Method: edits.insert

Tạo chỉnh sửa mới cho ứng dụng.

Yêu cầu HTTP

POST https://androidpublisher.googleapis.com/androidpublisher/v3/applications/{packageName}/edits

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Thông số
packageName

string

Tên gói của ứng dụng.

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu chứa một bản sao của AppEdit.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ chứa một phiên bản mới được tạo của AppEdit.

Phạm vi ủy quyền

Yêu cầu phạm vi OAuth sau:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidpublisher