Podsumowanie wierszy po zastosowaniu filtra

Wiersze, które nie są wystarczająco zagregowane, aby chronić prywatność użytkowników, lub nie spełniają innych wymagań kontroli prywatności Centrum danych reklam, zostaną usunięte z wyników danego zapytania. Podsumowanie wierszy po zastosowaniu filtra możesz tak skonfigurować w zapytaniach na potrzeby analizy, aby zwracało pojedynczy wiersz ze stałymi i sumami z usuniętych wierszy. Dzięki temu możesz uniknąć rozbieżności w łącznych danych, takich jak łączna liczba wyświetleń czy łączna liczba kliknięć. Podsumowanie wierszy po zastosowaniu filtra jest domyślnie włączone w przypadku nowych zapytań na potrzeby analizy utworzonych w interfejsie użytkownika. Podsumowań wierszy po zastosowaniu filtra nie można używać do zapytań dotyczących odbiorców. Zapytania utworzone za pomocą interfejsu API nie mają domyślnie włączonego podsumowania wierszy po zastosowaniu filtra.

Przykład

W przykładzie poniżej wiersze zawierające kampanie 124 i 125 zostaną odfiltrowane, ponieważ nie przekraczają progu agregacji wynoszącego 50 użytkowników.

Identyfikator kampanii Użytkownicy
123 400
124 45
125 6

Korzystając z podsumowania wierszy po zastosowaniu filtra, można jednak łączyć odfiltrowane dane, aby przekraczały one próg agregacji wynoszący 50 użytkowników. W tym przykładzie użyto sumy do zliczania odfiltrowanych danych i stałej do oznaczenia wiersza etykietą:

 • Suma, która agreguje odfiltrowane dane z kolumny Users.
 • Stała (służąca do oznaczania etykietą podsumowania wierszy po zastosowaniu filtra) mająca w kolumnie Campaign ID ustawienie „Podsumowanie wierszy po zastosowaniu filtra”.
Identyfikator kampanii Użytkownicy
Podsumowanie wierszy po zastosowaniu filtra 51
123 400

Tryb automatyczny

Domyślnie Centrum danych reklam automatycznie włącza i konfiguruje podsumowanie wierszy po zastosowaniu filtra w przypadku nowych zapytań tworzonych w interfejsie użytkownika. Gdy zmienisz zapytanie, Centrum danych reklam automatycznie dostosuje konfigurację na podstawie wybranych kolumn.

 • Aby wyświetlić ustawienia skonfigurowane automatycznie, kliknij Właściwości > Podsumowanie wierszy po zastosowaniu filtra. Konfiguracja jest dostępna tylko do odczytu.
 • Aby wyłączyć tryb automatyczny, kliknij przełącznik Automatycznie. Obecna konfiguracja zostanie zachowana, a tryb automatyczny – wyłączony.
 • Aby włączyć tryb automatyczny, kliknij przełącznik Automatycznie. W wyświetlonym oknie Przejść na tryb automatyczny? kliknij Tak, zresetuj. Obecna konfiguracja zostanie usunięta, a tryb automatyczny – włączony.
 • Aby przełączyć tryb automatyczny za pomocą interfejsu API, użyj metody generateFilteredRowSummaryAutomatically.

Tryb ręczny

Aby ręcznie dodać podsumowanie wierszy po zastosowaniu filtra do zapisanego zapytania lub po wyłączeniu trybu automatycznego:

 1. Odszukaj kolumnę, w której chcesz zastosować agregowanie danych.
 2. W prawym górnym rogu Edytora zapytań w sekcji Właściwości > Podsumowanie wierszy po zastosowaniu filtra kliknij  Dodaj regułę.
 3. W polu Nazwa kolumny wpisz nazwę kolumny, w której chcesz zastosować agregowanie danych.
 4. W menu Typ wybierz Suma. Jeśli suma nie osiągnie progu agregacji, podsumowanie wierszy po zastosowaniu filtra zostanie usunięte.
 5. Opcjonalnie: dodaj więcej reguł w analogiczny sposób jak powyżej.
 6. Opcjonalnie: dodaj identyfikator podsumowania wierszy po zastosowaniu filtra za pomocą stałej. Musi ona mieć typ danych odpowiedni do wybranego wiersza.
  1. W polu Nazwa kolumny wpisz nazwę kolumny.
  2. W menu Typ wybierz Stała.
  3. W polu Określ stałą wpisz identyfikator wiersza.
 • Aby usunąć regułę, kliknij usuń.
 • Aby usunąć wszystkie reguły, kliknij  Usuń wszystkie.

Jeśli eksportujesz znaczną liczbę tabel przy użyciu składni w języku SQL objaśnionej na stronie Eksportowanie wielu tabel, podsumowanie wierszy po zastosowaniu filtra możesz dodać w opcjach kolumn:


CREATE TABLE `myproject.mydataset.mytable` (
  campaign_id INT64 OPTIONS(merge_constant=0),
  ct INT64 OPTIONS(merge_type="SUM")
 ) 
OPTIONS(privacy_checked_export=true) AS
SELECT campaign_id, COUNT(*) AS ct GROUP BY campaign_id;

Spowoduje to utworzenie tabeli wyników z podsumowaniem wierszy po zastosowaniu filtra, w którym pole campaign_id ma wartość 0, a pole ct zawiera sumę wierszy odfiltrowanych z wyników przez mechanizmy kontroli prywatności.

Obecnie w przypadku podsumowania wierszy po zastosowaniu filtra dostępne są te opcje kolumn:

 • merge_type="SUM": podaje w wierszu podsumowania sumę odfiltrowanych wartości. Dotyczy tylko typów liczbowych.
 • merge_constant=<value>: ustawia w wierszu podsumowania wartość stałą. Musi być tego samego typu co kolumna.
 • Kolumny bez określonej opcji będą miały w wierszu podsumowania wartość NULL.

Można tylko użyć albo opcji merge_type, albo merge_constant. Obowiązują też wszystkie reguły dotyczące podsumowań wierszy po zastosowaniu filtra (tzn. jeśli suma spadnie poniżej wartości progowej agregacji, podsumowanie wierszy po zastosowaniu filtra zostanie usunięte).