Method: edits.tracks.update

Cập nhật một bản nhạc.

Yêu cầu HTTP

PUT https://androidpublisher.googleapis.com/androidpublisher/v3/applications/{packageName}/edits/{editId}/tracks/{track}

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Các tham số
packageName

string

Tên gói của ứng dụng.

editId

string

Giá trị nhận dạng của nội dung chỉnh sửa.

track

string

Giá trị nhận dạng của bản nhạc.

Thông tin chi tiết về tên kênh

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu chứa một bản sao của Track.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ chứa một phiên bản của Track.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu phạm vi OAuth sau:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidpublisher