بینابینی با پاداش (بتا)

{% setvar ad_request %}GADRequest{% endsetvar %} {% setvar ad_unit_id %}ca-app-pub-3940256099942544/6978759866{% endsetvar %} {% setvar hc_url %}//support.google.com/admob/answer/9884467{% endsetvar %} {% setvar مسیر %}/admob/ios/{% endsetvar %} {% setvar product %}AdMob{% endsetvar %} {% شامل "/admob/ios/rewarded-interstitial/___rewarded-interstitial" %}