Method: edits.apks.upload

Tải một tệp APK lên và thêm vào bản chỉnh sửa hiện tại.

Yêu cầu HTTP

  • URI tải lên, đối với các yêu cầu tải nội dung nghe nhìn lên:
    POST https://androidpublisher.googleapis.com/upload/androidpublisher/v3/applications/{packageName}/edits/{editId}/apks
  • URI siêu dữ liệu, đối với các yêu cầu chỉ siêu dữ liệu:
    POST https://androidpublisher.googleapis.com/androidpublisher/v3/applications/{packageName}/edits/{editId}/apks

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Các tham số
packageName

string

Tên gói của ứng dụng.

editId

string

Giá trị nhận dạng của nội dung chỉnh sửa.

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu chứa một bản sao của ApksUploadRequestBody.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ chứa một phiên bản của Apk.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu phạm vi OAuth sau:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidpublisher