Tworzenie raportu

Z tego przewodnika dowiesz się, jak utworzyć podstawowy raport na podstawie danych Analytics za pomocą interfejsu Google Analytics Data API w wersji 1. Raporty w interfejsie Data API w wersji 1 są podobne do raportów, które możesz generować w sekcji Raporty w interfejsie Google Analytics.

W tym przewodniku omawiamy podstawowe raportowanie, czyli ogólną funkcję raportowania w interfejsie Data API. Interfejs Data API w wersji 1 udostępnia też specjalistyczne raporty w czasie rzeczywistym i raporty ścieżek.

Metoda runReport jest zalecana w przypadku zapytań, stosowana we wszystkich przykładach w tym przewodniku. Omówienie innych podstawowych metod raportowania znajdziesz w artykule o funkcjach zaawansowanych. Do testowania zapytań możesz użyć Eksploratora zapytań.

Raporty – omówienie

Raporty to tabele danych zdarzeń przeznaczonych do usługi w Google Analytics 4. Każda tabela raportu zawiera wymiary i dane żądane w zapytaniu, a dane w poszczególnych wierszach.

Użyj filtrów, aby wyświetlić tylko wiersze spełniające określony warunek, oraz podział na strony do poruszania się między wynikami.

Oto przykładowa tabela raportu zawierająca jeden wymiar (Country) i jeden rodzaj danych (activeUsers):

Kraj Aktywni użytkownicy
Japonia 2541
Francja 12

Określ źródło danych

Każde żądanie runReport wymaga podania identyfikatora usługi Google Analytics 4. Podana przez Ciebie usługa Analytics jest używana jako zbiór danych dla tego zapytania. Oto przykład:

POST https://analyticsdata.googleapis.com/v1beta/properties/GA4_PROPERTY_ID:runReport

Odpowiedź z tego żądania zawiera tylko dane z usługi Analytics określonej jako GA4_PROPERTY_ID.

Jeśli używasz bibliotek klienta interfejsu Data API, określ źródło danych w parametrze property w formacie properties/GA4_PROPERTY_ID. Przykłady korzystania z bibliotek klienta znajdziesz w krótkim przewodniku dla początkujących.

Jeśli chcesz uwzględniać w raportach zdarzenia z platformy Measurement Protocol, przeczytaj artykuł Wysyłanie zdarzeń z platformy Measurement Protocol do Google Analytics.

Generowanie raportu

Aby wygenerować raport, utwórz obiekt RunReportRequest. Zalecamy zacząć od tych parametrów:

Oto przykładowe żądanie z zalecanymi polami:

HTTP

POST https://analyticsdata.googleapis.com/v1beta/properties/GA4_PROPERTY_ID:runReport
 {
  "dateRanges": [{ "startDate": "2023-09-01"", "endDate": "2023-09-15" }],
  "dimensions": [{ "name": "country" }],
  "metrics": [{ "name": "activeUsers" }]
 }

Java

import com.google.analytics.data.v1beta.BetaAnalyticsDataClient;
import com.google.analytics.data.v1beta.DateRange;
import com.google.analytics.data.v1beta.Dimension;
import com.google.analytics.data.v1beta.DimensionHeader;
import com.google.analytics.data.v1beta.Metric;
import com.google.analytics.data.v1beta.MetricHeader;
import com.google.analytics.data.v1beta.Row;
import com.google.analytics.data.v1beta.RunReportRequest;
import com.google.analytics.data.v1beta.RunReportResponse;

/**
 * Google Analytics Data API sample application demonstrating the creation of a basic report.
 *
 * <p>See
 * https://developers.google.com/analytics/devguides/reporting/data/v1/rest/v1beta/properties/runReport
 * for more information.
 *
 * <p>Before you start the application, please review the comments starting with "TODO(developer)"
 * and update the code to use correct values.
 *
 * <p>To run this sample using Maven:
 *
 * <pre>{@code
 * cd google-analytics-data
 * mvn compile exec:java -Dexec.mainClass="com.google.analytics.data.samples.RunReportSample"
 * }</pre>
 */
public class RunReportSample {

 public static void main(String... args) throws Exception {
  /**
   * TODO(developer): Replace this variable with your Google Analytics 4 property ID before
   * running the sample.
   */
  String propertyId = "YOUR-GA4-PROPERTY-ID";
  sampleRunReport(propertyId);
 }

 // Runs a report of active users grouped by country.
 static void sampleRunReport(String propertyId) throws Exception {

  // Using a default constructor instructs the client to use the credentials
  // specified in GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS environment variable.
  try (BetaAnalyticsDataClient analyticsData = BetaAnalyticsDataClient.create()) {
   RunReportRequest request =
     RunReportRequest.newBuilder()
       .setProperty("properties/" + propertyId)
       .addDimensions(Dimension.newBuilder().setName("country"))
       .addMetrics(Metric.newBuilder().setName("activeUsers"))
       .addDateRanges(
         DateRange.newBuilder().setStartDate("2020-09-01").setEndDate("2020-09-15"))
       .build();

   // Make the request.
   RunReportResponse response = analyticsData.runReport(request);
   printRunResponseResponse(response);
  }
 }

 // Prints results of a runReport call.
 static void printRunResponseResponse(RunReportResponse response) {
  System.out.printf("%s rows received%n", response.getRowsList().size());

  for (DimensionHeader header : response.getDimensionHeadersList()) {
   System.out.printf("Dimension header name: %s%n", header.getName());
  }

  for (MetricHeader header : response.getMetricHeadersList()) {
   System.out.printf("Metric header name: %s (%s)%n", header.getName(), header.getType());
  }

  System.out.println("Report result:");
  for (Row row : response.getRowsList()) {
   System.out.printf(
     "%s, %s%n", row.getDimensionValues(0).getValue(), row.getMetricValues(0).getValue());
  }
 }
}

Python

from google.analytics.data_v1beta import BetaAnalyticsDataClient
from google.analytics.data_v1beta.types import (
  DateRange,
  Dimension,
  Metric,
  MetricType,
  RunReportRequest,
)


def run_sample():
  """Runs the sample."""
  # TODO(developer): Replace this variable with your Google Analytics 4
  # property ID before running the sample.
  property_id = "YOUR-GA4-PROPERTY-ID"
  run_report(property_id)


def run_report(property_id="YOUR-GA4-PROPERTY-ID"):
  """Runs a report of active users grouped by country."""
  client = BetaAnalyticsDataClient()

  request = RunReportRequest(
    property=f"properties/{property_id}",
    dimensions=[Dimension(name="country")],
    metrics=[Metric(name="activeUsers")],
    date_ranges=[DateRange(start_date="2020-09-01", end_date="2020-09-15")],
  )
  response = client.run_report(request)
  print_run_report_response(response)


def print_run_report_response(response):
  """Prints results of a runReport call."""
  print(f"{response.row_count} rows received")
  for dimensionHeader in response.dimension_headers:
    print(f"Dimension header name: {dimensionHeader.name}")
  for metricHeader in response.metric_headers:
    metric_type = MetricType(metricHeader.type_).name
    print(f"Metric header name: {metricHeader.name} ({metric_type})")

  print("Report result:")
  for rowIdx, row in enumerate(response.rows):
    print(f"\nRow {rowIdx}")
    for i, dimension_value in enumerate(row.dimension_values):
      dimension_name = response.dimension_headers[i].name
      print(f"{dimension_name}: {dimension_value.value}")

    for i, metric_value in enumerate(row.metric_values):
      metric_name = response.metric_headers[i].name
      print(f"{metric_name}: {metric_value.value}")


Zapytanie o wskaźniki

Metrics służy do ilościowego pomiaru danych o zdarzeniach. W żądaniach runReport musisz określić co najmniej 1 rodzaj danych.

Pełną listę danych, do których możesz wysyłać zapytania, znajdziesz w sekcji Wskaźniki interfejsu API.

Oto przykładowe żądanie, które pokazuje 3 rodzaje danych pogrupowanych według wymiaru date:

HTTP

POST https://analyticsdata.googleapis.com/v1beta/properties/GA4_PROPERTY_ID:runReport
 {
  "dateRanges": [{ "startDate": "7daysAgo", "endDate": "yesterday" }],
  "dimensions": [{ "name": "date" }],
  "metrics": [
   {
    "name": "activeUsers"
   },
   {
    "name": "newUsers"
   },
   {
    "name": "totalRevenue"
   }
  ],
 }

Java


import com.google.analytics.data.v1beta.BetaAnalyticsDataClient;
import com.google.analytics.data.v1beta.DateRange;
import com.google.analytics.data.v1beta.Dimension;
import com.google.analytics.data.v1beta.Metric;
import com.google.analytics.data.v1beta.RunReportRequest;
import com.google.analytics.data.v1beta.RunReportResponse;

/**
 * Google Analytics Data API sample application demonstrating the creation of a basic report.
 *
 * <p>See
 * https://developers.google.com/analytics/devguides/reporting/data/v1/rest/v1beta/properties/runReport
 * for more information.
 *
 * <p>Before you start the application, please review the comments starting with "TODO(developer)"
 * and update the code to use correct values.
 *
 * <p>To run this sample using Maven:
 *
 * <pre>{@code
 * cd google-analytics-data
 * mvn compile exec:java -Dexec.mainClass="com.google.analytics.data.samples.RunReportWithMultipleMetricsSample"
 * }</pre>
 */
public class RunReportWithMultipleMetricsSample {

 public static void main(String... args) throws Exception {
  // TODO(developer): Replace with your Google Analytics 4 property ID before running the sample.
  String propertyId = "YOUR-GA4-PROPERTY-ID";
  sampleRunReportWithMultipleMetrics(propertyId);
 }

 // Runs a report of active users, new users and total revenue grouped by date dimension.
 static void sampleRunReportWithMultipleMetrics(String propertyId) throws Exception {
  // Initialize client that will be used to send requests. This client only needs to be created
  // once, and can be reused for multiple requests. After completing all of your requests, call
  // the "close" method on the client to safely clean up any remaining background resources.
  try (BetaAnalyticsDataClient analyticsData = BetaAnalyticsDataClient.create()) {
   RunReportRequest request =
     RunReportRequest.newBuilder()
       .setProperty("properties/" + propertyId)
       .addDimensions(Dimension.newBuilder().setName("date"))
       .addMetrics(Metric.newBuilder().setName("activeUsers"))
       .addMetrics(Metric.newBuilder().setName("newUsers"))
       .addMetrics(Metric.newBuilder().setName("totalRevenue"))
       .addDateRanges(DateRange.newBuilder().setStartDate("7daysAgo").setEndDate("today"))
       .build();

   // Make the request.
   RunReportResponse response = analyticsData.runReport(request);
   // Prints the response using a method in RunReportSample.java
   RunReportSample.printRunResponseResponse(response);
  }
 }
}

Python

from google.analytics.data_v1beta import BetaAnalyticsDataClient
from google.analytics.data_v1beta.types import (
  DateRange,
  Dimension,
  Metric,
  RunReportRequest,
)

from run_report import print_run_report_response


def run_sample():
  """Runs the sample."""
  # TODO(developer): Replace this variable with your Google Analytics 4
  # property ID before running the sample.
  property_id = "YOUR-GA4-PROPERTY-ID"
  run_report_with_multiple_metrics(property_id)


def run_report_with_multiple_metrics(property_id="YOUR-GA4-PROPERTY-ID"):
  """Runs a report of active users, new users and total revenue grouped by
  date dimension."""
  client = BetaAnalyticsDataClient()

  # Runs a report of active users grouped by three dimensions.
  request = RunReportRequest(
    property=f"properties/{property_id}",
    dimensions=[Dimension(name="date")],
    metrics=[
      Metric(name="activeUsers"),
      Metric(name="newUsers"),
      Metric(name="totalRevenue"),
    ],
    date_ranges=[DateRange(start_date="7daysAgo", end_date="today")],
  )
  response = client.run_report(request)
  print_run_report_response(response)


Oto przykładowa odpowiedź, która podaje liczbę 1135 aktywnych użytkowników, 512 nowych użytkowników i 73, 0841 Łączne przychody w walucie Twojej usługi w Analytics z dnia 20231025 (25 października 2023 r.).

"rows": [
...
{
 "dimensionValues": [
  {
   "value": "20231025"
  }
 ],
 "metricValues": [
  {
   "value": "1135"
  },
  {
   "value": "512"
  },
  {
   "value": "73.0841"
  }
 ]
},
...
],

Przeczytaj odpowiedź

Odpowiedź na raport zawiera nagłówek i wiersze danych. Nagłówek składa się z kolumn DimensionHeaders i MetricHeaders, które wymieniają kolumny w raporcie. Każdy wiersz składa się z elementów DimensionValues i MetricValues. Kolejność kolumn w żądaniu, nagłówku i wierszach jest spójna.

Oto przykładowa odpowiedź dotycząca poprzedniego przykładowego żądania:

{
 "dimensionHeaders": [
  {
   "name": "country"
  }
 ],
 "metricHeaders": [
  {
   "name": "activeUsers",
   "type": "TYPE_INTEGER"
  }
 ],
 "rows": [
  {
   "dimensionValues": [
    {
     "value": "Japan"
    }
   ],
   "metricValues": [
    {
     "value": "2541"
    }
   ]
  },
  {
   "dimensionValues": [
    {
     "value": "France"
    }
   ],
   "metricValues": [
    {
     "value": "12"
    }
   ]
  }
 ],
 "metadata": {},
 "rowCount": 2
}

Grupowanie i filtrowanie danych

Wymiary to atrybuty jakościowe, których możesz używać do grupowania i filtrowania danych. Na przykład wymiar city wskazuje miasto, np. Paris lub New York, z którego pochodzi każde zdarzenie. Wymiary są opcjonalne w przypadku żądań runReport. W jednym żądaniu możesz użyć maksymalnie 9 wymiarów.

Pełną listę wymiarów, których możesz używać do grupowania i filtrowania danych, znajdziesz w sekcji Wymiary interfejsu API.

Grupa

Oto przykładowe żądanie grupujące aktywnych użytkowników w 3 wymiary:

HTTP

POST https://analyticsdata.googleapis.com/v1beta/properties/GA4_PROPERTY_ID:runReport
 {
  "dateRanges": [{ "startDate": "7daysAgo", "endDate": "yesterday" }],
  "dimensions": [
   {
    "name": "country"
   },
   {
    "name": "region"
   },
   {
    "name": "city"
   }
  ],
  "metrics": [{ "name": "activeUsers" }]
 }
 ```

Java


import com.google.analytics.data.v1beta.BetaAnalyticsDataClient;
import com.google.analytics.data.v1beta.DateRange;
import com.google.analytics.data.v1beta.Dimension;
import com.google.analytics.data.v1beta.Metric;
import com.google.analytics.data.v1beta.RunReportRequest;
import com.google.analytics.data.v1beta.RunReportResponse;

/**
 * Google Analytics Data API sample application demonstrating the creation of a basic report.
 *
 * <p>See
 * https://developers.google.com/analytics/devguides/reporting/data/v1/rest/v1beta/properties/runReport
 * for more information.
 *
 * <p>Before you start the application, please review the comments starting with "TODO(developer)"
 * and update the code to use correct values.
 *
 * <p>To run this sample using Maven:
 *
 * <pre>{@code
 * cd google-analytics-data
 * mvn compile exec:java -Dexec.mainClass="com.google.analytics.data.samples.RunReportWithMultipleDimensionsSample"
 * }</pre>
 */
public class RunReportWithMultipleDimensionsSample {

 public static void main(String... args) throws Exception {
  // TODO(developer): Replace with your Google Analytics 4 property ID before running the sample.
  String propertyId = "YOUR-GA4-PROPERTY-ID";
  sampleRunReportWithMultipleDimensions(propertyId);
 }

 // Runs a report of active users grouped by three dimensions.
 static void sampleRunReportWithMultipleDimensions(String propertyId) throws Exception {
  // Initialize client that will be used to send requests. This client only needs to be created
  // once, and can be reused for multiple requests. After completing all of your requests, call
  // the "close" method on the client to safely clean up any remaining background resources.
  try (BetaAnalyticsDataClient analyticsData = BetaAnalyticsDataClient.create()) {
   RunReportRequest request =
     RunReportRequest.newBuilder()
       .setProperty("properties/" + propertyId)
       .addDimensions(Dimension.newBuilder().setName("country"))
       .addDimensions(Dimension.newBuilder().setName("region"))
       .addDimensions(Dimension.newBuilder().setName("city"))
       .addMetrics(Metric.newBuilder().setName("activeUsers"))
       .addDateRanges(DateRange.newBuilder().setStartDate("7daysAgo").setEndDate("today"))
       .build();

   // Make the request.
   RunReportResponse response = analyticsData.runReport(request);
   // Prints the response using a method in RunReportSample.java
   RunReportSample.printRunResponseResponse(response);
  }
 }
}

Python

from google.analytics.data_v1beta import BetaAnalyticsDataClient
from google.analytics.data_v1beta.types import (
  DateRange,
  Dimension,
  Metric,
  RunReportRequest,
)

from run_report import print_run_report_response


def run_sample():
  """Runs the sample."""
  # TODO(developer): Replace this variable with your Google Analytics 4
  # property ID before running the sample.
  property_id = "YOUR-GA4-PROPERTY-ID"
  run_report_with_multiple_dimensions(property_id)


def run_report_with_multiple_dimensions(property_id="YOUR-GA4-PROPERTY-ID"):
  """Runs a report of active users grouped by three dimensions."""
  client = BetaAnalyticsDataClient()

  request = RunReportRequest(
    property=f"properties/{property_id}",
    dimensions=[
      Dimension(name="country"),
      Dimension(name="region"),
      Dimension(name="city"),
    ],
    metrics=[Metric(name="activeUsers")],
    date_ranges=[DateRange(start_date="7daysAgo", end_date="today")],
  )
  response = client.run_report(request)
  print_run_report_response(response)


Oto przykładowy wiersz raportu dotyczący poprzedniego żądania. Ten wiersz pokazuje, że w wybranym zakresie dat było 47 aktywnych użytkowników ze zdarzeniami z Kapsztadu w Republice Południowej Afryki.

"rows": [
...
{
 "dimensionValues": [
  {
   "value": "South Africa"
  },
  {
   "value": "Western Cape"
  },
  {
   "value": "Cape Town"
  }
 ],
 "metricValues": [
  {
   "value": "47"
  }
 ]
},
...
],

Filtruj

Generujesz raporty z danymi tylko dla określonych wartości wymiarów. Aby filtrować wymiary, wpisz FilterExpression w polu dimensionFilter.

Oto przykład, który zwraca raport o ciągach czasowych o wartości eventCount, gdy eventName to first_open dla każdej wartości date :

HTTP

POST https://analyticsdata.googleapis.com/v1beta/properties/GA4_PROPERTY_ID:runReport
 {
  "dateRanges": [{ "startDate": "7daysAgo", "endDate": "yesterday" }],
  "dimensions": [{ "name": "date" }],
  "metrics": [{ "name": "eventCount" }],
  "dimensionFilter": {
   "filter": {
    "fieldName": "eventName",
    "stringFilter": {
     "value": "first_open"
    }
   }
  },
 }

Java


import com.google.analytics.data.v1beta.BetaAnalyticsDataClient;
import com.google.analytics.data.v1beta.DateRange;
import com.google.analytics.data.v1beta.Dimension;
import com.google.analytics.data.v1beta.Filter;
import com.google.analytics.data.v1beta.FilterExpression;
import com.google.analytics.data.v1beta.Metric;
import com.google.analytics.data.v1beta.RunReportRequest;
import com.google.analytics.data.v1beta.RunReportResponse;

/**
 * Google Analytics Data API sample application demonstrating the usage of dimension and metric
 * filters in a report.
 *
 * <p>See
 * https://developers.google.com/analytics/devguides/reporting/data/v1/rest/v1beta/properties/runReport#body.request_body.FIELDS.dimension_filter
 * for more information.
 *
 * <p>Before you start the application, please review the comments starting with "TODO(developer)"
 * and update the code to use correct values.
 *
 * <p>To run this sample using Maven:
 *
 * <pre>{@code
 * cd google-analytics-data
 * mvn compile exec:java -Dexec.mainClass="com.google.analytics.data.samples.RunReportWithDimensionFilterSample"
 * }</pre>
 */
public class RunReportWithDimensionFilterSample {

 public static void main(String... args) throws Exception {
  // TODO(developer): Replace with your Google Analytics 4 property ID before running the sample.
  String propertyId = "YOUR-GA4-PROPERTY-ID";
  sampleRunReportWithDimensionFilter(propertyId);
 }

 // Runs a report using a dimension filter. The call returns a time series report of `eventCount`
 // when `eventName` is `first_open` for each date.
 // This sample uses relative date range values.
 // See https://developers.google.com/analytics/devguides/reporting/data/v1/rest/v1beta/DateRange
 // for more information.
 static void sampleRunReportWithDimensionFilter(String propertyId) throws Exception {
  // Initialize client that will be used to send requests. This client only needs to be created
  // once, and can be reused for multiple requests. After completing all of your requests, call
  // the "close" method on the client to safely clean up any remaining background resources.
  try (BetaAnalyticsDataClient analyticsData = BetaAnalyticsDataClient.create()) {
   RunReportRequest request =
     RunReportRequest.newBuilder()
       .setProperty("properties/" + propertyId)
       .addDimensions(Dimension.newBuilder().setName("date"))
       .addMetrics(Metric.newBuilder().setName("eventCount"))
       .addDateRanges(
         DateRange.newBuilder().setStartDate("7daysAgo").setEndDate("yesterday"))
       .setDimensionFilter(
         FilterExpression.newBuilder()
           .setFilter(
             Filter.newBuilder()
               .setFieldName("eventName")
               .setStringFilter(
                 Filter.StringFilter.newBuilder().setValue("first_open"))))
       .build();

   // Make the request.
   RunReportResponse response = analyticsData.runReport(request);
   // Prints the response using a method in RunReportSample.java
   RunReportSample.printRunResponseResponse(response);
  }
 }
}

Python

from google.analytics.data_v1beta import BetaAnalyticsDataClient
from google.analytics.data_v1beta.types import (
  DateRange,
  Dimension,
  Filter,
  FilterExpression,
  Metric,
  RunReportRequest,
)

from run_report import print_run_report_response


def run_sample():
  """Runs the sample."""
  # TODO(developer): Replace this variable with your Google Analytics 4
  # property ID before running the sample.
  property_id = "YOUR-GA4-PROPERTY-ID"
  run_report_with_dimension_filter(property_id)


def run_report_with_dimension_filter(property_id="YOUR-GA4-PROPERTY-ID"):
  """Runs a report using a dimension filter. The call returns a time series
  report of `eventCount` when `eventName` is `first_open` for each date.

  This sample uses relative date range values. See https://developers.google.com/analytics/devguides/reporting/data/v1/rest/v1beta/DateRange
  for more information.
  """

  client = BetaAnalyticsDataClient()

  request = RunReportRequest(
    property=f"properties/{property_id}",
    dimensions=[Dimension(name="date")],
    metrics=[Metric(name="eventCount")],
    date_ranges=[DateRange(start_date="7daysAgo", end_date="yesterday")],
    dimension_filter=FilterExpression(
      filter=Filter(
        field_name="eventName",
        string_filter=Filter.StringFilter(value="first_open"),
      )
    ),
  )
  response = client.run_report(request)
  print_run_report_response(response)


Oto kolejny przykład FilterExpression, w którym andGroup zawiera tylko dane spełniające wszystkie kryteria na liście wyrażeń. Ten parametr dimensionFilter jest wybierany, gdy zarówno browser ma wartość Chrome, jak i countryId ma wartość US:

HTTP

...
"dimensionFilter": {
 "andGroup": {
  "expressions": [
   {
    "filter": {
     "fieldName": "browser",
     "stringFilter": {
      "value": "Chrome"
     }
    }
   },
   {
    "filter": {
     "fieldName": "countryId",
     "stringFilter": {
      "value": "US"
     }
    }
   }
  ]
 }
},
...

Java


import com.google.analytics.data.v1beta.BetaAnalyticsDataClient;
import com.google.analytics.data.v1beta.DateRange;
import com.google.analytics.data.v1beta.Dimension;
import com.google.analytics.data.v1beta.Filter;
import com.google.analytics.data.v1beta.FilterExpression;
import com.google.analytics.data.v1beta.FilterExpressionList;
import com.google.analytics.data.v1beta.Metric;
import com.google.analytics.data.v1beta.RunReportRequest;
import com.google.analytics.data.v1beta.RunReportResponse;

/**
 * Google Analytics Data API sample application demonstrating the usage of dimension and metric
 * filters in a report.
 *
 * <p>See
 * https://developers.google.com/analytics/devguides/reporting/data/v1/rest/v1beta/properties/runReport#body.request_body.FIELDS.dimension_filter
 * for more information.
 *
 * <p>Before you start the application, please review the comments starting with "TODO(developer)"
 * and update the code to use correct values.
 *
 * <p>To run this sample using Maven:
 *
 * <pre>{@code
 * cd google-analytics-data
 * mvn compile exec:java -Dexec.mainClass="com.google.analytics.data.samples.RunReportWithMultipleDimensionFiltersSample"
 * }</pre>
 */
public class RunReportWithMultipleDimensionFiltersSample {

 public static void main(String... args) throws Exception {
  // TODO(developer): Replace with your Google Analytics 4 property ID before running the sample.
  String propertyId = "YOUR-GA4-PROPERTY-ID";
  sampleRunReportWithMultipleDimensionFilters(propertyId);
 }

 // Runs a report using multiple dimension filters joined as `and_group` expression. The filter
 // selects for when both `browser` is `Chrome` and `countryId` is `US`.
 // This sample uses relative date range values.
 // See https://developers.google.com/analytics/devguides/reporting/data/v1/rest/v1beta/DateRange
 // for more information.
 static void sampleRunReportWithMultipleDimensionFilters(String propertyId) throws Exception {
  // Initialize client that will be used to send requests. This client only needs to be created
  // once, and can be reused for multiple requests. After completing all of your requests, call
  // the "close" method on the client to safely clean up any remaining background resources.
  try (BetaAnalyticsDataClient analyticsData = BetaAnalyticsDataClient.create()) {
   RunReportRequest request =
     RunReportRequest.newBuilder()
       .setProperty("properties/" + propertyId)
       .addDimensions(Dimension.newBuilder().setName("browser"))
       .addMetrics(Metric.newBuilder().setName("activeUsers"))
       .addDateRanges(
         DateRange.newBuilder().setStartDate("7daysAgo").setEndDate("yesterday"))
       .setDimensionFilter(
         FilterExpression.newBuilder()
           .setAndGroup(
             FilterExpressionList.newBuilder()
               .addExpressions(
                 FilterExpression.newBuilder()
                   .setFilter(
                     Filter.newBuilder()
                       .setFieldName("browser")
                       .setStringFilter(
                         Filter.StringFilter.newBuilder()
                           .setValue("Chrome"))))
               .addExpressions(
                 FilterExpression.newBuilder()
                   .setFilter(
                     Filter.newBuilder()
                       .setFieldName("countryId")
                       .setStringFilter(
                         Filter.StringFilter.newBuilder()
                           .setValue("US"))))))
       .build();

   // Make the request.
   RunReportResponse response = analyticsData.runReport(request);
   // Prints the response using a method in RunReportSample.java
   RunReportSample.printRunResponseResponse(response);
  }
 }
}

Python

from google.analytics.data_v1beta import BetaAnalyticsDataClient
from google.analytics.data_v1beta.types import (
  DateRange,
  Dimension,
  Filter,
  FilterExpression,
  FilterExpressionList,
  Metric,
  RunReportRequest,
)

from run_report import print_run_report_response


def run_sample():
  """Runs the sample."""
  # TODO(developer): Replace this variable with your Google Analytics 4
  # property ID before running the sample.
  property_id = "YOUR-GA4-PROPERTY-ID"
  run_report_with_multiple_dimension_filters(property_id)


def run_report_with_multiple_dimension_filters(property_id="YOUR-GA4-PROPERTY-ID"):
  """Runs a report using multiple dimension filters joined as `and_group`
  expression. The filter selects for when both `browser` is `Chrome` and
  `countryId` is `US`.

  This sample uses relative date range values. See https://developers.google.com/analytics/devguides/reporting/data/v1/rest/v1beta/DateRange
  for more information.
  """
  client = BetaAnalyticsDataClient()

  request = RunReportRequest(
    property=f"properties/{property_id}",
    dimensions=[Dimension(name="browser")],
    metrics=[Metric(name="activeUsers")],
    date_ranges=[DateRange(start_date="7daysAgo", end_date="yesterday")],
    dimension_filter=FilterExpression(
      and_group=FilterExpressionList(
        expressions=[
          FilterExpression(
            filter=Filter(
              field_name="browser",
              string_filter=Filter.StringFilter(value="Chrome"),
            )
          ),
          FilterExpression(
            filter=Filter(
              field_name="countryId",
              string_filter=Filter.StringFilter(value="US"),
            )
          ),
        ]
      )
    ),
  )
  response = client.run_report(request)
  print_run_report_response(response)


orGroup zawiera dane, które spełniają dowolne z kryteriów na liście wyrażeń.

Element notExpression wyklucza dane, które pasują do jego wewnętrznego wyrażenia. Oto kod dimensionFilter, który zwraca dane tylko wtedy, gdy pageTitle nie ma wartości My Homepage. Raport zawiera dane zdarzenia dla każdego pageTitle innego niż My Homepage:

HTTP

...
"dimensionFilter": {
 "notExpression": {
  "filter": {
   "fieldName": "pageTitle",
   "stringFilter": {
    "value": "My Homepage"
   }
  }
 }
},
...

Java


import com.google.analytics.data.v1beta.BetaAnalyticsDataClient;
import com.google.analytics.data.v1beta.DateRange;
import com.google.analytics.data.v1beta.Dimension;
import com.google.analytics.data.v1beta.Filter;
import com.google.analytics.data.v1beta.FilterExpression;
import com.google.analytics.data.v1beta.Metric;
import com.google.analytics.data.v1beta.RunReportRequest;
import com.google.analytics.data.v1beta.RunReportResponse;

/**
 * Google Analytics Data API sample application demonstrating the usage of dimension and metric
 * filters in a report.
 *
 * <p>See
 * https://developers.google.com/analytics/devguides/reporting/data/v1/rest/v1beta/properties/runReport#body.request_body.FIELDS.dimension_filter
 * for more information.
 *
 * <p>Before you start the application, please review the comments starting with "TODO(developer)"
 * and update the code to use correct values.
 *
 * <p>To run this sample using Maven:
 *
 * <pre>{@code
 * cd google-analytics-data
 * mvn compile exec:java -Dexec.mainClass="com.google.analytics.data.samples.RunReportWithDimensionExcludeFilterSample"
 * }</pre>
 */
public class RunReportWithDimensionExcludeFilterSample {

 public static void main(String... args) throws Exception {
  // TODO(developer): Replace with your Google Analytics 4 property ID before running the sample.
  String propertyId = "YOUR-GA4-PROPERTY-ID";
  sampleRunReportWithDimensionExcludeFilter(propertyId);
 }

 // Runs a report using a filter with `not_expression`. The dimension filter selects for when
 // `pageTitle` is not `My Homepage`.
 // This sample uses relative date range values.
 // See https://developers.google.com/analytics/devguides/reporting/data/v1/rest/v1beta/DateRange
 // for more information.
 static void sampleRunReportWithDimensionExcludeFilter(String propertyId) throws Exception {
  // Initialize client that will be used to send requests. This client only needs to be created
  // once, and can be reused for multiple requests. After completing all of your requests, call
  // the "close" method on the client to safely clean up any remaining background resources.
  try (BetaAnalyticsDataClient analyticsData = BetaAnalyticsDataClient.create()) {
   RunReportRequest request =
     RunReportRequest.newBuilder()
       .setProperty("properties/" + propertyId)
       .addDimensions(Dimension.newBuilder().setName("pageTitle"))
       .addMetrics(Metric.newBuilder().setName("sessions"))
       .addDateRanges(
         DateRange.newBuilder().setStartDate("7daysAgo").setEndDate("yesterday"))
       .setDimensionFilter(
         FilterExpression.newBuilder()
           .setNotExpression(
             FilterExpression.newBuilder()
               .setFilter(
                 Filter.newBuilder()
                   .setFieldName("pageTitle")
                   .setStringFilter(
                     Filter.StringFilter.newBuilder()
                       .setValue("My Homepage")))))
       .build();

   // Make the request.
   RunReportResponse response = analyticsData.runReport(request);
   // Prints the response using a method in RunReportSample.java
   RunReportSample.printRunResponseResponse(response);
  }
 }
}

Python

from google.analytics.data_v1beta import BetaAnalyticsDataClient
from google.analytics.data_v1beta.types import (
  DateRange,
  Dimension,
  Filter,
  FilterExpression,
  Metric,
  RunReportRequest,
)

from run_report import print_run_report_response


def run_sample():
  """Runs the sample."""
  # TODO(developer): Replace this variable with your Google Analytics 4
  # property ID before running the sample.
  property_id = "YOUR-GA4-PROPERTY-ID"
  run_report_with_dimension_exclude_filter(property_id)


def run_report_with_dimension_exclude_filter(property_id="YOUR-GA4-PROPERTY-ID"):
  """Runs a report using a filter with `not_expression`. The dimension filter
  selects for when `pageTitle` is not `My Homepage`.

  This sample uses relative date range values. See https://developers.google.com/analytics/devguides/reporting/data/v1/rest/v1beta/DateRange
  for more information.
  """
  client = BetaAnalyticsDataClient()

  request = RunReportRequest(
    property=f"properties/{property_id}",
    dimensions=[Dimension(name="pageTitle")],
    metrics=[Metric(name="sessions")],
    date_ranges=[DateRange(start_date="7daysAgo", end_date="yesterday")],
    dimension_filter=FilterExpression(
      not_expression=FilterExpression(
        filter=Filter(
          field_name="pageTitle",
          string_filter=Filter.StringFilter(value="My Homepage"),
        )
      )
    ),
  )
  response = client.run_report(request)
  print_run_report_response(response)


inListFilter dopasowuje dane do dowolnej wartości na liście. Oto funkcja dimensionFilter, która zwraca dane zdarzenia, gdzie eventName to dowolny z tych elementów: purchase, in_app_purchase i app_store_subscription_renew:

HTTP

...
"dimensionFilter": {
  "filter": {
   "fieldName": "eventName",
   "inListFilter": {
    "values": ["purchase",
    "in_app_purchase",
    "app_store_subscription_renew"]
   }
  }
 },
...

Java


import com.google.analytics.data.v1beta.BetaAnalyticsDataClient;
import com.google.analytics.data.v1beta.DateRange;
import com.google.analytics.data.v1beta.Dimension;
import com.google.analytics.data.v1beta.Filter;
import com.google.analytics.data.v1beta.FilterExpression;
import com.google.analytics.data.v1beta.Metric;
import com.google.analytics.data.v1beta.RunReportRequest;
import com.google.analytics.data.v1beta.RunReportResponse;
import java.util.ArrayList;

/**
 * Google Analytics Data API sample application demonstrating the usage of dimension and metric
 * filters in a report.
 *
 * <p>See
 * https://developers.google.com/analytics/devguides/reporting/data/v1/rest/v1beta/properties/runReport#body.request_body.FIELDS.dimension_filter
 * for more information.
 *
 * <p>Before you start the application, please review the comments starting with "TODO(developer)"
 * and update the code to use correct values.
 *
 * <p>To run this sample using Maven:
 *
 * <pre>{@code
 * cd google-analytics-data
 * mvn compile exec:java -Dexec.mainClass="com.google.analytics.data.samples.RunReportWithDimensionInListFilterSample"
 * }</pre>
 */
public class RunReportWithDimensionInListFilterSample {

 public static void main(String... args) throws Exception {
  // TODO(developer): Replace with your Google Analytics 4 property ID before running the sample.
  String propertyId = "YOUR-GA4-PROPERTY-ID";
  sampleRunReportWithDimensionInListFilter(propertyId);
 }

 // Runs a report using a dimension filter with `in_list_filter` expression. The filter selects for
 // when `eventName` is set to one of three event names specified in the query.
 // This sample uses relative date range values.
 // See https://developers.google.com/analytics/devguides/reporting/data/v1/rest/v1beta/DateRange
 // for more information.
 static void sampleRunReportWithDimensionInListFilter(String propertyId) throws Exception {
  // Initialize client that will be used to send requests. This client only needs to be created
  // once, and can be reused for multiple requests. After completing all of your requests, call
  // the "close" method on the client to safely clean up any remaining background resources.
  try (BetaAnalyticsDataClient analyticsData = BetaAnalyticsDataClient.create()) {
   RunReportRequest request =
     RunReportRequest.newBuilder()
       .setProperty("properties/" + propertyId)
       .addDimensions(Dimension.newBuilder().setName("eventName"))
       .addMetrics(Metric.newBuilder().setName("sessions"))
       .addDateRanges(
         DateRange.newBuilder().setStartDate("7daysAgo").setEndDate("yesterday"))
       .setDimensionFilter(
         FilterExpression.newBuilder()
           .setFilter(
             Filter.newBuilder()
               .setFieldName("eventName")
               .setInListFilter(
                 Filter.InListFilter.newBuilder()
                   .addAllValues(
                     new ArrayList<String>() {
                      {
                       add("purchase");
                       add("in_app_purchase");
                       add("app_store_subscription_renew");
                      }
                     })
                   .build())))
       .build();

   // Make the request.
   RunReportResponse response = analyticsData.runReport(request);
   // Prints the response using a method in RunReportSample.java
   RunReportSample.printRunResponseResponse(response);
  }
 }
}

Python

from google.analytics.data_v1beta import BetaAnalyticsDataClient
from google.analytics.data_v1beta.types import (
  DateRange,
  Dimension,
  Filter,
  FilterExpression,
  Metric,
  RunReportRequest,
)

from run_report import print_run_report_response


def run_sample():
  """Runs the sample."""
  # TODO(developer): Replace this variable with your Google Analytics 4
  # property ID before running the sample.
  property_id = "YOUR-GA4-PROPERTY-ID"
  run_report_with_dimension_in_list_filter(property_id)


def run_report_with_dimension_in_list_filter(property_id="YOUR-GA4-PROPERTY-ID"):
  """Runs a report using a dimension filter with `in_list_filter` expression.
  The filter selects for when `eventName` is set to one of three event names
  specified in the query.

  This sample uses relative date range values. See https://developers.google.com/analytics/devguides/reporting/data/v1/rest/v1beta/DateRange
  for more information.
  """
  client = BetaAnalyticsDataClient()

  request = RunReportRequest(
    property=f"properties/{property_id}",
    dimensions=[Dimension(name="eventName")],
    metrics=[Metric(name="sessions")],
    date_ranges=[DateRange(start_date="7daysAgo", end_date="yesterday")],
    dimension_filter=FilterExpression(
      filter=Filter(
        field_name="eventName",
        in_list_filter=Filter.InListFilter(
          values=[
            "purchase",
            "in_app_purchase",
            "app_store_subscription_renew",
          ]
        ),
      )
    ),
  )
  response = client.run_report(request)
  print_run_report_response(response)


Poruszanie się po długich raportach

Domyślnie raport zawiera tylko pierwsze 10 000 wierszy danych zdarzenia. Aby wyświetlić maksymalnie 1000 tys. wierszy w raporcie, możesz uwzględnić w nim "limit": 100000 w RunReportRequest.

W przypadku raportów zawierających ponad 100 tys. wierszy musisz wysłać serię żądań i przeglądać wyniki. Oto np. żądanie dotyczące pierwszych 100 000 wierszy:

HTTP

POST https://analyticsdata.googleapis.com/v1beta/properties/GA4_PROPERTY_ID:runReport
 {
  ...
  "limit": 100000,
  "offset": 0
 }

Java


import com.google.analytics.data.v1beta.BetaAnalyticsDataClient;
import com.google.analytics.data.v1beta.DateRange;
import com.google.analytics.data.v1beta.Dimension;
import com.google.analytics.data.v1beta.Metric;
import com.google.analytics.data.v1beta.RunReportRequest;
import com.google.analytics.data.v1beta.RunReportResponse;

/**
 * Google Analytics Data API sample application demonstrating the use of pagination to retrieve
 * large result sets.
 *
 * <p>See
 * https://developers.google.com/analytics/devguides/reporting/data/v1/rest/v1beta/properties/runReport#body.request_body.FIELDS.offset
 * for more information.
 *
 * <p>Before you start the application, please review the comments starting with "TODO(developer)"
 * and update the code to use correct values.
 *
 * <p>To run this sample using Maven:
 *
 * <pre>{@code
 * cd google-analytics-data
 * mvn compile exec:java -Dexec.mainClass="com.google.analytics.data.samples.RunReportWithPaginationSample"
 * }</pre>
 */
public class RunReportWithPaginationSample {

 public static void main(String... args) throws Exception {
  // TODO(developer): Replace with your Google Analytics 4 property ID before running the sample.
  String propertyId = "YOUR-GA4-PROPERTY-ID";
  sampleRunReportWithPagination(propertyId);
 }

 // Runs a report several times, each time retrieving a portion of result using pagination.
 static void sampleRunReportWithPagination(String propertyId) throws Exception {
  // Initialize client that will be used to send requests. This client only needs to be created
  // once, and can be reused for multiple requests. After completing all of your requests, call
  // the "close" method on the client to safely clean up any remaining background resources.
  try (BetaAnalyticsDataClient analyticsData = BetaAnalyticsDataClient.create()) {
   RunReportRequest request =
     RunReportRequest.newBuilder()
       .setProperty("properties/" + propertyId)
       .addDateRanges(
         DateRange.newBuilder().setStartDate("365daysAgo").setEndDate("yesterday"))
       .addDimensions(Dimension.newBuilder().setName("firstUserSource"))
       .addDimensions(Dimension.newBuilder().setName("firstUserMedium"))
       .addDimensions(Dimension.newBuilder().setName("firstUserCampaignName"))
       .addMetrics(Metric.newBuilder().setName("sessions"))
       .addMetrics(Metric.newBuilder().setName("conversions"))
       .addMetrics(Metric.newBuilder().setName("totalRevenue"))
       .setLimit(100000)
       .setOffset(0)
       .build();

   // Make the request.
   RunReportResponse response = analyticsData.runReport(request);
   RunReportSample.printRunResponseResponse(response);

   // Run the same report with a different offset value to retrieve the second page of a
   // response.
   request =
     RunReportRequest.newBuilder()
       .setProperty("properties/" + propertyId)
       .addDateRanges(
         DateRange.newBuilder().setStartDate("365daysAgo").setEndDate("yesterday"))
       .addDimensions(Dimension.newBuilder().setName("firstUserSource"))
       .addDimensions(Dimension.newBuilder().setName("firstUserMedium"))
       .addDimensions(Dimension.newBuilder().setName("firstUserCampaignName"))
       .addMetrics(Metric.newBuilder().setName("sessions"))
       .addMetrics(Metric.newBuilder().setName("conversions"))
       .addMetrics(Metric.newBuilder().setName("totalRevenue"))
       .setLimit(100000)
       .setOffset(100000)
       .build();

   // Make the request.
   response = analyticsData.runReport(request);
   // Prints the response using a method in RunReportSample.java
   RunReportSample.printRunResponseResponse(response);
  }
 }
}

Python

  request = RunReportRequest(
    property=f"properties/{property_id}",
    date_ranges=[DateRange(start_date="365daysAgo", end_date="yesterday")],
    dimensions=[
      Dimension(name="firstUserSource"),
      Dimension(name="firstUserMedium"),
      Dimension(name="firstUserCampaignName"),
    ],
    metrics=[
      Metric(name="sessions"),
      Metric(name="conversions"),
      Metric(name="totalRevenue"),
    ],
    limit=100000,
    offset=0,
  )
  response = client.run_report(request)

Parametr rowCount w odpowiedzi wskazuje łączną liczbę wierszy niezależnie od wartości limit i offset w żądaniu. Jeśli np. w odpowiedzi wyświetla się "rowCount": 272345, aby pobrać wszystkie dane, potrzebujesz 3 żądań po 100 000 wierszy.

Oto przykładowe żądanie dotyczące następnych 100 000 wierszy. Wszystkie pozostałe parametry, np. dateRange, dimensions i metrics, powinny być takie same jak w pierwszym żądaniu.

HTTP

POST https://analyticsdata.googleapis.com/v1beta/properties/GA4_PROPERTY_ID:runReport
 {
  ...
  "limit": 100000,
  "offset": 100000
 }

Java

   request =
     RunReportRequest.newBuilder()
       .setProperty("properties/" + propertyId)
       .addDateRanges(
         DateRange.newBuilder().setStartDate("365daysAgo").setEndDate("yesterday"))
       .addDimensions(Dimension.newBuilder().setName("firstUserSource"))
       .addDimensions(Dimension.newBuilder().setName("firstUserMedium"))
       .addDimensions(Dimension.newBuilder().setName("firstUserCampaignName"))
       .addMetrics(Metric.newBuilder().setName("sessions"))
       .addMetrics(Metric.newBuilder().setName("conversions"))
       .addMetrics(Metric.newBuilder().setName("totalRevenue"))
       .setLimit(100000)
       .setOffset(100000)
       .build();

   // Make the request.
   response = analyticsData.runReport(request);
   // Prints the response using a method in RunReportSample.java
   RunReportSample.printRunResponseResponse(response);

Python

  request = RunReportRequest(
    property=f"properties/{property_id}",
    date_ranges=[DateRange(start_date="365daysAgo", end_date="yesterday")],
    dimensions=[
      Dimension(name="firstUserSource"),
      Dimension(name="firstUserMedium"),
      Dimension(name="firstUserCampaignName"),
    ],
    metrics=[
      Metric(name="sessions"),
      Metric(name="conversions"),
      Metric(name="totalRevenue"),
    ],
    limit=100000,
    offset=100000,
  )
  response = client.run_report(request)

Do pobierania kolejnych wyników możesz używać wartości offset, takich jak 200000 lub 300000. Wszystkie pozostałe parametry, np. dateRange, dimensions i metrics, powinny być takie same jak w pierwszym żądaniu.

Użyj wielu zakresów dat

Jedno żądanie raportu może pobrać dane dla wielu instancji dateRanges. Na przykład ten raport porównuje pierwsze 2 tygodnie z sierpnia 2022 r. i 2023 r.:

HTTP

POST https://analyticsdata.googleapis.com/v1beta/properties/GA4_PROPERTY_ID:runReport
 {
  "dateRanges": [
   {
    "startDate": "2022-08-01",
    "endDate": "2022-08-14"
   },
   {
    "startDate": "2023-08-01",
    "endDate": "2023-08-14"
   }
  ],
  "dimensions": [{ "name": "platform" }],
  "metrics": [{ "name": "activeUsers" }]
 }

Java


import com.google.analytics.data.v1beta.BetaAnalyticsDataClient;
import com.google.analytics.data.v1beta.DateRange;
import com.google.analytics.data.v1beta.Dimension;
import com.google.analytics.data.v1beta.Metric;
import com.google.analytics.data.v1beta.RunReportRequest;
import com.google.analytics.data.v1beta.RunReportResponse;

/**
 * Google Analytics Data API sample application demonstrating the usage of date ranges in a report.
 *
 * <p>See
 * https://developers.google.com/analytics/devguides/reporting/data/v1/rest/v1beta/properties/runReport#body.request_body.FIELDS.date_ranges
 * for more information.
 *
 * <p>Before you start the application, please review the comments starting with "TODO(developer)"
 * and update the code to use correct values.
 *
 * <p>To run this sample using Maven:
 *
 * <pre>{@code
 * cd google-analytics-data
 * mvn compile exec:java -Dexec.mainClass="com.google.analytics.data.samples.RunReportWithDateRangesSample"
 * }</pre>
 */
public class RunReportWithDateRangesSample {

 public static void main(String... args) throws Exception {
  // TODO(developer): Replace with your Google Analytics 4 property ID before running the sample.
  String propertyId = "YOUR-GA4-PROPERTY-ID";
  sampleRunReportWithDateRanges(propertyId);
 }

 // Runs a report using two date ranges.
 static void sampleRunReportWithDateRanges(String propertyId) throws Exception {
  // Initialize client that will be used to send requests. This client only needs to be created
  // once, and can be reused for multiple requests. After completing all of your requests, call
  // the "close" method on the client to safely clean up any remaining background resources.
  try (BetaAnalyticsDataClient analyticsData = BetaAnalyticsDataClient.create()) {
   RunReportRequest request =
     RunReportRequest.newBuilder()
       .setProperty("properties/" + propertyId)
       .addDateRanges(
         DateRange.newBuilder().setStartDate("2019-08-01").setEndDate("2019-08-14"))
       .addDateRanges(
         DateRange.newBuilder().setStartDate("2020-08-01").setEndDate("2020-08-14"))
       .addDimensions(Dimension.newBuilder().setName("platform"))
       .addMetrics(Metric.newBuilder().setName("activeUsers"))
       .build();

   // Make the request.
   RunReportResponse response = analyticsData.runReport(request);
   // Prints the response using a method in RunReportSample.java
   RunReportSample.printRunResponseResponse(response);
  }
 }
}

Python

from google.analytics.data_v1beta import BetaAnalyticsDataClient
from google.analytics.data_v1beta.types import (
  DateRange,
  Dimension,
  Metric,
  RunReportRequest,
)

from run_report import print_run_report_response


def run_sample():
  """Runs the sample."""
  # TODO(developer): Replace this variable with your Google Analytics 4
  # property ID before running the sample.
  property_id = "YOUR-GA4-PROPERTY-ID"
  run_report_with_date_ranges(property_id)


def run_report_with_date_ranges(property_id="YOUR-GA4-PROPERTY-ID"):
  """Runs a report using two date ranges."""
  client = BetaAnalyticsDataClient()

  request = RunReportRequest(
    property=f"properties/{property_id}",
    date_ranges=[
      DateRange(start_date="2019-08-01", end_date="2019-08-14"),
      DateRange(start_date="2020-08-01", end_date="2020-08-14"),
    ],
    dimensions=[Dimension(name="platform")],
    metrics=[Metric(name="activeUsers")],
  )
  response = client.run_report(request)
  print_run_report_response(response)


Jeśli w żądaniu umieścisz wiele elementów dateRanges, do odpowiedzi zostanie automatycznie dodana kolumna dateRange. Jeśli kolumna dateRange zawiera wartość date_range_0, dane w tym wierszu dotyczą pierwszego zakresu dat. Jeśli w kolumnie dateRange podana jest wartość date_range_1, dane z tego wiersza dotyczą drugiego zakresu dat.

Oto przykładowa odpowiedź dla 2 zakresów dat:

{
 "dimensionHeaders": [
  {
   "name": "platform"
  },
  {
   "name": "dateRange"
  }
 ],
 "metricHeaders": [
  {
   "name": "activeUsers",
   "type": "TYPE_INTEGER"
  }
 ],
 "rows": [
  {
   "dimensionValues": [
    {
     "value": "iOS"
    },
    {
     "value": "date_range_0"
    }
   ],
   "metricValues": [
    {
     "value": "774"
    }
   ]
  },
  {
   "dimensionValues": [
    {
     "value": "Android"
    },
    {
     "value": "date_range_1"
    }
   ],
   "metricValues": [
    {
     "value": "335"
    }
   ]
  },
  ...
 ],
}

Dalsze kroki

W sekcji poświęconej zaawansowanym funkcjom i raportowaniu w czasie rzeczywistym znajdziesz omówienie bardziej zaawansowanych funkcji raportowania interfejsu Data API w wersji 1.