Admin SDK API 参考文档

使用集合让一切井井有条 根据您的偏好保存内容并对其进行分类。

Admin SDK API 是一组 RESTful 接口,使管理员能够大规模管理 Google Workspace 组织。您可以通过编程方式与 IT 基础架构集成、创建用户、更新设置、审核活动等。

在下面选择一个 API 以查看资源摘要和详细信息。

Admin SDK API v1

Admin SDK API v1.1beta1