คลาส: SenderApplication

ผู้ผลิต

SenderApplication

SenderApplication(แพลตฟอร์ม) ใหม่

พารามิเตอร์

platform

chrome.cast.SenderPlatform

ค่าต้องไม่เป็นค่าว่าง

พร็อพเพอร์ตี้

packageId

สตริงที่เว้นว่างได้

ตัวระบุหรือ URL สำหรับแอปพลิเคชันใน App Store ของแพลตฟอร์มนั้นๆ

platform

chrome.cast.SenderPlatform ที่ไม่เป็น Null

แพลตฟอร์มที่รองรับ

url

สตริงที่เว้นว่างได้

URL หรือความตั้งใจในการเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน