API Nhà phát triển Google Play

API Nhà phát triển Google Play hỗ trợ bạn thực hiện một số thao tác phát hành và quản lý ứng dụng. API này bao gồm 2 thành phần:

Gói thuê bao và lượt mua hàng trong ứng dụng

Bạn có thể sử dụng API Nhà phát triển Google Play để quản lý:

Bạn có thể sử dụng những tài nguyên này để kiểm tra trạng thái của các giao dịch mua, cũng như để sửa đổi và huỷ các giao dịch mua định kỳ.

Để tìm hiểu thêm về cách bán gói thuê bao trong ứng dụng Android, hãy đọc phần Thanh toán trong ứng dụng của Google Play trên trang web dành cho nhà phát triển Android.

Publishing API (API Phát hành)

Google Play Developer Publishing API giúp bạn tự động hoá các tác vụ thường gặp có liên quan đến việc sản xuất và phân phối ứng dụng. Từ đó cung cấp các hàm tương tự như các hàm có sẵn cho nhà phát triển trong Play Console, chẳng hạn như:

  • Tải phiên bản mới của ứng dụng lên
  • Phát hành ứng dụng bằng cách chỉ định APK cho các Kênh khác nhau (alpha, beta, phát hành theo giai đoạn hoặc phát hành chính thức)
  • Tạo và sửa đổi trang thông tin trên Cửa hàng Google Play, bao gồm văn bản và hình ảnh đã bản địa hoá, ảnh chụp màn hình trên nhiều thiết bị

Những nhiệm vụ đó được thực hiện bằng chức năng chỉnh sửa mới, theo phương pháp tương tự như xử lý giao dịch để thực hiện thay đổi; bạn gói nhiều thay đổi thành một bản chỉnh sửa nháp duy nhất, sau đó áp dụng tất cả các thay đổi cùng một lúc. (Không có thay đổi nào có hiệu lực cho đến khi nội dung chỉnh sửa được thực hiện.)

Bắt đầu

Để bắt đầu sử dụng API Nhà phát triển Google Play, hãy xem trang Bắt đầu.

Bạn có thể sử dụng thư viện Java và Python để quản lý hoạt động tương tác với Publishing API (API Phát hành). Chúng tôi đã cung cấp mã mẫu trên trang Thư viện ứng dụng và mã mẫu. Nếu sử dụng các ngôn ngữ khác, bạn có thể truy cập trực tiếp vào các API REST qua HTTP.

Nếu bạn gặp vấn đề khi sử dụng API Nhà phát triển Google Play, chúng tôi sẵn sẵn sàng trợ giúp.

API khác

  • API Phát hành dịch vụ trò chơi của Google Play giúp bạn tự động hoá các công việc thường gặp có liên quan đến việc sản xuất và phân phối dịch vụ trò chơi.
  • API Báo cáo cho phép bạn truy xuất thông tin về chất lượng của ứng dụng từ Android vitals.
  • API Trả lời bài đánh giá cho phép bạn truy xuất và trả lời các bài đánh giá về ứng dụng.
  • Permissions API (API Quyền) cho phép bạn tự động hoá việc quản lý quyền trong Play Console.
  • Play Games Services Management API (API Quản lý Dịch vụ trò chơi của Play) cho phép bạn thực hiện lệnh gọi REST để kiểm soát siêu dữ liệu theo phương thức lập trình trong các tính năng của Dịch vụ trò chơi của Google Play.
  • Voided Purchases API (API Giao dịch mua vô hiệu) cung cấp danh sách các đơn đặt hàng liên kết với các giao dịch mua mà người dùng đã vô hiệu.