Method: edits.tracks.update

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Cập nhật một kênh.

Yêu cầu HTTP

PUT https://androidpublisher.googleapis.com/androidpublisher/v3/applications/{packageName}/edits/{editId}/tracks/{track}

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Các tham số
packageName

string

Tên gói của ứng dụng.

editId

string

Giá trị nhận dạng của nội dung chỉnh sửa.

track

string

Giá trị nhận dạng của bản nhạc.

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu chứa một bản sao của Track.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ chứa một phiên bản của Track.

Phạm vi cấp phép

Yêu cầu phạm vi OAuth sau:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidpublisher