Method: edits.commit

Cam kết chỉnh sửa ứng dụng.

Yêu cầu HTTP

POST https://androidpublisher.googleapis.com/androidpublisher/v3/applications/{packageName}/edits/{editId}:commit

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Các tham số
packageName

string

Tên gói của ứng dụng.

editId

string

Giá trị nhận dạng của nội dung chỉnh sửa.

Tham số truy vấn

Các tham số
changesNotSentForReview

boolean

Cho biết rằng những thay đổi trong bản chỉnh sửa này sẽ không được xem xét cho đến khi được gửi đi xem xét một cách rõ ràng từ giao diện người dùng Google Play Console. Những thay đổi này sẽ được thêm vào mọi thay đổi khác chưa được gửi đi xem xét.

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu phải trống.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ chứa một phiên bản của AppEdit.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu phạm vi OAuth sau:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidpublisher