Colors

Để xem danh sách các phương thức cho tài nguyên này, hãy xem ở cuối trang này.

Biểu diễn tài nguyên

{
 "kind": "calendar#colors",
 "updated": datetime,
 "calendar": {
  (key): {
   "background": string,
   "foreground": string
  }
 },
 "event": {
  (key): {
   "background": string,
   "foreground": string
  }
 }
}
Tên tài sản Giá trị Nội dung mô tả Ghi chú
calendar object Bảng màu chung của lịch, ánh xạ từ mã màu đến định nghĩa của màu lịch. Tài nguyên calendarListEntry tham chiếu đến một trong các mã màu này trong trường colorId. Chỉ đọc.
calendar.(key) nested object Định nghĩa màu lịch.
calendar.(key).background string Màu nền liên quan đến định nghĩa màu này.
calendar.(key).foreground string Màu nền trước có thể được sử dụng để viết trên nền với màu "nền".
event object Một bảng màu chung gồm các màu sự kiện, liên kết từ mã màu đến định nghĩa của mã màu đó. Tài nguyên event có thể tham chiếu đến một trong các mã màu này trong trường colorId. Chỉ đọc.
event.(key) nested object Định nghĩa màu sự kiện.
event.(key).background string Màu nền liên quan đến định nghĩa màu này.
event.(key).foreground string Màu nền trước có thể được sử dụng để viết trên nền với màu "nền".
kind string Loại tài nguyên ("calendar#colors").
updated datetime Thời gian sửa đổi lần gần đây nhất của bảng màu (dưới dạng dấu thời gian RFC3339). Chỉ đọc.

Phương thức

nhận
Trả về định nghĩa màu cho lịch và sự kiện.