คลาส: VideoInformation

ผู้ผลิต

VideoInformation

new VideoInformation(width, height, hdrType)

พารามิเตอร์

ความกว้าง

ตัวเลข

ความกว้าง

ส่วนสูง

ตัวเลข

ส่วนสูง

hdrType

cast.framework.messages.HdrType

ประเภทช่วงไดนามิกสูง

ค่าต้องไม่เป็นค่าว่าง

พร็อพเพอร์ตี้

hdrType

non-null cast.framework.messages.HdrType

ประเภท HDR

ส่วนสูง

ตัวเลข

ความสูงของวิดีโอ

ความกว้าง

ตัวเลข

ความกว้างของวิดีโอ