คลาส: ExtendedMediaStatus

ผู้ผลิต

ExtendedMediaStatus

ใหม่ ExtendedMediaStatus(playerState, media, mediaSessionId)

พารามิเตอร์

playerState

cast.framework.messages.ExtendedPlayerState

ค่าต้องไม่เป็นค่าว่าง

สื่อ

ไม่บังคับ

cast.framework.messages.MediaInformation

ค่าต้องไม่เป็นค่าว่าง

mediaSessionId

ไม่บังคับ

ตัวเลข

พร็อพเพอร์ตี้

สื่อ

(cast.framework.messages.MediaInformation ที่ไม่ใช่ null หรือไม่ได้ระบุ)

mediaSessionId

(ตัวเลขหรือไม่ระบุ)

playerState

non-null cast.framework.messages.ExtendedPlayerState