REST Resource: edits

Tài nguyên: AppEdit

Chỉnh sửa ứng dụng. Tài nguyên choEditService.

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
  "id": string,
  "expiryTimeSeconds": string
}
Các trường
id

string

Chỉ có đầu ra. Giá trị nhận dạng của nội dung chỉnh sửa. Có thể dùng trong các lệnh gọi API tiếp theo.

expiryTimeSeconds

string

Chỉ có đầu ra. Thời gian (tính bằng giây kể từ Epoch) khi nội dung chỉnh sửa sẽ hết hạn và không còn giá trị để sử dụng.

Phương thức

commit

Cam kết chỉnh sửa ứng dụng.

delete

Xoá nội dung chỉnh sửa ứng dụng.

get

Nhận một nội dung chỉnh sửa ứng dụng.

insert

Tạo nội dung chỉnh sửa mới cho ứng dụng.

validate

Xác thực nội dung chỉnh sửa ứng dụng.