Tworzenie i uruchamianie zapytań

Tworzenie zapytania

 1. Centrum danych reklam otwórz kartę Zapytania.
 2. Kliknij + Utwórz zapytanie. Otworzy się strona Szablony zapytań o analizę.
 3. Opcjonalnie: aby wyświetlić podgląd kodu SQL szablonu, kliknij Rozwiń.
 4. Wybierz szablon, którego chcesz użyć, klikając Użyj szablonu, albo kliknij Puste, aby zacząć od zera.
 5. Wpisz nazwę raportu.
 6. Napisz lub zmodyfikuj zapytanie przy użyciu kodu SQL zgodnego z BigQuery. Na karcie Tabele Google możesz znaleźć dostępne tabele i pola oraz wstawić je w swoim kodzie SQL.
 7. Opcjonalnie: skonfiguruj parametry.
 8. Opcjonalnie: skonfiguruj podsumowanie wierszy po zastosowaniu filtra.
 9. Kliknij Zapisz.

Parametry

Parametry zwiększają elastyczność zapytań. Możesz np. wykonywać to samo zapytanie w przypadku różnych kampanii. Zamiast duplikować zapytania lub kodować na stałe identyfikatory kampanii przed każdym wykonaniem zapytania, możesz skonfigurować parametr, który będzie przyjmował co najmniej 1 identyfikator kampanii podawany przez Ciebie na karcie Wykonaj przed wykonaniem zapytania. Dzięki użyciu parametrów zachowujesz przejrzystość kodu, co zmniejsza szanse popełnienia błędów podczas edycji, a także umożliwia ponowne korzystanie z zapytania bez konieczności jego modyfikacji. Parametry są ograniczone do zapytania, w którym zostały utworzone, więc możesz używać nazwy danego parametru w innym zapytaniu.

Typy parametrów

Dozwolone są te typy parametrów:

 • int64
 • float64
 • bool
 • string
 • date
 • timestamp
 • array wszystkich dozwolonych typów.

Tworzenie parametru

 1. Otwórz zapisane zapytanie lub utwórz nowe.
 2. Kliknij Właściwości > Parametry > Dodaj parametr.
 3. Wypełnij pole Nazwa. Podana w nim nazwa będzie umożliwiać odwoływanie się do parametru w tekście zapytania.
 4. Wybierz w menu typ parametru.
  • Jeśli wybierzesz tablicę (array), wyświetli się dodatkowe menu. Wybierz w nim typ tablicy.
 5. Opcjonalnie: powtarzaj kroki 2–4, aż dodasz wszystkie potrzebne parametry.
 6. Kliknij Zapisz.

Używanie parametru

W tekście zapytania użyj standardowego formatu parametrów SQL, który wymaga poprzedzania nazwy parametru znakiem @. W tym przykładzie zapytanie zawiera parametr o nazwie @campaign_ids:

 /* Parameters:
 * @campaign_ids (ARRAY of INT64): A list of campaign IDs
 *  to conduct analysis on */

 WITH user_reach AS (
 SELECT 
  user_id,
  count(*) AS num_views
 FROM 
  adh.google_ads_impressions
 WHERE 
  campaign_id in UNNEST(@campaign_ids)
 GROUP BY 
  user_id
 )
 SELECT
 COUNT(*) AS unique_users,
 COUNTIF(num_views = 1) AS one_view,
 COUNTIF(num_views > 1 AND num_views <= 5) AS less_or_equal_five_views,
 COUNTIF(num_views > 5) AS more_than_five_views
 FROM 
  user_reach

Gdy wykonujesz zapytanie, w oknie Nowe zadanie pojawia się pole Parametry. Wpisz wartości każdego zdefiniowanego przez siebie parametru.

Usuwanie parametru

 1. Otwórz zapytanie zawierające parametr, który chcesz usunąć.
 2. Otwórz kartę Właściwości.
 3. Na karcie Parametry kliknij usuń Usuń obok parametru, który chcesz usunąć.
 4. Kliknij Zapisz.

Zarezerwowane parametry

W tabeli poniżej znajdziesz parametry zarezerwowane przez Centrum danych reklam. Możesz ich używać w zapytaniach, ale nie możesz tworzyć parametrów o tych samych nazwach co zarezerwowane parametry.

start_date date

Data rozpoczęcia (włącznie z tym dniem) wykonywania zadania polegającego na wysłaniu zapytania. Zdefiniowany przez użytkownika parametr o tej nazwie zostanie zignorowany i zastąpiony wartościami określonymi w oknie Nowe zadanie.

end_date date

Data zakończenia (włącznie z tym dniem) wykonywania zadania polegającego na wysłaniu zapytania. Zdefiniowany przez użytkownika parametr o tej nazwie zostanie zignorowany i zastąpiony wartościami określonymi w oknie Nowe zadanie.

time_zone string

Strefa czasowa zadania polegającego na wysłaniu zapytania. Zdefiniowany przez użytkownika parametr o tej nazwie zostanie zignorowany, a następnie zastąpiony wartościami określonymi w oknie Nowe zadanie.

Podsumowanie wierszy po zastosowaniu filtra

Podsumowania wierszy po zastosowaniu filtra zliczają dane, które zostały odfiltrowane w efekcie kontroli prywatności. Dane z przefiltrowanych wierszy są sumowane i dodawane do wiersza zbiorczego. Odfiltrowanych danych nie można dokładniej analizować, ale przynajmniej uzyskujesz podsumowanie ilości danych, które zostały odfiltrowane z wyników.

Edytowanie zapytania

 1. W Centrum danych reklam otwórz kartę Zapytania.
 2. Kliknij nazwę zapytania, które chcesz edytować.
 3. Zmodyfikuj zapytanie.
 4. Kliknij Zapisz.

Uruchamianie zapytania

Zanim wykonasz zapytanie, przyznaj kontu usługi uprawnienie dataEditor do zbioru danych, który będzie zawierał dane wyjściowe powstałe po złączeniu informacji. Więcej informacji o kontroli dostępu w BigQuery

 1. W Centrum danych reklam otwórz kartę Zapytania.
 2. Kliknij nazwę zapytania, które chcesz wykonać.
 3. Kliknij  Wykonaj.
  • U góry strony zobaczysz, ile szacunkowo bajtów użyje to zapytanie.
 4. Wybierz identyfikator w menu Dane reklam z:. Powinny to być dane reklam z identyfikatora powiązanego z danymi reklam, których dotyczy zapytanie (jeśli chcesz wysyłać zapytania o dane dostępne w piaskownicy, wybierz CDR „Sandbox Customer”).
 5. Jeśli używasz tabeli odpowiedników, wybierz ją w menu Tabela odpowiedników z:.
 6. W polu Tabela docelowa określ, gdzie mają być zapisywane wyniki zapytania.
 7. Aby określić zakres dat zapytania, wpisz datę rozpoczęcia i zakończenia.
 8. Wpisz strefę czasową. Powinna ona odpowiadać strefie czasowej usługi, w której można kupować reklamy.
 9. Opcjonalnie: wpisz wartości dowolnych parametrów.
 10. Kliknij Wykonaj.

Wyświetlanie wyników

Gdy zakończy się działanie zapytania, podgląd jego wyników możesz wyświetlić na stronie „Zadania”. Dane te możesz też przeglądać w BigQuery, Arkuszach Google i Studiu danych.

Podgląd

W zakończonym zadaniu kliknij Podgląd. Pod zadaniem pojawi się pierwsze 20 wyników.

BigQuery

Wyniki są domyślnie eksportowane do BigQuery. Aby otworzyć BigQuery w nowym oknie, kliknij Wyświetl tabelę.

Arkusze Google i Studio danych

Otwórz menu Przeglądaj i kliknij Przeglądaj za pomocą arkuszy lub Przeglądaj w Studiu danych. Dane wyświetlą się w nowym oknie.