Bắt đầu

Trước khi có thể bắt đầu thực hiện lệnh gọi API, bạn cần thiết lập quyền truy cập API vào Tài khoản nhà phát triển trên Google Play của mình. Quá trình này dẫn đến các thay đổi trong cả Google Play Console và Google Cloud Console. Các hướng dẫn sau đây giải thích các bước cần thiết để bắt đầu sử dụng API Nhà phát triển Google Play.

 1. Tạo một dự án trên Google Cloud.
 2. Bật API Nhà phát triển Google Play cho dự án Google Cloud của bạn.
 3. Thiết lập một tài khoản dịch vụ có quyền thích hợp trên Google Play Console để truy cập vào API Nhà phát triển Google Play.

Tạo một dự án trên Google Cloud

Bạn có thể bỏ qua bước này nếu đã có một dự án trên Google Cloud mà bạn muốn sử dụng.

Tạo một dự án trong Google Cloud Console.

Để biết thêm thông tin về các dự án trong Google Cloud, hãy tham khảo bài viết Tạo và quản lý dự án.

Bật API

Sau khi thiết lập Dự án Google Cloud, bạn cần bật API Nhà phát triển Google Play cho dự án này.

Cách bật API Nhà phát triển Google Play:

 1. Truy cập trang API Nhà phát triển Google Play trong Google Cloud Console.
 2. Nhấp vào Bật.

Định cấu hình OAuth và tài khoản dịch vụ

Bạn cần định cấu hình quyền truy cập vào API Nhà phát triển Google Play bằng ứng dụng OAuth hoặc tài khoản dịch vụ. Trong hầu hết các trường hợp, bạn nên sử dụng tài khoản dịch vụ để truy cập API.

Bạn phải sử dụng tài khoản dịch vụ trong một môi trường bảo mật, chẳng hạn như máy chủ. Thông tin đăng nhập tài khoản dịch vụ cần được quản lý một cách an toàn để không tiết lộ cho bất kỳ ai không được phép sử dụng API.

Bạn nên sử dụng mã ứng dụng khách OAuth nếu cần truy cập vào API thay mặt cho từng người dùng. Ví dụ: nếu trang web của bạn cần thay mặt người dùng truy cập vào API Nhà phát triển Google Play từ ứng dụng web, bạn có thể sử dụng Mã ứng dụng khách. Người dùng sẽ được xác thực bằng Tài khoản Google của họ thay vì tài khoản dịch vụ. Điều này cho phép bạn thực hiện lệnh gọi API thay mặt người dùng mà không ảnh hưởng đến thông tin đăng nhập tài khoản dịch vụ.

 • Tài khoản dịch vụ: Một dịch vụ phần mềm bảo mật sẽ truy cập vào API (phổ biến nhất)
 • Ứng dụng OAuth: Một người dùng sẽ truy cập vào API

Sử dụng tài khoản dịch vụ

Bạn có thể tạo tài khoản dịch vụ từ Google Play Console.

 1. Trong Google Cloud Console, hãy chuyển đến phần Tài khoản dịch vụ.
 2. Nhấp vào Tạo tài khoản dịch vụ rồi làm theo các bước.
 3. Truy cập trang Người dùng và quyền trên Google Play Console.
 4. Nhấp vào Mời người dùng mới.
 5. Đặt địa chỉ email cho tài khoản dịch vụ của bạn vào trường địa chỉ email và cấp các quyền cần thiết để thực hiện hành động.

  Để sử dụng API Google Play Billing, bạn phải cấp các quyền sau:

  • Xem dữ liệu tài chính, đơn đặt hàng và phản hồi trong bản khảo sát về quyết định huỷ gói thuê bao
  • Quản lý đơn đặt hàng và gói thuê bao
 6. Nhấp vào Mời người dùng.

Tại thời điểm này, bạn có thể truy cập API Nhà phát triển Google Play thông qua tài khoản dịch vụ. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Sử dụng OAuth 2.0 cho các ứng dụng từ máy chủ đến máy chủ.

Sử dụng ứng dụng OAuth

Bạn có thể cho phép người dùng thực hiện các hành động bằng API trong thông tin xác thực của chính họ bằng cách sử dụng ứng dụng OAuth. Hành động của người dùng chỉ giới hạn ở những hành động được cho phép thông qua trang Người dùng và quyền trên Google Play Console.

Trước khi tạo ứng dụng OAuth, bạn cần định cấu hình thông tin thương hiệu cho sản phẩm của mình. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Thiết lập màn hình xin phép bằng OAuth.

 1. Trong Google Cloud Console, hãy chuyển đến trang màn hình đồng ý của OAuth.
 2. Làm theo các bước để tạo màn hình xin phép bằng OAuth.

Cách tạo ứng dụng OAuth:

 1. Trong Google Cloud Console, hãy chuyển đến phần Thông tin xác thực.
 2. Nhấp vào Tạo thông tin xác thực > Mã ứng dụng OAuth.
 3. Chọn loại ứng dụng của bạn và làm theo hướng dẫn.

Thông tin bổ sung

Hãy sử dụng các mẹo và thủ thuật sau đây để giúp bạn bắt đầu sử dụng API trên Google Play.

Lấy Mã nhận dạng nhà phát triển

Một số API yêu cầu bạn cung cấp Mã nhà phát triển Google Play Console. Đây là một số dài được chỉ định khi bạn tạo Tài khoản nhà phát triển trên Google Play. Bạn có thể tìm thấy Mã nhà phát triển trong URL của hầu hết mọi trang trên Google Play Console, chẳng hạn như trang Quyền truy cập vào API.

Ví dụ: hãy xem xét URL trên Google Play Console:

https://play.google.com/console/developers/1234567890123456789/api-access

Trong URL ở trên, mã nhà phát triển sẽ là 1234567890123456789.

Lưu ý: Nếu một ứng dụng được chuyển từ Tài khoản nhà phát triển trên Google Play này sang Tài khoản nhà phát triển khác, thì Mã nhận dạng nhà phát triển liên kết với ứng dụng đó sẽ thay đổi. Điều này có nghĩa là sau khi chuyển xong, bạn phải sử dụng Mã nhận dạng nhà phát triển cho tài khoản Tài khoản nhà phát triển mới trên Google Play trong các lệnh gọi API cho ứng dụng đó.

API chuyên dụng

API Nhà phát triển Google Play chứa một số API chuyên biệt cho phép bạn thực hiện những loại phân tích cụ thể trên ứng dụng của mình:

API Trả lời bài đánh giá
Cho phép bạn xem phản hồi của người dùng về ứng dụng và trả lời những phản hồi này.
Voided Purchases API (API Giao dịch mua vô hiệu)
Cho phép bạn thu hồi quyền truy cập vào các sản phẩm trong ứng dụng liên kết với các giao dịch mua mà người dùng đã vô hiệu.

Thư viện ứng dụng

Chúng tôi đã cung cấp các thư viện ứng dụng mà bạn có thể dùng để truy cập vào các API REST theo phương thức lập trình. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Thư viện ứng dụng và mã mẫu.