کلاس: PlayerDataBinder

سازنده

PlayerDataBinder

PlayerDataBinder جدید (playerData)

پارامتر

بازیکن دیتا

(اشیاء غیر تهی یا cast.framework.ui.PlayerData غیر تهی)

شیئی که باید به وضعیت پخش کننده فعلی متصل شود. ویژگی‌های Object (برای جزئیات به cast.framework.ui.PlayerData مراجعه کنید) به‌روزرسانی می‌شود تا وضعیت پخش‌کننده را بدون ایجاد رویداد تغییر منعکس کند.

مواد و روش ها

addEventListener

addEventListener (نوع، شنونده)

یک شنونده برای تغییرات داده های پخش کننده اضافه می کند.

پارامتر

نوع

cast.framework.ui.PlayerDataEventType

نوع رویداد از cast.framework.ui.PlayerDataEventType.ANY_CHANGE برای اطلاع از هرگونه تغییر استفاده کنید.

مقدار نباید صفر باشد.

شنونده

تابع ( cast.framework.ui.PlayerDataChangedEvent غیر تهی)

removeEventListener

removeEventListener (نوع، شنونده)

شنونده تغییرات داده های پخش کننده را حذف می کند.

پارامتر

نوع

cast.framework.ui.PlayerDataEventType

نوع رویداد

مقدار نباید صفر باشد.

شنونده

تابع ( cast.framework.ui.PlayerDataChangedEvent غیر تهی)