VideoCategories

Zasób videoCategory określa kategorię, która była lub może być powiązana z przesłanymi filmami.

Metody

Interfejs API obsługuje następujące metody w przypadku zasobów videoCategories:

list
Zwraca listę kategorii, które można powiązać z filmami w YouTube. Wypróbuj teraz

Reprezentowanie zasobów

Poniższa struktura JSON pokazuje format zasobu videoCategories:

{
 "kind": "youtube#videoCategory",
 "etag": etag,
 "id": string,
 "snippet": {
  "channelId": "UCBR8-60-B28hp2BmDPdntcQ",
  "title": string,
  "assignable": boolean
 }
}

Usługi

Poniższa tabela określa właściwości, które pojawiają się w tym zasobie:

Usługi
kind string
Określa typ zasobu interfejsu API. Wartość będzie wynosić youtube#videoCategory.
etag etag
Otagowanie tego zasobu.
id string
Identyfikator, którego YouTube używa do jednoznacznej identyfikacji kategorii filmu.
snippet object
Obiekt snippet zawiera podstawowe informacje o kategorii filmów, w tym tytuł.
snippet.channelId string
Kanał YouTube, który utworzył kategorię filmów.
snippet.title string
Tytuł kategorii filmu.
snippet.assignable boolean
Wskazuje, czy filmy mogą być powiązane z daną kategorią.