ชั้นเรียน: ข้อความ

ผู้ผลิต

ข้อความ

ข้อความใหม่(ประเภท, รหัสผู้ส่ง, ข้อมูล)

พารามิเตอร์

ประเภท

สตริง

ประเภทข้อความ ซึ่งจะเป็น "ข้อความ" เสมอ

senderId

สตริง

รหัสผู้ส่ง

ข้อมูล

ประเภทใดก็ได้

เพย์โหลดของข้อความ

ค่าต้องไม่เป็นค่าว่าง

พร็อพเพอร์ตี้

ข้อมูล

ค่าคงที่

ไม่เป็น Null ทุกประเภท

เพย์โหลดของข้อความ

senderId

ค่าคงที่

สตริง

รหัสผู้ส่ง

ประเภท

ประเภทข้อความ ซึ่งจะเป็น "ข้อความ" เสมอ