Số lần chỉnh sửa

Phương thức chỉnh sửa trong API Phát hành dành cho nhà phát triển Google Play cho phép bạn chuẩn bị một số thay đổi đối với ứng dụng Google Play, sau đó triển khai tất cả những thay đổi đó cùng một lúc. Bạn thực hiện việc này bằng cách tạo một nội dung chỉnh sửa. Tệp này lưu giữ tất cả những thay đổi bạn muốn thực hiện đối với ứng dụng. Nội dung chỉnh sửa này sẽ lưu giữ những thông tin như:

 • APK nào được liên kết với ứng dụng và "theo dõi" cho mỗi APK.

  Mỗi kênh được liên kết với một "kênh" để xác định những người dùng sẽ nhìn thấy kênh đó. Điều này cho phép bạn cung cấp các phiên bản alpha và beta của ứng dụng cho người kiểm thử. Ngoài ra, bạn có thể cung cấp phiên bản "phát hành theo giai đoạn" với bản phát hành giới hạn; ứng dụng này được tự động phân phát cho một số ít người dùng ứng dụng (được xác định theo tỷ lệ phần trăm phát hành mà bạn thiết lập), cho phép bạn triển khai dần phiên bản phát hành chính thức mới của ứng dụng.

 • Phiên bản ngôn ngữ và ngôn ngữ cụ thể của trang thông tin ứng dụng trên Cửa hàng Google Play

  Mỗi phiên bản theo từng ngôn ngữ của trang thông tin trên Cửa hàng Play có thể chứa ảnh chụp màn hình và các hình ảnh quảng cáo khác, văn bản mô tả đã bản địa hoá, v.v.

Khi bạn tạo một nội dung chỉnh sửa lần đầu tiên, nội dung chỉnh sửa sẽ là bản sao trạng thái triển khai hiện tại của ứng dụng. Sau đó, bạn có thể sửa đổi nội dung chỉnh sửa bằng cách gọi phương thức Edits (Chỉnh sửa). Khi nội dung chỉnh sửa đã sẵn sàng, hãy cam kết thực hiện bằng cách thực hiện các thay đổi trực tiếp. Bạn cũng có thể bỏ qua nội dung chỉnh sửa bất cứ lúc nào, loại bỏ các thay đổi và để nguyên ứng dụng.

Bạn chỉ có thể sử dụng API này để thực hiện thay đổi đối với một ứng dụng hiện có (có ít nhất một tệp APK đã tải lên); do đó, bạn sẽ phải tải ít nhất một tệp APK lên thông qua Play Console thì mới có thể sử dụng API này. Hơn nữa, bạn không thể sử dụng API này để thay đổi trạng thái của ứng dụng từ "đã xuất bản" thành "chưa xuất bản" hoặc để điền vào các biểu mẫu đồng ý pháp lý cần thiết cho việc phát hành. Để phát hành ứng dụng, bạn phải sử dụng Play Console.

Quy trình làm việc

Phần này trình bày cách thông thường mà bạn sẽ sử dụng Các phương thức chỉnh sửa của API Phát hành dành cho nhà phát triển Google Play để thực hiện sửa đổi đối với một ứng dụng.

 1. Tạo một nội dung chỉnh sửa mới bằng cách gọi Edits: Insert và chỉ định ứng dụng mà bạn muốn sửa đổi.

  Thao tác này sẽ tạo ra nội dung chỉnh sửa mới của ứng dụng được chỉ định. Chế độ cài đặt ban đầu của ứng dụng (APK, trang thông tin trên Cửa hàng Play, tệp mở rộng, v.v.) đều được sao chép từ phiên bản đã triển khai của ứng dụng.

 2. Sửa đổi nội dung chỉnh sửa như mong muốn.

  Bạn có thể thực hiện hầu hết các thay đổi có thể thực hiện thông qua Google Play Console. Bạn thực hiện việc này bằng cách gọi phương thức API Nhà phát triển Google Play thích hợp, truyền mã nhận dạng của ứng dụng và chỉnh sửa mà bạn muốn sửa đổi. Cụ thể:

  • Bạn có thể tải các tệp APK mới lên bằng cách gọi Edits.apks:upload. Thao tác này sẽ đặt APK trong một vùng lưu trữ, do đó bạn có thể chỉ định APK cho một kênh trong lần chỉnh sửa này hoặc trong lần chỉnh sửa tiếp theo.
  • Bạn có thể gán APK cho các kênh bằng cách gọi Edits.tracks:update. Bạn cũng có thể thay đổi việc gán bản theo dõi cho các APK hiện có bằng cách gọi Edits.tracks: patch.
  • Bạn có thể tạo một trang thông tin mới đã bản địa hoá trên Cửa hàng Play bằng cách gọi phương thức Edits.listings:update. Bạn có thể sửa đổi một trang thông tin hiện có trên Cửa hàng Play bằng cách gọi phương thức Edits.listings: patch.
  • Bạn có thể thêm hoặc sửa đổi tệp mở rộng bằng cách gọi phương thức tài nguyên Edits.expansionfiles.

  Các phương thức này sẽ thực hiện thay đổi đối với nội dung chỉnh sửa bạn đang thực hiện, nhưng không sửa đổi phiên bản đang hoạt động của ứng dụng. Bạn có thể thực hiện thêm thay đổi hoặc loại bỏ nội dung chỉnh sửa đang diễn ra mà không ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng.

 3. Cam kết chỉnh sửa.

  Khi bạn gọi Edits: Cam (Bản chỉnh sửa: cam kết), nếu không có lỗi xác thực, thì tất cả thay đổi được chỉ định trong tài nguyên chỉnh sửa sẽ "trực tiếp", thay thế trạng thái hiện tại của ứng dụng. Những thay đổi này có thể mất vài giờ mới có hiệu lực, giống như khi bạn thực hiện thay đổi thông qua Play Console.