REST Resource: purchases.products

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Tài nguyên: ProductPurchase

Tài nguyên Mua hàng cho biết trạng thái của giao dịch mua sản phẩm trong ứng dụng của người dùng.

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
 "kind": string,
 "purchaseTimeMillis": string,
 "purchaseState": integer,
 "consumptionState": integer,
 "developerPayload": string,
 "orderId": string,
 "purchaseType": integer,
 "acknowledgementState": integer,
 "purchaseToken": string,
 "productId": string,
 "quantity": integer,
 "obfuscatedExternalAccountId": string,
 "obfuscatedExternalProfileId": string,
 "regionCode": string
}
Các trường
kind

string

Loại này đại diện cho một đối tượng inappPurchase trong dịch vụ androidpublisher.

purchaseTimeMillis

string (int64 format)

Thời gian mua sản phẩm tính bằng mili giây kể từ thời gian bắt đầu của hệ thống (ngày 01 tháng 01 năm 1970).

purchaseState

integer

Trạng thái mua hàng của đơn đặt hàng. Các giá trị có thể là: 0. Đã mua 1. Tôi đã hủy 2. Đang chờ xử lý

consumptionState

integer

Trạng thái tiêu thụ của sản phẩm trong ứng dụng. Các giá trị có thể là: 0. Tuy nhiên, khi tiêu thụ là 1. Đã tiêu thụ

developerPayload

string

Chuỗi do nhà phát triển chỉ định chứa thông tin bổ sung về đơn đặt hàng.

orderId

string

Mã đơn hàng liên quan đến giao dịch mua sản phẩm trong ứng dụng.

purchaseType

integer

Loại giao dịch mua sản phẩm trong ứng dụng. Bạn chỉ đặt trường này nếu giao dịch mua này không được thực hiện bằng quy trình thanh toán chuẩn trong ứng dụng. Các giá trị có thể là: 0. Thử nghiệm (nghĩa là được mua từ tài khoản thử nghiệm giấy phép) 1. Chương trình khuyến mãi (tức là được mua bằng mã khuyến mãi) 2. Có tặng thưởng (tức là xem quảng cáo dạng video thay vì trả tiền)

acknowledgementState

integer

Trạng thái xác nhận của sản phẩm trong ứng dụng. Các giá trị có thể là: 0. Chưa được xác nhận 1. Đã xác nhận

purchaseToken

string

Mã thông báo giao dịch mua được tạo để xác định giao dịch mua này. Có thể không xuất hiện.

productId

string

SKU của sản phẩm trong ứng dụng. Có thể không xuất hiện.

quantity

integer

Số lượng liên quan đến giao dịch mua sản phẩm trong ứng dụng. Nếu không có thì số lượng sẽ là 1.

obfuscatedExternalAccountId

string

Phiên bản mã nhận dạng bị làm rối mã nhận dạng duy nhất liên kết với tài khoản của người dùng trong ứng dụng của bạn. Chỉ xuất hiện nếu được chỉ định bằng cách sử dụng https://developer.android.com/reference/com/android/billingclient/api/BillingFlowParams.Builder#setobfuscatedaccountid khi giao dịch mua được thực hiện.

obfuscatedExternalProfileId

string

Phiên bản bị làm rối của mã nhận dạng duy nhất được liên kết với hồ sơ của người dùng trong ứng dụng của bạn. Chỉ xuất hiện nếu được chỉ định bằng cách sử dụng https://developer.android.com/reference/com/android/billingclient/api/BillingFlowParams.Builder#setobfuscatedprofileid khi giao dịch mua được thực hiện.

regionCode

string

Mã vùng thanh toán ISO 3166-1 alpha-2 của người dùng tại thời điểm sản phẩm được cấp.

Phương pháp

acknowledge

Xác nhận giao dịch mua một mặt hàng trong ứng dụng.

get

Kiểm tra trạng thái giao dịch mua và mức tiêu thụ của một mặt hàng trong ứng dụng.