google.firebase:firebase-abt:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-ktx:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:5.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-common:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-components:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:3.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:3.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-database:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:25.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:25.0.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-installations:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:24.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:24.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:24.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:25.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:25.0.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-sessions:2.0.0
 • com.google.firebase:firebase-storage:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:22.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:22.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:22.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:22.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:22.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:22.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth:21.1.1

Ngày 17 tháng 4 năm 2024

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-cloud-messaging bao gồm các thay đổi sau:

  • Thêm phương thức mới, setRetainProxiedNotifications, để thiết lập xem có giữ lại dữ liệu cho các thông báo đã được xử lý qua proxy hay không.
  • Thêm phương thức mới, getProxiedNotificationData, để lấy dữ liệu cho một thông báo đã được xử lý qua máy chủ proxy.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cloud-messaging:17.2.0

Ngày 16 tháng 4 năm 2024

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-auth bao gồm các thay đổi sau:

  • Ngừng sử dụng các API liên quan đến nút Đăng nhập bằng một lần chạm, Lưu mật khẩu và Đăng nhập bằng Google.
 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-base bao gồm các thay đổi sau:

  • Ngừng sử dụng các API liên quan đến tính năng Đăng nhập bằng Google.
 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-fido bao gồm các thay đổi sau:

  • Cập nhật lớp dữ liệu yêu cầu và phản hồi để được ByteString hỗ trợ thay vì byte[] để các lớp này không thể thay đổi.
  • Thêm chú giải @Nullable@NonNull phù hợp vào tham số API.
  • Thêm một hàm khởi tạo mới vào PublicKeyCredentialCreationOptions chấp nhận chuỗi JSON.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth-base:18.0.12
 • com.google.android.gms:play-services-base:18.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-fido:21.0.0

Ngày 11 tháng 4 năm 2024

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Cloud Firestore
  • Firebase Crashlytics
  • Tính năng gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase
  • Firebase SDK cho Google Analytics

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.8.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics:21.6.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.6.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.6.4
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.6.4
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.6.4
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.11.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.11.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.4.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.4.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.4.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.4.2
 • com.google.firebase:firebase-sessions:1.2.4
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:21.6.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:21.6.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:21.6.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:21.6.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:21.6.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:21.6.2

Ngày 8 tháng 4 năm 2024

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-nearby:19.2.0

Ngày 1 tháng 4 năm 2024

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-games-v2 bao gồm các thay đổi sau:

  • Xoá các giao diện không dùng nữa.
  • Thêm tính năng hỗ trợ cho trình chuyển đổi hồ sơ nhanh.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-games-v2:20.0.0

Ngày 21 tháng 3 năm 2024

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Cloud Firestore
  • Firebase Crashlytics
  • Tính năng gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase
  • Firebase SDK cho Google Analytics

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.8.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:21.6.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.6.1
 • com.google.firebase:firebase-common:20.4.3
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.4.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.6.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.6.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.6.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.11.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.11.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.4.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.4.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.4.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.4.1
 • com.google.firebase:firebase-sessions:1.2.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:21.6.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:21.6.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:21.6.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:21.6.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:21.6.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:21.6.1

Ngày 7 tháng 3 năm 2024

 • Cập nhật SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google dành cho Android và SDK quảng cáo Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

 • Kể từ tháng 9 năm 2024, SDK quảng cáo của Firebase (cấu phần phần mềm firebase-adsfirebase-ads-lite) sẽ không được phát hành nữa. Thay vào đó, hãy sử dụng SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google dành cho Android.

  Các cấu phần phần mềm Firebase này không cung cấp tệp nhị phân riêng mà chỉ là trình bao bọc xung quanh các phần phụ thuộc của chúng. Chúng tôi thực hiện thay đổi này để cho phép bạn kiểm soát nhiều hơn đối với các phần phụ thuộc mà bạn thêm vào ứng dụng của mình. Để biết thêm thông tin về thay đổi này và cách chuyển sang sử dụng SDK Android quảng cáo trên thiết bị di động của Google, hãy xem Câu hỏi thường gặp này trong tài liệu về Firebase.

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Cấu hình từ xa Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:23.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:32.7.4
 • com.google.firebase:firebase-config:21.6.3
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.6.3

Ngày 5 tháng 3 năm 2024

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-location:21.2.0

Ngày 28 tháng 2 năm 2024

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Cloud Firestore
  • Trình bổ trợ Gradle phân phối ứng dụng Firebase
  • Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase
  • Cấu hình từ xa Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.7.3
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:4.2.0
 • com.google.firebase:firebase-config:21.6.2
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.6.2
 • com.google.firebase:firebase-database:20.3.1
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.3.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.10.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.10.3

Ngày 26 tháng 2 năm 2024

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-wallet:19.3.0

Ngày 20 tháng 2 năm 2024

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-document-scanner:16.0.0-beta1

Ngày 15 tháng 2 năm 2024

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-auth (phiên bản 21.0.0) bao gồm thay đổi lớn có thể gây lỗi sau đây:

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth-base:18.0.11

Ngày 8 tháng 2 năm 2024

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Cloud Firestore
  • Thử nghiệm A/B trong Firebase
  • Kiểm tra ứng dụng Firebase
  • Phân phối ứng dụng Firebase
  • Trình bổ trợ Gradle phân phối ứng dụng Firebase
  • Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • Firebase ML
  • Giám sát hiệu suất Firebase
  • Cấu hình từ xa Firebase
  • Firebase SDK cho Google Analytics

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

 • Hiện đã có bản phát hành mới nhất của trình bổ trợ google-services cho Android (4.4.1). Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.7.2
 • com.google.firebase:firebase-abt:21.1.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics:21.5.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.5.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:17.1.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:17.1.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:17.1.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-ktx:17.1.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:17.1.2
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta12
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta12
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta12
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:4.1.0
 • com.google.firebase:firebase-config:21.6.1
 • com.google.firebase:firebase-config-interop:16.0.1
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.6.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.6.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.6.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.6.2
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.2.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.10.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.10.2
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.4.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.4.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.4.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.2.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.2.3
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.5.2
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.5.2
 • com.google.firebase:firebase-sessions:1.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:21.5.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:21.5.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:21.5.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:21.5.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:21.5.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:21.5.1
 • com.google.gms:google-services:4.4.1

Ngày 1 tháng 2 năm 2024

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-service-auth-api-phone tăng phiên bản phần phụ thuộc play-services-basement từ 18.0.1 lên 18.0.2.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:18.0.2

Ngày 22 tháng 1 năm 2024

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-location bao gồm các thay đổi sau:

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-location:21.1.0

Ngày 18 tháng 1 năm 2024

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Cloud Firestore
  • Xác thực Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • Firebase ML

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.7.1
 • com.google.firebase:firebase-auth:22.3.1
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:22.3.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.6.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.6.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.6.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.10.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.10.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.2.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.2.2
 • com.google.firebase:firebase-sessions:1.2.1

Ngày 4 tháng 1 năm 2024

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-base:18.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:18.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:18.1.0

Ngày 26 tháng 12 năm 2023

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-nearby:19.1.0

Ngày 18 tháng 12 năm 2023

 • Bản phát hành beta công khai của TensorFlow Lite trong API C của Dịch vụ Google Play hiện đã có sẵn.

  Khi sử dụng API này, bạn có thể viết mã C hoặc C++ sử dụng TensorFlow Lite trong Dịch vụ Google Play.

  Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo tài liệu về TensorFlow Lite trong API C của Dịch vụ Google Play.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-tflite-java:16.2.0-beta02

Ngày 14 tháng 12 năm 2023

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-wallet:19.3.0-beta01

Ngày 7 tháng 12 năm 2023

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Cloud Firestore
  • Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.7.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.10.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.10.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.4.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.4.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.4.0

Ngày 6 tháng 12 năm 2023

 • Cập nhật SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google dành cho Android và SDK quảng cáo Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:22.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:22.6.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:22.6.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:22.6.0

Ngày 4 tháng 12 năm 2023

 • Các bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-cast, play-services-cast-frameworkplay-services-cast-tv bao gồm những thay đổi sau:

  • Cập nhật để phụ thuộc vào androidx.mediarouter:mediarouter:1.6.0-beta01. Thay đổi này giúp MediaRouteButtons luôn hiển thị theo mặc định.

  • Thay đổi nhằm giảm các trường hợp mà quá trình khám phá thiết bị truyền tự động bắt đầu mà không cần người dùng hành động.

  • Thêm CastOptions.Builder#setSessionTransferEnabled để đặt xem ứng dụng gửi có hiển thị Thiết bị truyền khi bật Công tắc đầu ra hay không. Giá trị mặc định là true.

  • Thêm các phiên bản mới của CastButtonFactory#setUpMediaRouteButton trả về Tasks mà các ứng dụng có thể theo dõi để biết thành công hoặc trường hợp ngoại lệ được gửi.

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK truyền người gửi Android.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:21.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:21.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-tv:21.0.1

Ngày 16 tháng 11 năm 2023

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Xác thực Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • Giám sát hiệu suất Firebase
  • Cấu hình từ xa Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-pay (phiên bản 16.4.0) bao gồm các thay đổi sau để hỗ trợ các tính năng tiền điện tử:

  • Thêm EmoneyReadiness.

  • Thêm EmoneyReadinessStatus.

  • Thêm phương thức mới checkReadinessForEmoney cho các ứng dụng trong danh sách cho phép sử dụng các tính năng tiền điện tử để kiểm tra trạng thái sẵn sàng của Dịch vụ Google Play về việc hỗ trợ tiền điện tử.

  • Thêm một phương thức mới notifyEmoneyCardStatusUpdate cho các ứng dụng trong danh sách cho phép sử dụng các tính năng tiền điện tử để thông báo cho Dịch vụ Google Play về một số nội dung cập nhật về trạng thái của thẻ tiền điện tử.

  • Thêm phương thức mới pushEmoneyCard cho các ứng dụng trong danh sách cho phép sử dụng các tính năng tiền điện tử để đẩy thẻ tiền điện tử vào Dịch vụ Google Play.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.6.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:22.3.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:22.3.0
 • com.google.firebase:firebase-config:21.6.0
 • com.google.firebase:firebase-config-interop:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.6.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.6.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.6.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.6.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.5.1
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.5.1
 • com.google.firebase:firebase-sessions:1.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-pay:16.4.0

Ngày 9 tháng 11 năm 2023

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-cloud-messaging bao gồm các thay đổi sau:

  • Thêm phương thức mới messageHandled để cho biết rằng một thông báo đã được xử lý.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cloud-messaging:17.1.0

Ngày 7 tháng 11 năm 2023

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-subject-segmentation:16.0.0-beta1
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-image-labeling-custom:16.0.0-beta5

Ngày 30 tháng 10 năm 2023

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Firebase SDK cho Google Analytics

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

 • Cập nhật SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google dành cho Android và SDK quảng cáo Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:22.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:22.5.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:22.5.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:22.5.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:32.5.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:21.5.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:21.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:21.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:21.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:21.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:21.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:21.5.0

Ngày 26 tháng 10 năm 2023

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Cloud Firestore
  • Kiểm tra ứng dụng Firebase
  • Trình bổ trợ Gradle phân phối ứng dụng Firebase
  • Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • Firebase ML

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.4.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-ktx:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:4.0.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.5.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.5.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.5.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.9.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.9.1
 • com.google.firebase:firebase-installations-interop:17.2.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.3.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.3.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.3.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.2.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.2.1

Ngày 18 tháng 10 năm 2023

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Cloud Firestore
  • Chức năng đám mây cho Firebase (ứng dụng)
  • Cloud Storage cho Firebase
  • Kiểm tra ứng dụng Firebase
  • Phân phối ứng dụng Firebase
  • Xác thực Firebase
  • Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • Liên kết động của Firebase
  • Tính năng gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase
  • Firebase ML
  • Giám sát hiệu suất Firebase
  • Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase
  • Cấu hình từ xa Firebase
  • Lượt cài đặt Firebase
  • Firebase SDK cho Google Analytics

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

 • Các bản cập nhật mới nhất đối với thư viện play-services-tagmanagerplay-services-analytics sẽ cập nhật quy trình đăng ký BroadcastReceiver cho Android U.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.4.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:21.4.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.4.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-ktx:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta11
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta11
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta11
 • com.google.firebase:firebase-auth:22.2.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:22.2.0
 • com.google.firebase:firebase-common:20.4.2
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.4.2
 • com.google.firebase:firebase-components:17.1.5
 • com.google.firebase:firebase-config:21.5.0
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.5.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.5.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.5.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.5.0
 • com.google.firebase:firebase-database:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.9.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.9.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.4.0
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.4.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.4.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.4.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.4.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.4.0
 • com.google.firebase:firebase-installations:17.2.0
 • com.google.firebase:firebase-installations-interop:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:17.2.0
 • com.google.firebase:firebase-measurement-connector:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.3.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.3.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.2.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.5.0
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.5.0
 • com.google.firebase:firebase-sessions:1.1.0
 • com.google.firebase:firebase-storage:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:20.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:21.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:21.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:21.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:21.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:21.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:21.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-analytics:18.0.4
 • com.google.android.gms:play-services-analytics-impl:18.0.4
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:18.0.4
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:18.0.4
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:18.0.4

Ngày 16 tháng 10 năm 2023

 • Các bản cập nhật mới nhất cho play-services-maps (v18.2.0) bao gồm Điểm đánh dấu nâng cao và tính năng kiểm tra tính năng của bản đồ. Cách sử dụng các tính năng của bản đồ được đề cập trong 2 hướng dẫn được liên kết này.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-maps:18.2.0

Ngày 2 tháng 10 năm 2023

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-pay (v16.3.0) bao gồm thay đổi sau:

  • Thêm phương thức mới notifyCardTapEvent cho các ứng dụng trong danh sách cho phép để thông báo cho Dịch vụ Google Play về một số sự kiện nhấn vào thẻ nhất định.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-pay:16.3.0

Ngày 25 tháng 9 năm 2023

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-nearby:19.0.0

Ngày 18 tháng 9 năm 2023

 • Bản cập nhật chính của thư viện play-services-games-v2 mang đến một cách thức mới để các nhà phát triển trò chơi tích hợp Dịch vụ trò chơi của Play (PGS) vào trò chơi của họ. Để biết thêm thông tin, hãy xem PGS Recall API.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-games-v2:19.0.0

Ngày 15 tháng 9 năm 2023

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Cloud Firestore
  • Xác thực Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • Tính năng gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.3.1
 • com.google.firebase:firebase-auth:22.1.2
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:22.1.2
 • com.google.firebase:firebase-components:17.1.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.4.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.4.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.4.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.8.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.8.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.3.5
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.3.5
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.3.5
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.3.5

Ngày 14 tháng 9 năm 2023

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.3.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.4.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.4.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.4.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.8.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.8.10
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.3.4
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.3.4
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.3.4
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.3.4
 • com.google.gms:google-services:4.4.0

Ngày 13 tháng 9 năm 2023

 • Cập nhật SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google dành cho Android và SDK quảng cáo Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-wallet sẽ thay đổi API PayButton để quay lại sử dụng thành phần nút tĩnh cho các thiết bị sử dụng Dịch vụ Google Play thấp hơn phiên bản 23.21.0.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:22.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:22.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-wallet:19.2.1
 • com.google.firebase:firebase-ads:22.4.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:22.4.0

Ngày 31 tháng 8 năm 2023

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-auth bao gồm các thay đổi sau:

  • Thêm một ứng dụng API mới, AuthorizationClient, để giúp bạn yêu cầu cấp quyền truy cập vào dữ liệu trên Google liên kết với một tài khoản đã đăng nhập trên thiết bị.

  • Ngừng sử dụng getPhoneNumber mà không thay thế.

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-fido bao gồm các thay đổi sau:

  • Thêm một phương thức mới toJson. Phương thức này trả về giá trị biểu thị JSON của đối tượng PublicKeyCredential.
 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-wearable bao gồm thay đổi sau:

  • Hỗ trợ ứng dụng để chuyển đồng hồ từ điện thoại cũ sang điện thoại mới.

  Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Ghi chú phát hành cho thiết bị đeo.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:20.7.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth-base:18.0.10
 • com.google.android.gms:play-services-fido:20.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-wearable:18.1.0

Ngày 24 tháng 8 năm 2023

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Cloud Firestore
  • Firebase Crashlytics
  • Trình bổ trợ Gradle cho Firebase Crashlytics
  • Giám sát hiệu suất Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.2.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.4.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.9.9
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.9.9
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.4.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.4.1
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.2.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.7.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.7.1
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.4.1
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.4.1
 • com.google.firebase:firebase-sessions:1.0.2

Ngày 22 tháng 8 năm 2023

 • Cập nhật SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google dành cho Android và SDK quảng cáo Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:22.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:22.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:22.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:22.3.0

Ngày 3 tháng 8 năm 2023

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Phân phối ứng dụng Firebase
  • Xác thực Firebase
  • Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase
  • Trình bổ trợ Gradle cho Firebase Crashlytics
  • Tính năng gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase
  • Lượt cài đặt Firebase
  • Firebase ML

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.2.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:32.2.2
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta10
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta10
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta10
 • com.google.firebase:firebase-auth:22.1.1
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:22.1.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.9.8
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.9.8
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.3.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.3.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.3.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.3.3
 • com.google.firebase:firebase-installations:17.1.4
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:17.1.4
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.2.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.2.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.2.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.1.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.1.3
 • com.google.firebase:firebase-sessions:1.0.1

Ngày 1 tháng 8 năm 2023

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-barcode-scanning:18.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-code-scanner:16.1.0

Ngày 24 tháng 7 năm 2023

 • Thư viện play-services-panorama hiện không được dùng nữa và sẽ ngừng hoạt động từ ngày 30 tháng 10 năm 2023. Không có lựa chọn thay thế.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-panorama:17.1.0

Ngày 18 tháng 7 năm 2023

 • Bản phát hành đầu tiên của thư viện sdkcoroutines. Thư viện này chứa các tiện ích coroutine không dành cho nhà phát triển cho SDK Java.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.libraries.sdkcoroutines:sdkcoroutines:1.0.0

Ngày 13 tháng 7 năm 2023

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Cloud Firestore
  • Phân phối ứng dụng Firebase
  • Xác thực Firebase
  • Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • Trình bổ trợ Gradle cho Firebase Crashlytics
  • Giám sát hiệu suất Firebase
  • Cấu hình từ xa Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.2.0
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta09
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta09
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta09
 • com.google.firebase:firebase-auth:22.1.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:22.1.0
 • com.google.firebase:firebase-config:21.4.1
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.4.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.4.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.4.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.4.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.9.7
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.9.7
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.7.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.7.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.2.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.2.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.2.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.4.0
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.4.0
 • com.google.firebase:firebase-sessions:1.0.0

Ngày 5 tháng 7 năm 2023

 • Cập nhật SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google dành cho Android và SDK quảng cáo Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:22.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:22.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:22.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:22.2.0

Ngày 29 tháng 6 năm 2023

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-wallet bao gồm các thay đổi sau:

  • Nâng cấp Pay Button API từ phiên bản beta lên ổn định.
  • Thay đổi kiểu sau cho nút:

   • Kích thước văn bản của nút hiện khớp với kích thước của biểu trưng "GPay".
   • Lề của nút đã được điều chỉnh tới chiều cao nút tối thiểu và tối đa.
   • Độ tròn của nút hiện có thể định cấu hình.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-wallet:19.2.0

Ngày 26 tháng 6 năm 2023

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-auth bao gồm các thay đổi sau:

  • Ngừng sử dụng các API liên quan đến tính năng số điện thoại đã xác minh.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:20.6.0

Ngày 20 tháng 6 năm 2023

 • Bản cập nhật mới nhất cho SDK UWB lân cận (play-services-nearby) có những thay đổi sau:

  • Thêm nhiều chức năng mới cho thông báo về dữ liệu phạm vi có thể định cấu hình. Hãy xem supportedNtfConfigs.

  • Thêm các tham số mới với phạm vi để định cấu hình thông báo về dữ liệu dải ô: Xem uwbRangeDataNtfConfig.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-nearby:18.7.0

Ngày 15 tháng 6 năm 2023

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Cloud Storage cho Firebase
  • Trình bổ trợ Gradle cho Firebase Crashlytics
  • Giám sát hiệu suất Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-tagmanager giúp cải thiện các quy trình công cụ nội bộ. Không có thay đổi nào dành cho nhà phát triển.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-analytics:18.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-analytics-impl:18.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:18.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:18.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:18.0.3
 • com.google.firebase:firebase-bom:32.1.1
 • com.google.firebase:firebase-common:20.3.3
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.3.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.9.6
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.9.6
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.3.3
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.3.3
 • com.google.firebase:firebase-storage:20.2.1
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:20.2.1

Ngày 25 tháng 5 năm 2023

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Firebase SDK cho Google Analytics
  • Cloud Firestore
  • Chức năng đám mây cho Firebase (ứng dụng)
  • Kiểm tra ứng dụng Firebase
  • Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.1.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:21.3.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.3.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-ktx:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-database:20.2.2
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.2.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.6.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.6.1
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.3.1
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.3.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:21.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:21.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:21.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:21.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:21.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:21.3.0

Ngày 18 tháng 5 năm 2023

 • Cập nhật SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google dành cho Android và SDK quảng cáo Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:22.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:22.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:22.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:22.1.0

Ngày 9 tháng 5 năm 2023

 • Hiện đã có bản phát hành beta công khai của Dịch vụ tăng tốc TensorFlow Lite cho Android.

  Khi sử dụng thư viện Accelerated Service (play-services-tflite-acceleration), bạn có thể chạy phép đo điểm chuẩn hiệu suất học máy trên thiết bị và tự động xác định cách tốt nhất để tăng tốc khối lượng công việc bằng công nghệ học máy. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo tài liệu về Dịch vụ tăng tốc.

 • Những điểm cập nhật mới nhất cho thư viện TensorFlow Lite của Dịch vụ Google Play bao gồm mọi thay đổi trong bản phát hành TensorFlow phiên bản 2.12.0.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-tflite-gpu:16.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-impl:16.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-java:16.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-support:16.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-acceleration-service:16.0.0-beta01

Ngày 2 tháng 5 năm 2023

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-chinese:16.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-devanagari:16.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-japanese:16.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-korean:16.0.0

Ngày 1 tháng 5 năm 2023

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Cloud Firestore
  • Chức năng đám mây cho Firebase (ứng dụng)
  • Cloud Storage cho Firebase
  • Kiểm tra ứng dụng Firebase
  • Xác thực Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • Tính năng gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase
  • Giám sát hiệu suất Firebase
  • Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase
  • Cấu hình từ xa Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-ktx:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config:21.4.0
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.4.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.3.7
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.3.7
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.3.7
 • com.google.firebase:firebase-database:20.2.1
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.2.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.6.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.6.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.3.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.3.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.3.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.3.2
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.3.2
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.3.2
 • com.google.firebase:firebase-storage:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:20.2.0

Ngày 20 tháng 4 năm 2023

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-oss-licenses bao gồm bản sửa lỗi để xoá thông tin giấy phép không liên quan khỏi chính thư viện đó.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-oss-licenses:17.0.1

Ngày 17 tháng 4 năm 2023

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-wallet bao gồm một API mới để tạo và tuỳ chỉnh nút thanh toán trên Google Pay. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy xem ghi chú phát hành của Google Pay for Payments.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-wallet:19.2.0-beta01

Ngày 13 tháng 4 năm 2023

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Firebase SDK cho Google Analytics
  • Cloud Firestore
  • Phân phối ứng dụng Firebase
  • Xác thực Firebase
  • Trình bổ trợ Gradle cho Firebase Crashlytics
  • Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:31.5.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:21.2.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.2.2
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta08
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta08
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta08
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.3.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.3.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.9.5
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.9.5
 • com.google.firebase:firebase-database:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.5.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:21.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:21.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:21.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:21.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:21.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:21.2.2

Ngày 4 tháng 4 năm 2023

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-auth bao gồm các thay đổi sau:

  • Thêm một API mới trong BeginSignInRequest cho phép nhà phát triển sử dụng thư viện Jetpack để nhận khoá truy cập thông qua các yêu cầu JSON.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:20.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-fido:20.0.1

Ngày 29 tháng 3 năm 2023

 • Cập nhật SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google dành cho Android và SDK quảng cáo Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:22.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:22.0.0

Ngày 28 tháng 3 năm 2023

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:21.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:21.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-tv:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:31.4.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.2.0

Ngày 24 tháng 3 năm 2023

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Firebase SDK cho Google Analytics
  • Cloud Firestore
  • Phân phối ứng dụng Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • Cấu hình từ xa Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:31.3.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:21.2.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.2.1
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta07
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta07
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta07
 • com.google.firebase:firebase-common:20.3.2
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.3.2
 • com.google.firebase:firebase-config:21.3.0
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.3.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.3.6
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.3.6
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.3.6
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.1.8
 • com.google.firebase:firebase-encoders-json:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.4.5
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.4.5
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:21.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:21.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:21.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:21.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:21.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:21.2.1

Ngày 21 tháng 3 năm 2023

 • Thư viện Trình quét mã của Dịch vụ Google Play (play-services-code-scanner) hiện đã được phát hành rộng rãi. Để biết thêm thông tin về bản cập nhật này, hãy tham khảo ghi chú phát hành của Bộ công cụ học máy.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-code-scanner:16.0.0

Ngày 20 tháng 3 năm 2023

 • Bản phát hành đầu tiên của thư viện Hiệu suất thiết bị (play-services-deviceperformance).

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-deviceperformance:16.0.0

Ngày 13 tháng 3 năm 2023

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-basement sẽ cải thiện hiệu suất kết nối với Dịch vụ Google Play.

 • Bản cập nhật mới nhất cho SDK UWB lân cận có các thay đổi sau:

  • Khắc phục vấn đề dịch vụ Lân cận sử dụng lại UWBClient để hỗ trợ nhiều phiên hoạt động.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-basement:18.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-nearby:18.5.0

Ngày 10 tháng 3 năm 2023

 • Bản cập nhật mới nhất cho Dịch vụ trò chơi của Play (v2) có những thay đổi sau đây đối với thư viện GNI (play-services-gni-native-c). Thư viện này là thư viện hỗ trợ cho công cụ bao bọc thư viện.

  • Thêm tính năng hỗ trợ các lệnh gọi lại gốc
  • Đã thêm macro trợ giúp

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms.play-services-gni-native-c:1.0.0-beta2

Ngày 2 tháng 3 năm 2023

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Cloud Firestore
  • Kiểm tra ứng dụng Firebase
  • Phân phối ứng dụng Firebase
  • Trình bổ trợ Gradle phân phối ứng dụng Firebase
  • Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase
  • Tính năng gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase
  • Lượt cài đặt Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:31.2.3
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.1.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-ktx:16.1.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.1.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.1.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:16.1.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.1.2
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta06
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta06
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta06
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:4.0.0
 • com.google.firebase:firebase-common:20.3.1
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.3.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.4.4
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.4.4
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.3.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.3.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.3.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.3.1
 • com.google.firebase:firebase-installations:17.1.3
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:17.1.3
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.1.2
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.1.2
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.1.2

Ngày 28 tháng 2 năm 2023

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth-blockstore:16.2.0

Ngày 27 tháng 2 năm 2023

 • Bản cập nhật mới nhất cho Thư viện luồng của Dịch vụ Google Play nâng cấp các API từ trạng thái thử nghiệm lên giai đoạn phát hành rộng rãi.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-threadnetwork:16.0.0

Ngày 15 tháng 2 năm 2023

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-base bao gồm thay đổi sau:

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Firebase Crashlytics
  • Lượt cài đặt Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-base:18.2.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:31.2.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.3.5
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.3.5
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.3.5
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.9.4
 • com.google.firebase:firebase-installations:17.1.2
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:17.1.2

Ngày 10 tháng 2 năm 2023

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.9.4

Ngày 9 tháng 2 năm 2023

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Cloud Firestore
  • Thử nghiệm A/B trong Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • Trình bổ trợ Gradle cho Firebase Crashlytics
  • Lượt cài đặt Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:31.2.1
 • com.google.firebase:firebase-abt:21.1.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.3.4
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.3.4
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.3.4
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.9.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.9.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.4.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.4.3
 • com.google.firebase:firebase-installations:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:17.1.1

Ngày 1 tháng 2 năm 2023

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-nearby:18.4.0

Ngày 31 tháng 1 năm 2023

 • Cập nhật SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google dành cho Android và SDK quảng cáo Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:21.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:21.5.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:21.5.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:21.5.0

Ngày 24 tháng 1 năm 2023

 • SDK bảo vệ luồng hiện không còn được dùng nữa và sẽ ngừng hoạt động vào năm 2023.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-streamprotect:16.1.0

Ngày 19 tháng 1 năm 2023

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Cloud Firestore
  • Chức năng đám mây cho Firebase (ứng dụng)
  • Kiểm tra ứng dụng Firebase
  • Trình bổ trợ Gradle phân phối ứng dụng Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • Tính năng gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase
  • Firebase ML
  • Giám sát hiệu suất Firebase
  • Cấu hình từ xa Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

 • Hiện đã có bản phát hành mới nhất của trình bổ trợ google-services cho Android (phiên bản 4.3.15). Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-fido bao gồm thay đổi sau:

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:20.4.1
 • com.google.android.gms:play-services-auth-base:18.0.7
 • com.google.android.gms:play-services-fido:19.0.1
 • com.google.gms:google-services:4.3.15
 • com.google.firebase:firebase-bom:31.2.0
 • com.google.firebase:firebase-annotations:16.2.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-ktx:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:3.2.0
 • com.google.firebase:firebase-common:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-components:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-config:21.2.1
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.2.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.3.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.3.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.3.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.4.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.4.2
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.2.2
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.2.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.1.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.1.2
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.3.1
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.3.1

Ngày 18 tháng 1 năm 2023

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-pay bao gồm các thay đổi sau:

  • Thêm một API mới getPendingIntentForWalletOnWear cho phép các đối tác Wear bắt đầu giao diện người dùng Wallet Wear trên điện thoại thông qua PendingIntent được trả về.

  • Thêm một API mới getProductName trả về tên sản phẩm tại thị trường này.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-pay:16.1.0

Ngày 15 tháng 12 năm 2022

 • Bản cập nhật mới nhất cho Thư viện Matter của Dịch vụ Google Play nâng cấp các API từ trạng thái thử nghiệm lên giai đoạn phát hành rộng rãi.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-home:16.0.0

Ngày 14 tháng 12 năm 2022

 • Cập nhật SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google dành cho Android và SDK quảng cáo Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:21.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:21.4.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:21.4.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:21.4.0

Ngày 8 tháng 12 năm 2022

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:31.1.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.1.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.1.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.1.1

Ngày 6 tháng 12 năm 2022

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-smart-reply:16.0.0-beta1

Ngày 5 tháng 12 năm 2022

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:oss-licenses-plugin:0.10.6

Ngày 17 tháng 11 năm 2022

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-auth bao gồm các thay đổi sau:

  • Thêm một API mới trong BeginSignInRequest cho phép nhà phát triển sử dụng thư viện JetPack để sử dụng khoá truy cập.
  • Đã thêm một API mới trong CredentialSavingClient để cho phép nhà phát triển truy xuất đối tượng trạng thái từ ý định của kết quả hoạt động.
 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-fido bao gồm các thay đổi sau:

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Cloud Firestore
  • Chức năng đám mây cho Firebase (ứng dụng)
  • Trình bổ trợ Gradle phân phối ứng dụng Firebase
  • Giám sát hiệu suất Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:20.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth-base:18.0.6
 • com.google.android.gms:play-services-fido:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:31.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:3.1.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.4.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.4.1
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.2.1
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.2.1
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.3.0

Ngày 11 tháng 11 năm 2022

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Firebase Crashlytics

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:31.0.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.3.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.3.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.3.2

Ngày 3 tháng 11 năm 2022

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-location bao gồm các thay đổi sau:

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-location:21.0.1

Ngày 28 tháng 10 năm 2022

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-games bao gồm các thay đổi sau:

  • Giới thiệu lại một số hằng số không có trong bản phát hành 23.0.0.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-games:23.1.0

Ngày 27 tháng 10 năm 2022

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Trình bổ trợ Gradle phân phối ứng dụng Firebase
  • Firebase ML

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:31.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:3.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.1.1

Ngày 24 tháng 10 năm 2022

 • Bản phát hành beta ban đầu của Dịch vụ trò chơi của Play (v2). Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo tài liệu.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms.play-services-games-v2-native-c:17.0.0-beta1
 • com.google.android.gms.play-services-tasks-native-c:18.0.2-beta1
 • com.google.android.gms.play-services-gni-native-c:1.0.0-beta1

Ngày 20 tháng 10 năm 2022

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Firebase Crashlytics

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

 • Bản cập nhật mới nhất cho TensorFlow Lite cho thư viện Dịch vụ Play bao gồm các thay đổi sau:

  • Cải thiện độ ổn định khi tải các mô-đun không bắt buộc xuống.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:31.0.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.3.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.3.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.3.1
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-support:16.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-java:16.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-impl:16.0.1

Ngày 13 tháng 10 năm 2022

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-location bao gồm các thay đổi sau:

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-location:21.0.0

Ngày 13 tháng 10 năm 2022

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-threadnetwork bao gồm các thay đổi sau:

  • Thêm tính năng hỗ trợ trên Android 8.0 (API cấp 26).

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-threadnetwork:16.0.0-beta02

Ngày 12 tháng 10 năm 2022

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Cloud Firestore
  • Chức năng đám mây cho Firebase (ứng dụng)
  • Cloud Storage cho Firebase
  • Thử nghiệm A/B trong Firebase
  • Kiểm tra ứng dụng Firebase
  • Phân phối ứng dụng Firebase
  • Xác thực Firebase
  • Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • Liên kết động của Firebase
  • Tính năng gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase
  • Firebase ML
  • Giám sát hiệu suất Firebase
  • Trình bổ trợ Gradle giám sát hiệu suất Firebase
  • Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase
  • Cấu hình từ xa Firebase
  • Lượt cài đặt Firebase
  • Firebase SDK cho Google Analytics

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:31.0.0
 • com.google.firebase:firebase-abt:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-ktx:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta05
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta05
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta05
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-common:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-config:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.3.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.3.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.3.0
 • com.google.firebase:firebase-database:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.1.7
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.4.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.4.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-installations:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-installations-interop:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.1.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.1.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.1.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-storage:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:20.1.0
 • com.google.firebase:perf-plugin:1.4.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:21.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:21.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:21.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:21.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:21.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:21.2.0

Ngày 10 tháng 10 năm 2022

 • Cập nhật SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google dành cho Android và SDK quảng cáo Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.
 • Các bản cập nhật thư viện play-services-castplay-services-cast-framework. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK truyền người gửi Android.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:21.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:21.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast:21.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:21.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:21.3.0

Ngày 29 tháng 9 năm 2022

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-tflite-gpu bao gồm các thay đổi sau:

  • Thêm TfLiteGpu.getClient(context) để tương thích với API ModuleInstallClient.
  • Cải thiện độ ổn định của TfLiteGpu.isGpuDelegateAvailable(context)

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-tflite-gpu:16.1.0

Ngày 21 tháng 9 năm 2022

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-games bao gồm các thay đổi sau:

  • Ngừng sử dụng tính năng quay video.
  • Tắt tính năng quay video qua Dịch vụ trò chơi của Play cho SDK Android phiên bản 33 trở lên.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-games:23.0.0

Ngày 20 tháng 9 năm 2022

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện Thiết bị đeo có các thay đổi sau:

  • Cải thiện khả năng sử dụng SDK cho thiết bị đeo trên các thiết bị có Dịch vụ Google Play.
  • Thêm tính năng hỗ trợ cho các ứng dụng nhắm đến Android 13.
  • Thay thế @RecentlyNonNull@RecentlyNullable bằng các chú giải tính chất rỗng nghiêm ngặt (@NonNull@Nullable). Với thay đổi này, điều từng gây ra cảnh báo độ rỗng giờ đây sẽ gây ra lỗi khi tạo mã Kotlin hoặc sử dụng khung kiểm tra null của Java.

  Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Ghi chú phát hành cho thiết bị đeo.

 • Cập nhật thư viện Bộ công cụ học máy của Dịch vụ Google Play. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của Bộ công cụ học máy.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition:18.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-common:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-wearable:18.0.0

Ngày 15 tháng 9 năm 2022

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.gms:google-services:4.3.14
 • com.google.firebase:firebase-bom:30.5.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-ktx:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.9.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.9.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.3.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.3.1
 • com.google.firebase:firebase-installations:17.0.3
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:17.0.3

Ngày 13 tháng 9 năm 2022

 • Bản phát hành beta ban đầu của Thư viện Matter của Dịch vụ Google Play.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-home:16.0.0-beta1

Ngày 6 tháng 9 năm 2022

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Kiểm tra ứng dụng Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện TensorFlow Lite của Dịch vụ Google Play (phiên bản 16.0.0) hiện đã có sẵn. Với bản phát hành này, thư viện hiện đã được cung cấp rộng rãi. Bạn có thể dùng thư viện này thay cho thư viện TensorFlow Lite độc lập để giảm kích thước ứng dụng và nhận các bản cập nhật tự động. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo tài liệu về TensorFlow.

 • Cập nhật SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google dành cho Android và SDK quảng cáo Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:30.4.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:16.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-gpu:16.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-impl:16.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-java:16.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-support:16.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads:21.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:21.2.0

Ngày 1 tháng 9 năm 2022

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-auth có thay đổi sau:

  • Thêm các API mới trong BeginSignInRequestGetSignInIntentRequest mà bạn có thể sử dụng để yêu cầu số điện thoại đã xác minh từ Tài khoản Google của người dùng khi sử dụng tính năng đăng nhập bằng Google.
 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Firebase SDK cho Google Analytics
  • Cloud Firestore
  • Chức năng đám mây cho Firebase (ứng dụng)
  • Cloud Storage cho Firebase
  • Thử nghiệm A/B trong Firebase
  • Kiểm tra ứng dụng Firebase
  • Xác thực Firebase
  • Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • Liên kết động của Firebase
  • Tính năng gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase
  • Lượt cài đặt Firebase
  • Firebase ML
  • Giám sát hiệu suất Firebase
  • Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase
  • Cấu hình từ xa Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:30.4.0
 • com.google.firebase:firebase-core:21.1.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics:21.1.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.1.1
 • com.google.firebase:firebase-abt:21.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.0.1
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.0.8
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.0.8
 • com.google.firebase:firebase-common:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-components:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-config:21.1.2
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.1.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.13
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.13
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.13
 • com.google.firebase:firebase-database:20.0.6
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.0.6
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:21.0.2
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:21.0.2
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-module-support:16.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.3.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.3.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.1.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.1.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.1.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.1.3
 • com.google.firebase:firebase-installations:17.0.2
 • com.google.firebase:firebase-installations-interop:17.0.2
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:17.0.2
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.0.8
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.0.8
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.0.8
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.0.5
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.0.5
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-storage:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:20.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:21.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:21.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:21.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:21.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:21.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:21.1.1

Ngày 16 tháng 8 năm 2022

 • Cập nhật thư viện Bộ công cụ học máy của Dịch vụ Google Play. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của Bộ công cụ học máy.
 • Bản phát hành beta ban đầu của thư viện play-services-dtdi (v16.0.0-beta01) hiện đã có. Đây là bản phát hành công khai đầu tiên của API từ thiết bị đến thiết bị.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-code-scanner:16.0.0-beta3
 • com.google.android.gms:play-services-dtdi:16.0.0-beta01
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-barcode-scanning:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-face-detection:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-image-labeling:16.0.8
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-image-labeling-custom:16.0.0-beta4
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-language-id:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-common:17.1.0

Ngày 8 tháng 8 năm 2022

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-tv:20.0.0

Ngày 5 tháng 8 năm 2022

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Cloud Firestore
  • Trình bổ trợ Gradle phân phối ứng dụng Firebase
  • Xác thực Firebase
  • Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:30.3.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.2.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.2.2
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:3.0.3
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.0.7
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.0.7
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.0.7
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.0.7
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.0.7

Ngày 2 tháng 8 năm 2022

 • Chúng tôi đã ngừng sử dụng G+ SDK của Dịch vụ Google Play (com.google.android.gms.plus) vào năm 2018 và ngừng hoạt động vào tháng 2 năm 2022. Do đó, mọi tài liệu tham chiếu có liên quan hiện đã bị xoá.

Ngày 1 tháng 8 năm 2022

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện TensorFlow Lite của Dịch vụ Google Play (phiên bản 16.0.0-beta03) hiện đã có sẵn. Bạn có thể dùng thư viện này thay thế cho thư viện TensorFlow Lite độc lập để giảm kích thước ứng dụng và nhận các bản cập nhật tự động. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo tài liệu về TensorFlow.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-tflite-gpu:16.0.0-beta03
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-impl:16.0.0-beta03
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-java:16.0.0-beta03
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-support:16.0.0-beta03

Ngày 25 tháng 7 năm 2022

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Firebase Crashlytics

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:30.3.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.12
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.12
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.12
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.1.6

Ngày 18 tháng 7 năm 2022

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-maps:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-nearby:18.3.0

Ngày 15 tháng 7 năm 2022

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Cloud Firestore
  • Hỗ trợ mô-đun động Firebase
  • Firebase ML
  • Cấu hình từ xa Firebase
  • Firebase SDK cho Google Analytics

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:30.3.0
 • com.google.firebase:firebase-core:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-config:21.1.1
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.1.1
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-module-support:16.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.2.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.2.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.0.4
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.0.4
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:21.1.0

Ngày 14 tháng 7 năm 2022

 • Cập nhật SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google dành cho Android và SDK quảng cáo Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:21.1.0

Ngày 6 tháng 7 năm 2022

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-threadnetwork:16.0.0-beta01

Ngày 28 tháng 6 năm 2022

 • Hiện đã có bản phát hành mới nhất của trình bổ trợ google-services cho Android (phiên bản 4.3.13). Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

 • Hiện đã có bản phát hành mới nhất cho thư viện Trình quét mã của Dịch vụ Google Play. Để biết thêm thông tin về các bản cập nhật tương ứng, hãy tham khảo ghi chú phát hành của Bộ công cụ học máy.

 • Các bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-base, play-services-basementplay-services-tasks bao gồm những thay đổi sau:

  • Thêm giao diện OptionalModuleApi mới cho biết API có yêu cầu thêm thành phần Dịch vụ Google Play hay không (nghĩa là mô-đun không bắt buộc).
  • Thêm lớp ModuleInstallClient mới cho phép bạn gửi các yêu cầu rõ ràng để tải các mô-đun tuỳ chọn xuống, phát hành các mô-đun tuỳ chọn và kiểm tra tính sẵn có của các API yêu cầu mô-đun không bắt buộc.
 • Hiện đã có bản phát hành ban đầu của thư viện play-services-base-testing. Thư viện này cung cấp các hoạt động kiểm thử giả mạo cho ModuleInstallClient.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.gms:google-services:4.3.13
 • com.google.android.gms:play-services-code-scanner:16.0.0-beta2
 • com.google.android.gms:play-services-base:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-base-testing:16.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:18.0.2

Ngày 23 tháng 6 năm 2022

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:30.2.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.0.6
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.0.6
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.9.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.9.1
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.1.5
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.2.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.2.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.0.6
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.0.6
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.0.6
 • com.google.gms:google-services:4.3.12
 • com.google.android.gms:strict-version-matcher-plugin:1.2.4

Ngày 7 tháng 6 năm 2022

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-location:20.0.0

Ngày 1 tháng 6 năm 2022

 • Thư viện play-services-appindex hiện đã được phát hành rộng rãi. Thư viện này thay thế cho thư viện firebase-appindexing và hỗ trợ các trường hợp sử dụng để chia sẻ tài liệu có cấu trúc dưới dạng IndexablesUserActions với Trợ lý Google.

  Để biết thêm thông tin chi tiết về cách chia sẻ tài liệu với Trợ lý Google, vui lòng xem phần Đẩy lối tắt động tới Trợ lý.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-appindex:16.1.0

Ngày 26 tháng 5 năm 2022

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Phân phối ứng dụng Firebase
  • Trình bổ trợ Gradle phân phối ứng dụng Firebase
  • Xác thực Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • Trình bổ trợ Gradle cho Firebase Crashlytics
  • Giám sát hiệu suất Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

 • Những điểm cập nhật mới nhất cho thư viện TensorFlow Lite của Dịch vụ Google Play bao gồm mọi thay đổi trong bản phát hành TensorFlow phiên bản 2.9.

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-fitness sẽ ngừng sử dụng các API hỗ trợ đọc và ghi dữ liệu thể dục trước đây và thay vào đó là Health Connect.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-tflite-java:16.0.0-beta02
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-impl:16.0.0-beta02
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-support:16.0.0-beta02
 • com.google.android.gms:play-services-fitness:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:30.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:3.0.2
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.0.5
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.0.5
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.11
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.11
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.11
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.9.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.9.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.1.0

Ngày 25 tháng 5 năm 2022

 • Cập nhật SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google dành cho Android và SDK quảng cáo Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:21.0.0

Ngày 23 tháng 5 năm 2022

 • Bản cập nhật mới nhất cho play-service-nearby (v18.2.0) bao gồm bản phát hành công khai đầu tiên của API UWB lân cận.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-nearby:18.2.0

Ngày 19 tháng 5 năm 2022

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:30.0.2
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.1.4
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.0.5
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.0.5
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.0.5

Ngày 12 tháng 5 năm 2022

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Xác thực Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:30.0.1
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.0.4
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.0.4

Ngày 10 tháng 5 năm 2022

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-code-scanner:16.0.0-beta1

Ngày 6 tháng 5 năm 2022

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Firebase SDK cho Google Analytics
  • Cloud Firestore
  • Chức năng đám mây cho Firebase (ứng dụng)
  • Kiểm tra ứng dụng Firebase
  • Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase
  • Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase
  • Cấu hình từ xa Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:30.0.0
 • com.google.firebase:firebase-common:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-core:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-database:20.0.5
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.0.5
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.1.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.1.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.1.2
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.0.4
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.0.4
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.0.4
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:21.0.0

Ngày 3 tháng 5 năm 2022

 • Các bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-basement giúp cải thiện khả năng bảo mật của quá trình xác minh chữ ký và xử lý lỗ hổng bảo mật PendingIntent có thể thay đổi.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-basement:18.0.2

Ngày 27 tháng 4 năm 2022

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-auth có thay đổi sau:

  • Ngừng sử dụng các API trong CredentialClient và các lớp yêu cầu/phản hồi có liên quan.
 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với Firebase Crashlytics.

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.10
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.10
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.10

Ngày 14 tháng 4 năm 2022

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Cloud Firestore
  • Kiểm tra ứng dụng Firebase
  • Phân phối ứng dụng Firebase
  • Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:29.3.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.0.0-beta06
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.0.0-beta06
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.0.0-beta06
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.0.0-beta06
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.0.0-beta06
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-ktx:16.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.1.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.1.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.1.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.0.3
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.0.3
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.0.3

Ngày 12 tháng 4 năm 2022

 • Các bản cập nhật mới nhất cho play-services-nearby (v18.1.0) có những thay đổi sau:

  • Hiện tại, bạn cần có các quyền BLUETOOTH_ADVERTISE, BLUETOOTH_CONNECTBLUETOOTH_SCAN để sử dụng tính năng Kết nối lân cận của Android S.

  • Thêm Payload#setFileName()Payload#setParentFolder() để lưu tệp đã nhận với tên tệp đã chỉ định và đường dẫn tương đối.

  • Thêm VariantOfConcern để cho phép Cơ quan y tế công cộng (PHA) đính kèm một biến thể do PHA xác định liên quan đến thông báo tiếp xúc. Ví dụ: một PHA có thể gán các định nghĩa sau:

  • VariantOfConcernType.type1 là "Giá trị có hiệu lực của vắc-xin"

  • VariantOfConcernType.type2 là “Có khả năng truyền tải cao”

  • VariantOfConcernType.type3 là "Mức độ nghiêm trọng cao"

  • VariantOfConcernType.type4 là "Bước đột phá về vắc-xin"

  • Ngừng sử dụng tính năng siêu âm của Tin nhắn lân cận.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-nearby:18.1.0

Ngày 24 tháng 3 năm 2022

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Firebase SDK cho Google Analytics
  • Cloud Firestore
  • Kiểm tra ứng dụng Firebase
  • Xác thực Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:29.3.0
 • com.google.firebase:firebase-core:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-annotations:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.0.0-beta05
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.0.0-beta05
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.0.0-beta05
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.0.0-beta05
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.0.0-beta05
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.0.3
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.0.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:20.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:20.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:20.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:20.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:20.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:20.1.2

Ngày 22 tháng 3 năm 2022

 • Các bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-basement xử lý các lỗi vi phạm StrictMode Android 12.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-basement:18.0.1

Ngày 17 tháng 3 năm 2022

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Firebase SDK cho Google Analytics
  • Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:29.2.1
 • com.google.firebase:firebase-core:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.0.2
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.0.2
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:20.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:20.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:20.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:20.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:20.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:20.1.1

Ngày 15 tháng 3 năm 2022

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-games-v2:17.0.0

Ngày 10 tháng 3 năm 2022

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Cloud Firestore
  • Chức năng đám mây cho Firebase (ứng dụng)
  • Cloud Storage cho Firebase
  • Thử nghiệm A/B trong Firebase
  • Phân phối ứng dụng Firebase
  • Trình bổ trợ Gradle phân phối ứng dụng Firebase
  • Xác thực Firebase
  • Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • Liên kết động của Firebase
  • Tính năng gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase
  • Lượt cài đặt Firebase
  • Firebase ML
  • Giám sát hiệu suất Firebase
  • Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase
  • Cấu hình từ xa Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:29.2.0
 • com.google.firebase:firebase-abt:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-ktx:16.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:3.0.1
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.0.2
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.0.2
 • com.google.firebase:firebase-common:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-config:21.0.2
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.0.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.9
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.9
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.9
 • com.google.firebase:firebase-database:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-database-collection:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.0.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.0.2
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-installations:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-installations-interop:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.0.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.0.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.0.3
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.0.6
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.0.6
 • com.google.firebase:firebase-storage:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:20.0.1

Ngày 8 tháng 3 năm 2022

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-wallet bao gồm một API mới cho công nghệ nhận dạng ký tự quang học (OCR) cho thẻ tín dụng. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo hướng dẫn cho nhà phát triển.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-wallet:19.1.0

Ngày 28 tháng 2 năm 2022

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:oss-licenses-plugin:0.10.5

Ngày 22 tháng 2 năm 2022

 • Cập nhật thư viện Bộ công cụ học máy của Dịch vụ Google Play. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của Bộ công cụ học máy.

 • Cập nhật SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google dành cho Android và SDK quảng cáo Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-face-detection:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-ads:20.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:20.6.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:20.6.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:20.6.0

Ngày 17 tháng 2 năm 2022

 • Bản phát hành beta công khai của thư viện TensorFlow Lite cho Dịch vụ Google Play hiện đã có sẵn. Bạn có thể dùng thư viện này thay cho thư viện TensorFlow Lite độc lập để giảm kích thước ứng dụng và nhận các bản cập nhật tự động. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo tài liệu về TensorFlow.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-tflite-java:16.0.0-beta01
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-impl:16.0.0-beta01
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-support:16.0.0-beta01

Ngày 11 tháng 2 năm 2022

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Firebase Crashlytics
  • Firebase ML
  • Giám sát hiệu suất Firebase
  • Firebase SDK cho Google Analytics

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:29.1.0
 • com.google.firebase:firebase-core:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.8
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.8
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.8
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.0.2
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.0.5
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.0.5

Ngày 1 tháng 2 năm 2022

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-auth bao gồm một API mới hỗ trợ gợi ý đăng nhập để xác thực qua số điện thoại. Nhờ vậy, người dùng có thể chọn một số điện thoại trên thẻ SIM của mình và chia sẻ số đó với ứng dụng gọi. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo tài liệu về API.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:20.1.0

Ngày 25 tháng 1 năm 2022

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-barcode-scanning:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-face-detection:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-image-labeling:16.0.7
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-image-labeling-custom:16.0.0-beta3
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-language-id:17.0.0-beta1
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-common:17.0.0

Ngày 20 tháng 1 năm 2022

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Cloud Firestore
  • Firebase Crashlytics
  • Trình bổ trợ Gradle phân phối ứng dụng Firebase
  • Trình bổ trợ Gradle giám sát hiệu suất Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:29.0.4
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.7
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.7
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.7
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.0.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:3.0.0
 • com.google.firebase:perf-plugin:1.4.1

Ngày 10 tháng 1 năm 2022

 • Bản cập nhật mới nhất cho SDK Block Store có các thay đổi sau:

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth-blockstore:16.1.0

Ngày 5 tháng 1 năm 2022

 • Bản cập nhật mới nhất cho một số thư viện (xem phần "Các cấu phần phần mềm đã phát hành" ở bên dưới) bao gồm việc sử dụng các phiên bản mới nhất của play-services-baseplay-services-tasks (phiên bản 18.0.1) để khắc phục vấn đề được mô tả trong bản phát hành ngày 9 tháng 12 năm 2021.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads-identifier:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-afs-native:19.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-analytics:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-analytics-impl:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-appset:16.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-auth:20.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-auth-base:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-auth-blockstore:16.0.4
 • com.google.android.gms:play-services-awareness:19.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-cast:21.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:21.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-cast-tv:19.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-cloud-messaging:17.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-cronet:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-fitness:21.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-flags:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-games:22.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-identity:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-instantapps:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-location:19.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-maps:18.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-nearby:18.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-password-complexity:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-pay:16.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-recaptcha:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-safetynet:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-stats:17.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-streamprotect:16.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-wallet:19.0.1

Ngày 16 tháng 12 năm 2021

 • Các bản cập nhật mới nhất cho play-services-baseplay-services-tasks sẽ giải quyết vấn đề có thể dẫn đến NPE khi bắt đầu chạy (NullPointerException) khi xử lý kết quả Task<Void> trong mã Kotlin. Nếu đang sử dụng bất kỳ phiên bản thư viện nào được liệt kê trong bản phát hành ngày 9 tháng 12 năm 2021, thì bạn có thể tránh các NPE thời gian chạy bằng cách rõ ràng tuỳ thuộc vào phiên bản 18.0.1 của play-services-baseplay-services-tasks. Thêm đoạn mã sau vào phần dependencies của build.gradle:

  implementation 'com.google.android.gms:play-services-base:18.0.1'
  implementation 'com.google.android.gms:play-services-tasks:18.0.1'
  

  Vào tháng 1 năm 2022, chúng tôi dự định phát hành phiên bản mới của những cấu phần phần mềm khác được phát hành vào ngày 9 tháng 12 cùng với các phần phụ thuộc POM mới trên phiên bản 18.0.1 của play-services-baseplay-services-tasks.

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Firebase SDK cho Google Analytics

  Bản phát hành Firebase này chọn các phiên bản mới nhất của play-services-baseplay-services-tasks (phiên bản 18.0.1) để khắc phục vấn đề được mô tả trong bản phát hành ngày 9 tháng 12 năm 2021.

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-base:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:29.0.3
 • com.google.firebase:firebase-core:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:20.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:20.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:20.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:20.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:20.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:20.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:20.0.2

Ngày 14 tháng 12 năm 2021

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-barcode-scanning:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-face-detection:16.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-image-labeling:16.0.6
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-image-labeling-custom:16.0.0-beta2
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition:17.0.1

Ngày 10 tháng 12 năm 2021

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Firebase Crashlytics

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:29.0.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.6
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.6
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.6

Ngày 9 tháng 12 năm 2021

 • Các bản cập nhật mới nhất cho một số thư viện bao gồm thay đổi sau:

  • Các chú giải tính chất rỗng nghiêm ngặt (@NonNull@Nullable) đang được dùng ở những nơi trước đó đã sử dụng @RecentlyNonNull@RecentlyNullable. Với thay đổi này, nguyên nhân từng gây ra cảnh báo độ rỗng giờ sẽ gây ra lỗi khi tạo mã Kotlin hoặc khi sử dụng các khung kiểm tra Java null. Các thay đổi tương tự với chú thích sẽ được ra mắt dần trong các bản phát hành sau này của các cấu phần phần mềm com.google.android.gms khác.

  Xem lại phần "Các cấu phần phần mềm đã phát hành" để biết danh sách đầy đủ các thư viện bị ảnh hưởng.

 • Các bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-base, play-services-basementplay-services-tasks bao gồm các thay đổi nghiêm ngặt về chú giải tính chất rỗng như mô tả ở trên, cũng như các thay đổi bổ sung sau:

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-analytics:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-core:20.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-ads-identifier:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-afs-native:19.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-analytics:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-analytics-impl:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-appset:16.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-auth:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth-base:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth-blockstore:16.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-awareness:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-base:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-tv:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cloud-messaging:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-cronet:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-fitness:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-flags:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-games:22.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-identity:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-instantapps:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-location:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-maps:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:20.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:20.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:20.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:20.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:20.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:20.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-nearby:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-password-complexity:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-pay:16.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-recaptcha:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-safetynet:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-stats:17.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-streamprotect:16.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-wallet:19.0.0

Ngày 30 tháng 11 năm 2021

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Kiểm tra ứng dụng Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • Trình bổ trợ Gradle cho Firebase Crashlytics
  • Firebase ML
  • Giám sát hiệu suất Firebase
  • Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:29.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.5
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.8.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.8.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.5
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.5
 • com.google.firebase:firebase-database:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.0.1
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.0.4

Ngày 18 tháng 11 năm 2021

 • Cập nhật SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google dành cho Android và SDK quảng cáo Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:20.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:20.5.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:20.5.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:20.5.0

Ngày 16 tháng 11 năm 2021

 • Các điểm cập nhật đối với thư viện play-services-castplay-services-cast-framework bao gồm:

  • Cải tiến hàng đợi:
  • Thêm lệnh gọi lại itemsReorderedAtIndexes mới vào MediaQueue. Lệnh gọi lại này sẽ được gọi khi sắp xếp lại hàng đợi.
  • Thêm tính năng hỗ trợ chuyển đổi tuần tự các lệnh trong hàng đợi.
  • Đặt tham số customData trong `RemoteMediaClient#queueSetRepeatMode có thể có giá trị rỗng.
  • Ngừng sử dụng tính năng Hiển thị từ xa.
  • Thay đổi minSdkVersion từ 14 thành 16.

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK người gửi Android của Cast.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:20.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:20.1.0

Ngày 29 tháng 10 năm 2021

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Cloud Firestore
  • Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • Trình bổ trợ Gradle cho Firebase Crashlytics
  • Liên kết động của Firebase
  • Tính năng gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase
  • Firebase SDK cho Google Analytics

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:29.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-core:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.4
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.8.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.8.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.4
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.4
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-measurement-connector:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:20.0.0

Ngày 27 tháng 10 năm 2021

 • Thư viện ứng dụng play-services-maps hiện đã được phát hành rộng rãi, được hỗ trợ trên Android API cấp 19 (Android 4.4, KitKat) trở lên.

  Bản phát hành này bao gồm một trình kết xuất bản đồ mới mà bạn có thể chọn sử dụng, giúp cải thiện hiệu suất và độ ổn định, cũng như hỗ trợ tính năng định kiểu bản đồ trên đám mây. Để biết thêm thông tin về bản cập nhật này và các nội dung cập nhật khác, hãy xem ghi chú phát hành của sản phẩm.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-maps:18.0.0

Ngày 11 tháng 10 năm 2021

 • Thư viện play-services-appset hiện đã được phát hành rộng rãi. Thư viện này được thiết kế để hỗ trợ các trường hợp sử dụng như phân tích hoặc phòng chống gian lận theo cách tôn trọng quyền riêng tư của người dùng.

  Thư viện này bao gồm các phương thức để quản lý mã nhóm ứng dụng. Đây là một mã nhận dạng duy nhất mà trên một thiết bị nhất định, cho phép bạn liên hệ việc sử dụng hoặc các hành động trên một nhóm ứng dụng do tổ chức của bạn sở hữu. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo hướng dẫn này.

  Bản phát hành GA này bao gồm các điểm cập nhật sau đây đối với phiên bản dùng thử cho nhà phát triển:

  • Đổi tên nhiều giao diện ứng dụng. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy xem Tài liệu tham khảo API play-services-appset.
  • Giúp thư viện play-services-appset tương thích với mã nhóm ứng dụng trong phạm vi nhà phát triển sắp tới. Dự kiến Dịch vụ Google Play sẽ sớm hỗ trợ mã nhóm ứng dụng trong phạm vi nhà phát triển. Tính năng này sẽ được phát hành trong Dịch vụ Google Play và được đẩy đến thiết bị của người dùng mà không cần nâng cấp phiên bản thư viện play-services-appset.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-appset:16.0.0

Ngày 4 tháng 10 năm 2021

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Kiểm tra ứng dụng Firebase
  • Cloud Firestore
  • Firebase Crashlytics
  • Giám sát hiệu suất Firebase
  • Firebase SDK cho Google Analytics

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.4.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-core:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore:23.0.4
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:23.0.4
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:19.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:19.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:19.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:19.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:19.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:19.0.2

Ngày 22 tháng 9 năm 2021

 • Cập nhật SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google dành cho Android và SDK quảng cáo Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:20.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:20.4.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:20.4.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:20.4.0

Ngày 22 tháng 9 năm 2021

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện ads-identifier bao gồm phần khai báo quyền của Dịch vụ Google Play: com.google.android.gms.permission.AD_ID.

  Nếu sử dụng ads-identifier v17.1.0 trở lên, bạn không cần khai báo lại quyền này trong tệp kê khai ứng dụng để truy cập vào mã nhận dạng cho quảng cáo. Tuy nhiên, nếu ứng dụng của bạn không được truy cập vào mã nhận dạng cho quảng cáo, bạn phải xoá quyền bằng cách sử dụng <uses-permission android:name="com.google.android.gms.permission.AD_ID" tools:node="remove" />.

  Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy tham khảo getId().

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-pay đã khắc phục các vấn đề về quyền khiến tất cả API của thư viện bị chặn.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads-identifier:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-pay:16.0.1

Ngày 13 tháng 9 năm 2021

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Chức năng đám mây cho Firebase (ứng dụng)
  • Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase
  • Trình bổ trợ Gradle phân phối ứng dụng Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.4.1
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:2.2.0
 • com.google.firebase:firebase-database:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-encoders-proto:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.0.1

Ngày 9 tháng 9 năm 2021

 • Nội dung cập nhật mới nhất cho Thư viện gốc AFS bao gồm thay đổi sau:

  • Đã sửa lỗi onAdLeftApplication không ghi lại lượt nhấp vào quảng cáo.
  • Đã khắc phục lỗi ứng dụng gặp sự cố khi tải quảng cáo mà không có kết nối.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-afs-native:19.0.1

Ngày 23 tháng 8 năm 2021

 • Cập nhật SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google dành cho Android và SDK quảng cáo Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:20.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:20.3.0

Ngày 20 tháng 8 năm 2021

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Tính năng gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase
  • Firebase SDK cho Google Analytics

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.4.0
 • com.google.firebase:firebase-core:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:19.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:19.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:19.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:19.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:19.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:19.0.1

Ngày 19/08/2021

 • Nội dung cập nhật mới nhất đối với thư viện Analytics bao gồm thay đổi sau:

  • Khắc phục vấn đề không thể xây dựng thư viện bằng Android 12 làm mục tiêu.
 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện TagManager bao gồm các thay đổi sau:

  • Cải thiện cơ sở hạ tầng nội bộ.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-analytics:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-analytics-impl:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:17.0.1

Ngày 9 tháng 8 năm 2021

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.gms:google-services:4.3.10
 • com.google.android.gms:play-services-auth-blockstore:16.0.2

Ngày 5 tháng 8 năm 2021

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.3.1
 • com.google.firebase:firebase-config:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.1
 • com.google.gms:google-services:4.3.9

Ngày 28 tháng 7 năm 2021

 • Bản phát hành dùng thử cho nhà phát triển của thư viện play-services-appset hiện đã có sẵn. Thư viện này được thiết kế để hỗ trợ các trường hợp sử dụng như tính năng phân tích hoặc ngăn chặn lừa đảo theo cách tôn trọng quyền riêng tư của người dùng.

  Thư viện này bao gồm các phương thức để quản lý mã nhóm ứng dụng. Đây là một mã nhận dạng duy nhất mà trên một thiết bị nhất định, cho phép bạn liên hệ việc sử dụng hoặc các hành động trên một nhóm ứng dụng do tổ chức của bạn sở hữu. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo hướng dẫn này.

 • Tài liệu tham khảo API ads-identifier đã được cập nhật với thông tin về thay đổi sắp tới đối với mã nhận dạng cho quảng cáo khi người dùng bật tính năng giới hạn hoạt động theo dõi quảng cáo, cũng như yêu cầu về một quyền mới đối với Dịch vụ Google Play.

  Hãy xem getId() để biết thông tin chi tiết. Không có thay đổi nào đối với thư viện ads-identifier.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-appset:16.0.0-alpha1

Ngày 22 tháng 7 năm 2021

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Cloud Firestore
  • Firebase Crashlytics
  • Liên kết động của Firebase
  • Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.3.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.0
 • com.google.firebase:firebase-database:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:23.0.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:23.0.3

Ngày 21 tháng 7 năm 2021

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-auth bao gồm các thay đổi sau:

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:19.2.0

Ngày 9 tháng 7 năm 2021

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Kiểm tra ứng dụng Firebase
  • Cloud Firestore
  • Giám sát hiệu suất Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.2.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-firestore:23.0.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:23.0.2
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.0.2

Ngày 1 tháng 7 năm 2021

 • Hiện đã có bản phát hành đầu tiên của thư viện play-services-pay. Thư viện này thay thế chức năng WalletObjects của thư viện play-services-wallet. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo hướng dẫn tích hợp này.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-pay:16.0.0

Ngày 23 tháng 6 năm 2021

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Trình bổ trợ Gradle phân phối ứng dụng Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • Trình bổ trợ Gradle cho Firebase Crashlytics

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.2.0
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:2.1.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.7.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.7.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.0.1

Ngày 17 tháng 6 năm 2021

 • Bản cập nhật mới nhất cho Thư viện gốc AFS bao gồm các thay đổi sau:

  • Cập nhật chế độ hiển thị quảng cáo trên thiết bị di động để khớp với chế độ hiển thị quảng cáo trên web và quảng cáo xem trước. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của SDK gốc của AFS dành cho Android.

  • Xoá khả năng yêu cầu quảng cáo SPA.

 • Hiện có thể sử dụng SDK bảo vệ luồng với các ứng dụng Android TV có độ trễ cao. SDK này yêu cầu hỗ trợ chương trình cơ sở của thiết bị và hiện chỉ chạy trên Chromecast có Google TV. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo tài liệu tham khảo về SDK bảo vệ luồng (Stream Protect).

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-afs-native:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-streamprotect:16.0.0

Ngày 16 tháng 6 năm 2021

 • Để chuẩn bị cho việc thực thi tính chất rỗng nghiêm ngặt, chúng tôi đã thêm chú thích @RecentlyNonNull@RecentlyNullable vào một số SDK trước đây chưa xác định rõ ràng tính chất rỗng. Thay đổi này sẽ tạo ra cảnh báo về các lỗi vi phạm an toàn rỗng.

  Thay đổi này giúp cải thiện khả năng tương tác của Kotlin và kiểm tra rỗng tốt hơn cho các ứng dụng sử dụng khung kiểm tra giá trị rỗng của Java.

  Các nội dung bổ sung tương tự của @RecentlyNonNull@RecentlyNullable sẽ dần được triển khai trong các bản phát hành sau này của các cấu phần phần mềm com.google.android.gms khác.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth-base:17.1.3
 • com.google.android.gms:play-services-awareness:18.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-cronet:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-identity:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-instantapps:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-recaptcha:16.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-safetynet:17.0.1

Ngày 8 tháng 6 năm 2021

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:20.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:20.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-nearby:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:20.2.0

Ngày 3 tháng 6 năm 2021

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Cloud Firestore
  • Firebase Crashlytics
  • Trình bổ trợ Gradle cho Firebase Crashlytics
  • Liên kết động của Firebase
  • Giám sát hiệu suất Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.1.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.7.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.7.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:23.0.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:23.0.1
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.0.1

Ngày 26 tháng 5 năm 2021

 • Để chuẩn bị cho việc thực thi tính chất rỗng nghiêm ngặt, chúng tôi đã thêm chú thích @RecentlyNonNull@RecentlyNullable vào một số SDK trước đây chưa xác định rõ ràng tính chất rỗng. Thay đổi này sẽ tạo ra cảnh báo về các lỗi vi phạm an toàn rỗng.

  Thay đổi này giúp cải thiện khả năng tương tác của Kotlin, đồng thời kiểm tra giá trị rỗng tĩnh tốt hơn cho các ứng dụng sử dụng khung kiểm tra giá trị rỗng của Java.

  Các nội dung bổ sung tương tự của @RecentlyNonNull@RecentlyNullable sẽ dần được triển khai trong các bản phát hành sau này của các cấu phần phần mềm com.google.android.gms khác.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads-identifier:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:17.5.1
 • com.google.android.gms:play-services-flags:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-password-complexity:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-stats:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-wallet:18.1.3

Ngày 14 tháng 5 năm 2021

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.gms:google-services:4.3.8

Ngày 13 tháng 5 năm 2021

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.0.1
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.6.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.6.1
 • com.google.gms:google-services:4.3.7

Ngày 11 tháng 5 năm 2021

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Cloud Firestore
  • Chức năng đám mây cho Firebase (ứng dụng)
  • Cloud Storage cho Firebase
  • Firebase SDK cho Google Analytics
  • Thử nghiệm A/B trong Firebase
  • Trình bổ trợ Gradle phân phối ứng dụng Firebase
  • Lập chỉ mục ứng dụng Firebase
  • Xác thực Firebase
  • Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • Trình bổ trợ Gradle cho Firebase Crashlytics
  • Liên kết động của Firebase
  • Tính năng gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase
  • Lượt cài đặt Firebase
  • Firebase ML
  • Giám sát hiệu suất Firebase
  • Trình bổ trợ Gradle giám sát hiệu suất Firebase
  • Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase
  • Cấu hình từ xa Firebase

  Hiện đã có bản phát hành beta ban đầu cho các sản phẩm sau:

  • Kiểm tra ứng dụng Firebase
  • Hỗ trợ mô-đun tính năng động của Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

 • Hiện đã có phiên bản cập nhật của trình bổ trợ google-services cho Android (phiên bản 4.3.6). Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.0.0
 • com.google.firebase:firebase-abt:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:2.1.2
 • com.google.firebase:firebase-appindexing:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-interop:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-common:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-components:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-core:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.6.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.6.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-database:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-database-collection:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-module-support:16.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-encoders:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-encoders-json:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-installations:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-installations-interop:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-measurement-connector:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.0.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-storage:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:perf-plugin:1.4.0
 • com.google.firebase:protolite-well-known-types:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:19.0.0
 • com.google.gms:google-services:4.3.6

Ngày 29 tháng 4 năm 2021

 • Cập nhật SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google dành cho Android và SDK quảng cáo Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:20.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:20.1.0

Ngày 27 tháng 4 năm 2021

 • Các bản cập nhật mới nhất đối với play-services-maps bao gồm các thay đổi sau:

  • Thêm chú thích tính chất rỗng "non-semver-Breaking" vào nền tảng API.
  • Thêm nội dung khai báo sau vào AndroidManifest.xml để hỗ trợ tính năng lọc chế độ hiển thị gói trên Android 11 (API cấp 30) trở lên. Sau khi cập nhật lên com.google.android.gms:play-services-maps:17.0.1, bạn có thể xoá dòng sau khỏi AndroidManifest.xml của mình:

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện Thiết bị đeo có các thay đổi sau:

  • Đã sửa lỗi
  • Cải thiện khả năng sử dụng SDK cho thiết bị đeo trên các thiết bị có Dịch vụ Google Play.

  Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Ghi chú phát hành cho thiết bị đeo.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-maps:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-wearable:17.1.0

Ngày 20 tháng 4 năm 2021

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-tv:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:27.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:2.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:23.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:23.0.1

Ngày 12 tháng 4 năm 2021

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:oss-licenses-plugin:0.10.4

Ngày 8 tháng 4 năm 2021

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Xác thực Firebase
  • Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase
  • Mã phiên bản Firebase
  • Firebase SDK cho Google Analytics

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:27.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:18.0.3
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:18.0.3
 • com.google.firebase:firebase-auth:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-core:18.0.3
 • com.google.firebase:firebase-iid:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-iid-interop:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:18.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:18.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:18.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:18.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:18.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:18.0.3

Ngày 5 tháng 4 năm 2021

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:oss-licenses-plugin:0.10.3
 • com.google.android.gms:play-services-ads:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:20.0.0

Ngày 25 tháng 3 năm 2021

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Cloud Firestore
  • Cloud Storage cho Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • Trình bổ trợ Gradle cho Firebase Crashlytics

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.8.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.4.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.5.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.5.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:17.4.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.4.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:22.1.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:22.1.2
 • com.google.firebase:firebase-storage:19.2.2
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:19.2.2

Ngày 15 tháng 3 năm 2021

 • Cập nhật SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google dành cho Android và SDK quảng cáo Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.8.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.8.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.8.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.8.0

Ngày 11 tháng 3 năm 2021

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Firebase Crashlytics
  • Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.7.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.4.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:17.4.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.4.0
 • com.google.firebase:firebase-database:19.7.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:19.7.0

Ngày 1 tháng 3 năm 2021

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Cloud Firestore
  • Xác thực Firebase
  • Tính năng gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase
  • Firebase ML
  • Cấu hình từ xa Firebase
  • Trình bổ trợ Gradle phân phối ứng dụng Firebase
  • Trình bổ trợ Gradle cho Firebase Crashlytics
  • Trình bổ trợ Gradle giám sát hiệu suất Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.6.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-config:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-firestore:22.1.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:22.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.1.5
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.1.5
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.1.5
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.1.5
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:2.1.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.5.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.5.1
 • com.google.firebase:perf-plugin:1.3.5

Ngày 18 tháng 2 năm 2021

 • Các bản cập nhật mới nhất đối với play-services-location bao gồm các thay đổi sau:

  • Theo mặc định, Trình cung cấp vị trí kết hợp (FLP) hiện sẽ chặn các vị trí không chính xác ban đầu. Hành vi này giúp cải thiện độ chính xác của vị trí trong khi giảm độ trễ ở mức tối thiểu. Các nhà phát triển muốn có kết quả nhanh hơn thay vì kết quả chính xác hơn có thể gọi phương thức LocationRequest#setWaitForAccurateLocation() mới.

  • Thêm phương thức ActivityRecognitionClient#requestSleepSegmentUpdates() để cho phép các ứng dụng đăng ký API Sleep.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-location:18.0.0

Ngày 11 tháng 2 năm 2021

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Cloud Firestore
  • Lập chỉ mục ứng dụng Firebase
  • Giám sát hiệu suất Firebase
  • Trình bổ trợ Gradle cho Firebase Crashlytics

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.5.0
 • com.google.firebase:firebase-appindexing:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.5.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.5.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:17.0.11
 • com.google.firebase:firebase-firestore:22.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:22.1.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:19.1.1

Ngày 2 tháng 2 năm 2021

 • Các bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-base, play-services-basementplay-services-tasks chỉ bao gồm các bản cập nhật nội bộ.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-base:17.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:17.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:17.2.1

Ngày 28 tháng 1 năm 2021

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.4.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-config:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-core:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.3.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:17.3.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.3.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:22.0.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:22.0.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.1.4
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.1.4
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.1.4
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.1.4
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:18.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:18.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:18.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:18.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:18.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:18.0.2
 • com.google.gms:google-services:4.3.5

Ngày 25 tháng 1 năm 2021

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-fido:19.0.0-beta

Ngày 20 tháng 1 năm 2021

 • Cập nhật SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google dành cho Android và SDK quảng cáo Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.7.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.7.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.7.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.7.0

Ngày 14 tháng 1 năm 2021

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Xác thực Firebase
  • Giám sát hiệu suất Firebase
  • Firebase SDK cho Google Analytics

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.3.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-auth:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-auth-interop:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-core:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-measurement-connector:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:19.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:18.0.1

Ngày 16 tháng 12 năm 2020

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Cloud Firestore
  • Chức năng đám mây cho Firebase (ứng dụng)
  • Cloud Storage cho Firebase
  • Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase
  • Tính năng gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase
  • Lượt cài đặt Firebase
  • Mã phiên bản Firebase
  • Giám sát hiệu suất Firebase
  • Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.2.0
 • com.google.firebase:firebase-annotations:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-interop:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-common:19.5.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:19.5.0
 • com.google.firebase:firebase-components:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-database:19.6.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:19.6.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:17.0.10
 • com.google.firebase:firebase-encoders:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-encoders-json:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:22.0.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:22.0.1
 • com.google.firebase:firebase-functions:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.1.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.1.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.1.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.1.3
 • com.google.firebase:firebase-installations:16.3.5
 • com.google.firebase:firebase-installations-interop:16.0.1
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:16.3.5
 • com.google.firebase:firebase-measurement-connector:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.11
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:19.0.11
 • com.google.firebase:firebase-storage:19.2.1
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:19.2.1
 • com.google.firebase:protolite-well-known-types:17.1.1

Ngày 8 tháng 12 năm 2020

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện tầm nhìn của Dịch vụ Google Play chỉ bao gồm các bản cập nhật nội bộ.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-vision:20.1.3
 • com.google.android.gms:play-services-vision-common:19.1.3
 • com.google.android.gms:play-services-vision-image-label:18.1.1

Ngày 4 tháng 12 năm 2020

 • Cập nhật SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google dành cho Android và SDK quảng cáo Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.6.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.6.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.6.0

Ngày 3 tháng 12 năm 2020

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Cấu hình từ xa Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.1.1
 • com.google.firebase:firebase-config:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:20.0.2

Ngày 25 tháng 11 năm 2020

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-password-complexity:17.0.0

Ngày 12 tháng 11 năm 2020

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Xác thực Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • Trình bổ trợ Gradle cho Firebase Crashlytics
  • Lượt cài đặt Firebase
  • Giám sát hiệu suất Firebase
  • Trình bổ trợ Gradle giám sát hiệu suất Firebase
  • Cấu hình từ xa Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.1.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-common:19.4.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:19.4.0
 • com.google.firebase:firebase-components:16.0.1
 • com.google.firebase:firebase-config:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.3.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.4.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.4.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:17.3.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.3.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:17.0.9
 • com.google.firebase:firebase-installations:16.3.4
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:16.3.4
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.10
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:19.0.10
 • com.google.firebase:perf-plugin:1.3.4

Ngày 9 tháng 11 năm 2020

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-auth bao gồm các thay đổi sau:

  • Thêm một ứng dụng API mới, CredentialSavingClient, để giúp bạn lưu thông tin xác thực mật khẩu của người dùng mà sau này có thể dùng để đăng nhập cho họ.

  • Thêm API mới, SignInClient#getSignInIntent(GetSignInIntentRequest), để bắt đầu quy trình Đăng nhập bằng Google khi người dùng nhấn vào nút "Đăng nhập bằng Google".

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-games bao gồm các thay đổi sau:

  • Xoá API nhiều người chơi theo thời gian thực và theo lượt. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo tài liệu này.

  • Thay đổi các ứng dụng sau thành giao diện: AchievementsClient, EventsClient, GamesClient, GamesMetadataClient, LeaderboardsClient, PlayersClient, SnapshotClientVideosClient.

  • Xoá các phương thức GoogleApiClient không dùng nữa sau đây: getAppId, getSdkVariantgetSettingsIntent.

  • Bản cập nhật nội bộ.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-games:21.0.0

Ngày 27 tháng 10 năm 2020

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Thử nghiệm A/B trong Firebase
  • Xác thực Firebase
  • Cloud Firestore
  • Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase
  • Tính năng gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase
  • Mã phiên bản Firebase
  • Cấu hình từ xa Firebase
  • Firebase SDK cho Google Analytics
  • Trình bổ trợ Gradle giám sát hiệu suất Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.0.0
 • com.google.firebase:firebase-abt:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-core:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.1.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.1.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.1.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.1.2
 • com.google.firebase:firebase-messaging:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:21.0.0
 • com.google.firebase:perf-plugin:1.3.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:18.0.0

Ngày 23 tháng 10 năm 2020

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • SDK cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.13.0
 • com.google.firebase:firebase-database:19.5.1
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:19.5.1

Ngày 20 tháng 10 năm 2020

 • Cập nhật SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google dành cho Android và SDK quảng cáo Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.5.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.5.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.5.0

Ngày 19 tháng 10 năm 2020

 • Các bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-baseplay-services-basement có những thay đổi sau:

  • Ngăn chặn các sự cố xảy ra khi NoSuchElementException đôi khi được gửi khi một dịch vụ không được liên kết.

  • Gửi GooglePlayServicesIncorrectManifestValueException hoặc GooglePlayServicesMissingManifestValueException thay vì IllegalStateException khi AndroidManifest.xml thiếu thẻ siêu dữ liệu thích hợp để sử dụng Dịch vụ Google Play. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy có vấn đề về cách xây dựng ứng dụng.

 • Bản cập nhật mới nhất của Dịch vụ Google Play Thể dục có những thay đổi sau:

  • Giờ đây, quyền truy cập ghi chỉ cho phép ứng dụng đọc dữ liệu mà ứng dụng đã ghi. Để tiếp tục đọc dữ liệu do các ứng dụng khác trên nền tảng Google Fit ghi, hãy cập nhật mã của bạn để yêu cầu phạm vi truy cập đọc cho các loại dữ liệu có liên quan.

  • Dữ liệu nhịp tim có phạm vi riêng.

  • Dữ liệu giấc ngủ có phạm vi riêng và có một loại dữ liệu mới. Xem TYPE_SLEEP_SEGMENTSleepStages.

  • Ngừng sử dụng FitnessActivities#SLEEP và các kiểu ngủ khác. Hãy sử dụng SleepStages mới.

  • Giờ đây, khi làm việc với SessionsClient, bạn cần chỉ định loại phiên mà ứng dụng của bạn cần truy cập bằng các phương thức thích hợp từ FitnessOptions.

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành của Google Fit.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-base:17.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:17.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-fitness:20.0.0

Ngày 7 tháng 10 năm 2020

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:17.5.0

Ngày 6 tháng 10 năm 2020

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Android BoM (Bảng kê khai thành phần)
  • Firebase SDK cho Google Analytics
  • Các SDK liên kết động của Firebase và Cloud Firestore
  • Trình bổ trợ Gradle giám sát hiệu suất Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.12.0
 • com.google.firebase:firebase-core:17.5.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.6.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:17.6.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.7.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.7.1
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:19.1.1
 • com.google.firebase:perf-plugin:1.3.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.6.0

Ngày 30 tháng 9 năm 2020

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.11.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.2.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:17.2.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.2.2
 • com.google.firebase:firebase-database:19.5.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:19.5.0
 • com.google.firebase:firebase-encoders:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-encoders-json:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.7.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.7.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:16.3.3
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.9
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:19.0.9
 • com.google.gms:google-services:4.3.4
 • com.google.android.gms:strict-version-matcher-plugin:1.2.2

Ngày 23 tháng 9 năm 2020

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-location:17.1.0

Ngày 11 tháng 9 năm 2020

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Bảng kê khai thành phần của Firebase (BoM)
  • SDK xác thực Firebase
  • Trình bổ trợ Gradle cho Firebase Crashlytics

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.10.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:19.4.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:19.4.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.3.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.3.0

Ngày 10 tháng 9 năm 2020

 • Cập nhật SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google dành cho Android và SDK quảng cáo Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.4.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.4.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.4.0

Ngày 8 tháng 9 năm 2020

Ngày 1 tháng 9 năm 2020

 • Nội dung cập nhật cho thư viện thị giác của Dịch vụ Google Play bao gồm:

  • Sửa SecurityException khỏi thư viện Visual khi dịch vụ Google Play chưa được cài đặt.
  • Bản cập nhật nội bộ.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-vision:20.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-vision-common:19.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-vision-image-label:18.1.0

Ngày 28 tháng 8 năm 2020

 • Bản cập nhật thư viện play-services-games bao gồm bản sửa lỗi cho LeaderboardsClient.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-games:20.0.1

Ngày 27 tháng 8 năm 2020

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Bảng kê khai thành phần của Firebase (BoM)
  • Cloud Firestore, Cloud Functions cho Firebase (ứng dụng), Cloud Storage cho Firebase, tính năng Gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase và SDK Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase
  • Trình bổ trợ Gradle cho Firebase Crashlytics

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.9.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.2.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.2.1
 • com.google.firebase:firebase-database:19.4.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:19.4.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:17.0.8
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.6.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.6.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-storage:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:19.2.0

Ngày 20 tháng 8 năm 2020

 • Chúng tôi đã thực hiện một số bản cập nhật nhỏ về tính năng nội bộ cho thư viện Mức độ nhận biết của Dịch vụ Google Play.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-awareness:18.0.1

Ngày 18 tháng 8 năm 2020

 • Các bản cập nhật mới nhất cho play-services-basement, play-services-tasksplay-services-base bao gồm những thay đổi sau:

  • Để chuẩn bị cho việc thực thi tính chất rỗng nghiêm ngặt, chúng tôi đã thêm các chú giải @RecentlyNonNull@RecentlyNullable, trong đó SDK basebasement trước đây chưa xác định rõ ràng tính chất rỗng. Điều này mang lại khả năng tương tác tốt hơn với Kotlin, cũng như tính năng kiểm tra null tĩnh tốt hơn cho bất cứ ai sử dụng khung kiểm tra null của Java. Các phần bổ sung tương tự của @RecentlyNonNull@RecentlyNullable sẽ được triển khai dần trong các bản phát hành của cấu phần phần mềm com.google.android.gms.

  • Khi một lệnh gọi API không thành công do vấn đề kết nối giữa ứng dụng và Dịch vụ Google Play, bạn hiện có thể truy cập ConnectionResult bị lỗi từ Status của ApiException.

  • Trong một số trường hợp thiết bị không có Dịch vụ Google Play hợp lệ, các lệnh gọi API sẽ không thực hiện được nhanh hơn thay vì phải chờ người dùng xác nhận.

  • Thêm các phương thức nạp chồng GoogleApiAvailability#getErrorDialog mới chấp nhận Fragment.

  • Ngừng sử dụng các phương thức Tasks#call và thay vào đó là TaskCompletionSource.

  • Bản cập nhật nội bộ cho các API khác của Dịch vụ Google Play.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-basement:17.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-base:17.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:17.2.0

Ngày 17 tháng 8 năm 2020

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-games:20.0.0

Ngày 14 tháng 8 năm 2020

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Bảng kê khai thành phần của Firebase (BoM)
  • Firebase SDK cho Google Analytics
  • Firebase Crashlytics và Firebase ML SDK
  • Trình bổ trợ Gradle phân phối ứng dụng Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.8.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.5.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:17.5.0
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:2.0.1
 • com.google.firebase:firebase-common:19.3.1
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:19.3.1
 • com.google.firebase:firebase-core:17.5.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.2.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:17.2.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.2.1
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:17.0.7
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:22.1.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:22.0.4
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:22.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:20.0.8
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:18.0.8
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:20.0.8
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:22.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.9
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:24.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-automl:18.0.6
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-barcode-model:16.1.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-face-model:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-image-label-model:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-internal-vkp:17.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-object-detection-model:19.0.6
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.5.0

Ngày 10 tháng 8 năm 2020

 • Bản phát hành mới nhất của Dịch vụ Google Play Thể dục có những thay đổi sau:

  • Ngừng sử dụng các DataType sau:
   • TYPE_BASAL_BODY_TEMPERATURE
   • AGGREGATE_BASAL_BODY_TEMPERATURE_SUMMARY
   • TYPE_LOCATION_TRACK
  • Xoá các DataType không dùng nữa sau đây:
   • TYPE_ACTIVITY_SAMPLES
  • Xoá các phương thức không dùng nữa DataSource#getDataQualityStandards (và các hằng số liên kết), DataSource#getNameDataSource.Builder#setName.
  • Thêm các phương thức DataReadRequest#aggregate(DataSource)DataReadRequest#aggregate(DataType) để việc tổng hợp dữ liệu trở nên dễ dàng hơn.
  • Ngừng sử dụng các phương thức hiện có DataReadRequest#aggregate(DataType, DataType)DataReadRequest#aggregate(DataSource, DataType).

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-fitness:19.0.0

Ngày 30 tháng 7 năm 2020

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Bảng kê khai thành phần của Firebase (BoM)
  • Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase, mã phiên bản Firebase và SDK cài đặt của Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.7.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.2.4
 • com.google.firebase:firebase-installations:16.3.3
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.2.4
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:20.2.4

Ngày 29 tháng 7 năm 2020

 • Thêm SDK Bộ thu truyền mới cho ứng dụng Android TV. SDK cho phép các ứng dụng Android TV tuân thủ giao thức Truyền để chúng hoạt động như ứng dụng của Trình thu. Để biết thông tin chi tiết, hãy tham khảo Ghi chú phát hành SDK cho người gửi Android của Cast.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-tv:17.0.0

Ngày 20 tháng 7 năm 2020

 • Cập nhật SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google dành cho Android và SDK quảng cáo Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.3.0

Ngày 17 tháng 7 năm 2020

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Bảng kê khai thành phần của Firebase (BoM)
  • Giám sát hiệu suất Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.6.1
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.8

Ngày 16 tháng 7 năm 2020

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-auth bao gồm các thay đổi sau:

  • Thêm một API mới trong BeginSignInRequest.Builder#setAutoSelectEnabled(boolean). Đối với những người dùng chọn sử dụng, tính năng này cho phép tự động chọn thông tin đăng nhập trong quá trình Đăng nhập bằng một lần chạm mà không cần chờ người dùng thực hiện hành động (chẳng hạn như nhấn vào nút "tiếp tục").

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:18.1.0

Ngày 8 tháng 7 năm 2020

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Bảng kê khai thành phần của Firebase (BoM)
  • SDK nhắn tin qua đám mây của Firebase và SDK mã phiên bản Firebase

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.6.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.2.3
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.2.3
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:20.2.3

Ngày 6 tháng 7 năm 2020

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Thử nghiệm A/B trong Firebase, Xác thực Firebase, Cloud Firestore, Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase, Firebase Crashlytics, tính năng Gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase, Mã phiên bản Firebase và SDK Cấu hình từ xa Firebase
  • Firebase SDK cho Google Analytics

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-abt:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.4.4
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:17.4.4
 • com.google.firebase:firebase-auth:19.3.2
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:19.3.2
 • com.google.firebase:firebase-config:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-core:17.4.4
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.5.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.5.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.2.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.2.2
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:20.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.4.4
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.4.4
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.4.4
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.4.4
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.4.4
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.4.4

Ngày 18 tháng 6 năm 2020

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Bảng kê khai thành phần của Firebase (BoM)
  • Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase, Firebase Crashlytics, mã phiên bản Firebase, SDK cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase
  • Trình bổ trợ Gradle cho Firebase Crashlytics

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

 • Cập nhật SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google dành cho Android và SDK quảng cáo Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.5.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.2.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.2.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-database:19.3.1
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:19.3.1
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.2.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.2.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:20.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.2.0

Ngày 4 tháng 6 năm 2020

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Crashlytics, Firebase Crashlytics NDK và SDK cài đặt Firebase
  • Firebase SDK cho Google Analytics
  • Trình bổ trợ Gradle phân phối ứng dụng Firebase
  • Bảng kê khai thành phần của Firebase (BoM)

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-core:17.4.3
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.4.3
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:17.4.3
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:2.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-installations:16.3.2
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.4.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.4.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.4.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.4.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.4.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.4.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.4.3

Ngày 1 tháng 6 năm 2020

 • Các bản cập nhật mới nhất cho play-services-basement, play-services-tasksplay-services-base bao gồm những thay đổi sau:

  • Một bản sửa lỗi để cập nhật chính xác các chuỗi thông báo lỗi về khả năng sử dụng Dịch vụ Google Play khi người dùng thay đổi ngôn ngữ.
  • Sửa lỗi cho điều kiện tranh đấu khi tạo thực thể của ứng dụng dựa trên GoogleApi ngoài luồng chính bằng Activity.
  • Thông báo lỗi chi tiết hơn về lỗi hoàn thành Task trùng lặp.
  • Bản cập nhật nội bộ cho các API khác của Dịch vụ Google Play.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-base:17.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:17.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:17.1.0

Ngày 21 tháng 5 năm 2020

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase, tính năng Gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase, thông tin cài đặt về Firebase và SDK mã phiên bản Firebase
  • Firebase SDK cho Google Analytics
  • Trình bổ trợ Gradle cho Firebase Crashlytics
  • Bảng kê khai thành phần của Firebase (BoM)

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-core:17.4.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.4.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:17.4.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.0.7
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.0.7
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.0.7
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.0.7
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-direct-boot:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-installations:16.3.1
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.4.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.4.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.4.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.4.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.4.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.4.2

Ngày 7 tháng 5 năm 2020

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase, lượt cài đặt của Firebase và SDK mã phiên bản Firebase
  • Firebase SDK cho Google Analytics
  • Trình bổ trợ Gradle phân phối ứng dụng Firebase
  • Trình bổ trợ Gradle cho Firebase Crashlytics
  • Bảng kê khai thành phần của Firebase (BoM)

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-core:17.4.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.4.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:17.4.1
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:1.4.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.1.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.1.7
 • com.google.firebase:firebase-installations:16.3.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.1.7
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.3.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.4.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.4.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.4.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.4.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.4.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.4.1

Ngày 29 tháng 4 năm 2020

 • Hiện đã có bản phát hành đầu tiên của thư viện play-services-recaptcha. Phiên bản này hỗ trợ 2 tính năng sau đây cho cả điện thoại Android và TV nhắm đến API cấp 16 trở lên.

  • reCAPTCHA Enterprise API cung cấp cho khách hàng điểm số, cho biết khả năng người dùng là người thực chứ không thuộc một cuộc tấn công tự động. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo hướng dẫn tích hợp này.

  • API reCAPTCHA 2FA, cho phép ứng dụng khách thử thách người dùng bằng cách thử thách xác nhận danh tính của họ qua email. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo hướng dẫn tích hợp này.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-recaptcha:16.0.0

Ngày 23 tháng 4 năm 2020

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Xác thực Firebase, Firebase Crashlytics, Firebase Crashlytics NDK, Cloud Firestore, Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase, Giải pháp gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase, lượt cài đặt Firebase, Mã phiên bản Firebase, Bộ công cụ học máy của Firebase, Giám sát hiệu suất Firebase, Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực Firebase và SDK Cấu hình từ xa Firebase
  • Firebase SDK cho Google Analytics
  • Trình bổ trợ Gradle cho Firebase Crashlytics
  • Bảng kê khai thành phần của Firebase (BoM)

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-core:17.4.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.4.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:17.4.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:19.3.1
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:19.3.1
 • com.google.firebase:firebase-auth-interop:19.3.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.4.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.4.3
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.1.6
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.0.6
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.0.6
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.0.6
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.0.6
 • com.google.firebase:firebase-installations:16.2.2
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.1.6
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:22.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:22.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:24.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-automl:18.0.5
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-barcode-model:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-face-model:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-image-label-model:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-object-detection-model:19.0.5
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.7
 • com.google.firebase:firebase-database:19.3.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:19.3.0
 • com.google.firebase:firebase-config:19.1.4
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:19.1.4
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.4.0

Ngày 16 tháng 4 năm 2020

 • Cập nhật SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google dành cho Android và SDK quảng cáo Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.1.0

Ngày 9 tháng 4 năm 2020

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase Crashlytics, Firebase Crashlytics NDK, Firebase trong ứng dụng gửi thông báo, Bộ công cụ học máy cho Firebase và SDK giám sát hiệu suất Firebase
  • Trình bổ trợ Gradle cho Firebase Crashlytics và trình bổ trợ Gradle phân phối ứng dụng Firebase
  • Bảng kê khai thành phần của Firebase (BoM)

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:1.4.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.0.5
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.0.5
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.0.5
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.0.5
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:22.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:22.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:24.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-automl:18.0.4
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-barcode-model:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-face-model:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-image-label-model:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-object-detection-model:19.0.4
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:22.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.8
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.6
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-vision:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-vision-common:19.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-vision-image-label:18.0.3

Ngày 3 tháng 4 năm 2020

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase, lượt cài đặt Firebase và mã phiên bản Firebase
  • Bảng kê khai thành phần của Firebase (BoM)

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-installations:16.2.1
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.1.5
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.1.5
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.2.1

Ngày 1 tháng 4 năm 2020

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-auth bao gồm các thay đổi sau:

  • Thêm một ứng dụng API mới, SignInClient, để giúp bạn xác thực người dùng cho ứng dụng của mình, bao gồm cả việc đăng nhập người dùng hiện tại hoặc đăng ký người dùng mới. Hiện chúng tôi hỗ trợ 2 loại thông tin xác thực: Mã thông báo nhận dạng và tên người dùng/mật khẩu.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:18.0.0

Ngày 30 tháng 3 năm 2020

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Cloud Firestore, Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase, Firebase Crashlytics, Firebase Crashlytics NDK, lượt cài đặt Firebase và mã phiên bản Firebase
  • Firebase SDK cho Google Analytics
  • Bảng kê khai thành phần của Firebase (BoM)

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.3.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:17.3.0
 • com.google.firebase:firebase-core:17.3.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.4.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.4.2
 • com.google.firebase:firebase-installations:16.2.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.1.4
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.1.4
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.3.0

Ngày 26 tháng 3 năm 2020

 • Các bản cập nhật mới nhất cho play-services-basement, play-services-tasksplay-services-base bao gồm những thay đổi sau:

  • play-services-basement tham chiếu một phương thức trong androidx-core:core:1.2.0, để bản vá này cập nhật các phần phụ thuộc tương ứng.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-base:17.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-basement:17.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:17.0.2

Ngày 19 tháng 3 năm 2020

 • Các bản cập nhật mới nhất cho play-services-basement, play-services-tasksplay-services-base bao gồm những thay đổi sau:

  Ví dụ: GoogleApiAvailability#makeGooglePlayServicesAvailable hiện trả về một @NonNull Task để trình biên dịch Kotlin coi mã này là giá trị không rỗng thay vì loại nền tảng. Tuy nhiên, tham số Activity được truyền đến không được đánh dấu @NonNull (mặc dù thực ra là giá trị khác rỗng) để thay đổi này không làm hỏng mã Kotlin được truyền trong Activity?.

  • Bản cập nhật nội bộ cho các thư viện khác trên Dịch vụ Play.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-base:17.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:17.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:17.0.1

Ngày 18 tháng 3 năm 2020

 • Nội dung cập nhật đối với SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google và SDK quảng cáo trên Firebase. Hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.0.1

Ngày 17 tháng 3 năm 2020

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Trình bổ trợ Gradle cho Firebase Crashlytics
  • Firebase Crashlytics, Firebase Cloud Messaging, Giải pháp gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase, Lượt cài đặt Firebase, mã phiên bản Firebase và SDK Cấu hình từ xa Firebase
  • Bảng kê khai thành phần của Firebase (BoM)

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.1.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.0.4
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.0.4
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.0.4
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.0.4
 • com.google.firebase:firebase-installations:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-config:19.1.3
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:19.1.3
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.1.1

Ngày 12 tháng 3 năm 2020

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • SDK xác thực Firebase
  • Bảng kê khai thành phần của Firebase (BoM)

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-auth:19.3.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.1.0

Ngày 10 tháng 3 năm 2020

 • Bản cập nhật mới nhất cho thư viện play-services-fido bao gồm các thay đổi sau:

  • Ngừng sử dụng các API U2F. Người dùng API U2F nên chuyển sang API FIDO2. API U2F sẽ được hỗ trợ đến hết năm 2020 và sẽ bị loại bỏ vào năm 2021.
  • Hiển thị các phương thức mới trong Fido2ApiClient để đăng ký và ký. Các phương pháp này phù hợp hơn với
  • Chỉ hỗ trợ các yêu cầu đăng nhập bằng Tiện ích UserVerificationMethod. Không hỗ trợ tiện ích này cho các yêu cầu đăng ký.
  • Thêm tính năng hỗ trợ cho phương thức IsUserVerifyingPlatformAuthenticatorAvailable.
  • Hiển thị PublicKeyCredential dưới dạng phản hồi cấp cao nhất theo thông số kỹ thuật WebAuthn.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-fido:18.1.0

Ngày 9 tháng 3 năm 2020

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:oss-licenses-plugin:0.10.2

Ngày 3 tháng 3 năm 2020

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • SDK nhắn tin qua đám mây của Firebase và SDK mã phiên bản Firebase
  • Bảng kê khai thành phần của Firebase (BoM)

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

 • Dịch vụ Google Play SMS Verification APIs đã thêm một quyền mới để bảo vệ người nhận. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy tham khảo tài liệu về SmsRetriever.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:17.4.0

Ngày 2 tháng 3 năm 2020

 • Cập nhật SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google cho Android. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.0.0

Ngày 27 tháng 2 năm 2020

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Cloud Firestore, Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase, Mã phiên bản Firebase và SDK Cấu hình từ xa Firebase
  • Firebase SDK cho Google Analytics
  • Bảng kê khai thành phần của Firebase (BoM)

  Bản cập nhật này cũng bao gồm bản phát hành đầu tiên cho SDK cài đặt Firebase.

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.2.3
 • com.google.firebase:firebase-core:17.2.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.4.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.4.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-installations:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-config:19.1.2
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:19.1.2
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.7.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.2.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.2.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.2.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.2.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.2.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.2.3

Ngày 24 tháng 2 năm 2020

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:18.1.0

Ngày 14 tháng 2 năm 2020

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • SDK liên kết động của Firebase
  • Bảng kê khai thành phần của Firebase (BoM)

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.7.0

Ngày 3 tháng 2 năm 2020

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Trình bổ trợ Gradle cho Firebase Crashlytics
  • Thử nghiệm A/B trong Firebase, Lập chỉ mục ứng dụng Firebase, Cloud Firestore, Chức năng đám mây cho Firebase (ứng dụng), Cloud Storage cho Firebase, Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực Firebase và SDK Cấu hình từ xa Firebase
  • Bảng kê khai thành phần của Firebase (BoM)

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

 • Bản phát hành phiên bản 18.0.0 của thư viện Nhận biết Dịch vụ Google Play có các thay đổi có thể gây lỗi sau đây:

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-abt:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appindexing:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.4.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.4.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-storage:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-database:19.2.1
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:19.2.1
 • com.google.firebase:firebase-config:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-awareness:18.0.0

Ngày 14 tháng 1 năm 2020

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Các SDK theo dõi hiệu suất của Firebase và Tính năng gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase
  • Firebase SDK cho Google Analytics
  • Bảng kê khai thành phần của Firebase (BoM)

  Bản cập nhật này cũng bao gồm các bản phát hành beta ban đầu cho Firebase Crashlytics:

  • SDK Firebase Crashlytics và SDK Firebase Crashlytics để báo cáo sự cố NDK
  • Trình bổ trợ Gradle cho Firebase Crashlytics

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.2.2
 • com.google.firebase:firebase-core:17.2.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.0.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.0.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.0.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.0.3
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.5
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.2.2

Ngày 13 tháng 1 năm 2020

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:oss-licenses-plugin:0.10.1

Ngày 18 tháng 12 năm 2019

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Trình bổ trợ Gradle phân phối ứng dụng Firebase
  • SDK Giám sát hiệu suất Firebase và Cấu hình từ xa
  • Bảng kê khai thành phần của Firebase (BoM)

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:1.3.1
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.4
 • com.google.firebase:firebase-config:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.4.0

Ngày 9 tháng 12 năm 2019

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Trình bổ trợ Gradle phân phối ứng dụng Firebase
  • Cloud Firestore, Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase, Mã phiên bản Firebase, SDK Giám sát hiệu suất Firebase và SDK Cấu hình từ xa
  • Bảng kê khai thành phần của Firebase (BoM)

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:1.3.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.3.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.3.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.3
 • com.google.firebase:firebase-config:19.0.4
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:19.0.4
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.3.0

Ngày 5 tháng 12 năm 2019

 • Các điểm cập nhật đối với thư viện play-services-castplay-services-cast-framework bao gồm:

  • Thêm setMediaSessionEnabled để bật và tắt một phiên phát nội dung đa phương tiện do Cast SDK tạo.
  • Đã thay đổi cách hiển thị thông báo về nội dung nghe nhìn trong phiên Truyền. Nếu bạn bật thông báo về nội dung nghe nhìn, thì thông báo đó sẽ luôn hiển thị trong phiên Truyền. Trước đây, thông báo này chỉ xuất hiện khi ứng dụng chạy trong nền.
  • Thay đổi một số lớp liên quan đến nội dung nghe nhìn để triển khai giao diện Parcelable.

Ngày 22 tháng 11 năm 2019

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • SDK xác thực Firebase
  • Bảng kê khai thành phần của Firebase (BoM)

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-auth:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.2.0

Ngày 19 tháng 11 năm 2019

 • Thư viện com.google.android.gms:play-services-games đã ngừng cập nhật các API Thời gian thực và nhiều người chơi theo lượt. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo tài liệu này.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-games:19.0.0

Ngày 11 tháng 11 năm 2019

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:1.2.0
 • com.google.firebase:firebase-common:19.3.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:19.3.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.3.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.3.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:22.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:22.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:24.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-automl:18.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-barcode-model:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-object-detection-model:19.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-internal-vkp:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.1.0
 • com.google.firebase:firebase-components:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:17.0.3
 • com.google.gms:google-services:4.3.3
 • com.google.android.gms:strict-version-matcher-plugin:1.2.1

Ngày 5 tháng 11 năm 2019

 • Cập nhật SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google cho Android. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:18.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:18.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:18.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:18.3.0

Ngày 25 tháng 10 năm 2019

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase SDK cho Google Analytics
  • SDK Cloud Firestore
  • Bảng kê khai thành phần của Firebase (BoM)

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-core:17.2.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.2.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.2.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.2.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.0.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.2.1

Ngày 16 tháng 10 năm 2019

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Trình bổ trợ Gradle phân phối ứng dụng Firebase
  • Cloud Firestore, Bộ công cụ học máy cho Firebase, Giám sát hiệu suất Firebase, Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase và SDK Cấu hình từ xa Firebase
  • Bảng kê khai thành phần của Firebase (BoM)

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:1.1.0
 • com.google.firebase:firebase-common:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:24.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-automl:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-barcode-model:16.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-face-model:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-image-label-model:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-object-detection-model:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:20.0.7
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:18.0.7
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:20.0.7
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.7
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-database:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-config:19.0.3
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:19.0.3
 • com.google.firebase:firebase-bom:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-vision:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-vision-common:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-vision-image-label:18.0.1

Ngày 15 tháng 10 năm 2019

 • Cập nhật thư viện play-services-auth-api-phone để thêm API Tự động điền mã SMS mới. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy tham khảo tài liệu về SmsCodeRetriever.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:17.3.0

Ngày 10 tháng 10 năm 2019

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:oss-licenses-plugin:0.10.0

Ngày 26 tháng 9 năm 2019

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Xác thực Firebase, Cloud Storage cho Firebase, Tính năng gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase, Bộ công cụ học máy của Firebase và SDK Cấu hình từ xa Firebase
  • Trình bổ trợ Gradle phân phối ứng dụng Firebase
  • Bảng kê khai thành phần của Firebase (BoM)

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-auth:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-storage:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:21.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:20.0.6
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:18.0.6
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:20.0.6
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:21.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.6
 • com.google.firebase:firebase-config:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:1.0.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:22.3.0

Ngày 25 tháng 9 năm 2019

 • Sửa lỗi khả năng sử dụng tính năng API cho thư viện play-services-basement.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-basement:17.1.1

Ngày 13 tháng 9 năm 2019

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • SDK Cloud Firestore (phiên bản 21.1.1)
  • Bảng kê khai thành phần của Firebase (BoM) (phiên bản 22.2.1)

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

 • Vấn đề – Chúng tôi nhận được các báo cáo cho biết bản phát hành phiên bản 21.1.0 của SDK Android Firebase cho Cloud Firestore có thể kích hoạt một trường hợp ngoại lệ chưa nắm bắt được. Do đó, vấn đề này cũng ảnh hưởng đến bản phát hành Firebase BoM phiên bản 22.2.0. Hãy nhớ cập nhật lên phiên bản tiếp theo của SDK Cloud Firestore hoặc Firebase BoM để được khắc phục.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.1.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.1.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:22.2.1

Ngày 11 tháng 9 năm 2019

 • Các điểm cập nhật đối với thư viện play-services-castplay-services-cast-framework bao gồm:

  • Thêm trường MediaError vào RemoteMediaClient.MediaChannelResult. Trường này có thể dùng để truy cập vào mã lỗi chi tiết của các lệnh đa phương tiện không thực hiện được.
  • MediaStatus.COMMAND_SKIP_FORWARDMediaStatus.COMMAND_SKIP_BACKWARD không được dùng nữa. Ứng dụng nên sử dụng MediaStatus.COMMAND_QUEUE_NEXTMediaStatus.COMMAND_QUEUE_PREVIOUS.
  • Đã thêm phần phụ thuộc mới vào com.google.android.datatransport:transport-api:2.0.0.

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK người gửi Android của Cast.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:17.1.0

Ngày 9 tháng 9 năm 2019

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Cloud Firestore, Cloud Storage cho Firebase, Bộ công cụ học máy của Firebase, Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase và SDK Cấu hình từ xa Firebase
  • Bảng kê khai thành phần của Firebase (BoM)

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-storage:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:21.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:20.0.5
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:18.0.5
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:20.0.5
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:21.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.5
 • com.google.firebase:firebase-database:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-config:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:22.2.0

Ngày 6 tháng 9 năm 2019

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.gms:google-services:4.3.2

Ngày 29 tháng 8 năm 2019

 • Cập nhật SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google cho Android. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:18.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:18.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:18.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:18.2.0

Ngày 28 tháng 8 năm 2019

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Firebase SDK cho Google Analytics
  • Chức năng đám mây cho Firebase (máy khách) và SDK bộ công cụ học máy Firebase
  • Bảng kê khai thành phần của Firebase (BoM)

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-core:17.2.0
 • com.google.firebase:firebase-common:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.2.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:18.0.4
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-bom:22.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.2.0

Ngày 27 tháng 8 năm 2019

 • Các bản cập nhật cho SDK Ví của Dịch vụ Google Play bao gồm:

  • Xoá các API Android Pay không dùng nữa và các biểu tượng liên quan:

   • Lớp com.google.android.gms.wallet.Cart
   • Lớp com.google.android.gms.wallet.CountrySpecification
   • Lớp com.google.android.gms.wallet.EnableWalletOptimizationReceiver
   • Lớp com.google.android.gms.wallet.FullWallet
   • Lớp com.google.android.gms.wallet.FullWalletRequest
   • Lớp com.google.android.gms.wallet.LineItem
   • Lớp com.google.android.gms.wallet.MaskedWallet
   • Lớp com.google.android.gms.wallet.MaskedWalletRequest
   • Lớp com.google.android.gms.wallet.ProxyCard
   • Trường com.google.android.gms.wallet.Wallet#Payments
   • Trường com.google.android.gms.wallet.WalletConstants#Payments
   • Giao diện com.google.android.gms.wallet.Payments
   • Gói com.google.android.gms.wallet.fragment
  • Ngừng sử dụng các phương thức không phải JSON trong các đối tượng API Google Pay cũng như các trình tạo không phải JSON. Thay vì các ký hiệu không dùng nữa, hãy sử dụng API dựa trên JSON được mô tả trong tài liệu về API Google Pay.

   • Lớp com.google.android.gms.wallet.IsReadyToPayRequest.Builder
   • Phương thức com.google.android.gms.wallet.IsReadyToPayRequest#getAllowedCardNetworks
   • Phương thức com.google.android.gms.wallet.IsReadyToPayRequest#newBuilder
   • Lớp com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest.Builder
   • Phương thức com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#getAllowedPaymentMethods
   • Phương thức com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#getCardRequirements
   • Phương thức com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#getPaymentMethodTokenizationParameters
   • Phương thức com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#getShippingAddressRequirements
   • Phương thức com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#getTransactionInfo
   • Phương thức com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#isEmailRequired
   • Phương thức com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#isPhoneNumberRequired
   • Phương thức com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#isShippingAddressRequired
   • Phương thức com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#isUiRequired
   • Phương thức com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#newBuilder
   • Lớp com.google.android.gms.wallet.PaymentData.Builder
   • Phương thức com.google.android.gms.wallet.PaymentData#getCardInfo
   • Phương thức com.google.android.gms.wallet.PaymentData#getEmail
   • Phương thức com.google.android.gms.wallet.PaymentData#getExtraData
   • Phương thức com.google.android.gms.wallet.PaymentData#getGoogleTransactionId
   • Phương thức com.google.android.gms.wallet.PaymentData#getPaymentMethodToken
   • Phương thức com.google.android.gms.wallet.PaymentData#getShippingAddress

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-wallet:18.0.0

Ngày 22 tháng 8 năm 2019

 • Hiện đã có trình bổ trợ google-services cho Android (v4.3.1). Bản phát hành này xoá các lệnh gọi đến một API không dùng nữa. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

 • Bản phát hành v18.0.0 của Dịch vụ Google Play Thể dục có những thay đổi có thể gây lỗi sau đây:

  • Ngừng sử dụng các API dựa trên GoogleApiClient sau đây:
   • BleApi
   • ConfigApi
   • GoalsApi
   • HistoryApi
   • RecordingApi
   • SensorsApi
   • SessionsApi
  • Xoá các DataTypes không dùng nữa sau đây:
   • AGGREGATE_CALORIES_CONSUMED
   • AGGREGATE_INPUT_TYPES
   • TYPE_ACTIVITY_SAMPLE
   • TYPE_CALORIES_CONSUMED
  • Xoá phương thức fromLocationRequest không còn được dùng nữa khỏi SensorRequest.
  • Thêm trình tạo cho DataPointDataSet.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.gms:google-services:4.3.1
 • com.google.android.gms:play-services-fitness:18.0.0

Ngày 16 tháng 8 năm 2019

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • SDK Firebase cho Google Analytics, Cloud Firestore, Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase và SDK bộ công cụ học máy của Firebase
  • Bảng kê khai thành phần của Firebase (BoM)

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-core:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-common:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-interop:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-storage:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-database:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-abt:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-object-detection-model:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:18.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-automl:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:17.0.2
 • com.google.firebase:firebase-bom:22.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.1.0

Ngày 14 tháng 8 năm 2019

 • Thư viện com.google.android.gms:play-services-games cập nhật bản sửa lỗi cho vấn đề do IllegalArgumentException gây ra trong onSnapshotOpened.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-games:18.0.1

Ngày 7 tháng 8 năm 2019

 • Các nội dung cập nhật đối với thư viện play-services-baseplay-services-basement bao gồm:

 • Các bản cập nhật thư viện com.google.android.gms:play-services-awareness bao gồm việc ngừng sử dụng các phương thức sau từ Awareness#SnapshotClient:

  Bản phát hành này khắc phục vấn đề về khả năng tương thích với bản phát hành com.google.android.gms:play-services-awareness:17.0.0 được mô tả trong ghi chú phát hành ngày 2 tháng 7 năm 2019. Bạn không cần phải sử dụng com.google.android.gms:play-services-awareness:16.0.0 tiền Jetpack trước nữa. Không nên sử dụng bản phát hành com.google.android.gms:play-services-awareness:**17.0.0**.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-base:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-awareness:17.1.0

Ngày 1 tháng 8 năm 2019

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với trình bổ trợ Gradle giám sát hiệu suất Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:perf-plugin:1.3.1

Ngày 24 tháng 7 năm 2019

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Các hàm Cloud cho Firebase (máy khách), Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase, Cloud Storage cho Firebase, Cloud Firestore và các SDK Bộ công cụ học máy của Firebase
  • Bảng kê khai thành phần của Firebase (BoM)

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-database:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-storage:18.1.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:21.1.0

Ngày 23 tháng 7 năm 2019

 • Cập nhật SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google cho Android. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:18.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:18.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ads:18.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:18.1.1

Ngày 12 tháng 7 năm 2019

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Các SDK của Analytics, Xác thực Firebase, Cloud Storage cho Firebase, Tính năng gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase và SDK của bộ công cụ học máy
  • Bảng kê khai thành phần của Firebase (BoM)

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-abt:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-auth:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-core:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-object-detection-model:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-automl:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-storage:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:21.0.0

Ngày 10 tháng 7 năm 2019

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với trình bổ trợ Gradle giám sát hiệu suất Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:perf-plugin:1.3.0

Ngày 9 tháng 7 năm 2019

 • Cập nhật SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google cho Android. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:18.1.0

Ngày 2 tháng 7 năm 2019

 • auth.api.phone của Dịch vụ Google Play đã thêm một API lấy sự đồng ý của người dùng qua SMS mới. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy tham khảo tài liệu về startSmsUserConsent.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:17.1.0

Vấn đề đã biết với com.google.android.gms:play-services-awareness:17.0.0

Ngày 27 tháng 6 năm 2019

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.gms:google-services:4.3.0
 • com.google.android.gms:strict-version-matcher-plugin:1.2.0

Ngày 24 tháng 6 năm 2019

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Cloud Firestore, Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase, Giám sát hiệu suất Firebase và các SDK mã phiên bản Firebase
  • Bảng kê khai thành phần của Firebase (BoM)

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-firestore:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-perf:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:20.1.0

Ngày 20 tháng 6 năm 2019

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • SDK gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase
  • Bảng kê khai thành phần của Firebase (BoM)

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:20.0.1

Ngày 17 tháng 6 năm 2019

 • Bản cập nhật mới nhất cho Dịch vụ Google Play và Firebase có những thay đổi sau:

  • Di chuyển từ Thư viện hỗ trợ Android sang Thư viện Jetpack (AndroidX). Thư viện sẽ không hoạt động trừ phi bạn thực hiện những thay đổi sau trong ứng dụng:

   • Nâng cấp com.android.tools.build:gradle lên phiên bản 3.2.1 trở lên.
   • Nâng cấp compileSdkVersion lên phiên bản 28 trở lên.
   • Cập nhật ứng dụng để sử dụng Jetpack (AndroidX); làm theo hướng dẫn trong bài viết Di chuyển sang AndroidX.
  • Bảng kê khai thành phần của Firebase (BoM)

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.datatransport:transport-api:2.0.0
 • com.google.android.datatransport:transport-backend-cct:2.0.0
 • com.google.android.datatransport:transport-runtime:2.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-identifier:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-afs-native:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-analytics:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-analytics-impl:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-appinvite:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-audience:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-awareness:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-base:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-clearcut:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cronet:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-drive:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-fido:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-fitness:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-flags:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-games:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-gass:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-gcm:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-identity:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-iid:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-instantapps:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-location:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-maps:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-nearby:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-oss-licenses:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-panorama:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-phenotype:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-places:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-places-placereport:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-plus:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-safetynet:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-stats:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-vision:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-vision-common:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-vision-image-label:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-wallet:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-wearable:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-abt:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appindexing:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-interop:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-common:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-core:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-database:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-database-collection:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-iid-interop:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-measurement-connector:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-automl:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-face-model:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-image-label-model:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-object-detection-model:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-storage:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-storage-common:17.0.0
 • com.google.firebase:protolite-well-known-types:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:20.0.0

Ngày 31 tháng 5 năm 2019

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • SDK Cloud Firestore
  • Bảng kê khai thành phần của Firebase (BoM)

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-firestore:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-bom:19.0.0

Ngày 28 tháng 5 năm 2019

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với Cloud Firestore, Tính năng gửi thông báo trong ứng dụng, Bộ công cụ học máy và SDK giám sát hiệu suất. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-common:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:17.2.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:17.2.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:17.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:19.0.1

Ngày 21 tháng 5 năm 2019

 • Cập nhật SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google cho Android. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:17.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:17.2.1
 • com.google.firebase:firebase-ads:17.2.1
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:17.2.1

Ngày 16 tháng 5 năm 2019

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:oss-licenses-plugin:0.9.5

Ngày 7 tháng 5 năm 2019

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với:

  • Google Analytics cho Firebase, Lập chỉ mục ứng dụng Firebase, Xác thực Firebase, Cloud Firestore, Cloud Functions cho Firebase (ứng dụng), Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase, Cloud Storage cho Firebase, Liên kết động của Firebase, Lời mời của Firebase, Bộ công cụ học máy của Firebase, Giám sát hiệu suất Firebase Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực Firebase, Cấu hình từ xa Firebase, Thử nghiệm A/B Firebase và SDK Mã phiên bản Firebase

  • Trình bổ trợ Firebase cho Gradle

  • Bảng kê khai thành phần của Firebase (BoM)

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-core:16.0.9
 • com.google.firebase:firebase-common:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:16.5.0
 • com.google.firebase:firebase-appindexing:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-storage:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-invites:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-database:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-abt:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-iid:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-object-detection-model:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-automl:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-plugins:1.2.1
 • com.google.firebase:perf-plugin:2.0.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:16.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:16.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:16.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:16.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:16.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:16.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-appinvite:17.0.0

Ngày 29 tháng 4 năm 2019

 • Phiên bản Dịch vụ Google Play của SDK Địa điểm dành cho Android không được dùng nữa. Tham khảo hướng dẫn di chuyển để biết thông tin chi tiết về cách chuyển sang SDK Địa điểm tĩnh mới dành cho Android.

Thông tin cập nhật: Kể từ ngày 29 tháng 7 năm 2019, cấu phần phần mềm com.google.android.gms:play-services-places đã ngừng hoạt động. Để tiếp tục sử dụng SDK Địa điểm dành cho Android, hãy cập nhật lên phiên bản được hỗ trợ của SDK Địa điểm dành cho Android. Các phiên bản được hỗ trợ được liệt kê trong ghi chú phát hành.

Ngày 23 tháng 4 năm 2019

 • Thêm các API vào Cast SDK để hỗ trợ các sự kiện phát trực tiếp. Giao diện người dùng của bộ điều khiển mở rộng cũng hỗ trợ sự kiện phát trực tiếp. Để biết thông tin chi tiết, hãy tham khảo Ghi chú phát hành của Cast Android Sender SDK.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:16.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:16.2.0

Ngày 15 tháng 4 năm 2019

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-instantapps:16.1.2

Ngày 9 tháng 4 năm 2019

 • Cập nhật SDK Ứng dụng tức thì để bao gồm phương thức mới nhằm kiểm tra xem có thể chạy Ứng dụng tức thì cho một thiết bị cụ thể hay không. areInstantAppsEnabledForDevice()

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-instantapps:16.1.0

Ngày 5 tháng 4 năm 2019

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với Mã phiên bản, tính năng Xác thực Firebase, Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase, Giám sát hiệu suất Firebase và SDK Cấu hình từ xa Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

 • Hiện đã có bản phát hành beta của thư viện Android Cloud Firestore có các tiện ích Kotlin. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase mới nhất.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-iid:17.1.2
 • com.google.firebase:firebase-auth:16.2.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:17.6.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:16.2.5
 • com.google.firebase:firebase-config:16.5.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:18.2.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:16.1.0

Ngày 2 tháng 4 năm 2019

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:17.0.0

Ngày 27 tháng 3 năm 2019

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi về:

  • Mã phiên bản Firebase, tính năng Gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase, Cloud Firestore, Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase, Bộ công cụ học máy của Firebase và SDK Cấu hình từ xa Firebase
  • Trình bổ trợ Firebase cho Gradle

  Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-iid:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:17.5.0
 • com.google.firebase:firebase-config:16.4.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:18.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:18.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:19.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:16.3.6
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-plugins:1.2.0
 • com.google.firebase:perf-plugin:1.2.0

Ngày 21 tháng 3 năm 2019

 • API Drive không còn được dùng nữa và sẽ ngừng hoạt động vào ngày 6 tháng 12 năm 2019. Xem hướng dẫn di chuyển để biết thông tin chi tiết.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-drive:16.1.0

Ngày 18 tháng 3 năm 2019

 • Thư viện ứng dụng Dịch vụ Google Play cho Cronet hiện đã có sẵn. Cronet là một thư viện nối mạng hiệu suất cao; để tìm hiểu thêm, hãy truy cập vào phần Thực hiện các thao tác mạng bằng Cronet. Thư viện ứng dụng của Dịch vụ Google Play cho Cronet cho phép các ứng dụng sử dụng bản sao mới nhất của Cronet được tải từ Dịch vụ Google Play.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cronet:16.0.0

Ngày 15 tháng 3 năm 2019

 • Nội dung cập nhật mới nhất đối với Firebase bao gồm các thay đổi đối với Firebase Core, Google Analytics cho Firebase, Lời mời Firebase, Đường liên kết động của Firebase và Cloud Functions for Firebase Client SDK. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

 • Bảng kê khai thành phần của Firebase (BoM) hiện được cung cấp dưới dạng tính năng thử nghiệm. Bằng cách sử dụng tính năng Gradle Bảng kê khai thành phần (BoM) với Firebase, bạn có thể thiết lập toàn bộ phiên bản của nền tảng Firebase. Để thêm SDK vào ứng dụng của bạn bằng Bảng kê khai thành phần của Firebase, hãy truy cập vào Thêm Firebase vào dự án Android của bạn.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-analytics:16.4.0
 • com.google.firebase:firebase-core:16.0.8
 • com.google.firebase:firebase-invites:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:16.1.8
 • com.google.firebase:firebase-functions:16.3.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:16.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-appinvite:16.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-analytics:16.0.8
 • com.google.android.gms:play-services-analytics-impl:16.0.8
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:16.0.8
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:16.0.8
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:16.0.8
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:16.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:16.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:16.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:16.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:16.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:16.4.0

Ngày 13 tháng 3 năm 2019

 • Cập nhật SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google cho Android. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo ghi chú phát hành của sản phẩm.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:17.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:17.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:17.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:17.2.0

Ngày 12 tháng 3 năm 2019

 • Ngừng sử dụng Games.GamesOptionsGames.Builder.
 • Thêm phương thức SnapshotMetadata.getSnapshotId.
 • Xoá API Yêu cầu/Quà tặng và Nhiệm vụ. Xem thông báo trước.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-games:17.0.0

Ngày 11 tháng 3 năm 2019

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với SDK Xác thực Firebase, Giám sát hiệu suất Firebase và Cấu hình từ xa Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-auth:16.2.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:16.2.4
 • com.google.firebase:firebase-config:16.4.0

Ngày 26 tháng 2 năm 2019

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với Mã phiên bản, Cloud Firestore, Tính năng gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase và SDK Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.
 • Khắc phục sự cố trong giải pháp Gửi thông báo qua đám mây của Google mà đôi khi khiến ứng dụng gặp lỗi Android không phản hồi (ANR) khi ứng dụng nhận được một thông báo.
 • Khắc phục vấn đề về Mã thực thể khiến việc phản hồi các yêu cầu mã thông báo bị chậm hoặc trong một số trường hợp, khiến các yêu cầu hết thời gian chờ.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-common:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-database:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-storage:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:16.2.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:17.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-gcm:16.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-iid:16.0.1

Ngày 7 tháng 2 năm 2019

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-afs-native:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-abt:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-invites:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:16.1.7
 • com.google.firebase:firebase-firestore:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-config:16.3.0

Ngày 6 tháng 2 năm 2019

 • Bản cập nhật mới nhất của Maps bổ sung một chế độ cài đặt điều khiển bằng cử chỉ mới. Để biết thêm thông tin, hãy xem SDK Maps dành cho Android.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-maps:16.1.0

Ngày 31 tháng 1 năm 2019

 • Bản cập nhật mới nhất đối với Firebase bao gồm các thay đổi đối với Bộ công cụ học máy cho Firebase, Firebase Core, Google Analytics cho Firebase và SDK quảng cáo. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:17.1.3
 • com.google.android.gms:play-services-ads-base:17.1.3
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:17.1.3
 • com.google.android.gms:play-services-gass:17.1.3
 • com.google.android.gms:play-services-analytics:16.0.7
 • com.google.android.gms:play-services-analytics-impl:16.0.7
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:16.0.7
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:16.0.7
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:16.0.7
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:16.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:16.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:16.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:17.1.3
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:17.1.3
 • com.google.firebase:firebase-analytics:16.3.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-impl:16.3.0
 • com.google.firebase:firebase-measurement-connector-impl:17.0.5
 • com.google.firebase:firebase-core:16.0.7
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:16.2.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:18.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:19.0.0

Ngày 30 tháng 1 năm 2019

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-ml-common:16.2.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:17.0.1

Ngày 25 tháng 1 năm 2019

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực, Cloud Firestore và SDK Gửi thông báo trong ứng dụng. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-database:16.0.6
 • com.google.firebase:firebase-firestore:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:17.0.5
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:17.0.5

Ngày 10 tháng 1 năm 2019

Giấy phép OSS

 • Bản cập nhật mới nhất đối với Thư viện giấy phép OSS cho phép cập nhật dữ liệu giấy phép OSS thông qua bản cập nhật Dịch vụ Google Play.

Thư viện chính của Dịch vụ Google Play

 • play-services-base và play-services-basement đã nhận được một số phương thức mới để hỗ trợ các thay đổi trong các thư viện khác.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-base:16.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:16.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-oss-licenses:16.0.2

Ngày 9 tháng 1 năm 2019

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-config:16.1.3

Ngày 22 tháng 12 năm 2018

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.crashlytics.sdk.android:crashlytics:2.9.8

Ngày 19 tháng 12 năm 2018

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với Cloud Firestore và SDK Giám sát hiệu suất của Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.1.5
 • com.google.firebase:firebase-perf:16.2.3

Ngày 18 tháng 12 năm 2018

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-fido:17.0.0

Ngày 13 tháng 12 năm 2018

 • Đã khắc phục lỗi Cast SDK có thể tìm cách tiếp tục phiên nếu phiên bị một người gửi khác dừng lại.
 • Khắc phục lỗi thông báo xảy ra trên các thiết bị chạy Android O trở lên khi ứng dụng Truyền ở chế độ nền.
 • Khắc phục lỗi thông báo về nội dung nghe nhìn của Cast có thể không phản hồi sau khi ứng dụng Truyền bị tắt.
 • Di chuyển một tập hợp cấu phần phần mềm sang maven.google.com do các vấn đề về kho lưu trữ.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:16.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:16.1.2

Đã di chuyển cấu phần phần mềm sang maven.google.com

 • com.google.gms:google-services:4.2.0
 • com.google.gms:google-services:4.1.0
 • com.google.gms:google-services:4.0.2
 • com.google.gms:google-services:4.0.1
 • com.google.gms:google-services:4.0.0
 • com.google.gms:google-services:3.3.1
 • com.google.gms:google-services:3.3.0
 • com.google.gms:google-services:3.2.1
 • com.google.gms:google-services:3.2.0
 • com.google.gms:google-services:3.1.2
 • com.google.gms:google-services:3.1.1
 • com.google.gms:google-services:3.1.0
 • com.google.gms:google-services:3.0.0
 • com.google.firebase.perf-plugin:1.1.5
 • com.google.firebase.perf-plugin:1.1.4
 • com.google.firebase.perf-plugin:1.1.3
 • com.google.firebase.perf-plugin:1.1.2

Ngày 6 tháng 12 năm 2018

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com
 • com.google.firebase:firebase-auth:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.1.4

Ngày 3 tháng 12 năm 2018

 • Nội dung cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với Đường liên kết động của Firebase, Lời mời Firebase, Cấu hình từ xa Firebase, Giám sát hiệu suất Firebase, Google Analytics cho Firebase và SDK Google Ads cho Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:17.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-ads-base:17.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:17.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-analytics:16.0.6
 • com.google.android.gms:play-services-analytics-impl:16.0.6
 • com.google.android.gms:play-services-appinvite:16.0.7
 • com.google.android.gms:play-services-gass:17.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:16.0.4
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:16.0.5
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:16.0.4
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:16.0.6
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:16.0.6
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:16.0.6
 • com.google.firebase:firebase-ads:17.1.2
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:17.1.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics:16.0.6
 • com.google.firebase:firebase-analytics-impl:16.2.4
 • com.google.firebase:firebase-config:16.1.2
 • com.google.firebase:firebase-core:16.0.6
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:16.1.5
 • com.google.firebase:firebase-invites:16.0.6
 • com.google.firebase:firebase-perf:16.2.2
 • com.google.firebase:firebase-measurement-connector-impl:17.0.4

Ngày 29 tháng 11 năm 2018

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với Thư mời ứng dụng Firebase, Bộ công cụ Firebase Ml và SDK Giám sát hiệu suất Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-appindexing:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:16.2.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:16.1.6
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:16.2.4

Ngày 13 tháng 11 năm 2018

Vấn đề đã biết với bản phát hành ngày 2 tháng 10 năm 2018

Một số thư viện trong bản phát hành ngày 2 tháng 10 năm 2018 có một vấn đề trong các phần phụ thuộc POM. Điều này rất có thể biểu thị dưới dạng sự cố hợp nhất dex khi một số phiên bản phần phụ thuộc được cập nhật (ngay cả khi sử dụng strict-version-matcher-plugin). Để giải quyết, hãy cập nhật lên Recommended Minimum Version như sau:

Thư viện Phiên bản bị ảnh hưởng Phiên bản tối thiểu được đề xuất
com.google.android.gms:play-services-ads 16.0.0 17.1.1
com.google.android.gms:play-services-ads-base 16.0.0 17.1.1
com.google.android.gms:play-services-ads-lite 16.0.0 17.1.1
com.google.android.gms:play-services-analytics 16.0.4 16.0.5
com.google.android.gms:play-services-analytics-impl 16.0.4 16.0.5
com.google.android.gms:play-services-appinvite 16.0.4 16.0.5
com.google.android.gms:play-services-cast 16.0.3 16.1.0
com.google.android.gms:play-services-cast-framework 16.0.3 16.1.0
com.google.android.gms:play-services-gass 16.0.0 17.1.1
com.google.android.gms:play-services-measurement-api 16.0.2 16.0.3
com.google.android.gms:play-services-measurement-base 16.0.3 16.0.4
com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api 16.0.2 16.0.3
com.google.android.gms:play-services-tagmanager 16.0.4 16.0.5
com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api 16.0.4 16.0.5
com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl 16.0.4 16.0.5
com.google.android.gms:play-services-vision 16.2.0 17.0.2
com.google.android.gms:play-services-vision-common 16.2.0 17.0.2
com.google.android.gms:play-services-vision-image-label 16.2.0 17.0.2
com.google.firebase:firebase-analytics 16.0.4 16.0.5
com.google.firebase:firebase-analytics-impl 16.2.2 16.2.3
com.google.firebase:firebase-dynamic-links 16.1.2 16.1.3
com.google.firebase:firebase-iid 17.0.3 17.0.4
com.google.firebase:firebase-measurement-connector-impl 17.0.2 17.0.3
com.google.firebase:firebase-messaging 17.3.3 17.3.4
com.google.firebase:firebase-ml-common 16.1.4 16.1.5
com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter 16.2.2 16.2.3
com.google.firebase:firebase-ml-vision 17.0.1 18.0.1
com.google.firebase:firebase-ml-vision-image-label-model 16.2.0 17.0.2

Ngày 12 tháng 11 năm 2018

Quảng cáo

 • Đã khắc phục lỗi khi một số tổ hợp play-services-adsfirebase-analytics nhất định (ví dụ: ads:17.1.0analytics:16.0.5) đã dẫn đến lỗi trình biên dịch duplicate entry. Nhà xuất bản sử dụng firebase-analytics cùng với phiên bản 17.1.1 của bất kỳ thư viện quảng cáo nào (ví dụ: com.google.android.gms:play-services-ads:17.1.1) phải sử dụng com.google.firebase:firebase-analytics:16.0.5.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:17.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-ads-base:17.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:17.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-gass:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ads:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:17.1.1

Ngày 9 tháng 11 năm 2018

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các bản cập nhật cho Cloud Firestore, Chức năng đám mây cho Firebase, Tính năng gửi thông báo trong ứng dụng của Firebase, Cơ sở dữ liệu Firebase và SDK Bộ nhớ Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-database:16.0.4
 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.1.3
 • com.google.firebase:firebase-functions:16.1.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:17.0.4
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:17.0.4
 • com.google.firebase:firebase-storage:16.0.5

Ngày 5 tháng 11 năm 2018

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:oss-licenses-plugin:0.9.4

Ngày 2 tháng 11 năm 2018

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các bản sửa lỗi và tính năng tối ưu hoá độ trễ khi khởi động cho Google Analytics cho Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Quảng cáo

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-analytics:16.0.5
 • com.google.android.gms:play-services-appinvite:16.0.5
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:16.0.5
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:16.0.5
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:16.0.5
 • com.google.firebase:firebase-ads:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:16.0.5
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:16.1.3

Ngày 25 tháng 10 năm 2018

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với Cloud Firestore, Gửi thông báo trong ứng dụng và SDK giám sát hiệu suất cũng như Trình bổ trợ Gradle cho các dịch vụ của Google. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.
Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com
 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.1.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:17.0.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:17.0.3
 • com.google.firebase:firebase-perf:16.2.0

Ngày 18 tháng 10 năm 2018

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:16.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:16.1.0

Ngày 16 tháng 10 năm 2018

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với Firebase Messaging, Firebase IID, Firebase ML, Firebase Vision, Firebase Config và Firebase Auth SDK. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Thư viện chính của Dịch vụ Google Play

 • play-services-basement đã nhận được một số phương thức mới để hỗ trợ các thay đổi trong các thư viện khác.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-basement:16.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-vision:17.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-vision-common:17.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-vision-image-label:17.0.2
 • com.google.firebase:firebase-auth:16.0.5
 • com.google.firebase:firebase-config:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:17.0.4
 • com.google.firebase:firebase-messaging:17.3.4
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:16.1.5
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:16.2.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-face-model:17.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-image-label-model:17.0.2

Ngày 9 tháng 10 năm 2018

 • Tái cấu trúc quy trình phân tích phần phụ thuộc nghiêm ngặt phiên bản-so khớp-trình bổ trợ để hiển thị thông báo lỗi tốt hơn khi xác định được các phiên bản cấu phần phần mềm xung đột. Các thông báo lỗi hiện bao gồm tên dự án và tên phần phụ thuộc trong nội bộ dự án, để giúp bạn xác định phần phụ thuộc nào đã khai báo đang gây ra lỗi.
 • Khắc phục lỗi trong trình bổ trợ liên quan đến các bản dựng song song và nhiều mô-đun.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:strict-version-matcher-plugin:1.1.0

Ngày 5 tháng 10 năm 2018

Quảng cáo

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:17.0.0

Ngày 2 tháng 10 năm 2018

Các bản cập nhật nhỏ về tính năng của thư viện Core.

 • Chúng tôi đã thực hiện một số bản cập nhật nhỏ về tính năng nội bộ cho một số thư viện cốt lõi (play-services-auth, play-services-base, play-services-basement,play-services-flags, play-services-stats, play-services-tasks) mà các thư viện khác của Dịch vụ Google Play sử dụng.
 • Sự phụ thuộc lẫn nhau nghiêm ngặt giữa các thư viện cốt lõi được nới lỏng để các phiên bản nhỏ và bản vá có thể được sử dụng riêng lẻ. Trước đây, các tệp POM của các thư viện này đã chỉ định các phần phụ thuộc ở phiên bản chính xác. Điều này khiến việc phân giải các phần phụ thuộc trở nên phức tạp.
 • Các thay đổi đối với phần phụ thuộc thư viện cốt lõi đòi hỏi bạn phải phát hành một bộ thư viện đầy đủ có phiên bản cập nhật trong các phần phụ thuộc POM. Thư viện không phải lõi không có bất kỳ thay đổi bên ngoài nào ngoại trừ việc cập nhật các phần phụ thuộc bắc cầu.
 • Sửa lỗi và cải tiến nội bộ cho firebase-database và firebase-firestore.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • Các thư viện sau đây có những thay đổi về mã:

 • com.google.android.gms:play-services-auth:16.0.1

 • com.google.android.gms:play-services-base:16.0.1

 • com.google.android.gms:play-services-basement:16.0.1

 • com.google.android.gms:play-services-flags:16.0.1

 • com.google.android.gms:play-services-stats:16.0.1

 • com.google.android.gms:play-services-tasks:16.0.1

 • com.google.firebase:firebase-database:16.0.3

 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.1.1

 • Các thư viện sau đây không thay đổi mã, chỉ có bản cập nhật phần phụ thuộc POM. Số bản phát hành mới được tăng lên theo phiên bản bản vá, trừ phi thư viện thấp hơn phiên bản 16.0.0. Các thư viện dưới 16.0.0 đã được tăng lên 16.0.0 theo ghi chú ngày 23 tháng 5:

 • com.google.android.gms:play-services-ads:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-ads-identifier:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-analytics:16.0.4

 • com.google.android.gms:play-services-appinvite:16.0.4

 • com.google.android.gms:play-services-audience:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-awareness:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-cast:16.0.3

 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:16.0.3

 • com.google.android.gms:play-services-drive:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-fido:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-fitness:16.0.1

 • com.google.android.gms:play-services-games:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-gcm:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-identity:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-instantapps:16.0.1

 • com.google.android.gms:play-services-location:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-maps:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-nearby:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-oss-licenses:16.0.1

 • com.google.android.gms:play-services-panorama:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-places:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-places-placereport:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-plus:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-safetynet:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:16.0.4

 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:16.0.4

 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:16.0.4

 • com.google.android.gms:play-services-vision:16.2.0

 • com.google.android.gms:play-services-vision-common:16.2.0

 • com.google.android.gms:play-services-vision-image-label:16.2.0

 • com.google.android.gms:play-services-wallet:16.0.1

 • com.google.android.gms:play-services-wearable:16.0.1

 • com.google.firebase:firebase-abt:16.0.1

 • com.google.firebase:firebase-ads:16.0.1

 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:16.0.1

 • com.google.firebase:firebase-analytics:16.0.4

 • com.google.firebase:firebase-appindexing:16.0.2

 • com.google.firebase:firebase-auth:16.0.4

 • com.google.firebase:firebase-common:16.0.3

 • com.google.firebase:firebase-config:16.0.1

 • com.google.firebase:firebase-core:16.0.4

 • com.google.firebase:firebase-crash:16.2.1

 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:16.1.2

 • com.google.firebase:firebase-functions:16.1.1

 • com.google.firebase:firebase-iid:17.0.3

 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:17.0.2

 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:17.0.2

 • com.google.firebase:firebase-invites:16.0.4

 • com.google.firebase:firebase-messaging:17.3.3

 • com.google.firebase:firebase-ml-common:16.1.4

 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:16.2.2

 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:17.0.1

 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-image-label-model:16.2.0

 • com.google.firebase:firebase-perf:16.1.2

 • com.google.firebase:firebase-storage:16.0.3

Ngày 26 tháng 9 năm 2018

Bản phát hành v16.0.0 của Dịch vụ Google Play Thể dục cung cấp quyền truy cập vào 2 loại dữ liệu mới và số liệu tổng hợp tương ứng:

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-fitness:16.0.0

Ngày 25 tháng 9 năm 2018

Thiết bị đeo được

 • Khắc phục lỗi và cải thiện khả năng sử dụng cho SDK cho thiết bị đeo trên các thiết bị có Dịch vụ Google Play. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành cho thiết bị đeo.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-wearable:16.0.0

Ngày 18 tháng 9 năm 2018

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-iid:17.0.2
 • com.google.firebase:firebase-messaging:17.3.2

Ngày 5 tháng 9 năm 2018

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi đối với Firebase Common, Cơ sở dữ liệu Firebase, Mã phiên bản Firebase, tính năng Nhắn tin Firebase và SDK Bộ nhớ Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Truyền

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:16.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-common:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-database:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-iid:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:17.3.1
 • com.google.firebase:firebase-storage:16.0.2

Ngày 23 tháng 8 năm 2018

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi về API đối với Firebase Core, Google Analytics cho Firebase, Báo cáo lỗi Firebase, Đường liên kết động của Firebase và SDK Lời mời Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-core:16.0.3
 • com.google.firebase:firebase-analytics:16.0.3
 • com.google.firebase:firebase-crash:16.2.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-invites:16.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-analytics:16.0.3

Ngày 22 tháng 8 năm 2018

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:inappmessaging:17.0.1
 • com.google.firebase:inappmessaging-display:17.0.1

Ngày 16 tháng 8 năm 2018

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:inappmessaging:17.0.0
 • com.google.firebase:inappmessaging-display:17.0.0

Ngày 15 tháng 8 năm 2018

Bản phát hành mới của Ví dịch vụ Google Play 16.0.0 chứa:

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-wallet:16.0.0

Ngày 13 tháng 8 năm 2018, cập nhật

 • Khắc phục sự cố với các phương thức trong bản phát hành Cloud Firestore phiên bản 17.0.5.
 • Xoá phương thức API bị hiển thị không chính xác và không sử dụng được Credential#getGeneratedPassword trong play-services-auth.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.1.0

Ngày 13 tháng 8 năm 2018

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi về API cho tính năng Giám sát hiệu suất Firebase, Bộ công cụ học máy của Firebase, Cloud Firestore và nhiều tính năng khác. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.
 • Khắc phục sự cố trong APISignIn: hệ thống trả về mã trạng thái không chính xác khi người dùng huỷ phiên đăng nhập.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-auth:16.0.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.0.5
 • com.google.firebase:firebase-messaging:17.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:16.1.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:16.2.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:16.1.0

Ngày 2 tháng 8 năm 2018

Truyền

 • Khắc phục lỗi IllegalStateException xảy ra khi một yêu cầu tìm kiếm hết thời gian chờ trong RemoteMediaPlayerRemoteMediaClient. Đây là một phiên hồi quy được giới thiệu trong 15.0.0. Ứng dụng nên cập nhật lên phiên bản 16.0.1 trở lên để nhận bản sửa lỗi.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:16.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:16.0.1

Ngày 1 tháng 8 năm 2018

 • Phiên bản mới nhất của trình bổ trợ Gradle cho giấy phép OSS đã được đóng gói lại thành mã nhóm com.google.android.gms và đổi tên thành oss-licenses-plugin. Nhóm này sẽ tiếp tục được phát hành dưới mã và tên nhóm mới này về sau. Nội dung này cũng được chuyển thành nguồn mở trên GitHub.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:oss-licenses-plugin:0.9.3

Ngày 30 tháng 7 năm 2018

 • Thêm phương thức InstantApps.showInstallPrompt() để hiển thị hộp thoại cho phép người dùng cài đặt ứng dụng tức thì hiện tại.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-instantapps:16.0.0

Ngày 27 tháng 7 năm 2018

Cloud Firestore

Truyền

 • Bản cập nhật mới nhất cho tính năng Truyền bao gồm các thay đổi về API đối với CastDevice và các điểm cải tiến đối với Thông báo về nội dung nghe nhìn của CAF. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android cho Cast.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:16.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.0.4

Ngày 12 tháng 7 năm 2018

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi về API cho Chức năng đám mây của Firebase và Cloud Firestore. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.0.3
 • com.google.firebase:firebase-functions:16.1.0

Ngày 10 tháng 7 năm 2018

Sửa lỗi về Thư viện giấy phép OSS

 • Khắc phục lỗi ngăn chặn việc hỗ trợ giao diện ứng dụng khi không có thanh thao tác.
 • Bản phát hành này được coi là bản phát hành sửa lỗi theo SemVer, nhưng được tăng thêm lên phiên bản lớn theo ghi chú ngày 23 tháng 5 năm 2018 bên dưới.

Các cấu phần phần mềm được phát hành trên maven.google.com:

 • com.google.android.gms:play-services-oss-licenses:16.0.0

Ngày 28 tháng 6 năm 2018

Firebase

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi về API cho Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase và mã phiên bản Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-messaging:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:16.2.0

Ngày 27 tháng 6 năm 2018

Trình bổ trợ Strict Version Matcher đã đặt thành nguồn mở

Ngày 21 tháng 6 năm 2018

Firebase

Đã phát hành cấu phần phần mềm trên maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-invites:16.0.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.0.2

Ngày 14 tháng 6 năm 2018

Firebase

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi về API cho tính năng Xác thực Firebase, Lập chỉ mục ứng dụng Firebase và Firebase Core. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Ngày 23 tháng 5 năm 2018

Đã xoá phạm vi phiên bản

Kể từ bản phát hành 15.0.0 của Dịch vụ Google Play và Firebase, các phần phụ thuộc giữa các thư viện được xác định bằng phạm vi phiên bản trong POM. Điều này ảnh hưởng đến khả năng tái tạo của bản dựng của các dự án sử dụng các thư viện này. Ví dụ: độ phân giải của phần phụ thuộc của Gradle sẽ cố gắng sử dụng phiên bản cụ thể cao nhất có sẵn trong kho lưu trữ, dẫn đến việc tăng phiên bản phần phụ thuộc mà không có bất kỳ thay đổi nào đối với chính dự án đó.

Việc sử dụng phạm vi phiên bản là một nhầm lẫn và đã được khắc phục. Dịch vụ Google Play và các phần phụ thuộc Firebase sẽ không sử dụng phạm vi phiên bản nữa. Tuy nhiên, các tệp POM của thư viện đã phát hành hiện có đã chứa các dải ô. Do đó, mọi bản cập nhật thư viện trong tương lai sẽ cần bắt đầu bên ngoài phạm vi phần phụ thuộc của các thư viện đã phát hành trước đó.

Ví dụ:

 • Nếu play-services-bar có phần phụ thuộc vào play-services-foo có phạm vi [15.0.0, 16.0.0), thì bản phát hành mới của play-services-foo phải bắt đầu bằng 16.0.0 nằm ngoài phạm vi này.
 • Mọi bản phát hành sau này của play-services-bar sẽ khai báo yêu cầu"nhẹ" đối với một phiên bản play-services-foo duy nhất.
 • Mọi bản phát hành sau này của play-services-foo sẽ tuân theo SemVer.

Firebase

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các thay đổi về API cho Cloud Firestore, Cloud Storage, Xác thực Firebase, Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase và Học máy. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.
 • Firebase hiện yêu cầu tệp gradle ứng dụng liệt kê rõ ràng com.google.firebase:firebase-core là phần phụ thuộc để các dịch vụ Firebase hoạt động như mong đợi.

Ngày 8 tháng 5 năm 2018

Firebase

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các tính năng bổ sung cho tính năng Giám sát hiệu suất Firebase và phát hành phiên bản thử nghiệm của Bộ công cụ học máy cho Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy đọc Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Ngày 2 tháng 5 năm 2018

Firebase

 • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các tính năng bổ sung cho Firebase Analytics, tính năng Xác thực Firebase, Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase, Bộ nhớ đám mây Firebase, Cloud Firestore, Báo cáo lỗi Firebase và tính năng Theo dõi hiệu suất Firebase cùng với số phiên bản độc lập. Để biết thêm thông tin, hãy đọc Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Bản cập nhật Dịch vụ Play

 • Các thư viện Dịch vụ Google Play sau phiên bản 15.0.0 hiện có số phiên bản độc lập theo SemVer. Thay đổi này sẽ cho phép các thành phần riêng lẻ cập nhật linh hoạt và thường xuyên hơn.
 • Trình bổ trợ Gradle cho Dịch vụ của Google đã được cập nhật lên phiên bản 3.3.0 để hỗ trợ thay đổi này trong việc tạo phiên bản. Nếu bạn không sử dụng trình bổ trợ độc lập này, thì com.google.android.gms.strict-version-matcher-plugin đã được phát hành với cùng chức năng hỗ trợ phiên bản. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem hướng dẫn tạo phiên bản.

Ngày 12 tháng 4 năm 2018 – Phiên bản 15.0.0

Vấn đề đã biết với phiên bản 15.0.0

 • Nếu đang sử dụng Trình bổ trợ Android cho Gradle phiên bản 2.2.0 trở xuống, bạn có thể gặp lỗi sau:

  Error: more than one library with package name 'com.google.android.gms'

  Để giải quyết vấn đề này, hãy cập nhật trình bổ trợ lên phiên bản mới hơn.

Điểm nổi bật trong bản phát hành v 15.0.0:

Bản cập nhật Dịch vụ Play

 • Hiện đã có phiên bản mới của trình bổ trợ com.google.gms.oss.licenses.plugin cho Gradle. Vui lòng cập nhật vì chỉ có phiên bản mới nhất này hoạt động với Dịch vụ Google Play 15.0.0 trở lên. Đây là phiên bản trình bổ trợ cuối cùng hỗ trợ Android Studio 2.x. Kể từ phiên bản tiếp theo, trình bổ trợ này sẽ chỉ hỗ trợ Android Studio 3.x.

 • Mọi tệp tham chiếu đến lớp com.google.android.gms.R đều đã được thay thế bằng tệp tham chiếu cụ thể theo từng thành phần; ví dụ: com.google.android.gms.ads.R. Nếu sử dụng trực tiếp các lớp này trong mã của mình, bạn có thể cần phải cập nhật mã để tương thích.

 • Kể từ phiên bản 15.0.0, sẽ không còn cập nhật Javadoc ngoại tuyến (cấu phần phần mềm Dịch vụ Google Play trong Trình quản lý SDK của Android Studio).

 • Kể từ phiên bản 15.0.0, sẽ không còn mục tiêu bí danh play-services để lấy tất cả thành phần của Dịch vụ Google Play nữa. Điều này đã được đề xuất trong một thời gian.

Quảng cáo

Ủy quyền

Truyền

 • Ngừng sử dụng lớp AppVisibilityListener.
 • Ngừng sử dụng lớp RemoteMediaClient.Listener. Hãy chuyển sang sử dụng lớp RemoteMediaClient.Callback mới.
 • Khắc phục sự cố trong TracksChooserDialogFragment và thực hiện một số thay đổi đối với hàm khởi tạo và trình tạo.
 • Ra mắt API MediaQueue để thay thế cho cơ chế hàng đợi nội dung đa phương tiện hiện có. Sử dụng các lớp MediaQueueRecyclerViewAdapterMediaQueueArrayAdapter mới để truy cập vào MediaQueue lần lượt trong thành phần hiển thị tái chế và thành phần hiển thị danh sách.
 • Giờ đây, khi nhấn vào thông báo điều khiển từ xa được truyền, người dùng sẽ được đưa đến ứng dụng Google Home hoặc ứng dụng Truyền tương ứng, tuỳ thuộc vào việc ứng dụng Truyền có hỗ trợ tự động tham gia phiên hay không.
 • Nội dung cập nhật về nhóm hỗ trợ Google Ads:
  • API Cast Sender hiện hỗ trợ tải quảng cáo VAST.
  • Thêm nút "Bỏ qua quảng cáo" và các thành phần văn bản đếm ngược trên giao diện người dùng.
 • Thêm một phiên bản của CastContext.getSharedInstance() không yêu cầu Context làm tham số.
 • Khắc phục sự cố IllegalStateException trong CAF.
 • Thêm DEVICE_CONNECTION_SUSPENDED vào CastStatusCodes cho PendingResult.
 • Để biết thêm thông tin, hãy xem Google Cast release notes.

Firebase

Thể dục

Google nhắn tin qua đám mây

Trò chơi

Ứng dụng tức thì

Gần chỗ tôi

Ngày 28 tháng 3 năm 2018 – Phiên bản 12.0.1

Các sự cố đã được khắc phục trong 12.0.1:

 • Khắc phục vấn đề gây ra lỗi tìm lỗi mã nguồn giả mạo trên Android khi xác nhận rằng GoogleSignInCredentialsClient chỉ dành cho nội bộ.
 • Thêm minSdkVersion bị thiếu trong các cấu phần phần mềm -Giấy phép để ngăn việc tự động thêm các quyền READ_PHONE_STATEREAD_EXTERNAL_STORAGE.
 • Khôi phục tên gói duy nhất cho các cấu phần phần mềm -giấy phép được liên kết với thời gian chạy ảnh hưởng đến một số vấn đề về khả năng tương thích của hệ thống xây dựng (ví dụ: Ionic Pro).
 • Khôi phục một số tên trường đã bị làm rối mã nguồn trong 12.0.1, cụ thể là phương thức value() của chú thích @PropertyName trong firebase-firestore và firebase-database.

Ngày 20 tháng 3 năm 2018 – Phiên bản 12.0.0

Vấn đề đã biết với phiên bản 12.0.0

 • Các phần phụ thuộc POM -giấy phép không có tập minSdkVersion / targetSdkVersion nào, nghĩa là targetSdkVersion được ngụ ý là 1. Thao tác này sẽ thêm các quyền READ_PHONE_STATEREAD_EXTERNAL_STORAGE cho các ứng dụng sử dụng phiên bản 12.0.0.
 • Các phần phụ thuộc POM -giấy phép gây ra sự cố "nhiều thư viện có tên gói "com.google.android.gms.permission"" trong Ionic Pro.
 • Các chú thích @PropertyName cho firebase-database và firebase-firestore có phương thức value() bị làm rối mã nguồn. Điều này có nghĩa là ứng dụng sẽ không tạo bản dựng nếu bạn sử dụng @PropertyName.
 • Một chú thích gây ra lỗi tìm lỗi mã nguồn giả mạo xác nhận rằng GoogleSignInCredentialsClient chỉ dành cho nội bộ. Bạn có thể bỏ qua những lỗi này một cách an toàn.

Chúng tôi sẽ sớm cung cấp bản phát hành 12.0.1 cập nhật để giải quyết những vấn đề này.

Điểm nổi bật trong bản phát hành Dịch vụ Google Play 12.0.0:

 • Quảng cáo

 • Xác thực

 • Truyền

  • Cải thiện tính năng hỗ trợ Google Ads:
  • Thêm tính năng hỗ trợ cho các API truyền giọng nói mới:
  • Khắc phục lỗi khiến việc gọi CastContext.getSharedInstance() trên thiết bị có phiên bản Dịch vụ Google Play lỗi thời gây ra sự cố. Các phiên bản Dịch vụ Google Play đã lỗi thời vẫn khiến phương thức này không hoạt động được, vì vậy, khách hàng nên kiểm tra để tìm phiên bản phù hợp.
 • Fido

  • API Fast Identity Online 2.0 (Fido2) hiện đã có sẵn cho các đối tác tiếp cận sớm. Vì API này vẫn là quyền truy cập sớm, nên các thay đổi có thể gây lỗi có thể được thực hiện mà không cần cảnh báo. Để đảm bảo độ ổn định của ứng dụng, đừng dựa vào API này cho đến khi API này được phát hành rộng rãi.
 • Firebase

  • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các tính năng bổ sung cho tính năng Xác thực Firebase, Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase, Firestore và Chức năng Firebase. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.
 • Ứng dụng tức thì

  • Thêm API Launcher (mới) để kiểm tra URL được cung cấp và chạy ứng dụng tức thì nếu tìm thấy URL đó.
 • Vị trí

  • Thêm lớp ActivityTransition để giúp ứng dụng phân biệt giữa các hoạt động thể chất mà người dùng thực hiện (ví dụ: đi bộ, chạy bộ hoặc lái xe).
  • Thêm giao diện BoundsMode để cho phép phương thức getAutocompletePredictions() kích hoạt các lượt tìm kiếm có giới hạn.
 • Maps

  • Thêm lớp StreetViewSource, cho phép bạn hạn chế các lượt tìm kiếm trong Chế độ xem đường phố chỉ xuất hiện những kết quả ngoài trời.
  • Để xem danh sách đầy đủ các tính năng, bản sửa lỗi và ghi chú khác, hãy xem Ghi chú phát hành API Android của Maps.
 • Chia sẻ lân cận

Ngày 18 tháng 12 năm 2017 – Phiên bản 11.8.0

Điểm nổi bật trong bản phát hành Dịch vụ Google Play 11.8.0:

Để biết thêm thông tin về bản phát hành API mới nhất cho thiết bị đeo, hãy xem trang Ghi chú phát hành của Android Wear.

Vấn đề đã giải quyết trong phiên bản 11.8.0

Giờ đây, thực thể GoogleApi được tạo bằng Context trong ứng dụng có targetSdkVersion 26 sẽ tự động nhắc người dùng cập nhật Dịch vụ Google Play, giải quyết vấn đề đã biết từ phiên bản 11.6.0.

Ngày 27 tháng 11 năm 2017 – Phiên bản 11.6.2

Điểm nổi bật trong bản phát hành Dịch vụ Google Play 11.6.2:

Ngày 6 tháng 11 năm 2017 – phiên bản 11.6.0

Điểm nổi bật trong bản phát hành Dịch vụ Google Play 11.6:

Vấn đề đã biết với phiên bản 11.6.0

Phiên bản GoogleApi được tạo bằng Context trong ứng dụng có targetSdkVersion 26 sẽ không tự động nhắc người dùng cập nhật Dịch vụ Google Play. Hãy cân nhắc sử dụng GoogleApiAvailability.showErrorDialogFragment() trong các điều kiện này.

Ngày 3 tháng 10 năm 2017 – phiên bản 11.4.2

Điểm nổi bật trong bản phát hành Dịch vụ Google Play 11.4.2:

 • Cloud Firestore
  • Hiện đã có bản phát hành beta công khai đầu tiên của Cloud Firestore. Cloud Firestore là một cơ sở dữ liệu linh hoạt, có thể mở rộng, dùng để phát triển trên thiết bị di động, web và máy chủ từ Firebase và Google Cloud Platform. Giống như Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực của Firebase, cơ sở dữ liệu này giúp đồng bộ hoá dữ liệu của bạn trên các ứng dụng thông qua trình nghe theo thời gian thực, đồng thời cung cấp dịch vụ hỗ trợ ngoại tuyến để bạn có thể tạo các ứng dụng thích ứng hoạt động được bất kể độ trễ mạng hoặc kết nối Internet. Cloud Firestore cũng cung cấp khả năng có thể mở rộng cấp doanh nghiệp và khả năng tích hợp liền mạch với các sản phẩm Firebase và Google Cloud Platform khác, bao gồm cả Cloud Functions. Để biết thêm thông tin về Cloud Firestore, vui lòng xem blog của Firebase. Để bắt đầu sử dụng Cloud Firestore ngay bây giờ, hãy truy cập vào phần quickstart.

Tháng 9 năm 2017 – phiên bản 11.4.0

Điểm nổi bật trong bản phát hành Dịch vụ Google Play phiên bản 11.4.

Tháng 8 năm 2017 – phiên bản 11.2.0

Điểm nổi bật trong bản phát hành Dịch vụ Google Play phiên bản 11.2.

 • Dịch vụ Google Play được cập nhật lên phiên bản 11.2.2 Trong bản phát hành này:

 • Hiện đã có các phần phụ thuộc của Dịch vụ Google Play qua maven.google.com

  Các phần phụ thuộc hiện có sẵn trực tiếp từ maven.google.com. Bạn có thể cập nhật tập lệnh bản dựng Gradle của ứng dụng để dùng kho lưu trữ này bằng cách định cấu hình bản dựng như sau:

  allprojects {
    repositories {
      jcenter()
      google()
    }
  }
  

  Để biết thêm thông tin về thay đổi này, hãy xem bài đăng đi kèm trên blog. Để biết thêm thông tin chi tiết về kho lưu trữ maven của Google, hãy xem phần Thêm phần phụ thuộc của bản dựng trong tài liệu Android.

 • Hỗ trợ phiên bản SDK trong 11.2

  Khi nâng cấp các phần phụ thuộc của Dịch vụ Play của ứng dụng lên phiên bản 11.2.0 trở lên, bạn cũng phải cập nhật build.gradle của ứng dụng để chỉ định compileSdkVersion tối thiểu là 26 (Android O). Điều này không thay đổi cách ứng dụng chạy. Bạn sẽ không cần phải cập nhật targetSdkVersion. Nếu cập nhật compileSdkVersion lên 26, bạn có thể gặp lỗi trong bản dựng với thông báo sau đây tham chiếu đến thư viện hỗ trợ Android:

  This support library should should not use a different version (25) than the compileSdkVersion (26).
  

  Bạn có thể khắc phục lỗi này bằng cách nâng cấp các phần phụ thuộc của thư viện hỗ trợ lên phiên bản ít nhất là 26.0.0.

 • Quảng cáo

  • Đã thêm phương thức loadAds() vào lớp AdLoader, cho phép ứng dụng tải nhiều quảng cáo riêng biệt trong một yêu cầu.
 • Xác thực

  • Thêm lớp WorkAccountClient. Lớp này cung cấp các phương thức để quản lý vòng đời của tài khoản Android for Work.
  • Đã thêm gói accounttransfer. Gói này chứa các API được trình xác thực sử dụng cho các tài khoản khởi động.
  • Hiện đã có API Fast Identity Online Universal 2nd Factor (FIDO U2F). Dịch vụ này hỗ trợ khoá bảo mật vật lý U2F cho các ứng dụng và trang web, theo các tiêu chuẩn do Liên minh FIDO xác định. Để tìm hiểu thêm, hãy xem bài viết Bắt đầu sử dụng FIDO U2Fcom.google.android.gms.fido.
 • Truyền

 • Firebase

  • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm các bổ sung cho Lập chỉ mục ứng dụng, Cơ sở dữ liệu, Liên kết động và Bộ nhớ. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.
 • Ứng dụng tức thì

  • Thêm InstantAppsClient làm điểm truy cập chính mới.
  • Thêm API cookie PackageManagerCompat để duy trì một lượng nhỏ dữ liệu ứng dụng tức thì giữa các phiên.
 • Địa điểm

  • Thêm lớp GeoDataClient. Lớp này cung cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu của Google về địa điểm địa phương và thông tin doanh nghiệp.
  • Thêm lớp PlaceDetectionClient. Lớp này cung cấp quyền truy cập nhanh vào vị trí hiện tại của thiết bị, đồng thời cho phép báo cáo vị trí của thiết bị tại một địa điểm cụ thể (chẳng hạn như xác nhận có mặt).
  • Thêm các phương thức getGeoDataClient()getPlaceDetectionClient() vào lớp Places.
  • Một số phương thức và lớp không dùng nữa đã bị xoá.

Tháng 6 năm 2017 – phiên bản 11.0

Điểm nổi bật trong bản phát hành Dịch vụ Google Play phiên bản 11.0.

 • Dịch vụ Google Play được cập nhật lên phiên bản 11.0.4 Bản phát hành này khắc phục các vấn đề nhỏ trong tính năng Gửi thông báo qua đám mây của Firebase và tính năng Giám sát hiệu suất Firebase. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem Ghi chú phát hành Android của Firebase.

 • Dịch vụ Google Play được cập nhật lên phiên bản 11.0.2 Bản phát hành này khắc phục các vấn đề nhỏ trong tính năng Báo cáo lỗi Firebase và tính năng Giám sát hiệu suất Firebase. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem Ghi chú phát hành Android của Firebase.

 • Dịch vụ Google Play được cập nhật lên phiên bản 11.0.1 Bản phát hành này khắc phục một vấn đề ảnh hưởng đến các ứng dụng sử dụng rxjava.

 • Quảng cáo

  • Thêm các phương thức OnVideoMute(), OnVideoPause(), OnVideoPlay()OnVideoStart() vào lớp VideoController.VideoLifecycleCallbacks.
  • Thêm chức năng bật chế độ hiển thị tối đa trên quảng cáo toàn màn hình bằng cách thêm phương thức setImmersiveMode() vào các lớp PublisherInterstitialAdRewardedVideoAd.
  • Thêm giao diện OnPublisherAdViewLoadedListener cũng như các lớp PublisherAdViewOptionsPublisherAdViewOptions.Builder để sử dụng với AdLoader cho các yêu cầu quảng cáo gốc kèm biểu ngữ.
  • Đã thêm giao diện OnImmersiveModeUpdatedListener không bắt buộc mà các bộ chuyển đổi dàn xếp có thể triển khai để nhận thông tin cập nhật về chế độ hiển thị tối đa.
  • Thêm phương thức getMediationAdapterClassName() vào lớp RewardedVideoAd.
 • Lời mời tham gia ứng dụng

  • Lớp AppInvite hiện không còn được sử dụng nữa. Thay vào đó, hãy sử dụng FirebaseDynamicLinks#getInstance() làm điểm truy cập chính để truy cập dữ liệu Liên kết động và FirebaseAppInvite#getInvitation() để nhận dữ liệu Lời mời ứng dụng.
 • Mức độ nhận biết

  • Thêm các hằng số vào lớp TimeFence để cung cấp các kiểu ngữ cảnh mới cho snapshot API và Fence API.
  • Thêm chức năng tạo hàng rào thời gian thích ứng với các thay đổi về múi giờ địa phương của thiết bị.
  • Thêm tính năng tạo hàng rào thời gian thích ứng với các thay đổi về vị trí thiết bị, bao gồm cả hàng rào thời gian được chỉ định dựa trên giờ mặt trời mọc hoặc mặt trời lặn tại địa phương.
 • Danh tính

  • Thêm API SmsRetriever giúp bạn truy xuất tin nhắn SMS gửi đến ứng dụng của bạn mà không cần yêu cầu người dùng cấp quyền đọc tất cả tin nhắn SMS gửi đến thiết bị của họ. Để tìm hiểu thêm, hãy xem bài viết về SMS Retriever API.
 • Truyền

  • Các giao diện Cast.CastApi, Cast.MessageReceivedCallback RemoteMediaPlayer.MediaChannelResult, RemoteMediaPlayer.OnMetadataUpdatedListener, RemoteMediaPlayer.OnPreloadStatusUpdatedListener, RemoteMediaPlayer.OnQueueStatusUpdatedListener, RemoteMediaPlayer.OnStatusUpdatedListener hiện đã ngừng hoạt động. Lớp RemoteMediaPlayer cũng không được dùng nữa. Để biết hướng dẫn về cách cập nhật ứng dụng, hãy xem nội dung Di chuyển Ứng dụng người gửi Android từ SDK Cast v2 sang Cast SDK v3.
  • Phương thức bindTextViewToSmartSubtitle() nay đã có trong lớp UIMediaController.
 • API phổ biến

  • Phương thức getOpenSourceSoftwareLicenseInfo() trong lớp GoogleApiAvailability hiện không còn được dùng nữa.
  • Thêm các lớp ApiExceptionResolvableApiException. Các lớp này cung cấp ngoại lệ cho đối tượng Tác vụ khi lệnh gọi đến Dịch vụ Google Play không thành công.
  • Thêm lớp GoogleApi. Các ứng dụng API dựa trên lớp này quản lý kết nối giữa ứng dụng của bạn và Dịch vụ Google Play.
  • Thêm lớp Response. Lớp này cung cấp kết quả của việc gọi một phương thức API trong Dịch vụ Google Play bằng lớp con của GoogleApi.
 • Firebase

  • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm việc bổ sung tính năng Xác thực điện thoại cùng một số điểm cải tiến về tính năng Lập chỉ mục ứng dụng và Đường liên kết động. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.
 • Trò chơi

  • Giờ đây, các phương thức getPlayerSearchIntent(), loadConnectedPlayers(), loadInvitablePlayers()loadMoreInvitablePlayers() trong lớp Players đã ngừng hoạt động.
  • Phương thức loadInvitations() trong lớp Invitations hiện không được dùng nữa.
  • Phương thức getSelectOpponentsIntent() trong các lớp RealTimeMultiplayerTurnBasedMultiplayer nay không được dùng nữa.
  • Giờ đây , các giao diện GameRequest, OnRequestReceivedListenerRequests đã ngừng hoạt động. Ngoài ra, các lớp GameRequestBufferGameRequestEntity hiện không còn được dùng nữa. Để biết hướng dẫn về cách cập nhật ứng dụng, hãy xem bài viết Xác thực Play Games sử dụng API Đăng nhập bằng Google.
 • Ứng dụng tức thì

 • Vị trí

  • Thêm lớp FusedLocationProviderClient. Lớp này cung cấp điểm truy cập chính để tương tác với trình cung cấp vị trí kết hợp. Điểm truy cập này sử dụng nhiều nguồn dữ liệu cùng với GPS để xác định vị trí của thiết bị một cách chính xác và nhanh nhất có thể.
  • Thêm lớp GeofencingClient. Lớp này cung cấp điểm truy cập chính để tương tác với các API khoanh vùng địa lý.
  • Thêm các phương thức getFusedLocationProvider()getGeofencingClient() vào lớp LocationServices.
  • Thêm lớp LocationSettingsResponse. Lớp này được trả về dưới dạng phản hồi khi kiểm tra thành công các chế độ cài đặt hệ thống liên quan đến vị trí bằng phương thức checkLocationSettings().
  • Thêm lớp SettingsClient. Lớp này cung cấp điểm truy cập chính để tương tác với các API cài đặt vị trí giúp kiểm tra và định cấu hình các chế độ cài đặt hệ thống liên quan đến vị trí của thiết bị.
 • Chia sẻ lân cận

  • API Kết nối lân cận hiện cung cấp các tính năng sau:
   • Giao tiếp ngang hàng hoàn toàn ngoại tuyến bằng cách sử dụng Bluetooth, BLE và điểm phát sóng Wifi
   • Quảng cáo và khám phá đồng thời
   • Mã hoá (có xác thực không bắt buộc)
   • Hỗ trợ tải trọng dữ liệu byte lên tới 32 kb
   • Hỗ trợ tải trọng dữ liệu tệp (giới hạn trong không gian có sẵn trên thiết bị) và tải trọng dữ liệu truyền trực tuyến mà không có giới hạn về kích thước tải trọng.
  • Thêm lớp AdvertistingOptions. Lớp này cung cấp các tuỳ chọn để gọi phương thức startAdvertising().
  • Thêm lớp ConnectionInfo. Lớp này cung cấp thông tin về một kết nối đang được bắt đầu.
  • Thêm lớp ConnectionLifecycleCallback. Lớp này là trình nghe các sự kiện trong vòng đời liên kết với một kết nối đến một điểm cuối từ xa.
  • Thêm lớp ConnectionResolution. Lớp này là kết quả nhận được từ việc gọi phương thức onConnectionInitiated().
  • Thêm lớp DiscoveredEndpoints. Lớp này cung cấp thông tin về một điểm cuối khi tìm thấy điểm cuối đó.
  • Thêm lớp DiscoveryOptions. Lớp này cung cấp các tuỳ chọn để gọi phương thức startDiscovery().
  • Thêm lớp EndpointDiscoveryCallback. Lớp này là một trình nghe được gọi trong quá trình khám phá điểm cuối.
  • Thêm các lớp Payload, PayloadCallback, Payload.FilePayload.Stream. Các lớp này đại diện cho dữ liệu, trình nghe tải trọng dữ liệu, dữ liệu trong một tệp trong bộ nhớ cục bộ trên thiết bị và một luồng dữ liệu. Đồng thời, thêm giao diện PayloadTransferUpdate.Status có liên quan.
  • Thêm lớp Strategy. Lớp này xác định các yêu cầu về khả năng kết nối cho thiết bị và các quy tắc ràng buộc trong cấu trúc liên kết của việc kết nối.
  • Các lớp Connections.ConnectionRequestListenerConnections.ConnectionResponseCallback hiện đã ngừng hoạt động. Thay vào đó, hãy dùng lớp ConnectionLifecycleCallback.
  • Lớp Connections.EndpointDiscoveryListener hiện không còn được sử dụng. Thay vào đó, hãy sử dụng lớp EndpointDiscoveryCallback.
  • Giờ đây, giao diện Connections.MessageListener không còn được dùng nữa. Thay vào đó, hãy dùng lớp PayloadCallback.
  • Lớp ConnectionsStatusCodes hiện bao gồm một số mã trạng thái mới liên quan đến quyền.
 • Tính bảo mật

  • Thêm lớp SafetyNetClient. Lớp này cung cấp điểm truy cập chính cho SafetyNet, cung cấp các tính năng sau:
   • Cung cấp quy trình kiểm tra tình trạng thiết bị
   • Xác minh người dùng bằng API reCAPTCHA
   • Giúp người dùng tránh những ứng dụng có khả năng gây hại
   • Mang đến khả năng duyệt web an toàn trong các ứng dụng
   • Kiểm tra các mối đe doạ đã biết liên quan đến các URI cụ thể
  • Thêm lớp HarmfulAppsData và lớp SafetyNetApi.HarmfulAppsResponse có liên quan. Các lớp này biểu thị thông tin liên quan đến các ứng dụng có khả năng gây hại. Lớp SafetyNetApi.HarmfulAppsResult liên quan hiện đã ngừng hoạt động và được thay thế bằng các phương thức này.
  • Thêm các phương thức getClient(Context)getClient(Activity) vào lớp SafetyNet. Các phương thức này trả về một SafetyNetClient dùng để truy cập vào tất cả các API SafetyNet. Các phương thức này thay thế các trường APISafetyNetAPI của lớp SafetyNet (hiện không còn dùng nữa).
  • Thêm lớp SafetyNetApi.AttestationResponse. Lớp này cung cấp kết quả kiểm thử từ Bộ kiểm tra tính tương thích của Android. Lớp này thay thế các lớp SafetyNetApi.AttestationResultSafetyNet.SafeBrowsingResult (hiện không còn dùng nữa).
  • Thêm lớp SafetyNetApi.RecaptchaTokenResponse. Lớp này chứa mã thông báo phản hồi của người dùng reCAPTCHA. Lớp này thay thế lớp SafetyNetApi.RecaptchaTokenResult (hiện không còn dùng nữa).
  • Thêm lớp SafetyNetApi.SafeBrowsingResponse. Lớp này cung cấp Response được cung cấp khi một ứng dụng gọi phương thức lookupUri(). Lớp này thay thế lớp SafetyNetApi.SafeBrowsingResult (hiện không còn được dùng).
  • Thêm lớp SafetyNetApi.VerifyAppsUserResponse và thêm hằng số mới vào lớp VerifyAppsConstants. Các lớp này hỗ trợ API Xác minh ứng dụng.
  • Thêm lớp InstrumentInfo.CardClass. Lớp này cho biết thẻ là thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hay thẻ trả trước.

Tháng 5 năm 2017 – verson 10.2.6

 • Lập chỉ mục ứng dụng

  Kể từ bản phát hành SDK Dịch vụ Google Play 10.0, API Lập chỉ mục ứng dụng đã chuyển sang API Lập chỉ mục ứng dụng Firebase mới. API Lập chỉ mục ứng dụng nguyên bản hiện đã hoàn toàn không dùng nữa và không còn dùng được trong các ứng dụng được tạo bằng SDK 10.2.6.

 • Firebase

  Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm bản phát hành beta của tính năng Giám sát hiệu suất và một số điểm cải tiến trên nhiều tính năng, bao gồm cả Phòng thử nghiệm và Gửi thông báo qua đám mây. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Tháng 4 năm 2017 – phiên bản 10.2.4

Tháng 3 năm 2017 – phiên bản 10.2.1

 • Bản dùng thử 1 cho nhà phát triển Android O

  Bản phát hành này bao gồm các bản cập nhật để cung cấp khả năng tương thích với Bản dùng thử 1 cho nhà phát triển Android O. Những điểm cập nhật đáng chú ý nhất là các thay đổi nội bộ đối với thư viện Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Google (GCM) và Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase (FCM), cũng như thay đổi thành 10 giây trong vòng đời được đảm bảo của các lệnh gọi lại GCM và FCM, sau đó Android O cho rằng các lệnh gọi lại đó đủ điều kiện để kết thúc. Để biết thêm thông tin về cách xử lý thông báo GCM và FCM trên Android O, hãy xem Blog Firebase.

Tháng 2 năm 2017 – phiên bản 10.2

Điểm nổi bật trong bản phát hành Dịch vụ Google Play phiên bản 10.2.

 • Không dùng Android phiên bản 2.3.x (Gingerbread) nữa

  Dịch vụ Google Play 10.2.x là bản phát hành đầu tiên không còn hỗ trợ đầy đủ cho Android phiên bản 2.3.x (Gingerbread). Các ứng dụng được phát triển bằng bản phát hành SDK 10.2.x trở lên yêu cầu API Android tối thiểu là 14 và không được cài đặt trên các thiết bị chạy API dưới 14. Để tìm hiểu thêm về các tuỳ chọn, bao gồm cả việc tạo nhiều APK để mở rộng khả năng hỗ trợ của ứng dụng cho Android Gingerbread, hãy xem Blog dành cho nhà phát triển Android.

 • Quảng cáo

  • Đã thêm tính năng hỗ trợ cho nội dung video cho Quảng cáo nội dung gốc nâng cao và quảng cáo gốc được hiển thị tùy chỉnh DoubleClick for Publishers (DFP).
  • Thêm phương thức destroy() vào giao diện NativeCustomTemplateAd.
  • Thêm các phương thức getVideoController(), setVideoOptionsgetVideoOptions() vào lớp PublisherAdView.
  • Thêm lớp AdChoicesView.
  • Thêm các phương thức getAdChoicesContent()setAdChoicesContent() vào lớp NativeAdMapper.
  • Thêm giao diện InitializableMediationRewardedVideoAdAdapter cho bộ chuyển đổi video có tặng thưởng có khả năng khởi chạy nhiều đơn vị quảng cáo cùng một lúc.
 • Smart Lock cho mật khẩu

  Cải thiện hành vi của mã thông báo nhận dạng bằng Smart Lock. Các ứng dụng hiện phải yêu cầu mã thông báo một cách rõ ràng bằng cách gọi setIdTokenRequested(true). Ngoài ra, ứng dụng có thể chỉ định giá trị audiencenonce cho một mã thông báo bằng cách sử dụng phương thức setServerClientId()setIdTokenNonce(). Để tìm hiểu thêm, hãy xem nội dung cập nhật tài liệu tham khảo API sau đây:

  • Thêm các phương thức getAccountTypesSet(), getIdTokenNonce(), getServerClientId()isIdTokenRequested() vào lớp CredentialRequest.
  • Thêm các phương thức setIdTokenRequested()setServerClientId() vào lớp CredentialRequest.Builder.
  • Thêm các phương thức getIdTokenNonce(), getServerClientId()isIdTokenRequested() vào lớp HintRequest.
  • Thêm các phương thức setIdTokenNonce(), setIdTokenRequested()setServerClientId() vào lớp HintRequest.Builder.
 • Mức độ nhận biết

 • Đăng nhập bằng Google

  Thêm khả năng cho phép nhà phát triển trò chơi sử dụng API Đăng nhập bằng Google để đơn giản hoá quy trình xác thực phía máy chủ. Để tìm hiểu thêm, hãy xem giao diện GoogleSignInOptionsExtension, lớp GoogleSignInOptions và phương thức GoogleSignInOptions.Builder.addExtension(). Để tìm hiểu thêm về cách tích hợp tính năng xác thực phía máy chủ trong các trò chơi, vui lòng xem bài viết Bật quyền truy cập phía máy chủ vào Dịch vụ trò chơi của Google Play.

 • Google Fit

  Thêm các loại dữ liệu sức khoẻ mới để cho phép bạn ghi nhiều loại dữ liệu sức khoẻ hơn vào nền tảng Google Fit, bao gồm huyết áp, đường huyết, độ bão hoà oxy, vị trí cơ thể, thân nhiệt và dữ liệu về sức khoẻ sinh sản. Để tìm hiểu thêm, hãy xem các lớp HealthDataTypesHealthDataFields.

 • Maps

  Bản phát hành này giới thiệu kiểu tuỳ chỉnh cho hình nhiều đường cũng như đường viền của đa giác và hình tròn.

  • Giờ đây, bạn có thể lưu trữ các đối tượng dữ liệu tuỳ ý bằng các đối tượng hình học của mình. Ví dụ: gọi setTag() để thêm đối tượng dữ liệu vào một hình nhiều đường.
  • Để xem danh sách đầy đủ các tính năng, bản sửa lỗi và các ghi chú khác, hãy xem ghi chú phát hành cho API Maps cho Android.
 • Chia sẻ lân cận

  Thêm lớp AudioBytes vào API Nearby messages.audio để cho phép các thiết bị gửi hoặc nhận dữ liệu bằng âm thanh siêu âm gần.

 • Firebase

  Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm một số điểm cải tiến trên nhiều tính năng, trong đó có Analytics, Xác thực, Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực, Bộ nhớ, Phòng thử nghiệm dành cho Android, Báo cáo sự cố và Đường liên kết động. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Tháng 11 năm 2016 – phiên bản 10.0

Điểm nổi bật trong bản phát hành Dịch vụ Google Play phiên bản 10.0.

 • Dịch vụ Google Play được cập nhật lên phiên bản 10.0.1

  Bản phát hành này khắc phục việc thiếu giá trị minSdkVersion trong play-services-location.aar khiến các quyền WRITE_EXTERNAL_STORAGE, READ_EXTERNAL_STORAGEREAD_PHONE_STATE ngoài ý muốn được hợp nhất vào tệp kê khai ứng dụng.

 • Không dùng Android phiên bản 2.3.x (Gingerbread) nữa

  Dịch vụ Google Play 10.0.x là bản phát hành cuối cùng hỗ trợ đầy đủ cho Android phiên bản 2.3.x (Gingerbread). Những ứng dụng được phát triển bằng các bản phát hành SDK trong tương lai sau phiên bản 10.0.x sẽ không thể kết nối với Dịch vụ Google Play trên thiết bị Android Gingerbread. Để tìm hiểu thêm về các tuỳ chọn, bao gồm cả việc tạo nhiều APK để mở rộng khả năng hỗ trợ của ứng dụng cho Android Gingerbread, hãy xem Blog dành cho nhà phát triển Android.

 • Truyền

  Bản phát hành tháng 11 của Cast API cung cấp chức năng cải tiến cho nhà phát triển ứng dụng trong những khía cạnh sau:

 • Vị trí

  • Cải tiến tính năng quét Bluetooth năng lượng thấp (BLE).
 • Chia sẻ lân cận

 • Firebase

  • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm một số điểm cải tiến và bản sửa lỗi trên nhiều tính năng, bao gồm cả sự ra mắt của API Lập chỉ mục ứng dụng Firebase mới. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành SDK Android của Firebase.

Tháng 10 năm 2016 – phiên bản 9.8

Điểm nổi bật trong bản phát hành Dịch vụ Google Play phiên bản 9.8.

 • Quảng cáo

  • Thêm tính năng thu thập dữ liệu đo lường lưu lượng truy cập của Chế độ xem đang kích hoạt cho những nhà quảng cáo Trình quản lý chiến dịch DoubleClick có quảng cáo hiển thị trong các ứng dụng sử dụng SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google.
 • Truyền

  Cast API phiên bản 3.3 cải thiện chức năng cho nhà phát triển ứng dụng trong những khía cạnh sau:

  • Khi phát quảng cáo, giao diện của thanh tìm kiếm đã được cải thiện và hình ảnh áp phích nền được làm mờ.
  • Thêm khả năng tuỳ chỉnh kiểu của các bộ điều khiển mini.
  • Thêm lớp ImageHints để đưa ra gợi ý cho đối tượng ImagePicker về loại và kích thước hình ảnh cần chọn để hiển thị trong giao diện người dùng.
  • Để tìm hiểu thêm về phiên bản này, hãy xem Truyền SDK v3.3.
 • Phù hợp

  • Fit hiện có API Mục tiêu cho phép ứng dụng của bạn đọc các mục tiêu về thể chất do người dùng ứng dụng Google Fit dành cho Android tạo ra.
 • Đăng nhập bằng Google

  • Thêm tính năng giúp người dùng điền số điện thoại liên kết với tài khoản của họ chỉ bằng một lần nhấn trong các ứng dụng sử dụng API thông tin xác thực.
 • Chia sẻ lân cận

 • Firebase

Tháng 9 năm 2016 – phiên bản 9.6

Điểm nổi bật trong bản phát hành Dịch vụ Google Play 9.6.

 • Dịch vụ Google Play được cập nhật lên phiên bản 9.6.1 Bản phát hành này khắc phục việc thiếu giá trị minSdkVersion trong play-services-location.aar khiến các quyền WRITE_EXTERNAL_STORAGE, READ_EXTERNAL_STORAGEREAD_PHONE_STATE ngoài ý muốn được hợp nhất vào tệp kê khai ứng dụng.

 • Quảng cáo

  • Thêm phương thức API chẩn đoán dành cho nhà xuất bản, openDebugMenu, vào lớp MobileAds để cung cấp cho nhà xuất bản quảng cáo ứng dụng dành cho thiết bị di động và trên web dành cho thiết bị di động có cùng chức năng khắc phục sự cố và xem trước có sẵn cho quảng cáo trên máy tính.
 • Truyền

  Cast API phiên bản 3.2 cải thiện chức năng cho nhà phát triển ứng dụng trong những khía cạnh sau:

  • Chế độ quảng cáo: Đặt bộ điều khiển và quyền kiểm soát thông báo vào chế độ mà các chế độ kiểm soát bị tắt trong khi quảng cáo được phân phát.
  • Chế độ trực tiếp: Giờ đây, các luồng âm thanh và video trực tiếp có nút phát/dừng thay cho nút phát/tạm dừng.
  • Để tìm hiểu thêm về phiên bản này, hãy xem Truyền SDK phiên bản 3.2.
 • Maps

  • Giới thiệu kiểu bản đồ tuỳ chỉnh: Giờ đây, bạn có thể tạo kiểu cho bản đồ để thay đổi hình thức của các đối tượng (hoặc thậm chí ẩn) các đối tượng như đường đi, công viên, doanh nghiệp, v.v.
  • Các địa điểm yêu thích của doanh nghiệp (POI) giờ đây sẽ xuất hiện theo mặc định trên bản đồ. Địa điểm yêu thích của doanh nghiệp đại diện cho các doanh nghiệp như cửa hàng, nhà hàng và khách sạn. Bạn có thể ẩn các đối tượng này bằng cách sử dụng kiểu bản đồ tuỳ chỉnh.
  • Để biết thông tin chi tiết và các lưu ý quan trọng, hãy xem Ghi chú phát hành của API Maps dành cho Android.
 • Địa điểm

  • Thêm phương thức setCountry để giới hạn phạm vi của yêu cầu tự động hoàn thành địa điểm ở một quốc gia duy nhất.
 • Firebase

Tháng 8 năm 2016 – phiên bản 9.4

Điểm nổi bật trong bản phát hành Dịch vụ Google Play phiên bản 9.4.

 • Đăng nhập bằng Google

  • GoogleSignInAccount hiện bao gồm các phương thức getFamilyName()getGivenName() để cho phép truy cập vào họ và tên của người dùng đã đăng nhập.
 • Google+

  Plus.API (bao gồm Plus.PeopleApiPlus.AccountApi) không còn được dùng nữa. Tất cả các tiện ích trên giao diện người dùng Google+ chẳng hạn như chia sẻ và nút "+1" sẽ tiếp tục được hỗ trợ.

  • Nếu bạn muốn tích hợp với tính năng Đăng nhập bằng Google, hãy chuyển sang GoogleSignInApi.
  • Nếu ứng dụng của bạn cần thông tin xã hội và dữ liệu hồ sơ rộng hơn, hãy xem Trình cung cấp danh bạ của Android hoặc API Mọi người đa nền tảng. Để cải thiện việc phân phối ứng dụng thông qua biểu đồ xã hội của cơ sở người dùng ứng dụng, hãy sử dụng Lời mời Firebase.

  Xem ghi chú về việc ngừng sử dụng Plus.API để biết thông tin chi tiết.

 • Truyền

  Cast API phiên bản 3 hiện có các chức năng được cải tiến dành cho nhà phát triển ứng dụng trong các khía cạnh sau:

  • Giao diện ControlButtonsContainer xác định một vùng chứa cho các nút điều khiển.
  • Lớp ExpandedControllerActivity cung cấp hầu hết phương thức triển khai cho bộ điều khiển mở rộng, tức là điều khiển từ xa toàn màn hình.
 • Địa điểm

 • Maps

  • Thêm một tập hợp trình nghe thay đổi máy ảnh mới cho các sự kiện bắt đầu, đang diễn ra và kết thúc chuyển động của máy ảnh.
  • Thêm chức năng lưu trữ và truy xuất các đối tượng dữ liệu tuỳ ý được liên kết với điểm đánh dấu.
  • Thêm khả năng đặt mức thu phóng tối thiểu và tối đa ưu tiên.
  • Thêm khả năng ràng buộc các giới hạn mà người dùng có thể cuộn và kéo.
  • Để tìm hiểu thêm, hãy xem Ghi chú phát hành mới nhất của API Google Maps dành cho Android.
 • Tính bảo mật

  • Safe Browsing API cho phép ứng dụng của bạn xác định xem một URI có liên kết với một ứng dụng có khả năng gây hại hay một cuộc tấn công tấn công phi kỹ thuật tiềm ẩn nào đó hay không. Để tìm hiểu thêm, hãy xem phần Kiểm tra URL bằng Safe Browsing API.
 • Firebase

  • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm một số điểm cải tiến và bản sửa lỗi cho nhiều tính năng. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành Firebase.

Tháng 6 năm 2016 – phiên bản 9.2

Điểm nổi bật trong bản phát hành Dịch vụ Google Play 9.2.

 • Dịch vụ Google Play được cập nhật lên phiên bản 9.2.1 Bản phát hành này khắc phục vấn đề với tệp proguard.txt đi kèm với bản phát hành 9.2.0 gây ra các lỗi sau:

  • Trong các dự án Android sử dụng trình thu gọn tài nguyên Gradle, lỗi sau đây sẽ xảy ra:

   no viable alternative at input 'com.google.android.gms.common.util.DynamiteApi'

  • Trong các dự án Android sử dụng chuỗi công cụ Jack, các lỗi tương tự như sau sẽ xảy ra:

   Error while parsing '<path>/exploded-aar/com.google.android.gms/play-services-auth-base/9.2.0/proguard.txt':37 [<stack trace>] NoViableAltException(5@[])

 • Quảng cáo

  • Thêm phương thức setAdChoicesPlacement vào lớp NativeAdOptions.Builder. Nhà xuất bản ứng dụng có thể sử dụng phương thức này để chỉ định vị trí của biểu tượng Lựa chọn quảng cáo trong quảng cáo gốc.
  • Cải thiện tính năng phát quảng cáo dạng video bằng cách sửa một số lỗi.
 • Mức độ nhận biết

  API Nhận biết hợp nhất 7 tín hiệu vị trí và ngữ cảnh trong một API, giúp bạn tạo ứng dụng có các tính năng mạnh mẽ dựa trên bối cảnh mà có tác động tối thiểu đến tài nguyên hệ thống. Nó bao gồm hai bộ API:

  • API Snapshot cho phép các ứng dụng nhận giá trị hiện tại của bất kỳ tín hiệu nào trong số 7 tín hiệu.
  • API Fence cho phép ứng dụng phản ứng với những thay đổi trong ngữ cảnh của người dùng.
 • Truyền

  Cast API v3 cải thiện chức năng cho nhà phát triển ứng dụng trong những khía cạnh sau:

  • Quản lý trạng thái phiên
  • Kết nối, ngắt kết nối và kết nối lại logic
  • Triển khai trải nghiệm người dùng và giao diện người dùng
  • Hỗ trợ nhiều loại thiết bị hơn
  • Để tìm hiểu thêm về phiên bản này, hãy xem SDK Google Cast phiên bản 3.
 • Firebase

  • Bản cập nhật mới nhất cho Firebase bao gồm một số điểm cải tiến và bản sửa lỗi cho nhiều tính năng. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành Firebase.
 • Google Fit

  • Cải tiến về số bước trên Android Wear để giúp việc đo lường số bước nhất quán trên cả mặt đồng hồ và ứng dụng, đồng thời ổn định với Lịch sửApi#read DailyTotal
  • Theo dõi thông tin cập nhật về dữ liệu bằng Lịch sửApi#registerDataUpdateListener() để cho phép ứng dụng của bạn cập nhật bộ nhớ đệm dữ liệu nội bộ khi dữ liệu đã lưu trữ được một ứng dụng khác cập nhật.
  • Thêm loại dữ liệu hydrat hoá mới dùng để đo mức tiêu thụ nước.
 • Vị trí

  • Các bản sửa lỗi và điểm cải tiến trong một số lĩnh vực, bao gồm cả quản lý pin và nhận dạng hoạt động.
 • Maps

  • Phương thức MarkerOptions.zIndex() mới sẽ đặt thứ tự ngăn xếp của một điểm đánh dấu so với các điểm đánh dấu khác trên bản đồ.
  • Bạn có thể đặt hệ số trong suốt trên lớp phủ thẻ thông tin để người dùng có thể thấy bản đồ cơ sở bên dưới các thẻ thông tin lớp phủ.
  • Giờ đây, bạn có thể dễ dàng nhấp vào vòng kết nối, sau đó sử dụng OnCircleClickListener để theo dõi các sự kiện nhấp chuột.
  • Để biết thông tin chi tiết và các lưu ý quan trọng, hãy xem Ghi chú phát hành của API Maps dành cho Android.
 • Tầm nhìn trên thiết bị di động

  • Đã giải quyết các vấn đề liên quan đến dịch vụ phát hiện mã vạch và phát hiện khuôn mặt trên thiết bị di động theo yêu cầu. Tất cả người dùng lại có thể sử dụng chức năng phát hiện khuôn mặt và mã vạch. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ghi chú phát hành Mobile Vision.
  • Thêm API Văn bản: nhận dạng ký tự quang học cho văn bản ký tự La-tinh (tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Đức, tiếng Pháp, v.v.) trong ảnh. Text API (API Văn bản) trả về cơ cấu tổ chức của văn bản (đoạn, dòng, từ) cũng như chính văn bản đó.
 • Chia sẻ lân cận

  • Thêm Thông báo lân cận, để cho người dùng biết về các ứng dụng và trang web liên kết với beacon và thiết bị thông minh ở gần.
  • Nearby.Messages có thể quét tìm beacon Eddystone và iBeacon ở chế độ nền, đánh thức các ứng dụng khi tìm thấy beacon phù hợp với bộ lọc. Để tìm hiểu thêm, hãy xem phần Nearby.Messages.
  • Bản phát hành này loại bỏ yêu cầu ứng dụng sử dụng API Báo hiệu khoảng gần để quản lý beacon. Giờ đây, tính năng Lân cận sẽ trực tiếp trả về quảng cáo BLE được phân tích cú pháp, cho phép khách hàng sử dụng giải pháp của riêng họ để diễn giải những quảng cáo đó.
  • Giờ đây, thông tin ước tính khoảng cách và RSSI sẽ được trả về cho các ứng dụng beacon trên nền trước.

Tháng 5 năm 2016 – phiên bản 9.0

Điểm nổi bật trong bản phát hành Dịch vụ Google Play phiên bản 9.0.

 • Dịch vụ Google Play được cập nhật lên phiên bản 9.0.2 Hiện đã có bản phát hành Dịch vụ Google Play phiên bản 9.0.2. Bản phát hành này khắc phục vấn đề đã biết với tính năng Xác thực Firebase, trong đó FirebaseAuthApi không có trên một số thiết bị. Lỗi FirebaseApiNotAvailableException xảy ra khi những thiết bị đó cố sử dụng API xác thực.

 • Dịch vụ Google Play cập nhật lên phiên bản 9.0.1

  Bản phát hành Dịch vụ Google Play phiên bản 9.0.1 hiện đã có. Bản phát hành này khắc phục các vấn đề sau đối với bản phát hành phiên bản 9.0.0:

  • Khắc phục lỗi biên dịch thay đổi lớp bằng ContextCompat.getNoBackupFilesDir().
  • Khắc phục vấn đề đã biết về việc phân phát quảng cáo AdMob trên các thiết bị mà không có APK Dịch vụ Google Play khi ứng dụng sử dụng chế độ hậu xử lý ProGuard.
 • Firebase

  Firebase cung cấp cho các nhà phát triển thiết bị di động các công cụ và cơ sở hạ tầng cần thiết để họ phát triển ứng dụng, gia tăng cơ sở người dùng và kiếm doanh thu từ quảng cáo trong ứng dụng. Trong bản phát hành này, API Firebase hiện đã có trong Dịch vụ Google Play và bao gồm các sản phẩm mới: Firebase Analytics, Firebase Storage, Cấu hình từ xa Firebase, Báo cáo lỗi Firebase, Đường liên kết động của Firebase và Thông báo Firebase.

  Để biết danh sách các thư viện có thể dùng cho nhiều tính năng của Firebase, hãy xem bài viết Thư viện Firebase. Các tính năng sau đây hiện là một phần của Firebase trong SDK Dịch vụ Google Play 9.0:

  • Lời mời ứng dụng (hiện là Lời mời Firebase) vẫn có sẵn tại com.google.android.gms.appinvite, nhưng bạn nên sử dụng com.google.firebase:firebase-invites.

  • Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase được xây dựng dựa trên và cải thiện API Gửi thông báo qua đám mây của Google. Bạn có thể tiếp tục sử dụng giải pháp Gửi thông báo qua đám mây của Google với com.google.android.gms.gcm, nhưng bạn nên nâng cấp lên com.google.firebase:firebase-messaging.

  Để tìm hiểu thêm về Firebase, hãy truy cập vào https://firebase.google.com/.

 • Quảng cáo

  • API nhà xuất bản video có tặng thưởng hiện hỗ trợ các sự kiện tuỳ chỉnh.
  • Video gốc express hiện bao gồm các API cho phép kiểm soát cách hiển thị video, bao gồm cả việc chỉ định trạng thái tắt tiếng ban đầu và các lệnh gọi lại khi video hoàn tất.
  • Quảng cáo tìm kiếm tuỳ chỉnh đã cập nhật dành cho ứng dụng di động, cho phép nhà phát triển ứng dụng kiếm tiền từ các sự kiện tìm kiếm trong ứng dụng bằng những quảng cáo có mức độ liên quan cao dựa trên cụm từ tìm kiếm của người dùng. Với bản cập nhật này, giải pháp kiếm tiền trong ứng dụng tương đương với những gì có trên web dành cho máy tính hoặc web dành cho thiết bị di động. Giờ đây, nhà phát triển ứng dụng có quyền truy cập vào tập hợp đầy đủ các tiện ích, bố cục, các tuỳ chọn phân bổ, lệnh gọi lại và biểu tượng quảng cáo tuỳ chỉnh.
  • API MobileAds hiện hỗ trợ việc đặt âm lượng ưu tiên của quảng cáo dạng video bằng cách sử dụng setAppVolume() và cũng tắt tiếng quảng cáo dạng video bằng setAppMuted().
  • Chúng tôi đã ngừng sử dụng phương thức initialize(android.content.Context, java.lang.String) trên MobileAds. Thay vào đó, phương thức initialize(android.content.Context) hiện không còn được dùng nữa.
  • Giao diện MediationNativeListener hiện bao gồm một phương thức là onAdImpression(). Mạng quảng cáo trên thiết bị di động có thể gọi phương thức này khi ghi lại một lượt hiển thị.
 • Chia sẻ lân cận

  • Đơn giản hoá giao diện người dùng lân cận và mô hình quản lý quyền.
   • Mọi ứng dụng có quyền truy cập thông tin vị trí chi tiết đều có thể quét tìm Báo hiệu BLE mà không cần có thêm quyền.
   • Người dùng sẽ thấy hộp thoại chọn tham gia khi ứng dụng gọi phương thức connect() của GoogleAPIClient.
 • Trò chơi

  • SDK ứng dụng cập nhật để cải thiện API Số liệu thống kê về người chơi bằng hai thông tin dự đoán mới: dự đoán mức chi tiêu của người chơi trong 28 ngày tới và dự đoán xác suất một người chơi sẽ chi tiêu ở bách phân vị thứ 95.
  • Cập nhật SDK ứng dụng để cung cấp rộng rãi API quay video.
 • Gửi thông báo qua đám mây của Google

  • Google Cloud Messaging (GCM) được tích hợp với Firebase. Người dùng GCM hiện tại có thể tiếp tục sử dụng GCM mà không bị gián đoạn. Tuy nhiên, bạn nên nâng cấp lên các API Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase (FCM) mới và đơn giản để người dùng có thể hưởng lợi từ các bản phát hành tính năng và tính năng nâng cao mới trong tương lai. Để tìm hiểu thêm, hãy xem bài viết Di chuyển ứng dụng GCM cho Android sang Giải pháp gửi thông báo qua đám mây của Firebase.
 • Tầm nhìn trên thiết bị di động

  • Một dịch vụ do Mobile Vision yêu cầu hiện đã bị tắt do sự cố với dịch vụ đó. Việc này sẽ ngăn những người dùng chưa sử dụng tính năng phát hiện khuôn mặt hoặc mã vạch sử dụng các tính năng đó. Bạn không nên thêm các tính năng mới liên quan đến thị giác trên thiết bị di động vào ứng dụng của mình cho đến khi vấn đề này được khắc phục.
  • Đối với các ứng dụng đã dùng tính năng thị giác trên thiết bị di động, hãy đánh dấu FaceDetector.isOperational() hoặc BarcodeDetector.isOperational() để xác nhận trạng thái sẵn sàng của trình phát hiện trước khi sử dụng trình phát hiện khuôn mặt hoặc mã vạch.
 • Xác thực

  GoogleAuthUtil đã chuyển sang phần phân tách API -auth trong SDK Dịch vụ Google Play. Nếu ứng dụng của bạn dùng GoogleAuthUtil.getToken(), bạn có thể thấy lỗi tương tự như sau:

  Error:(xx, xx) error: package com.google.android.gms.auth does not exist

  Error:(xx, xx) error: cannot find symbol variable GoogleAuthUtil

  Nếu bạn cần truy cập vào API REST trên Android, hãy thêm phần phân tách -auth vào tệp build.gradle của bạn:

  compile 'com.google.android.gms:play-services-auth:9.0.1'

  Nếu không, bạn nên di chuyển ứng dụng của mình sang API Đăng nhập bằng Google để tích hợp các điểm cải tiến mới nhất về bảo mật và trải nghiệm người dùng vào ứng dụng. Để tìm hiểu thêm, hãy xem hướng dẫn các phương pháp hay nhất về Đăng nhập bằng Google.

Vấn đề đã biết với phiên bản 9.0.0

Nếu ứng dụng của bạn sử dụng AdMob đồng thời sử dụng cả xử lý hậu ProGuard, thì ứng dụng của bạn sẽ không thể phân phát quảng cáo cho các thiết bị không có APK Dịch vụ Google Play, trừ phi bạn điều chỉnh cấu hình ProGuard hoặc cập nhật ứng dụng để sử dụng SDK Dịch vụ Google Play phiên bản 9.0.1. Để đảm bảo quảng cáo được phân phát đến những thiết bị này sau khi ứng dụng của bạn được cập nhật để sử dụng SDK Dịch vụ Google Play 9.0.0, hãy thêm tuỳ chọn lưu giữ sau vào tệp cấu hình ProGuard:

-keep public @com.google.android.gms.common.util.DynamiteApi class * { *; }

Tháng 12 năm 2015 – phiên bản 8.4

Điểm nổi bật trong bản phát hành Dịch vụ Google Play phiên bản 8.4.

 • Google Maps

  • Bản phát hành này giới thiệu một số trình nghe sự kiện mới:
  • Bạn có thể bật hoặc tắt khả năng nhấp của hình nhiều đường, đa giác và lớp phủ mặt đất bằng cách gọi setClickable(boolean) trên đối tượng có liên quan.
  • Sửa một số lỗi. Thông tin chi tiết có trong ghi chú phát hành của Google Maps.
 • Google Địa điểm

 • Đăng nhập bằng Google

  • Khi người dùng thu hồi quyền truy cập của một ứng dụng bằng phần Cài đặt Google > Ứng dụng đã kết nối, các dịch vụ của Google Play sẽ bắt đầu Dịch vụ thu hồi để dọn dẹp trạng thái đăng nhập đã lưu vào bộ nhớ đệm.
  • Bạn có thể định cấu hình đối tượng GoogleSignInOptions để nhắc người dùng chỉ đăng nhập bằng các tài khoản trong miền Google Apps bằng cách sử dụng phương thức trình tạo setHostedDomain.
  • Lệnh gọi lại onUploadServerAuthCode và các hàm liên quan đã bị xoá. Để lấy mã truy cập cho phần phụ trợ, hãy sử dụng các phương thức requestServerAuthCodegetServerAuthCode. Vui lòng xem bài viết Bật quyền truy cập phía máy chủ để biết thông tin chi tiết.
 • Nhật ký hoạt động trên Google Fit

  • API Nhật ký Google Fit hiện bao gồm một phương thức mới, updateData, giúp bạn dễ dàng cập nhật dữ liệu được lưu trữ trong Google Fit. Với updateData, bạn không cần phải xoá các điểm dữ liệu hiện có trùng lặp với một điểm dữ liệu mới mà bạn muốn thêm vào Google Fit nữa. Các xung đột sẽ tự động được giải quyết bằng cách xoá các điểm dữ liệu hiện có trùng lặp với điểm dữ liệu mới.
 • Nhắn tin lân cận

 • Lời mời tham gia ứng dụng

  • Giờ đây, bạn có thể đưa thêm dữ liệu từ ứng dụng của mình khi gửi lời mời dựa trên email, bao gồm: hình ảnh tuỳ chỉnh, văn bản lời kêu gọi hành động tuỳ chỉnh cho nút cài đặt của lời mời và HTML tuỳ chỉnh cho email gửi lời mời.
 • Vision API

 • Dịch vụ vị trí

  • Cải thiện độ chính xác khi sử dụng trạm phát sóng Wi-Fi hoặc trạm phát sóng để xác định vị trí.

Lỗi đã biết

 • Hiện chưa có trình mô phỏng dành cho phiên bản Android Wear mới nhất.

Tháng 11 năm 2015 – phiên bản 8.3

Điểm nổi bật trong bản phát hành Dịch vụ Google Play 8.3.

 • Đăng nhập bằng Google – API GoogleSignIn mới giúp bạn tích hợp chức năng Tài khoản Google cơ bản vào ứng dụng của mình dễ dàng hơn đáng kể. Một số thay đổi bao gồm:
  • Giờ đây, bạn có thể thay đổi trạng thái đăng nhập GoogleApiClient mà không phải thiết lập lại kết nối. Hãy xem SIGN_IN_MODE_OPTIONALSIGN_IN_MODE_REQUIRED để biết thêm thông tin chi tiết.
  • Đơn giản hoá quá trình tích hợp khi xác thực bằng máy chủ.
  • Không còn yêu cầu quyền hệ thống để có tài khoản đăng nhập.
  • Nút Đăng nhập mới được thiết kế lại.
 • Dịch vụ vị trí
  • Cải tiến pin cho Trình cung cấp vị trí kết hợp.
  • Phương thức flushLocations() mới cho phép bạn trả về mọi vị trí theo lô ngay lập tức, thay vì đợi việc phân lô xảy ra.
 • Đo lường ứng dụng – Bản phát hành này bổ sung một tính năng để thu thập số liệu thống kê ẩn danh về các sự kiện mua hàng trong ứng dụng.
  • Lời mời ứng dụng – Phương thức AppInvite.AppInviteApi.getInvitation() mới sẽ thiết lập một ResultCallback mà bạn có thể sử dụng để chạy hoạt động liên kết sâu.
 • Những điểm cải tiến khác – Nhiều điểm cải tiến và thay đổi đã được thực hiện cho Dịch vụ Google Play, bao gồm:
  • Phương thức AdRequest.Builder setIsDesignedForFamilies mới cho phép các ứng dụng đã chọn tham gia chương trình Thiết kế cho Gia đình chỉ định xem một yêu cầu quảng cáo nhất định có trả về quảng cáo tuân thủ thiết kế cho gia đình hay không.
  • Có thể dùng ResolvingResultCallbacks để tự động bắt đầu độ phân giải do lệnh gọi API trả về khi cần có sự tương tác của người dùng
  • CastRemoteDisplayLocalService hiển thị một lệnh gọi lại mới, onServiceCreated, được gọi khi dịch vụ cục bộ đã được tạo.
  • Bạn có thể sử dụng phương thức GoogleApiClient.dumpAll() để giúp gỡ lỗi các vấn đề liên quan đến vòng đời.
  • Giờ đây, bạn có thể lập trình setAutoFocusEnabled() trên CameraSource.
  • DataApi nay cho phép bạn chỉ định mức độ khẩn cấp của các mục cần được đồng bộ hoá với thiết bị đeo bằng phương thức PutDataRequest.isUrgent().
  • API Credentials đã chuyển sang thư viện -auth từ -base. Có thể bạn cần thêm compile 'com.google.android.gms:play-services-auth:8.3.0' để tránh lỗi biên dịch.

Lỗi đã biết

 • Nếu bạn gặp lỗi "Found com.google.android.gms:play-services-auth:8.3.0, nhưng cần có phiên bản 8.1.0" khi sử dụng trình bổ trợ google-services, vui lòng nâng cấp trình bổ trợ google-services lên 1.5.0-beta2 trở lên.

Tháng 9 năm 2015 – phiên bản 8.1

Điểm nổi bật trong bản phát hành Dịch vụ Google Play 8.1.

 • Thêm tính năng hỗ trợ cho mô hình quản lý quyền Marshmallow.
 • API Số liệu thống kê về người chơi của Play GamesAPI mới cho phép bạn điều chỉnh trải nghiệm của người chơi theo các phân khúc người chơi cụ thể trong suốt vòng đời của trò chơi. Các phân khúc người chơi dựa trên tiến trình, mức chi tiêu và mức độ tương tác của người chơi.
 • API Android của Google Maps – Hỗ trợ mới cho chế độ môi trường xung quanh dành cho ứng dụng cho thiết bị đeo. Chế độ môi trường xung quanh dành cho các ứng dụng luôn bật và được kích hoạt khi người dùng không còn sử dụng ứng dụng nữa.
 • Lời mời ứng dụng – Bây giờ, bạn có thể tùy chỉnh lời mời qua email được gửi từ ứng dụng của mình.
 • API Tin nhắn lân cận – Ứng dụng của bạn sẽ nhận được lệnh gọi lại khi một lượt đăng ký hoặc bản phát hành lân cận đang hoạt động hết hạn.
 • API Google Địa điểm – Chúng tôi đã thêm 3 phương thức mới vào AutocompletePrediction, giúp bạn dễ dàng truy cập vào các phần chính và phụ của nội dung mô tả địa điểm cũng như toàn bộ văn bản của nội dung mô tả. Các phương thức này thay thế getDescription()getMatchedSubstrings() (hiện không còn dùng nữa). Hãy tham khảo ghi chú phát hành của API Google Địa điểm dành cho Android để biết thêm chi tiết.
 • Đo lường ứng dụng – Bản phát hành này thêm gói đo lường, có chứa các tính năng để thu thập số liệu thống kê ẩn danh về các sự kiện của ứng dụng, chẳng hạn như khi người dùng mở ứng dụng của bạn lần đầu tiên. Mặc dù dữ liệu này không được thu thập trừ phi được định cấu hình chính xác, bạn có thể vĩnh viễn chọn không báo cáo các số liệu thống kê này bằng cách thêm tài nguyên sau vào ứng dụng của mình:

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <resources>
    <integer name="google_app_measurement_enable">0</integer>
  </resources>
  
  • GoogleApiClient, PendingResultOptionalPendingResult hiện là các lớp trừu tượng thay vì giao diện. Chữ ký của PendingResult.setResultCallback đã thay đổi từ setResultCallback(ResultCallback<R> callback) thành setResultCallback(ResultCallback<? super R> callback). Thay đổi tương đương đã được thực hiện đối với setResultCallback chấp nhận tham số thời gian chờ. Nếu trước đây triển khai trực tiếp các giao diện này, bạn cần mở rộng các lớp trừu tượng. Nếu dùng các lớp này cho mục đích kiểm thử, bạn nên sử dụng lớp tiện ích được cung cấp PendingResults. Lớp này có thể cung cấp Result đã bị huỷ hoặc có sẵn ngay lập tức.

Tháng 8 năm 2015 – phiên bản 7.8

Để biết nội dung tóm tắt về các tính năng nổi bật trong Dịch vụ Google Play phiên bản 7.8, hãy xem bài đăng trên blog thông báo.

 • API Mobile Vision – Bản phát hành này giới thiệu một API mới theo thời gian thực trên thiết bị để hiểu các đối tượng trong ảnh và video. Khung Mobile Vision bao gồm một trình phát hiện khuôn mặt, trình quét mã vạch và các chức năng theo dõi vị trí của các đối tượng này trong video.
 • API Thông báo lân cận – API Tin nhắn lân cận mới cung cấp API đa nền tảng cho các thiết bị và beacon ở gần để khám phá nhau và giao tiếp mà không cần phải kết nối với cùng một mạng Wi-Fi.
 • Smart Lock cho Android Bản phát hành này cải thiện Smart Lock cho Android với khả năng phát hiện dáng đi riêng biệt của bạn khi đi bộ. Nếu một kẻ phá hoại bị điện thoại của bạn đi mất, trong hầu hết các trường hợp, thiết bị sẽ bị khóa. Bật tính năng phát hiện trên cơ thể để dùng thử.
 • Địa điểm Ảnh Bổ sung chức năng hỗ trợ truy xuất và hiển thị Ảnh địa điểm bằng Places API.

Tháng 5 năm 2015 – phiên bản 7.5

Để biết nội dung tóm tắt về các tính năng nổi bật trong Dịch vụ Google Play phiên bản 7.5, hãy xem bài đăng trên blog này.

 • Smart Lock cho Mật khẩu – Bản phát hành này giới thiệu API gms.auth.api.credentials để lưu và truy xuất thông tin xác thực, đồng thời tự động đăng nhập người dùng trên nhiều thiết bị (và trang web trong Chrome). Để lưu thông tin xác thực, hãy gọi phương thức Auth.CredentialsApi.save(). Ngược lại, để truy xuất thông tin xác thực lưu trên thiết bị Android và Chrome, hãy gọi phương thức Auth.CredentialsApi.request().

 • Gửi thông báo qua đám mây của Google – Bản phát hành này cung cấp cho bạn khả năng gửi tin nhắn và thông báo cho người dùng cuối hiệu quả hơn, tối ưu hoá tính năng lên lịch tác vụ để tiết kiệm mức sử dụng pin và đơn giản hoá cách ứng dụng nhận tin nhắn. Tính năng nhắn tin theo chủ đề cho phép bạn tạo thông báo được cá nhân hoá để tiếp cận đối tượng được nhắm mục tiêu. Sử dụng GcmListenerService mới để triển khai cách thức chuẩn hoá để nhận thông báo GCM và hiển thị thông báo theo yêu cầu của máy chủ GCM. Lớp GcmNetworkManager mới cho phép bạn lên lịch các tác vụ một lần và định kỳ theo cách tiết kiệm pin, đồng thời chỉ định các giới hạn sạc thiết bị và mạng để tối ưu hoá mức sử dụng pin.

 • Quảng cáo – Bản phát hành này thêm quảng cáo gốc được hiển thị bởi nhà xuất bản vào AdMob, DFPAdX. Với quảng cáo gốc, nhà xuất bản có quyền truy cập vào từng thành phần của quảng cáo và có quyền quyết định cách hiển thị quảng cáo sao cho phù hợp nhất với nội dung ứng dụng của họ. AdMob, DFP và AdX đều hỗ trợ 2 định dạng do hệ thống xác định là quảng cáo nội dung và quảng cáo cài đặt ứng dụng. Nhà xuất bản DFP cũng có quyền truy cập vào các định dạng quảng cáo gốc tuỳ chỉnh để xây dựng giải pháp gốc tuỳ chỉnh bằng cách sử dụng khoảng không quảng cáo đặt trước của riêng họ.

 • CastAPI Trình quản lý trò chơi dành cho Google Cast mới hỗ trợ các trò chơi với mô hình giao tiếp tinh gọn, nhiều người chơi trên mỗi thiết bị người gửi và thông báo tuỳ chỉnh giữa người gửi và người nhận cho phép bạn cải thiện mọi trò chơi với trải nghiệm Cast. Mô hình kết nối Màn hình từ xa mới cho phép các ứng dụng gốc (đặc biệt là trò chơi) Truyền màn hình thứ hai trực tiếp tới TV; giờ đây, mọi trò chơi đều có thể lớn hơn nhờ tính năng Truyền. API Tự động phát và Xếp hàng mới cung cấp cho tất cả các ứng dụng được kết nối một hàng đợi nội dung nghe nhìn đồng bộ hoá và chỉnh sửa được, đồng thời hỗ trợ tải trước các luồng thích ứng.

 • Mã phiên bản – Mã phiên bản là giá trị nhận dạng duy nhất cho mỗi phiên bản của một ứng dụng cho phép ứng dụng tạo mã thông báo bảo mật bằng dịch vụ đám mây mã phiên bản.

 • Maps – Bản phát hành này cung cấp API Android của Google Maps trên Android Wear, nhờ vậy, giờ đây bạn có thể tạo các ứng dụng dựa trên bản đồ chạy trực tiếp trên các thiết bị đeo.

 • Fit – API Fit hiện cung cấp dữ liệu về quãng đường đã đi và lượng calo mà bạn có thể đăng ký. Bản phát hành này cũng giới thiệu một loại dữ liệu mới cho các hoạt động tập thể dục (TYPE_WORKOUT_EXERCISE).

 • Drive – Bản phát hành này cho phép bạn xoá vĩnh viễn các tệp và thư mục ngay cả khi ứng dụng không có kết nối mạng, bằng cách gọi phương thức delete().

 • Lời mời ứng dụng – Sử dụng API appinvite mới để phát triển ứng dụng của bạn qua truyền miệng. Cho phép người dùng chia sẻ ứng dụng của bạn với các liên hệ và bạn bè của họ. Hãy để Google hỗ trợ các quy trình giới thiệu và làm quen với ứng dụng để bạn có thể tập trung vào việc xây dựng một ứng dụng tuyệt vời.