Events: patch

Cập nhật một sự kiện. Phương thức này hỗ trợ ngữ nghĩa bản vá. Hãy lưu ý rằng mỗi yêu cầu bản vá sử dụng 3 đơn vị hạn mức; hãy ưu tiên sử dụng get sau update. Các giá trị của trường mà bạn chỉ định sẽ thay thế các giá trị hiện có. Các trường mà bạn không chỉ định trong yêu cầu sẽ không thay đổi. Các trường mảng, nếu được chỉ định, sẽ ghi đè các mảng hiện có; thao tác này sẽ loại bỏ mọi phần tử mảng trước đó. Thử ngay.

Yêu cầu

Yêu cầu HTTP

PATCH https://www.googleapis.com/calendar/v3/calendars/calendarId/events/eventId

Các tham số

Tên thông số Giá trị Nội dung mô tả
Tham số đường dẫn
calendarId string Giá trị nhận dạng lịch. Để truy xuất mã lịch, hãy gọi phương thức calendarList.list. Nếu bạn muốn truy cập vào lịch chính của người dùng đang đăng nhập, hãy sử dụng từ khoá "primary".
eventId string Giá trị nhận dạng sự kiện.
Tham số truy vấn không bắt buộc
alwaysIncludeEmail boolean Không dùng nữa và bị bỏ qua. Một giá trị sẽ luôn được trả về trong trường email cho người tổ chức, người tạo và người tham dự, ngay cả khi không có địa chỉ email thực (tức là giá trị được tạo, không hoạt động sẽ được cung cấp).
conferenceDataVersion integer Số phiên bản của dữ liệu hội nghị được ứng dụng API hỗ trợ. Phiên bản 0 giả định không hỗ trợ dữ liệu hội nghị và bỏ qua dữ liệu hội nghị trong phần nội dung của sự kiện. Phiên bản 1 cho phép hỗ trợ việc sao chép ConferenceData cũng như để tạo các hội nghị mới bằng cách sử dụng trường createRequest củaconferenceData. Giá trị mặc định là 0. Các giá trị được chấp nhận là từ 0 đến 1.
maxAttendees integer Số người tham dự tối đa có thể đưa vào phản hồi. Nếu có nhiều hơn số người tham dự đã chỉ định, chỉ có người tham gia đó được trả về. Không bắt buộc.
sendNotifications boolean Không dùng nữa. Thay vào đó, vui lòng sử dụng sendUpdates.

Liệu có gửi thông báo về thông tin cập nhật sự kiện hay không (ví dụ: thay đổi về nội dung mô tả, v.v.). Xin lưu ý rằng một số email vẫn có thể được gửi ngay cả khi bạn đặt giá trị thành false. Giá trị mặc định là false.
sendUpdates string Những khách sẽ nhận được thông báo về việc cập nhật sự kiện (ví dụ: thay đổi tiêu đề, v.v.).

Các giá trị có thể chấp nhận là:
  • "all": Thông báo được gửi cho tất cả khách.
  • "externalOnly": Chỉ gửi thông báo cho khách không sử dụng Lịch Google.
  • "none": Không có thông báo nào được gửi. Đối với các thao tác di chuyển lịch, hãy cân nhắc sử dụng phương thức Events.import.
supportsAttachments boolean Liệu ứng dụng API đang thực hiện thao tác có hỗ trợ tệp đính kèm sự kiện hay không. Không bắt buộc. Giá trị mặc định là False.

Ủy quyền

Yêu cầu này cần được uỷ quyền với ít nhất một trong các phạm vi sau:

Phạm vi
https://www.googleapis.com/auth/calendar
https://www.googleapis.com/auth/calendar.events

Để biết thêm thông tin, hãy xem trang xác thực và uỷ quyền.

Nội dung yêu cầu

Trong nội dung yêu cầu, hãy cung cấp các phần liên quan của tài nguyên Sự kiện, theo các quy tắc về ngữ nghĩa của bản vá.

Phản hồi

Nếu thành công, phương thức này sẽ trả về một tài nguyên Sự kiện trong nội dung phản hồi.

Hãy dùng thử!

Hãy sử dụng APIs Explorer bên dưới để gọi phương thức này trên dữ liệu trực tiếp và xem phản hồi.