Đo lường sự kiện thương mại điện tử

Bạn có thể thiết lập sự kiện thương mại điện tử để thu thập thông tin về hành vi mua sắm của người dùng. Các sự kiện này cho phép bạn định lượng các sản phẩm phổ biến nhất và xem mức độ ảnh hưởng của chương trình khuyến mãi và nội dung lồng ghép sản phẩm đối với doanh thu.

Bài viết này mô tả từng sự kiện thương mại điện tử và thời điểm thiết lập sự kiện đó. Để xem ví dụ từng bước về cách thiết lập một sự kiện thương mại điện tử, hãy xem bài viết Thiết lập sự kiện mua hàng.

Trước khi bắt đầu

Thêm thẻ cấu hình GA4 vào trang web

Hãy đảm bảo bạn đã thêm thẻ Google Analytics: Cấu hình GA4 vào trang web của mình và có thể truy cập vào Analytics và mã nguồn của trang web.

Đo lường các sự kiện thương mại điện tử bằng thẻ Sự kiện GA4

Cách gửi các thông số và sự kiện thương mại điện tử đến tài sản GA4:

 1. Mở Trình quản lý thẻ của Google
 2. Trong không gian làm việc, hãy mở trình đơn Thẻ.
 3. Tạo một thẻ mới. Nhấp vào hộp Cấu hình thẻ, rồi chọn thẻ Google Analytics: Sự kiện GA4.
 4. Đối với Tên sự kiện, hãy sử dụng biến tích hợp sẵn {{Event}}. Hành động này sẽ sử dụng tên sự kiện thương mại điện tử GA4 được gửi bằng API gtag.js.
 5. Trong phần Chế độ cài đặt khác > Thương mại điện tử, hãy chọn Gửi dữ liệu thương mại điện tử.
 6. Đối với Nguồn dữ liệu, hãy chọn Lớp dữ liệu. Gửi dữ liệu thương mại điện tử.
 7. Thiết lập điều kiện kích hoạt cho Sự kiện GA4, ví dụ: khi người dùng nhấp vào nút thanh toán. Xem tất cả các loại điều kiện kích hoạt có sẵn.
 8. Đặt tên rồi Lưu thẻ.

Đề xuất

 • Bật chế độ gỡ lỗi để bạn có thể xem các sự kiện theo thời gian thực và dễ dàng khắc phục sự cố hơn
 • Xem hạn mức về chỉ số và phương diện tuỳ chỉnh khi gửi thông số tuỳ chỉnh kèm theo sự kiện thương mại điện tử
 • Đặt currency khi gửi dữ liệu (doanh thu) value để đảm bảo các chỉ số doanh thu được tính toán chính xác
 • Đặt từng thông số thương mại điện tử mà bạn có dữ liệu, bất kể thông số đó có bắt buộc hay không
 • Hãy sử dụng trang web thương mại điện tử mẫu để xem ví dụ về cách gắn thẻ trang web của bạn

Triển khai

Thông thường, việc triển khai sự kiện thương mại điện tử sẽ đo lường bất kỳ hành động nào sau đây:

Đối tượng mà những hành động này nhắm đến là sản phẩm và dịch vụ mà bạn cung cấp. Bạn có thể trình bày các sản phẩm và dịch vụ dưới dạng một dãy các mặt hàng có thể được thêm vào các sự kiện thương mại điện tử. Bạn có thể bao gồm tối đa 27 thông số tuỳ chỉnh trong mảng items, ngoài các thông số được quy định.

Ví dụ sau minh hoạ cách tạo tập hợp items được tham chiếu xuyên suốt hướng dẫn này. Mảng items có thể bao gồm tối đa 200 phần tử.

items: [
  {
   item_id: "SKU_12345",
   item_name: "Stan and Friends Tee",
   affiliation: "Google Merchandise Store",
   coupon: "SUMMER_FUN",
   discount: 2.22,
   index: 0,
   item_brand: "Google",
   item_category: "Apparel",
   item_category2: "Adult",
   item_category3: "Shirts",
   item_category4: "Crew",
   item_category5: "Short sleeve",
   item_list_id: "related_products",
   item_list_name: "Related Products",
   item_variant: "green",
   location_id: "ChIJIQBpAG2ahYAR_6128GcTUEo",
   price: 10.01,
   quantity: 3
  },
  {
   item_id: "SKU_12346",
   item_name: "Google Grey Women's Tee",
   affiliation: "Google Merchandise Store",
   coupon: "SUMMER_FUN",
   discount: 3.33,
   index: 1,
   item_brand: "Google",
   item_category: "Apparel",
   item_category2: "Adult",
   item_category3: "Shirts",
   item_category4: "Crew",
   item_category5: "Short sleeve",
   item_list_id: "related_products",
   item_list_name: "Related Products",
   item_variant: "gray",
   location_id: "ChIJIQBpAG2ahYAR_6128GcTUEo",
   price: 21.01,
   quantity: 2
  }
]

Di chuyển từ cấu hình triển khai sự kiện thương mại điện tử trên UA

Nếu đã triển khai sự kiện thương mại điện tử cho Universal Analytics, bạn có thể làm một trong những cách sau để di chuyển sang Google Analytics 4:

 • Sử dụng cấu hình triển khai sự kiện thương mại điện tử trong UA để điền sự kiện thương mại điện tử trên GA4
 • Thay thế cấu hình triển khai sự kiện thương mại điện tử trên UA bằng sự kiện thương mại điện tử trên GA4

Để biết thông tin về cách chuyển đổi phương thức triển khai sự kiện thương mại điện tử từ Universal Analytics sang Google Analytics 4, hãy xem hướng dẫn di chuyển tính năng thương mại điện tử sang GA4 cho Trình quản lý thẻ của Google.

Xoá đối tượng thương mại điện tử

Bạn nên dùng lệnh sau để xoá đối tượng thương mại điện tử trước khi đẩy một sự kiện thương mại điện tử vào lớp dữ liệu. Việc xoá đối tượng sẽ ngăn nhiều sự kiện thương mại điện tử trên một trang ảnh hưởng đến nhau.

dataLayer.push({ ecommerce: null }); // Clear the previous ecommerce object.

Chọn một mặt hàng trong danh sách

Khi người dùng thấy danh sách kết quả, hãy gửi sự kiện view_item_list bao gồm cả tham số mảng items chứa các mục được hiển thị. Để biết thông tin chi tiết về các thông số cần gửi, hãy xem Tài liệu tham khảo về sự kiện.

Cho tôi xem cấu hình thẻ

Cấu hình thẻ:

 • Loại thẻ: Sự kiện GA4
 • Tên sự kiện: view_item_list
 • Biến lớp dữ liệu (Tên - Tên biến lớp dữ liệu):
  • Mặt hàng thương mại điện tử – ecommerce.items
  • Mã danh sách mặt hàng thương mại điện tử – ecommerce.item_list_id
  • Tên danh sách mặt hàng thương mại điện tử – ecommerce.item_list_name
 • Thông số sự kiện (Tên thông số – Giá trị):
  • items - {{Mặt hàng thương mại điện tử}}
  • item_list_id – {{Mã danh sách mặt hàng thương mại điện tử}}
  • item_list_name – {{Tên danh sách mặt hàng thương mại điện tử}}
 • Điều kiện kích hoạt: sự kiện bằng view_item_list

Cấu hình trình kích hoạt:

 • Loại trình kích hoạt: Sự kiện tùy chỉnh
 • Tên sự kiện: view_item_list
 • Trình kích hoạt này sẽ kích hoạt trên: Tất cả sự kiện tùy chỉnh
dataLayer.push({ ecommerce: null }); // Clear the previous ecommerce object.
dataLayer.push({
 event: "view_item_list",
 ecommerce: {
  item_list_id: "related_products",
  item_list_name: "Related products",
  items: [
   {
   item_id: "SKU_12345",
   item_name: "Stan and Friends Tee",
   affiliation: "Google Merchandise Store",
   coupon: "SUMMER_FUN",
   discount: 2.22,
   index: 0,
   item_brand: "Google",
   item_category: "Apparel",
   item_category2: "Adult",
   item_category3: "Shirts",
   item_category4: "Crew",
   item_category5: "Short sleeve",
   item_list_id: "related_products",
   item_list_name: "Related Products",
   item_variant: "green",
   location_id: "ChIJIQBpAG2ahYAR_6128GcTUEo",
   price: 10.03,
   quantity: 3
  },
  {
   item_id: "SKU_12346",
   item_name: "Google Grey Women's Tee",
   affiliation: "Google Merchandise Store",
   coupon: "SUMMER_FUN",
   discount: 3.33,
   index: 1,
   item_brand: "Google",
   item_category: "Apparel",
   item_category2: "Adult",
   item_category3: "Shirts",
   item_category4: "Crew",
   item_category5: "Short sleeve",
   item_list_id: "related_products",
   item_list_name: "Related Products",
   item_variant: "gray",
   location_id: "ChIJIQBpAG2ahYAR_6128GcTUEo",
   price: 21.01,
   promotion_id: "P_12345",
   promotion_name: "Summer Sale",
   quantity: 2
  }]
 }
});

Sau khi người dùng chọn một mặt hàng trong danh sách, hãy gửi sự kiện select_item với mặt hàng đã chọn trong thông số mảng items. Để biết thông tin chi tiết về các thông số cần gửi, hãy xem Tài liệu tham khảo về sự kiện.

Cho tôi xem cấu hình thẻ

Cấu hình thẻ:

 • Loại thẻ: Sự kiện GA4
 • Tên sự kiện: select_item
 • Biến lớp dữ liệu (Tên - Tên biến lớp dữ liệu):
  • Mặt hàng thương mại điện tử – ecommerce.items
  • Mã danh sách mặt hàng thương mại điện tử – ecommerce.item_list_id
  • Tên danh sách mặt hàng thương mại điện tử – ecommerce.item_list_name
 • Thông số sự kiện (Tên thông số – Giá trị):
  • items - {{Mặt hàng thương mại điện tử}}
  • item_list_id – {{Mã danh sách mặt hàng thương mại điện tử}}
  • item_list_name – {{Tên danh sách mặt hàng thương mại điện tử}}
 • Điều kiện kích hoạt: sự kiện bằng Select_item

Cấu hình trình kích hoạt:

 • Loại trình kích hoạt: Sự kiện tùy chỉnh
 • Tên sự kiện: select_item
 • Trình kích hoạt này sẽ kích hoạt trên: Tất cả sự kiện tùy chỉnh
dataLayer.push({ ecommerce: null }); // Clear the previous ecommerce object.
dataLayer.push({
 event: "select_item",
 ecommerce: {
  item_list_id: "related_products",
  item_list_name: "Related products",
  items: [
  {
   item_id: "SKU_12345",
   item_name: "Stan and Friends Tee",
   affiliation: "Google Merchandise Store",
   coupon: "SUMMER_FUN",
   discount: 2.22,
   index: 0,
   item_brand: "Google",
   item_category: "Apparel",
   item_category2: "Adult",
   item_category3: "Shirts",
   item_category4: "Crew",
   item_category5: "Short sleeve",
   item_list_id: "related_products",
   item_list_name: "Related Products",
   item_variant: "green",
   location_id: "ChIJIQBpAG2ahYAR_6128GcTUEo",
   price: 10.01,
   quantity: 3
  }
  ]
 }
});

Xem chi tiết về mục

Để đo lường số lần người dùng xem thông tin về mặt hàng, hãy gửi sự kiện view_item mỗi khi người dùng xem màn hình chi tiết của một mặt hàng. Để biết thông tin chi tiết về các thông số cần gửi, hãy xem Tài liệu tham khảo về sự kiện.

Cho tôi xem cấu hình thẻ

Cấu hình thẻ:

 • Loại thẻ: Sự kiện GA4
 • Tên sự kiện: view_item
 • Biến lớp dữ liệu (Tên - Tên biến lớp dữ liệu):
  • Mặt hàng thương mại điện tử – ecommerce.items
  • Giá trị thương mại điện tử – ecommerce.value
  • Đơn vị tiền tệ thương mại điện tử – ecommerce.currency
 • Thông số sự kiện (Tên thông số – Giá trị):
  • items - {{Mặt hàng thương mại điện tử}}
  • value – {{Giá trị thương mại điện tử}}
  • currency – {{Đơn vị tiền tệ thương mại điện tử}}
 • Điều kiện kích hoạt: sự kiện bằng view_item

Cấu hình trình kích hoạt:

 • Loại trình kích hoạt: Sự kiện tùy chỉnh
 • Tên sự kiện: view_item
 • Trình kích hoạt này sẽ kích hoạt trên: Tất cả sự kiện tùy chỉnh
dataLayer.push({ ecommerce: null }); // Clear the previous ecommerce object.
dataLayer.push({
 event: "view_item",
 ecommerce: {
  currency: "USD",
  value: 30.03,
  items: [
  {
   item_id: "SKU_12345",
   item_name: "Stan and Friends Tee",
   affiliation: "Google Merchandise Store",
   coupon: "SUMMER_FUN",
   discount: 2.22,
   index: 0,
   item_brand: "Google",
   item_category: "Apparel",
   item_category2: "Adult",
   item_category3: "Shirts",
   item_category4: "Crew",
   item_category5: "Short sleeve",
   item_list_id: "related_products",
   item_list_name: "Related Products",
   item_variant: "green",
   location_id: "ChIJIQBpAG2ahYAR_6128GcTUEo",
   price: 10.01,
   quantity: 3
  }
  ]
 }
});

Thêm hoặc xoá mặt hàng khỏi giỏ hàng

Đo lường một mặt hàng được thêm vào giỏ hàng bằng cách gửi sự kiện add_to_cart với các mặt hàng có liên quan trong một mảng items. Để biết thông tin chi tiết về các thông số cần gửi, hãy xem Tài liệu tham khảo về sự kiện.

Cho tôi xem cấu hình thẻ

Cấu hình thẻ:

 • Loại thẻ: Sự kiện GA4
 • Tên sự kiện: add_to_cart
 • Biến lớp dữ liệu (Tên - Tên biến lớp dữ liệu):
  • Mặt hàng thương mại điện tử – ecommerce.items
  • Giá trị thương mại điện tử – ecommerce.value
  • Đơn vị tiền tệ thương mại điện tử – ecommerce.currency
 • Thông số sự kiện (Tên thông số – Giá trị):
  • items - {{Mặt hàng thương mại điện tử}}
  • value – {{Giá trị thương mại điện tử}}
  • currency – {{Đơn vị tiền tệ thương mại điện tử}}
 • Trình kích hoạt: sự kiện bằng add_to_cart

Cấu hình trình kích hoạt:

 • Loại trình kích hoạt: Sự kiện tùy chỉnh
 • Tên sự kiện: add_to_cart
 • Trình kích hoạt này sẽ kích hoạt trên: Tất cả sự kiện tùy chỉnh
dataLayer.push({ ecommerce: null }); // Clear the previous ecommerce object.
dataLayer.push({
 event: "add_to_cart",
 ecommerce: {
  currency: "USD",
  value: 30.03,
  items: [
  {
   item_id: "SKU_12345",
   item_name: "Stan and Friends Tee",
   affiliation: "Google Merchandise Store",
   coupon: "SUMMER_FUN",
   discount: 2.22,
   index: 0,
   item_brand: "Google",
   item_category: "Apparel",
   item_category2: "Adult",
   item_category3: "Shirts",
   item_category4: "Crew",
   item_category5: "Short sleeve",
   item_list_id: "related_products",
   item_list_name: "Related Products",
   item_variant: "green",
   location_id: "ChIJIQBpAG2ahYAR_6128GcTUEo",
   price: 10.01,
   quantity: 3
  }
  ]
 }
});

Bạn cũng có thể đo lường thời điểm một mặt hàng được thêm vào danh sách yêu thích bằng cách gửi một sự kiện add_to_wishlist với các mặt hàng có liên quan trong một mảng items. Để biết thông tin chi tiết về các thông số cần gửi, hãy xem Tài liệu tham khảo về sự kiện.

Cho tôi xem cấu hình thẻ

Cấu hình thẻ:

 • Loại thẻ: Sự kiện GA4
 • Tên sự kiện: add_to_wishlist
 • Biến lớp dữ liệu (Tên - Tên biến lớp dữ liệu):
  • Mặt hàng thương mại điện tử – ecommerce.items
  • Giá trị thương mại điện tử – ecommerce.value
  • Đơn vị tiền tệ thương mại điện tử – ecommerce.currency
 • Thông số sự kiện (Tên thông số – Giá trị):
  • items - {{Mặt hàng thương mại điện tử}}
  • value – {{Giá trị thương mại điện tử}}
  • currency – {{Đơn vị tiền tệ thương mại điện tử}}
 • Kích hoạt: sự kiện bằng add_to_wishlist

Cấu hình trình kích hoạt:

 • Loại trình kích hoạt: Sự kiện tùy chỉnh
 • Tên sự kiện: add_to_wishlist
 • Trình kích hoạt này sẽ kích hoạt trên: Tất cả sự kiện tùy chỉnh
dataLayer.push({ ecommerce: null }); // Clear the previous ecommerce object.
dataLayer.push({
 event: "add_to_wishlist",
 ecommerce: {
  currency: "USD",
  value: 30.03,
  items: [
  {
   item_id: "SKU_12345",
   item_name: "Stan and Friends Tee",
   affiliation: "Google Merchandise Store",
   coupon: "SUMMER_FUN",
   discount: 2.22,
   index: 0,
   item_brand: "Google",
   item_category: "Apparel",
   item_category2: "Adult",
   item_category3: "Shirts",
   item_category4: "Crew",
   item_category5: "Short sleeve",
   item_list_id: "related_products",
   item_list_name: "Related Products",
   item_variant: "green",
   location_id: "ChIJIQBpAG2ahYAR_6128GcTUEo",
   price: 10.01,
   quantity: 3
  }
  ]
 }
});

Sau đó, khi người dùng xem giỏ hàng, hãy gửi sự kiện view_cart kèm theo tất cả mặt hàng trong giỏ hàng. Để biết thông tin chi tiết về các thông số cần gửi, hãy xem Tài liệu tham khảo về sự kiện.

Cho tôi xem cấu hình thẻ

Cấu hình thẻ:

 • Loại thẻ: Sự kiện GA4
 • Tên sự kiện: view_cart
 • Biến lớp dữ liệu (Tên - Tên biến lớp dữ liệu):
  • Mặt hàng thương mại điện tử – ecommerce.items
  • Giá trị thương mại điện tử – ecommerce.value
  • Đơn vị tiền tệ thương mại điện tử – ecommerce.currency
 • Thông số sự kiện (Tên thông số – Giá trị):
  • items - {{Mặt hàng thương mại điện tử}}
  • value – {{Giá trị thương mại điện tử}}
  • currency – {{Đơn vị tiền tệ thương mại điện tử}}
 • Trình kích hoạt: sự kiện bằng view_cart

Cấu hình trình kích hoạt:

 • Loại trình kích hoạt: Sự kiện tùy chỉnh
 • Tên sự kiện: view_cart
 • Trình kích hoạt này sẽ kích hoạt trên: Tất cả sự kiện tùy chỉnh
dataLayer.push({ ecommerce: null }); // Clear the previous ecommerce object.
dataLayer.push({
 event: "view_cart",
 ecommerce: {
  currency: "USD",
  value: 30.03,
  items: [
  {
   item_id: "SKU_12345",
   item_name: "Stan and Friends Tee",
   affiliation: "Google Merchandise Store",
   coupon: "SUMMER_FUN",
   discount: 2.22,
   index: 0,
   item_brand: "Google",
   item_category: "Apparel",
   item_category2: "Adult",
   item_category3: "Shirts",
   item_category4: "Crew",
   item_category5: "Short sleeve",
   item_list_id: "related_products",
   item_list_name: "Related Products",
   item_variant: "green",
   location_id: "ChIJIQBpAG2ahYAR_6128GcTUEo",
   price: 10.01,
   quantity: 3
  }
  ]
 }
});

Để đo lường thời điểm người dùng xoá mặt hàng khỏi giỏ hàng, hãy gửi sự kiện remove_from_cart. Để biết thông tin chi tiết về các thông số cần gửi, hãy xem Tài liệu tham khảo về sự kiện.

Cho tôi xem cấu hình thẻ

Cấu hình thẻ:

 • Loại thẻ: Sự kiện GA4
 • Tên sự kiện: remove_from_cart
 • Biến lớp dữ liệu (Tên - Tên biến lớp dữ liệu):
  • Mặt hàng thương mại điện tử – ecommerce.items
  • Giá trị thương mại điện tử – ecommerce.value
  • Đơn vị tiền tệ thương mại điện tử – ecommerce.currency
 • Thông số sự kiện (Tên thông số – Giá trị):
  • items - {{Mặt hàng thương mại điện tử}}
  • value – {{Giá trị thương mại điện tử}}
  • currency – {{Đơn vị tiền tệ thương mại điện tử}}
 • Kích hoạt: sự kiện bằng remove_from_cart

Cấu hình trình kích hoạt:

 • Loại trình kích hoạt: Sự kiện tùy chỉnh
 • Tên sự kiện: remove_from_cart
 • Trình kích hoạt này sẽ kích hoạt trên: Tất cả sự kiện tùy chỉnh
dataLayer.push({ ecommerce: null }); // Clear the previous ecommerce object.
dataLayer.push({
 event: "remove_from_cart",
 ecommerce: {
  currency: "USD",
  value: 30.03,
  items: [
  {
   item_id: "SKU_12345",
   item_name: "Stan and Friends Tee",
   affiliation: "Google Merchandise Store",
   coupon: "SUMMER_FUN",
   discount: 2.22,
   index: 0,
   item_brand: "Google",
   item_category: "Apparel",
   item_category2: "Adult",
   item_category3: "Shirts",
   item_category4: "Crew",
   item_category5: "Short sleeve",
   item_list_id: "related_products",
   item_list_name: "Related Products",
   item_variant: "green",
   location_id: "ChIJIQBpAG2ahYAR_6128GcTUEo",
   price: 10.01,
   quantity: 3
  }
  ]
 }
});

Bắt đầu quy trình thanh toán

Đo lường bước đầu tiên trong quy trình thanh toán bằng cách gửi sự kiện begin_checkout với một hoặc nhiều mục được xác định với các trường có liên quan. Bạn cũng có thể thêm phiếu giảm giá ở giai đoạn này vào toàn bộ đơn đặt hàng bằng cách thêm phiếu giảm giá đó vào sự kiện hoặc áp dụng cho một mặt hàng cụ thể bằng cách thêm phiếu giảm giá đó vào các phần tử cụ thể trong mảng items. Để biết thông tin chi tiết về các thông số cần gửi, hãy xem Tài liệu tham khảo về sự kiện.

Cho tôi xem cấu hình thẻ

Cấu hình thẻ:

 • Loại thẻ: Sự kiện GA4
 • Tên sự kiện: begin_checkout
 • Biến lớp dữ liệu (Tên - Tên biến lớp dữ liệu):
  • Mặt hàng thương mại điện tử – ecommerce.items
  • Giá trị thương mại điện tử – ecommerce.value
  • Đơn vị tiền tệ thương mại điện tử – ecommerce.currency
  • Phiếu giảm giá thương mại điện tử – ecommerce.coupon
 • Thông số sự kiện (Tên thông số – Giá trị):
  • items - {{Mặt hàng thương mại điện tử}}
  • value – {{Giá trị thương mại điện tử}}
  • currency – {{Đơn vị tiền tệ thương mại điện tử}}
  • coupon – {{Phiếu giảm giá thương mại điện tử}}
 • Trình kích hoạt: sự kiện bằng start_checkout

Cấu hình trình kích hoạt:

 • Loại trình kích hoạt: Sự kiện tùy chỉnh
 • Tên sự kiện: begin_checkout
 • Trình kích hoạt này sẽ kích hoạt trên: Tất cả sự kiện tùy chỉnh
dataLayer.push({ ecommerce: null }); // Clear the previous ecommerce object.
dataLayer.push({
 event: "begin_checkout",
 ecommerce: {
  currency: "USD",
  value: 30.03,
  coupon: "SUMMER_FUN",
  items: [
  {
   item_id: "SKU_12345",
   item_name: "Stan and Friends Tee",
   affiliation: "Google Merchandise Store",
   coupon: "SUMMER_FUN",
   discount: 2.22,
   index: 0,
   item_brand: "Google",
   item_category: "Apparel",
   item_category2: "Adult",
   item_category3: "Shirts",
   item_category4: "Crew",
   item_category5: "Short sleeve",
   item_list_id: "related_products",
   item_list_name: "Related Products",
   item_variant: "green",
   location_id: "ChIJIQBpAG2ahYAR_6128GcTUEo",
   price: 10.01,
   quantity: 3
  }
  ]
 }
});

Khi người dùng chuyển sang bước tiếp theo trong quy trình thanh toán và thêm thông tin vận chuyển, hãy gửi một sự kiện add_shipping_info. Sử dụng tham số shipping_tier để chỉ định tuỳ chọn phân phối của người dùng, chẳng hạn như "Đường bộ", "Không khí" hoặc "Ngày tiếp theo". Để biết thông tin chi tiết về các thông số cần gửi, hãy xem Tài liệu tham khảo về sự kiện.

Cho tôi xem cấu hình thẻ

Cấu hình thẻ:

 • Loại thẻ: Sự kiện GA4
 • Tên sự kiện: add_shipping_info
 • Biến lớp dữ liệu (Tên - Tên biến lớp dữ liệu):
  • Mặt hàng thương mại điện tử – ecommerce.items
  • Giá trị thương mại điện tử – ecommerce.value
  • Đơn vị tiền tệ thương mại điện tử – ecommerce.currency
  • Phiếu giảm giá thương mại điện tử – ecommerce.coupon
  • Cấp vận chuyển thương mại điện tử – ecommerce.shipping_tier
 • Thông số sự kiện (Tên thông số – Giá trị):
  • items - {{Mặt hàng thương mại điện tử}}
  • value – {{Giá trị thương mại điện tử}}
  • currency – {{Đơn vị tiền tệ thương mại điện tử}}
  • coupon – {{Phiếu giảm giá thương mại điện tử}}
  • shipping_tier – {{Cấp vận chuyển thương mại điện tử}}
 • Điều kiện kích hoạt: sự kiện bằng add_shipping_info

Cấu hình trình kích hoạt:

 • Loại trình kích hoạt: Sự kiện tùy chỉnh
 • Tên sự kiện: add_shipping_info
 • Trình kích hoạt này sẽ kích hoạt trên: Tất cả sự kiện tùy chỉnh
dataLayer.push({ ecommerce: null }); // Clear the previous ecommerce object.
dataLayer.push({
 event: "add_shipping_info",
 ecommerce: {
  currency: "USD",
  value: 30.03,
  coupon: "SUMMER_FUN",
  shipping_tier: "Ground",
  items: [
  {
   item_id: "SKU_12345",
   item_name: "Stan and Friends Tee",
   affiliation: "Google Merchandise Store",
   coupon: "SUMMER_FUN",
   discount: 2.22,
   index: 0,
   item_brand: "Google",
   item_category: "Apparel",
   item_category2: "Adult",
   item_category3: "Shirts",
   item_category4: "Crew",
   item_category5: "Short sleeve",
   item_list_id: "related_products",
   item_list_name: "Related Products",
   item_variant: "green",
   location_id: "ChIJIQBpAG2ahYAR_6128GcTUEo",
   price: 10.01,
   quantity: 3
  }
  ]
 }
});

Gửi sự kiện add_payment_info khi người dùng gửi thông tin thanh toán. Nếu có thể, hãy thêm payment_type cùng với sự kiện này cho phương thức thanh toán đã chọn. Để biết thông tin chi tiết về các thông số cần gửi, hãy xem Tài liệu tham khảo về sự kiện.

Cho tôi xem cấu hình thẻ

Cấu hình thẻ:

 • Loại thẻ: Sự kiện GA4
 • Tên sự kiện: add_payment_info
 • Biến lớp dữ liệu (Tên - Tên biến lớp dữ liệu):
  • Mặt hàng thương mại điện tử – ecommerce.items
  • Giá trị thương mại điện tử – ecommerce.value
  • Đơn vị tiền tệ thương mại điện tử – ecommerce.currency
  • Phiếu giảm giá thương mại điện tử – ecommerce.coupon
  • Hình thức thanh toán thương mại điện tử – ecommerce.payment_type
 • Thông số sự kiện (Tên thông số – Giá trị):
  • items - {{Mặt hàng thương mại điện tử}}
  • value – {{Giá trị thương mại điện tử}}
  • currency – {{Đơn vị tiền tệ thương mại điện tử}}
  • coupon – {{Phiếu giảm giá thương mại điện tử}}
  • payment_type – {{Loại thanh toán thương mại điện tử}}
 • Kích hoạt: sự kiện bằng add_payment_info

Cấu hình trình kích hoạt:

 • Loại trình kích hoạt: Sự kiện tùy chỉnh
 • Tên sự kiện: add_payment_info
 • Trình kích hoạt này sẽ kích hoạt trên: Tất cả sự kiện tùy chỉnh
dataLayer.push({ ecommerce: null }); // Clear the previous ecommerce object.
dataLayer.push({
 event: "add_payment_info",
 ecommerce: {
  currency: "USD",
  value: 30.03,
  coupon: "SUMMER_FUN",
  payment_type: "Credit Card",
  items: [
  {
   item_id: "SKU_12345",
   item_name: "Stan and Friends Tee",
   affiliation: "Google Merchandise Store",
   coupon: "SUMMER_FUN",
   discount: 2.22,
   index: 0,
   item_brand: "Google",
   item_category: "Apparel",
   item_category2: "Adult",
   item_category3: "Shirts",
   item_category4: "Crew",
   item_category5: "Short sleeve",
   item_list_id: "related_products",
   item_list_name: "Related Products",
   item_variant: "green",
   location_id: "ChIJIQBpAG2ahYAR_6128GcTUEo",
   price: 10.01,
   quantity: 3
  }
  ]
 }
});

Mua hàng hoặc hoàn tiền

Đo lường giao dịch mua hàng bằng cách gửi sự kiện purchase với một hoặc nhiều mục được xác định bằng các trường có liên quan. Để biết thông tin chi tiết về các thông số cần gửi, hãy xem Tài liệu tham khảo về sự kiện.

Cho tôi xem cấu hình thẻ

Cấu hình thẻ:

 • Loại thẻ: Sự kiện GA4
 • Tên sự kiện: purchase
  • Mặt hàng thương mại điện tử – ecommerce.items
  • Mã giao dịch thương mại điện tử – ecommerce.transaction_id
  • Giá trị thương mại điện tử – ecommerce.value
  • Thuế thương mại điện tử – ecommerce.tax
  • Vận chuyển thương mại điện tử – ecommerce.shipping
  • Đơn vị tiền tệ thương mại điện tử – ecommerce.currency
  • Phiếu giảm giá thương mại điện tử – ecommerce.coupon
 • Thông số sự kiện (Tên thông số – Giá trị):
  • items - {{Mặt hàng thương mại điện tử}}
  • transaction_id - {{Mã giao dịch thương mại điện tử}}
  • value – {{Giá trị thương mại điện tử}}
  • tax – {{Thuế thương mại điện tử}}
  • shipping - {{Phí vận chuyển thương mại điện tử}}
  • currency – {{Đơn vị tiền tệ thương mại điện tử}}
  • coupon – {{Phiếu giảm giá thương mại điện tử}}
 • Trình kích hoạt: sự kiện tương đương với lượt mua hàng

Cấu hình trình kích hoạt:

 • Loại trình kích hoạt: Sự kiện tùy chỉnh
 • Tên sự kiện: purchase
 • Trình kích hoạt này sẽ kích hoạt trên: Tất cả sự kiện tùy chỉnh
dataLayer.push({ ecommerce: null }); // Clear the previous ecommerce object.
dataLayer.push({
 event: "purchase",
 ecommerce: {
  transaction_id: "T_12345",
  // Sum of (price * quantity) for all items.
  value: 72.05,
  tax: 3.60,
  shipping: 5.99,
  currency: "USD",
  coupon: "SUMMER_SALE",
  items: [
  {
   item_id: "SKU_12345",
   item_name: "Stan and Friends Tee",
   affiliation: "Google Merchandise Store",
   coupon: "SUMMER_FUN",
   discount: 2.22,
   index: 0,
   item_brand: "Google",
   item_category: "Apparel",
   item_category2: "Adult",
   item_category3: "Shirts",
   item_category4: "Crew",
   item_category5: "Short sleeve",
   item_list_id: "related_products",
   item_list_name: "Related Products",
   item_variant: "green",
   location_id: "ChIJIQBpAG2ahYAR_6128GcTUEo",
   price: 10.01,
   quantity: 3
  },
  {
   item_id: "SKU_12346",
   item_name: "Google Grey Women's Tee",
   affiliation: "Google Merchandise Store",
   coupon: "SUMMER_FUN",
   discount: 3.33,
   index: 1,
   item_brand: "Google",
   item_category: "Apparel",
   item_category2: "Adult",
   item_category3: "Shirts",
   item_category4: "Crew",
   item_category5: "Short sleeve",
   item_list_id: "related_products",
   item_list_name: "Related Products",
   item_variant: "gray",
   location_id: "ChIJIQBpAG2ahYAR_6128GcTUEo",
   price: 21.01,
   promotion_id: "P_12345",
   promotion_name: "Summer Sale",
   quantity: 2
  }]
 }
});

Đo lường tiền hoàn lại bằng cách gửi một sự kiện refund với transaction_id có liên quan được chỉ định và một hoặc nhiều mục được xác định bằng item_idquantity. Bạn nên thêm thông tin về mặt hàng vào sự kiện refund để xem các chỉ số về việc hoàn tiền ở cấp mặt hàng trong Analytics.

Để biết thông tin chi tiết về các thông số cần gửi, hãy xem Tài liệu tham khảo về sự kiện.

Cho tôi xem cấu hình thẻ

Cấu hình thẻ:

 • Loại thẻ: Sự kiện GA4
 • Tên sự kiện: refund
 • Biến lớp dữ liệu (Tên - Tên biến lớp dữ liệu):
  • Mặt hàng thương mại điện tử – ecommerce.items
  • Mã giao dịch thương mại điện tử – ecommerce.transaction_id
  • Giá trị thương mại điện tử – ecommerce.value
  • Thuế thương mại điện tử – ecommerce.tax
  • Vận chuyển thương mại điện tử – ecommerce.shipping
  • Đơn vị tiền tệ thương mại điện tử – ecommerce.currency
  • Phiếu giảm giá thương mại điện tử – ecommerce.coupon
 • Thông số sự kiện (Tên thông số – Giá trị):
  • items - {{Mặt hàng thương mại điện tử}}
  • transaction_id - {{Mã giao dịch thương mại điện tử}}
  • value – {{Giá trị thương mại điện tử}}
  • tax – {{Thuế thương mại điện tử}}
  • shipping - {{Phí vận chuyển thương mại điện tử}}
  • currency – {{Đơn vị tiền tệ thương mại điện tử}}
  • coupon – {{Phiếu giảm giá thương mại điện tử}}
 • Trình kích hoạt: sự kiện bằng số tiền hoàn lại

Cấu hình trình kích hoạt:

 • Loại trình kích hoạt: Sự kiện tùy chỉnh
 • Tên sự kiện: refund
 • Trình kích hoạt này sẽ kích hoạt trên: Tất cả sự kiện tùy chỉnh
dataLayer.push({ ecommerce: null }); // Clear the previous ecommerce object.
dataLayer.push({
 event: "refund",
 ecommerce: {
  currency: "USD",
  transaction_id: "T_12345", // Transaction ID. Required for purchases and refunds.
  value: 30.03,
  coupon: "SUMMER_FUN",
  shipping: 3.33,
  tax: 1.11,
  items: [
  {
   item_id: "SKU_12345",
   item_name: "Stan and Friends Tee",
   affiliation: "Google Merchandise Store",
   coupon: "SUMMER_FUN",
   discount: 2.22,
   index: 0,
   item_brand: "Google",
   item_category: "Apparel",
   item_category2: "Adult",
   item_category3: "Shirts",
   item_category4: "Crew",
   item_category5: "Short sleeve",
   item_list_id: "related_products",
   item_list_name: "Related Products",
   item_variant: "green",
   location_id: "ChIJIQBpAG2ahYAR_6128GcTUEo",
   price: 10.01,
   quantity: 3
  }
  ]
 }
});

Áp dụng chương trình khuyến mãi

Thương mại điện tử bao gồm việc hỗ trợ đo lường số lượt hiển thị và số lượt nhấp của chương trình khuyến mãi nội bộ, chẳng hạn như các biểu ngữ hiển thị để quảng bá chương trình giảm giá.

Số lượt hiển thị chương trình khuyến mãi thường được đo với lượt xem màn hình ban đầu bằng cách gửi sự kiện view_promotion có tham số items để chỉ định mặt hàng được khuyến mãi. Để biết thông tin chi tiết về các thông số cần gửi, hãy xem Tài liệu tham khảo về sự kiện.

Cho tôi xem cấu hình thẻ

Cấu hình thẻ:

 • Loại thẻ: Sự kiện GA4
 • Tên sự kiện: view_promotion
 • Biến lớp dữ liệu (Tên - Tên biến lớp dữ liệu):
  • Tên quảng cáo thương mại điện tử - ecommerce.creative_name
  • Vùng quảng cáo thương mại điện tử - ecommerce.creative_slot
  • Mã khuyến mại thương mại điện tử – ecommerce.promotion_id
  • Tên chương trình khuyến mãi thương mại điện tử – ecommerce.promotion_name
  • Mặt hàng thương mại điện tử – ecommerce.items
 • Thông số sự kiện (Tên thông số – Giá trị):
  • creative_name – {{Tên mẫu quảng cáo thương mại điện tử}}
  • creative_slot - {{Vị trí mẫu quảng cáo thương mại điện tử}}
  • promotion_id – {{Mã khuyến mãi thương mại điện tử}}
  • promotion_name – {{Tên chương trình khuyến mãi thương mại điện tử}}
  • items - {{Mặt hàng thương mại điện tử}}
 • Trình kích hoạt: sự kiện bằng view_promotion

Cấu hình trình kích hoạt:

 • Loại trình kích hoạt: Sự kiện tùy chỉnh
 • Tên sự kiện: view_promotion
 • Trình kích hoạt này sẽ kích hoạt trên: Tất cả sự kiện tùy chỉnh
dataLayer.push({ ecommerce: null }); // Clear the previous ecommerce object.
dataLayer.push({
 event: "view_promotion",
 ecommerce: {
  creative_name: "Summer Banner",
  creative_slot: "featured_app_1",
  promotion_id: "P_12345",
  promotion_name: "Summer Sale",
  items: [
  {
   item_id: "SKU_12345",
   item_name: "Stan and Friends Tee",
   affiliation: "Google Merchandise Store",
   coupon: "SUMMER_FUN",
   discount: 2.22,
   index: 0,
   item_brand: "Google",
   item_category: "Apparel",
   item_category2: "Adult",
   item_category3: "Shirts",
   item_category4: "Crew",
   item_category5: "Short sleeve",
   item_list_id: "related_products",
   item_list_name: "Related Products",
   item_variant: "green",
   location_id: "ChIJIQBpAG2ahYAR_6128GcTUEo",
   price: 10.01,
   quantity: 3
  }
  ]
 }
});

Để cho biết một người dùng đã nhấp vào một chương trình khuyến mãi, hãy gửi sự kiện select_promotion có mặt hàng đó dưới dạng thông số mặt hàng. Để biết thông tin chi tiết về các thông số cần gửi, hãy xem Tài liệu tham khảo về sự kiện.

Cho tôi xem cấu hình thẻ

Cấu hình thẻ:

 • Loại thẻ: Sự kiện GA4
 • Biến lớp dữ liệu (Tên - Tên biến lớp dữ liệu):
  • Tên quảng cáo thương mại điện tử - ecommerce.creative_name
  • Vùng quảng cáo thương mại điện tử - ecommerce.creative_slot
  • Mã khuyến mại thương mại điện tử – ecommerce.promotion_id
  • Tên chương trình khuyến mãi thương mại điện tử – ecommerce.promotion_name
  • Mặt hàng thương mại điện tử – ecommerce.items
 • Thông số sự kiện (Tên thông số – Giá trị):
  • creative_name – {{Tên mẫu quảng cáo thương mại điện tử}}
  • creative_slot - {{Vị trí mẫu quảng cáo thương mại điện tử}}
  • promotion_id – {{Mã khuyến mãi thương mại điện tử}}
  • promotion_name – {{Tên chương trình khuyến mãi thương mại điện tử}}
  • items - {{Mặt hàng thương mại điện tử}}
 • Loại biến: lớp dữ liệu Biến – 'ecommerce.items'
 • Trình kích hoạt: sự kiện bằng Select_promotion

Cấu hình trình kích hoạt:

 • Loại trình kích hoạt: Sự kiện tùy chỉnh
 • Tên sự kiện: select_promotion
 • Trình kích hoạt này sẽ kích hoạt trên: Tất cả sự kiện tùy chỉnh
dataLayer.push({ ecommerce: null }); // Clear the previous ecommerce object.
dataLayer.push({
 event: "select_promotion",
 ecommerce: {
  creative_name: "Summer Banner",
  creative_slot: "featured_app_1",
  promotion_id: "P_12345",
  promotion_name: "Summer Sale",
  items: [
  {
   item_id: "SKU_12345",
   item_name: "Stan and Friends Tee",
   affiliation: "Google Merchandise Store",
   coupon: "SUMMER_FUN",
   discount: 2.22,
   index: 0,
   item_brand: "Google",
   item_category: "Apparel",
   item_category2: "Adult",
   item_category3: "Shirts",
   item_category4: "Crew",
   item_category5: "Short sleeve",
   item_list_id: "related_products",
   item_list_name: "Related Products",
   item_variant: "green",
   location_id: "ChIJIQBpAG2ahYAR_6128GcTUEo",
   price: 10.01,
   quantity: 3
  }
  ]
 }
});

Sử dụng biến JavaScript tùy chỉnh

Nếu trang web của bạn không hỗ trợ lớp dữ liệu, bạn có thể sử dụng Biến JavaScript tuỳ chỉnh để gọi một hàm trả về đối tượng dữ liệu thương mại điện tử. Đối tượng này nên sử dụng cú pháp lớp dữ liệu được hiển thị ở phần phía trên của hướng dẫn này; ví dụ:

// A Custom JavaScript Variable that returns an ecommerceData object
// that follows the data layer syntax.
function getEcommerceData() {
 var ecommerceProductData = [
  {
   item_name: "Stan and Friends Tee",
   item_id: "SKU_12345", // ID is required.
   // Rest of the product data should follow the data layer syntax.
  },
  // Multiple products may be included.
 ];
 return ecommerceProductData;
}

Nếu chọn sử dụng Biến JavaScript tuỳ chỉnh, bạn có thể sử dụng biến này theo cách tương tự như lớp dữ liệu – bạn có thể cung cấp giá trị từ thông số 'items' dưới dạng thông số sự kiện trong cấu hình thẻ.

Cấu hình thẻ:

 • Loại thẻ: Sự kiện GA4
 • Tên sự kiện: bất kỳ
 • Đọc dữ liệu của Variable: {{ga vô BusinessData}}
 • Trình kích hoạt: sự kiện bằng gtm.dom

Cài đặt biến gaecommerceData

 • Loại biến: JavaScript tuỳ chỉnh
 • Nội dung hàm: Sử dụng ví dụ trên