Metric

Dane ilościowe przedstawione w raporcie. Na przykład dane eventCount to łączna liczba zdarzeń. Dozwolonych jest maksymalnie 10 rodzajów danych.

Zapis JSON
{
  "name": string,
  "expression": string,
  "invisible": boolean
}
Pola
name

string

Nazwa danych. Listę nazw danych obsługiwanych przez główne metody raportowania, np. runReport czy batchRunReports, znajdziesz w sekcji Dane interfejsu API. Listę nazw danych obsługiwanych przez metodę runRealtimeReport znajdziesz w sekcji Dane w czasie rzeczywistym. Listę nazw danych obsługiwanych przez metodę runFunnelReport znajdziesz w artykule Dane ścieżki.

Jeśli określono expression, name może być dowolnym ciągiem znaków z dozwolonego zestawu znaków. Jeśli np. pole expression to screenPageViews/sessions, możesz nazwać tę wartość = viewsPerSession. Wybrane nazwy danych muszą być zgodne z wyrażeniem regularnym ^[a-zA-Z0-9_]$.

Do danych odwołują się name w metricFilter i orderBys oraz w wskaźniku expression.

expression

string

Wyrażenie matematyczne dla danych pochodnych. np. dane Liczba zdarzeń na użytkownika wynosi eventCount/totalUsers.

invisible

boolean

Wskazuje, czy dane są niewidoczne w odpowiedzi na żądanie raportu. Jeśli dane są niewidoczne, nie generują kolumny w odpowiedzi, ale można ich używać w tabelach metricFilter, orderBys lub expression.