API Lịch trên Google Workspace: Tệp đã tải xuống

Trong các bảng sau, cột đầu tiên hiển thị giai đoạn phát triển của mỗi thư viện (lưu ý rằng một số thư viện đang ở giai đoạn đầu) và các đường liên kết đến tài liệu về thư viện đó. Cột thứ hai liên kết đến các mẫu có sẵn cho từng thư viện.

Tài liệu Mẫu
Thư viện ứng dụng Google API cho Java Mẫu Java
Thư viện ứng dụng Google API cho JavaScript Mẫu JavaScript
Thư viện ứng dụng API của Google cho .NET Mẫu.NET
Thư viện ứng dụng API của Google cho Objective-C dành cho REST Mẫu Objective-C
Thư viện ứng dụng API của Google cho PHP () Mẫu PHP
Thư viện ứng dụng Google API cho Python Mẫu Python

Bạn cũng có thể sử dụng các thư viện ở giai đoạn đầu sau:

Tài liệu Mẫu
Thư viện ứng dụng API của Google cho Dart (beta) Mẫu DAO
Thư viện ứng dụng Google API cho Go (alpha) Go mẫu
Thư viện ứng dụng API của Google cho Node.js (alpha) Mẫu Node.js
Thư viện ứng dụng API của Google cho Ruby (alpha) Mẫu hồng ngọc

Hướng dẫn này cung cấp cho bạn cách thiết lập cụ thể cho một số thư viện. Nếu bạn đang sử dụng Java, Python, PHP, .NET hoặc Ruby, hãy tham khảo bài viết Thiết lập Thư viện ứng dụng.