Method: purchases.products.acknowledge

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Xác nhận giao dịch mua một mặt hàng trong ứng dụng.

Yêu cầu HTTP

POST https://androidpublisher.googleapis.com/androidpublisher/v3/applications/{packageName}/purchases/products/{productId}/tokens/{token}:acknowledge

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Các tham số
packageName

string

Tên gói của ứng dụng có bán sản phẩm trong ứng dụng (ví dụ: ' com.some.thing').

productId

string

SKU của sản phẩm trong ứng dụng (ví dụ: <39;com.some.thing.inapp1\39;).

token

string

Mã thông báo được cung cấp cho thiết bị của người dùng khi họ mua sản phẩm trong ứng dụng.

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu chứa dữ liệu có cấu trúc sau:

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
  "developerPayload": string
}
Các trường
developerPayload

string

Tải trọng để đính kèm vào giao dịch mua.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ trống.

Phạm vi cấp phép

Yêu cầu phạm vi OAuth sau:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidpublisher