คลาส: genericMediaMetadata

ผู้ผลิต

GenericMediaMetadata

ใหม่ genericMediaMetadata()

พร็อพเพอร์ตี้

contentRating

การจัดประเภทเนื้อหา

รูปภาพ

(อาร์เรย์ที่ไม่มีค่า Null ของ cast.framework.messages.Image ที่ไม่ใช่ null หรือไม่ได้ระบุ)

รูปภาพเนื้อหา เช่น ภาพหน้าปกหรือภาพขนาดย่อของสื่อที่กำลังเล่นอยู่

releaseDate

(สตริงหรือไม่ระบุ)

วันที่ที่เผยแพร่เนื้อหาในรูปแบบ ISO 8601 เช่น 2014-02-10

releaseYear

(ตัวเลขหรือไม่ระบุ)

ปีจำนวนเต็มเมื่อมีการเผยแพร่เนื้อหา

เลิกใช้
ใช้ "releaseDate" แทน

คำบรรยาย

(สตริงหรือไม่ระบุ)

คำบรรยายเนื้อหา

title

(สตริงหรือไม่ระบุ)

ชื่อเนื้อหา