Thumbnails: set

מעלה תמונה ממוזערת מותאמת אישית של סרטון ל-YouTube ומגדירה אותו לסרטון.

השיטה הזו תומכת בהעלאת מדיה. קבצים שהועלו חייבים לעמוד במגבלות הבאות:

  • גודל הקובץ המקסימלי: 2MB
  • סוגי MIME מקובלים של מדיה: image/jpeg, image/png, application/octet-stream

ההשפעה על מכסה: לשיחה בשיטה הזו יש עלות מכסה של כ-50 יחידות.

תרחישים נפוצים לדוגמה

בקשה

בקשת HTTP

POST https://www.googleapis.com/upload/youtube/v3/thumbnails/set

הרשאה

לבקשה הזו נדרשת הרשאה עם היקף הרשאות אחד לפחות (מידע נוסף על אימות והרשאה).

היקף
https://www.googleapis.com/auth/youtubepartner
https://www.googleapis.com/auth/youtube.upload
https://www.googleapis.com/auth/youtube
https://www.googleapis.com/auth/youtube.force-ssl

פרמטרים

בטבלה הבאה מפורטים הפרמטרים שהשאילתה הזו תומכת בהם. כל הפרמטרים הרשומים הם פרמטרים של שאילתה.

פרמטרים
פרמטרים נדרשים
videoId string
הפרמטר videoId מציין מזהה וידאו של YouTube שעבורו מופיעה התמונה הממוזערת המותאמת אישית.
פרמטרים אופציונליים
onBehalfOfContentOwner string
הערה: הפרמטר הזה מיועד אך ורק לשותפי תוכן של YouTube.

הפרמטר onBehalfOfContentOwner מציין שפרטי הכניסה להרשאה של הבקשה מזהים משתמש ב-YouTube CMS שפועל בשם בעלי התוכן שצוין בערך הפרמטר. הפרמטר הזה מיועד לשותפי תוכן של YouTube שבבעלותם ובניהולם של ערוצי YouTube רבים. היא מאפשרת לבעלי תוכן לבצע אימות פעם אחת ולקבל גישה לכל נתוני הסרטונים והערוצים שלהם, ללא צורך לספק פרטי כניסה לאימות לכל ערוץ בנפרד. חשבון ה-CMS בפועל שאיתו המשתמש מאמת צריך להיות מקושר לבעלי התוכן שצוינו ב-YouTube.

גוף הבקשה

גוף הבקשה מכיל את התמונה הממוזערת שאתם מעלים. גוף הבקשה לא מכיל משאב thumbnail.

תשובה

אם הפעולה בוצעה בהצלחה, השיטה הזו מחזירה גוף תגובה עם המבנה הבא:

{
  "kind": "youtube#thumbnailSetResponse",
  "etag": etag,
  "items": [
    thumbnail resource
  ]
}

מאפיינים

הטבלה הבאה מגדירה את המאפיינים שמופיעים במשאב הזה:

מאפיינים
kind string
זיהוי הסוג של משאב ה-API. הערך יהיה youtube#thumbnailSetResponse.
etag etag
ה-Etag של המשאב הזה.
items[] list
רשימה של תמונות ממוזערות.

שגיאות

הטבלה הבאה מזהה הודעות שגיאה שה-API יכול להחזיר בתגובה לקריאה לשיטה הזו. לפרטים נוספים, כדאי לעיין במסמכי התיעוד בנושא הודעת שגיאה.

סוג השגיאה פרטי השגיאה תיאור
badRequest (400) invalidImage תוכן התמונה שסיפקת לא חוקי.
badRequest (400) mediaBodyRequired הבקשה לא כוללת את תוכן התמונה.
forbidden (403) forbidden לא ניתן להגדיר את התמונה הממוזערת לסרטון שצוין. יכול להיות שהבקשה לא אושרה כראוי.
forbidden (403) forbidden למשתמש המאומת אין הרשאות להעלות תמונות ממוזערות מותאמות אישית לסרטונים ולהגדיר אותן.
notFound (404) videoNotFound הסרטון שניסית להוסיף לו תמונה ממוזערת לא נמצא. צריך לבדוק את ערך הפרמטר videoId של הבקשה כדי לוודא שהוא נכון.
tooManyRequests (429) uploadRateLimitExceeded הערוץ העלה יותר מדי תמונות ממוזערות לאחרונה. אפשר לנסות לשלוח את הבקשה שוב מאוחר יותר.

רוצה לנסות?

צריך להשתמש ב-APIs Explorer כדי להפעיל את ה-API הזה ולראות את הבקשה והתגובה ל-API.