คลาส GCKAdBreakInfo

การอ้างอิงคลาส GCKAdBreakInfo

ภาพรวม

ชั้นเรียนที่แสดงช่วงพักโฆษณา

Since
3.1

รับค่า NSObject, <NSCopying> และ <NSSecureCoding>

สรุปเมธอดของอินสแตนซ์

(instancetype) - initWithPlaybackPosition:
 กรณีนี้มีไว้เพื่อเหตุผลความเข้ากันได้แบบย้อนหลัง แต่จะแสดงค่าเป็นศูนย์ เพิ่มเติม...
 
(instancetype) - init
 

สรุปพร็อพเพอร์ตี้

NSString * adBreakID
 สตริงที่ระบุช่วงพักโฆษณานี้อย่างไม่ซ้ํากัน เพิ่มเติม...
 
NSTimeInterval playbackPosition
 ตําแหน่งการเล่นเป็นวินาทีที่โฆษณานี้เริ่มเล่น เพิ่มเติม...
 
NSArray< NSString * > * adBreakClipIDs
 รายการสตริงตัวระบุของคลิปช่วงพักโฆษณาที่อยู่ในช่วงพักโฆษณานี้ เพิ่มเติม...
 
BOOL watched
 ไม่ว่าช่วงพักโฆษณานั้นจะมีการดูไปแล้วหรือไม่ก็ตาม เพิ่มเติม...
 
BOOL embedded
 ช่วงพักโฆษณาฝังหรือไม่ เพิ่มเติม...
 
BOOL expanded
 ขยายช่วงพักโฆษณาหรือไม่ เพิ่มเติม...
 

รายละเอียดของเมธอด

- (instancetype) initWithPlaybackPosition: (NSTimeInterval)  playbackPosition

กรณีนี้มีไว้เพื่อเหตุผลความเข้ากันได้แบบย้อนหลัง แต่จะแสดงค่าเป็นศูนย์

รายละเอียดอสังหาริมทรัพย์

- (NSString*) adBreakID
readnonatomicstrong

สตริงที่ระบุช่วงพักโฆษณานี้อย่างไม่ซ้ํากัน

Since
3.3
- (NSTimeInterval) playbackPosition
readnonatomicassign

ตําแหน่งการเล่นเป็นวินาทีที่โฆษณานี้เริ่มเล่น

Since
3.1
- (NSArray<NSString *>*) adBreakClipIDs
readnonatomicstrong

รายการสตริงตัวระบุของคลิปช่วงพักโฆษณาที่อยู่ในช่วงพักโฆษณานี้

Since
3.3
- (BOOL) watched
readnonatomicassign

ไม่ว่าช่วงพักโฆษณานั้นจะมีการดูไปแล้วหรือไม่ก็ตาม

Since
3.3
- (BOOL) embedded
readnonatomicassign

ช่วงพักโฆษณาฝังหรือไม่

Since
4.1
- (BOOL) expanded
readnonatomicassign

ขยายช่วงพักโฆษณาหรือไม่

Since
4.7.0