Events: quickAdd

Tạo sự kiện dựa trên một chuỗi văn bản đơn giản. Thử ngay hoặc xem ví dụ.

Yêu cầu

Yêu cầu HTTP

POST https://www.googleapis.com/calendar/v3/calendars/calendarId/events/quickAdd

Các tham số

Tên thông số Giá trị Nội dung mô tả
Tham số đường dẫn
calendarId string Giá trị nhận dạng lịch. Để truy xuất mã lịch, hãy gọi phương thức calendarList.list. Nếu bạn muốn truy cập vào lịch chính của người dùng đang đăng nhập, hãy sử dụng từ khoá "primary".
Tham số truy vấn bắt buộc
text string Văn bản mô tả sự kiện được tạo.
Tham số truy vấn không bắt buộc
sendNotifications boolean Không dùng nữa. Thay vào đó, vui lòng sử dụng sendUpdates.

Liệu có gửi thông báo về việc tạo sự kiện hay không. Xin lưu ý rằng một số email vẫn có thể được gửi ngay cả khi bạn đặt giá trị thành false. Giá trị mặc định là false.
sendUpdates string Khách sẽ nhận được thông báo về việc tạo sự kiện mới.

Các giá trị có thể chấp nhận là:
 • "all": Thông báo được gửi cho tất cả khách.
 • "externalOnly": Chỉ gửi thông báo cho khách không sử dụng Lịch Google.
 • "none": Không có thông báo nào được gửi. Đối với các thao tác di chuyển lịch, hãy cân nhắc sử dụng phương thức Events.import.

Ủy quyền

Yêu cầu này cần được uỷ quyền với ít nhất một trong các phạm vi sau:

Phạm vi
https://www.googleapis.com/auth/calendar
https://www.googleapis.com/auth/calendar.events

Để biết thêm thông tin, hãy xem trang xác thực và uỷ quyền.

Nội dung yêu cầu

Đừng cung cấp nội dung yêu cầu bằng phương thức này.

Phản hồi

Nếu thành công, phương thức này sẽ trả về một tài nguyên Sự kiện trong nội dung phản hồi.

Ví dụ

Lưu ý: Các đoạn mã mẫu của phương thức này không phải là ví dụ cho mọi ngôn ngữ lập trình được hỗ trợ (xem trang thông tin về các thư viện dùng cho ứng dụng để biết danh sách các ngôn ngữ được hỗ trợ).

Java

Sử dụng thư viện ứng dụng Java.

import com.google.api.services.calendar.Calendar;
import com.google.api.services.calendar.model.Event;

// ...

// Initialize Calendar service with valid OAuth credentials
Calendar service = new Calendar.Builder(httpTransport, jsonFactory, credentials)
  .setApplicationName("applicationName").build();

// Quick-add an event
String eventText = "Appointment at Somewhere on June 3rd 10am-10:25am";
Event createdEvent =
  service.events().quickAdd('primary').setText(eventText).execute();

System.out.println(createdEvent.getId());

Python

Dùng thư viện ứng dụng Python.

created_event = service.events().quickAdd(
  calendarId='primary',
  text='Appointment at Somewhere on June 3rd 10am-10:25am').execute()

print created_event['id']

1.199

Sử dụng thư viện ứng dụng PHP.

$createdEvent = $service->events->quickAdd(
  'primary',
  'Appointment at Somewhere on June 3rd 10am-10:25am');

echo $createdEvent->getId();

Ruby

Sử dụng thư viện ứng dụng hồng ngọc.

result = client.quick_add_event(
 'primary',
 'Appointment at Somewhere on June 3rd 10am-10:25am')
print result.id

Hãy dùng thử!

Hãy sử dụng APIs Explorer bên dưới để gọi phương thức này trên dữ liệu trực tiếp và xem phản hồi.