Loại: BreakSeekData

Hàm dựng

BreakSeekData

mới BreakSeekData(seekFrom, tuaTo, break)

Thông số

seekFrom

number

seekTo

number

nghỉ giải lao

Mảng cast.framework.messages.Break không có giá trị rỗng

Giá trị không được rỗng.

Thuộc tính

nghỉ giải lao

Mảng không có giá trị null cast.framework.messages.Break không có giá trị null

Danh sách điểm chèn quảng cáo.

seekFrom

number

Thời gian phát hiện tại.

seekTo

number

Đây là lúc để tua.