Công cụ Command and Control (CaC)

Công cụ Command và Control (CaC) là một công cụ gửi dữ liệu web chức năng để các nhà phát triển kiểm thử và gỡ lỗi ứng dụng Bộ thu web.

Nhà phát triển có thể sử dụng Công cụ CaC để:

 • Chạy ứng dụng Bộ thu web trên thiết bị hỗ trợ Cast và gửi yêu cầu tải để bắt đầu phát nội dung nghe nhìn.
 • Mô phỏng lệnh thoại do Trợ lý Google gửi tới Bộ thu web.
 • Ghi lại nhật ký từ Trình ghi gỡ lỗi truyền và kiểm soát lớp phủ gỡ lỗi của Trình thu thập thông tin web.

Chạy ứng dụng Bộ thu trên web

Có hai cách để chạy Bộ nhận dữ liệu web bằng Công cụ CaC:

 1. Cách bắt đầu một phiên Truyền mới:

  1. Mở Công cụ CaC, nhập mã ứng dụng Bộ thu web của bạn rồi nhấp vào nút ĐẶT mã ứng dụng.
  2. Nhấp vào nút Truyền và chọn một thiết bị để chạy Bộ thu web trên một thiết bị hỗ trợ Cast từ xa.

 2. Cách tham gia phiên Truyền hiện có:

  1. Lấy mã phiên Truyền đang chạy bằng cách sử dụng các mã sau:

   Từ phía Bộ thu web, hãy sử dụng phương thức sau để lấy mã phiên trong bảng điều khiển Trình gỡ lỗi từ xa của Chrome:

   cast.framework.CastReceiverContext.getInstance().getApplicationData().sessionId;
   

   Hoặc để nhận mã phiên từ Trình gửi web được kết nối, hãy sử dụng phương thức sau:

   cast.framework.CastContext.getInstance().getCurrentSession().getSessionId();
   
  2. Nhập ID phiên trong Công cụ CaC và nhấp vào nút TIẾP TỤC.

Khi Công cụ CaC được kết nối với ứng dụng Bộ thu web, nút Truyền sẽ xuất hiện với hình dạng khung tô màu nền. Mã ứng dụng Bộ thu trên web và mã phiên hoạt động cũng xuất hiện ở đầu công cụ.

Tải nội dung nghe nhìn

Tải phương tiện từ ứng dụng người gửi hoặc Công cụ CaC.

Ứng dụng người gửi

Để bắt đầu phát nội dung nghe nhìn trên Bộ thu web, hãy truyền ứng dụng của người gửi đến cùng một thiết bị hỗ trợ Cast và gửi yêu cầu tải từ ứng dụng người gửi đến Bộ thu trên web.

Công cụ CaC

Công cụ CaC cũng cung cấp nhiều cách để gửi yêu cầu tải đến ứng dụng nhận web:

Tải theo thực thể (truyền giọng nói)

Khi người dùng bắt đầu phát nội dung nghe nhìn thông qua Trợ lý Google, Trợ lý Google sẽ sử dụng thông báo Lệnh và điều khiển (CaC) để gửi thông tin đăng nhập và thực thể người dùng cho Bộ thu web.

Công cụ CaC mô phỏng tính năng truyền giọng nói và gửi yêu cầu tải bằng credentialsentity.

Tải theo nội dung

Công cụ CaC cũng có thể mô phỏng ứng dụng của bạn gửi yêu cầu tải bằng Content ID hoặc Content Url.

Khi quá trình phát lại nội dung đa phương tiện bắt đầu, Công cụ CaC sẽ nhận được thông báo Trạng thái nội dung nghe nhìn từ ứng dụng Bộ thu web và hiển thị thông báo đó trên thẻ TRẠNG THÁI MEDIA.

Yêu cầu tải tùy chỉnh

Nếu bạn muốn kiểm thử trình nhận của mình bằng các đối tượng Load Request của riêng mình, hãy sử dụng trường Yêu cầu tải tùy chỉnh trong thẻ LOAD MEDIA. Trước tiên, hãy chọn loại yêu cầu từ các nút chọn Chọn loại yêu cầu, sau đó sao chép và dán hoặc tạo đối tượng JSON của riêng bạn.

Kiểm tra lệnh thoại

Công cụ CaC cũng mô phỏng các lệnh thoại do Trợ lý Google gửi đến ứng dụng Bộ thu web. Bạn có thể kiểm tra xem các lệnh phương tiện mà ứng dụng của bạn hỗ trợ có hoạt động đúng cách hay không. Các lệnh nội dung phương tiện không được hỗ trợ phải được xử lý bằng các loại lỗi và lý do lỗi thích hợp.

Kiểm tra và kiểm soát Trình ghi gỡ lỗi truyền

Nếu ứng dụng Bộ thu web của bạn bật Trình ghi gỡ lỗi truyền, thì Công cụ CaC sẽ thu thập thông điệp nhật ký và kiểm soát lớp phủ gỡ lỗi của Bộ thu web.

Sử dụng các nút sau để kiểm soát Bộ thu web và thông điệp nhật ký:

 • Mã nhận dạng ứng dụng Bộ thu web
  • Xoá bộ nhớ đệm và dừng bộ thu web – Tải lại ứng dụng Bộ thu web và ngừng truyền
 • Lớp phủ gỡ lỗi bộ thu web
  • Hiển thị - Bật/tắt lớp phủ gỡ lỗi trên Bộ thu web
  • Xoá – Xoá thông điệp nhật ký trên lớp phủ gỡ lỗi của Trình thu thập dữ liệu web
 • Ghi nhật ký điều khiển thông báo
  • Chèn tin nhắn – Chèn bình luận hoặc dấu phân chia vào khu vực nhật ký
  • Tải nhật ký xuống – Lưu thông điệp nhật ký
  • Xoá nhật ký – Xoá thông điệp nhật ký trên khu vực nhật ký
 • Thông điệp nhật ký
  • Thẻ tuỳ chỉnh – Nhấp vào hộp đánh dấu để lọc thông điệp nhật ký

Các thẻ sau có thể xuất hiện trong Thẻ tùy chỉnh. Các công cụ này được Công cụ CaC thêm vào để hiển thị và lọc các nhật ký hoặc thông báo quan trọng liên quan đến phiên gỡ lỗi:

 • MEDIA – Đã gửi thành công tin nhắn qua không gian tên Media
 • MEDIA-ERROR - Đã xảy ra lỗi khi gửi hoặc để phản hồi tin nhắn được gửi qua Không gian tên phương tiện
 • CAC – Thư được gửi thành công qua vùng chứa tên CAC
 • CAC-ERROR – Đã xảy ra lỗi khi gửi hoặc phản hồi thư được gửi qua không gian tên CAC
 • PLAY (Nhật ký phát) – Nhật ký hiển thị kết quả khi người dùng nhấp vào nút What's playback (Nội dung đang phát) trong Công cụ CaC
 • USER – Nhật ký hiển thị thông báo tuỳ chỉnh do Người dùng nhập bằng nút Chèn thông báo trong Công cụ CaC

Kiểm tra Cast Connect

Để kiểm tra Cast Connect, hãy thực hiện các bước sau trước khi thiết lập một phiên:

 1. Nhập ID ứng dụng của người nhận được liên kết với bộ nhận hỗ trợ Cast Connect và nhấp vào Đặt ID ứng dụng.
 2. Nhấp vào nút Show Android TV Options (Hiện các tuỳ chọn Android TV).
 3. Đánh dấu vào hộp androidReceiverCompatibility. Nếu bộ thu của bạn không yêu cầu đặt Launch Credentials hoặc bạn muốn kiểm thử điều gì sẽ xảy ra trong trường hợp chưa nhận được, bạn có thể dừng lại ở đây và tiếp tục chuyển sang Bước 5.
 4. (Không bắt buộc) Nhập Launch Credentials và nhấp vào nút Đặt thông tin xác thực khởi chạy để đặt thông tin xác thực khởi chạy cho phiên Kết nối truyền.
 5. Bắt đầu phiên truyền bằng cách nhấp vào biểu tượng Truyền trong tiêu đề hoặc thông qua trình đơn Truyền trong trình duyệt Chrome.

Ứng dụng Android TV của bạn hiện sẽ khởi chạy trên thiết bị của bạn.